English or other language: click here!

Gevaarlijk aanpassingsgedrag

Het is heel gevaarlijk om er vanuit te gaan dat de ander het beter weet en dan menen dat hij wel de goede beslissingen zal nemen. Daarmee sluit je de eigen verantwoordelijkheid en wil buiten.

Je hebt misschien politiek op die man gekozen en je geeft hem onvoorwaardelijk je vertrouwen.

In de kerken zie je dat ook en daarom konden er ook zoveel valse leraars komen.

God bepaalt het leven en het recht, maar we volgen vaak gewoon mensen en maken goden van mensen. We zien God niet en vertrouwen op wat voor ogen is.

We sluiten ons bij de meerderheid aan. We moeten het toch "samen doen" op deze wereld. En zo'n slogan zet je al op het verkeerde been.  Want de basis waarop we de dingen samen willen doen is meestal onbetrouwbaar in deze wereld, waar satan de Diábolos, letterlijk de "doorelkaargooier" is.

Wat zegt Gods Woord...

Exodus 23:2 NBG51Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen, noch in een rechtsgeding getuigenis afleggen met de meerderheid mee, om het recht te buigen.

Efeziërs 5:11-16 NBG51En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer, want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht; maar als dat alles door het licht ontmaskerd wordt, komt het aan de dag; want al wat aan de dag komt is licht. Daarom heet het: Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad.

Je moet tegen de stroom in om bij de bron te komen.

Johannes 5: 41-47 Vertaling 195141 Eer van mensen behoef Ik niet, 42 maar Ik (Jezus) ken u: gij hebt de liefde Gods niet in uzelf. 43 Ik ben gekomen in de naam mijns Vaders en gij neemt Mij niet aan; indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen. 44 Hoe kunt gij tot geloof komen, gij, die eer van elkander behoeft en de eer, die van de enige God komt, niet zoekt? 45 Denkt niet, dat Ik u zal aanklagen bij de Vader; uw aanklager is Mozes, op wie gij uw hoop gevestigd hebt. 46 Want indien gij Mozes geloofdet, zoudt gij ook Mij geloven, want hij heeft van Mij geschreven. 47 Maar indien gij zijn geschriften niet gelooft, hoe zult gij mijn woorden geloven?

En de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna ....

Openbaring 13:1-18 NBG51En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering. En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna, en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren? En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen.

En (het beest) opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen, die in de hemel wonen. En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. En allen, die op de aarde wonen, zullen het (beest) aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld. Indien iemand een oor heeft, hij hore. Indien iemand in gevangenschap voert, dan gaat hij in gevangenschap; indien iemand met het zwaard zal doden, dan moet hij zelf met het zwaard gedood worden.

Hier blijkt de volharding en het geloof der heiligen. En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen.

En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden.

En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

Als de groep tot norm wordt kan de minderheid als vijand worden gezien en dan zijn de rapen gaar. Zo begint vervolging, zowel religieus als politiek. Samen zijn ze de hoer op het beest. Openbaring 17:1-6

Luister niet naar mensen

Luister niet naar mensen, maar wat Christus ons in Zijn Openbaring zegt: Openbaring 13:3 Ik zag dat één van zijn koppen dodelijk gewond was, maar de dodelijke wond genas. Daarom bewonderde de hele wereld het beest.

Openbaring 13:4 En ze aanbaden de draak die aan het beest zoveel macht had gegeven. En ze aanbaden het beest en zeiden: "Wie is er zó geweldig als dit beest? Wie is er machtiger dan hij?"

Openbaring 13:8 En alle mensen op aarde zullen het beest aanbidden. Alleen de mensen die staan opgeschreven in het Boek van het Leven doen daar niet aan mee. Het Boek van het Leven is het boek van het Lam dat is geslacht vanaf het begin van de wereld.

De NWO begint nu ook het noemen van de 'antichrist' te censureren. Ik las dat dit bijvoorbeeld gebeurde bij Jaap Dieleman. Daaraan zie je dat we in een geestelijke strijd verwikkeld zijn. Uiteindelijk is het een strijd van satan tegen God. Satan wil als god zijn en hij wil dat ieder hem zal aanbidden. Daar gebruikt hij "het beest" (Openbaring 13:1) voor. We kennen het bij Daniël toen Nebudkadnezar ook wilde dat iedereen voor zijn beeld ging knielen. De vrienden van Daniël bleven staan. ze waren STANDVASTIG. (Zie deze pagina)

Standvastig ziijn ziet uitsluitend op personen en duidt aan, dat iemand blijft standhouden niettegenstaande allerlei tegenwerking.

In deze video wordt een test uitgevoerd om te kijken welke overwegingen bedslissend zijn om actie te ondernemen als er gevaar dreigt. Het blijkt dat mensen dat ervan laten afhangen van wat anderen doen, maar dat kan fataal aflopen. Het is een goed voorbeeld, want zo werkt het ook in het geestelijk leven.  

De NWO begint nu ook het noemen van de 'antichrist' te censureren. Ik las dat dit bijvoorbeeld gebeurde bij Jaap Dieleman. Daaraan zie je dat we in een geestelijke strijd verwikkeld zijn. Uiteindelijk is het een strijd van satan tegen God. Satan wil als god zijn en hij wil dat ieder hem zal aanbidden. Daar gebruikt hij "het beest" (Openbaring 13:1) voor. We kennen het bij Daniël toen Nebudkadnezar ook wilde dat iedereen voor zijn beeld ging knielen. De vrienden van Daniël bleven staan. ze waren STANDVASTIG. (Zie deze pagina)

Jur