To translate this page into different languages, click here!

Tekenen van de tijd

1. VALSE MESSIASSEN - VALSE PROFETEN

Mattheüs 24:5 Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden.
11. En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden.
24. want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden.
25. Zie, Ik heb het u van tevoren gezegd!

Er komen messiassen in allerlei godsdiensten voor: Metrya, Mahdi, Bhagwan, Schneerson, David Alroy. In Israël: Juda de Galileeër, Theudas, Simeon Bar Kochbah, Sjabbatal Tsevi

Het hoeven niet altijd bekende namen te zijn. Menig prediker in onze tijd, beschouwt zichzelf als een messias. En ze worden bewierookt en vereerd door hun gehoor.  Zij laten zichzelf vereren door de titel rabbi of dominee en de mensen lopen er achter aan. En wat te denken van presidenten (Amerika, Israël) die als messias worden gezien. 

Valse profeten vermengen de waarheid met eigen wijsheid. Omdat ze ook de Bijbel citeren lijken ze betrouwbaar, maar dat doet satan ook. Dit is allemaal de invloed van demonen en er is onderscheid van de Heilige Geest en kennis van Gods Woord nodig om dit te kunnen onderscheiden.  Dus toets altijd de woorden aan de hand van de Schrift en bidt om onderscheid. 

2. Oorlogen en oorlogsdreiging

Mattheüs 24:6 U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde.

Iran is een voortdurende dreiging en gaat ook zeker in de eindstrijd een rol spelen.  Iran heeft het heilige doel om Israël te vernietigen en financiert Hamas om duidzenden raketten op Israël af te schieten. In Afrika worden hele stammen afgeslacht. De media geven er nauwelijks aandacht aan.

Er zijn spanningen tussen China en Amerika, De zogenaamde Corona pandemie is een oorlog zonder bommen en geweren, maar wordt in stand gehouden door een leugenmachine en brengt de mensen op digitale en farmaceutische wijze in slavernij. Verder dreigen er enorme burgeroorlogen om de vrijheden die door middel van de Corona regels zijn afgepakt. Het is heel bedreigend wat er op dit moment allemaal plaatsvindt en wat niet in de gangbare media wordt getoond.

3. Hongersnoden

Mattheüs 24:7 er zullen hongersnoden zijn

Een groot deel van de wereldbevolking lijdt dagelijks honger. Het is niet de eerste keer dat een virusuitbraak zorgt voor voedseltekorten: tijdens de ebolacrisis in 2014 kelderde de voedselproductie met 12 procent. In Liberia moest bijna de helft van de boeren stoppen met het verbouwen van voedsel. 

Omdat de overheid de Nederlandse boeren steeds meer regels en onterecht boetes oplegt, dreigt een grote landelijke blokkade, die de complete voedselvoorziening in Nederland moet ontregelen. De afgelopen zomers waren er in het gebied rond de evenaar enorme sprinkhanenplagen, waarbij hele oogsten werden opgevreten.

Het hele COVID 19 stappenplan past volledig als teken van deze tijd omdat dit het antichristelijke rijk inluidt . In fase 2 staat een georganiseerde voedselschaarste op het programma. De overheden zullen de volledige controle overnemen van voedsel en brandstof en zorgen voor beperkingen op toeleveringsketens waardoor er toenemende voedseltekorten zullen ontstaan. 

Zie deze website.

4. Aardbevingen

Mattheüs 24:7 .... aardbevingen in verscheidene plaatsen.

De aardbevingen die Yeshua noemt zijn een teken van het begin van de eindtijd, want in vers 8 staat: "Dat alles is het begin van de weeën." Er gebeuren heel veel aardbevingen, maar ze komen vrijwel niet in het nieuws dat overschaduwd wordt met de leugenpropaganda  van Corona. Kijk maar eens op  deze site, waarop de aardbevingen wereldwijd dagelijks op een kaart worden aangegeven.

5. Verdrukking en haat

Mattheüs 24:8-10 Dat alles is het begin van de weeën. Dan zal men jullie onderdrukken en doden, en jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam. Velen zullen dan ten val komen, ze zullen elkaar verraden en elkaar haten. 

Wat er in de coronacrisis gebeurt is een begin ervan. Wie niet meegaat in het vaccinatiebeleid en andere regels ondervindt weerstand van hen die volgzaam zijn. Dit gaat zich uiten in tweespalt en haat. Het zorgt voor het aanwijzen van zondenbokken die niet meewerken en die daarom verraden worden. Het is een situatie die gaat escaleren.

We kennen natuurlijk allemaal de berichtgeving van Open Doors over de christenvervolging.

6. Het evangelie zal over de hele wereld worden gepredikt

Mattheüs 24:14 En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.

Waarschijnlijk is dit al een gepasseerd station. Het evangelie is in alle landen en talen gebracht. Mogelijk is zelfs de deur al gesloten en zijn we verder in de eindtijd dan we beseffen. Yeshua zei in Johannes 9:4: “er komt een nacht waarin niemand kan werken.” Soms merken we dat we in ons eigen huwelijk, gezin, familie of kerk niet eens meer over ons persoonlijk geloof kunnen spreken. De afval, aangekondigd in 2 Thess. 2:3 en 1 Tim. 4:1, heeft al grote vormen aangenomen. De bijeenkomsten van gelovigen zijn i.v.m. de corona-crisis vrijwel niet meer mogelijk en zullen in de toekomst ook geen kans meer hebben.

7. Besmettelijke ziekten

Lukas 21:11 en er zullen grote aardbevingen zijn in verschillende plaatsen, hongersnoden en BESMETTELIJKE ZIEKTEN  (Statenvertaling: PESTILENTIËN). Er zullen ook verschrikkelijke dingen en grote tekenen vanuit de hemel plaatsvinden.

We hebben het bij punt 5 al over de Corona-crisis gehad. Het is een virus dat nauwelijks afwijkt van het “normale” griepvirus,  Het kan best zijn dat er nog zwaardere pandemieën kunnen komen. We zien ook dat het corona virus muteert in ernstiger vormen. Feit is dat het virus door mensen via onreine dieren in omloop is gebracht en dat het virus wordt misbruikt om de wereld te “resetten” en mee moet werken aan het bereiken van de klimaatdoelstellingen en de dépopulatie van de wereldbevolking. Een ziekte door mensen in omloop wordt gebracht kan God gebruiken tot hun oordeel. Dat zijn de doelstellingen van het antichristelijk rijk. Hieraan kunnen we vaststellen dat we in de elndfase van dit wereldbestel zitten. Dat verleidelijke zogenaamde "ideale rijk" waar ze naar streven zal worden bestuurd door een door satan geïnspireerde kliek met een leider wiens komst is met allerlei krachten en tekenen en bedrieglijke wonderen en verlokkende ongerechtigheden. 2 Thess.2:9-10

8.  Overige Bijbelse aanwijzingen  (de vorige tekenen zijn door Yeshua genoemd)

2 Timotheüs 4:4 Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot VERZINSELS. 5. Maar u, wees nuchter in alles. Lijd verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle.

Verzinsels: opname, sacramenten, bruiloft in de hemel, "er is een pandemie", rabbijnse overleveringen, datums van christelijke feesten, vallen in de geest, (satanische)overheid gehoorzamen, de leugen verdraait de feiten.


Efeze 5:11 En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer. 12. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. 13. Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden; want al wat openbaar maakt, is licht.

Er vindt prediking plaats die het beleid van de overheid bevestigt, in plaats van het te toetsen aan Gods Woord en met name de profetieën over de eindtijd. Ons denken is historisch gevormd door heidense afkomst die opnieuw tot leven komt: Griekse mythologie, humanisme, pantheïsme en de wat nieuwere vorm New Age. Dit denken schakelt God en Zijn Woord uit.

Bestaande wetten, zelfs de grondwet, worden vervangen door de noodwet en de uitspraak van de rechter moet zelfs daarvoor wijken. Het afgodsbeeld dat de kamer van de eerste minister domineert symboliseert de satanische denkgeest.

Het is ook bekend dat belangrijke personen uit de koninklijke families en de politiek deelnemen aan seksorgies met kinderen. Dat ze marionetten zijn van elitegroepen en vrijmetselaars waardoor ze gechanteerd worden.  Wie eenmaal in dienst van satan is zal deel hebben aan de heimelijke dingen die te schandelijk zijn om te vertellen,  zoals Paulus in Efeze 5:13 zegt.


Openbaring 16:8 En de vierde engel goot zijn schaal uit over de zon, en haar werd macht gegeven de mensen te verzengen met vuur. 9. En de mensen werden verzengd door grote hitte. Maar zij lasterden de Naam van God, Die macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven.

Wie googelt op India en hitte, ziet veel alarmerende berichten over extreme hitte waarbij overleven soms vrijwel niet  mogelijk is. Maar ook ons werelddeel krijgt steeds hetere zomers.


Openbaring 16:12 En de zesde engel goot zijn schaal uit over de grote rivier, de Eufraat. En haar water droogde op, zodat de weg gereedgemaakt werd voor de koningen uit de richting waar de zon opgaat.

De Eufraat vormde met haar lengte van 2165 kilometer de hele geschiedenis door een barrière voor legers uit het oosten. Deze rivier neemt in de Bijbel een heel bijzondere plaats in. Het is één der rivieren die genoemd worden in verband met de Hof van Eden en vormt tevens de uiterste oostgrens van het beloofde land voor Israël (Genesis 15:18).
Ook het opnieuw bestaan van Israël, nadat de inwoners verdreven waren en de toekomst die God ermee heeft, is een teken van de tijd,

Links de Eufraat zoals het was. Rechts het waterpeil anno 2012, 18 meter lager dan normaal.

 

Zie ook deze site.

Jur & Ida