English: click here!

WERKEN VOOR VOORUITGANG

De “Vooruitgang” staat met de coronamaatregelen bij velen stil. Bill Clinton zijn slogan voor de verkiezingen tot president in 1992 was: IT'S THE ECONOMY STUPID.

En zo heeft de NWO ook zijn strijdkreten. En dat stampen ze er via de media bij de bevolking in. Men werkt aan gedragsverandering met als inzet “angst zaaien”.

Nu weten we wat de NWO en WEF voor een economie wil en de “Great Reset” doorvoeren onder zware dwang van de coronamaatregels. De COVID-19-crisis is een actuele real-life case van de door Klaus Schwab gewenste toekomstige maatschappelijke wereldorde, waarin internationale organisaties de regie nemen. In februari 2020 meldde de World Health Organization dat in Wuhan een uiterst dodelijk en besmettelijk virus de wereld zou overspoelen'.

De World Economic Forum heeft de pandemie vervolgens aangegrepen om “The Great Reset” te versnellen. 

De corporate-states profiteren van de maatregelen door een verkoopexplosie van vaccins en testen, omzetrecords bij digitale technologiebedrijven en hoge rendementen van globale investeerders en beleggers.

In “The Great Reset” is geen rol weggelegd voor democratische feedback-mechanismen om de belangen van het overgrote deel van de burgers in de wereld te kunnen dienen. De bedoelingen klinken nobel:

                                                                “YOU'LL OWN NOTHING. AND YOU'LL BE HAPPY.”

Echter komt de voorgestelde maatschappijvorm neer op een Great Elite Reset: een feodale maatschappijvorm op wereldschaal. Hoe ‘Great’ is dan de Great Reset van World Economic Forum eigenlijk voor burgers?

Als u wilt dat een zakelijke onderneming succesvol wordt, moet je elk grammetje potentieel profijt uit uw productie halen. Dat is gewoon goed zakelijk gevoel, toch?

De Bijbel is het er niet mee eens.

De Tora geeft specifieke geboden voor de boeren die aan landbouw doen in het land van Israël. God zegt tot de boer om het graan aan de hoeken van zijn gebied niet te oogsten. Hij zegt dat de oogst ploegen geen tweede keer over het gewas mogen gaan om opbrengsten te vergaren die zij bij de eerste gang zouden hebben gemist. Hij zegt tot pachters dat het fruit dat vanzelf van hun wijngaarden en boomgaarden valt,  niet te verzamelen. Maar ze moeten alles van de secundaire opbrengst voor de armen, de behoeftige en de vreemdeling laten om te verzamelen.

De zakenman die zijn onderneming leidt in overeenstemming met deze Bijbelse principes is niet alleen bezorgd over zijn eigen persoonlijke vooruitgang; Hij maakt zich ook zorgen over de vooruitgang van anderen. Het is niet gemakkelijk om de hoek van een veld ongeoogst te laten, zeker als je zelf moeite zou kunnen hebben om rond te komen. Hoe kon de boer de vastberadenheid vinden om deze instructie te volgen? Hij moest er slechts aan denken dat het land niet echt van hem was. Hij was, bij wijze van spreken, slechts een pachter; die op Gods land de bodem bewerkt.

Deze wetten vormen de achtergrond voor het verhaal van Ruth, de overgrootmoeder van koning David. Ruth was een arme weduwe; ze woonde alleen met haar schoonmoeder Naomi, een weduwe. Wanneer rond Bethlehem de tarwe klaar was om te oogsten, trok Ruth met andere arme vrouwen van de gemeenschap er op uit om de aren in de velden op te rapen. Ze volgde na de oogst ploegen, nam afgevallen schoven op en verzamelde van de rest en die men had achtergelaten. Nalezing is in het huidige Israël door de wet nog steeds toegestaan.

Arme mensen worden erdoor geholpen omdat zij, wanneer ze door een veld of boomgaard lopen, zo veel fruit van de bomen of van de grond mogen plukken als voor hen nodig is.

Deze wetten zijn buiten de landbouw toe te passen. We werken allemaal in velden. Het idee is om een royale marge te laten voor de behoeften van anderen. De wijzen wezen erop dat de Tora niet voorschrijft hoe groot de hoeken van het veld zijn .Wie gul is zal grote hoeken voor de arenlezers laten staan terwijl een gierige kan besluiten dat een of tweestengels op de hoek van elk veld voldoende is. In beide gevallen, getuigt het veld van de man over zijn hart. De elite laat helemaal geen hoek over, maar zegt dat je gelukkig wordt. A happy slave! (????)

We kunnen geen twee heren dienen!

Schwab is een hoogleraar, maar gaat tegen Gods wetten in en ik begrijp vaak niet dat 'christenen' dat onderscheid totaal niet hebben terwijl de geestelijke strijd niet ver van hun bed is. Men heeft het gewoon niet geleerd om de geestelijke wapenrusting te hanteren. Men dacht teveel dat het om de kerk ging, maar het is Christus!!!!

Paulus noemt de duivel ‘de overste van de macht der lucht’ (Efeziërs 2:2) en zegt hij dat wij niet te worstelen hebben tegen vlees en bloed, maar tegen de boze geesten in de hemelse gewesten (Efeziërs 6:12). Ik begrijp het wel als ik zie dat in vele kerken vertrouwd wordt op politiek en op de politieke leiders en hun kennis. Maar dan eet je van de verkeerde boom (de boom van kennis van goed en kwaad) en maak je de weg vrij voor de antichrist.

Enkel religie biedt de gelovigen geen ondersteuning in de geestelijke strijd. De meesten zwijgen en de religieuze groep is veelal tot norm. En die hebben dan vaak dezelfde kretologie als de politiek en de wereld.

Soms is het niet meer dan een visie van een predikant, maar die is vaak politiek correct met een christelijk sausje. De kerk eert meer de overheid dan God als het om de wetten gaat. Gods wet heeft voor hen afgedaan evenals de profetieën. Men is het zicht op Gods Koninkrijk kwijt en gaat politiek mee in een ideologie, die inhoudt dat we zelf deze aarde bewoonbaar maken. Maar dat is humanisme.

Dan kom je uit bij “de hoer op het beest”.  In plaats van vooruitgang is dat de diepste neergang!

 

Daar zit je als gelovige niet op te wachten. Je kunt je in de kerk ook heel erg in de steek gelaten voelen, want hun zogenaamde geestelijke strijd heeft meestal niets meer te maken met de geestelijke wapenrusting van Efeze 6.  

 

Efeze 6:12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

 

Het komt er op aan of je het onderscheidingsvermogen hebt geleerd tussen de Messias en de anti Messias. En dat je voor de Naam van Messias Yeshua uitkomt en weet hoe satan de wereld misleidt door zijn leugengeest. Hij is de moordenaar van het begin.

 

Dus dépopulatie en totale controle heeft hij nog steeds in zijn portefeuille. En er is bij hem geen waarheid! Wie zijn leven wil behouden zal het verliezen, zegt Yeshua. In de eindtijd gaat satan als een briesende leeuw tekeer om te verslinden,. Hij weet dat de tijd kort voor hem is!

Paulus zegt: ‘Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen’ (1 Timoteüs 4:1). En aan het einde van de Openbaring zegt een engel van God:

 

 ‘Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd’ (Openbaring 22:11).

Een wedergeboren christen behoort zich van de wereld te onderscheiden.

WAT IS DAN WERKEN VOOR VOORUITGANG IN BIJBELSE ZIN?

Spreuken 4:18 zegt: ‘Maar het pad van rechtvaardigen is als een schijnend licht, dat gaandeweg helderder gaat schijnen, tot het volledig dag is geworden.’


Als dat ons verlangen is, vraagt het totale overgave en toewijding met ons hele wezen.

Daarmee erkennen we dat God de beschikking heeft over elk aspect van ons leven. Onze volledige overgave zonder enige voorwaarde is een persoonlijke beslissing.

 

Gedragsverandering:

Dan is voor Hem de weg open om in ons denken en ons gedrag de nodige veranderingen aan te brengen. Ons ‘oude denken’ dat in tegenspraak is met Gods denken, wordt vernieuwd; dat blijkt uit Romeinen 8:7Jesaja 55:8,9. Dan komt niet ons belang, maar dat van God en Zijn Koninkrijk voorop te staan. Wat Hij wil, wil ik ook. Uw Koninkrijk kome!

‘Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen’ (Efeziërs 4:20).

 

"Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen." Johannes 16:33

 

De vooruitgang komt pas ten volle tot zijn recht in Gods Koninkrijk.

Jur