English: click here!

De Leugengeest

Een ander geluid in de media, dat gehoord zou moeten worden in een democratie, maar die lijkt tot een demoNcratie te zijn geworden met de PR van het nieuwe normaal. Het zijn halve waarheden en leugens en de mensen geloven een halve waarheid en zien niet dat een halve waarheid ook een hele leugen is.

Dan heb je gedreven mensen nodig die aan waarheidsvinding doen en anderen wel aan het woord laten en ze bij voorbaat geen etiket opplakken. 

Dat vele mensen echt nieuws willen horen blijkt uit de steun voor een gebouw van waaruit men dagelijks het echte nieuws wil delen. Die mensen zullen aan het woord komen, die nu buitengesloten worden, omdat ze zich niet willen neerleggen bij een leugengeest. En als het geen leugengeest zou zijn, dan was er geen censuur nodig en was er openheid. De burgers worden nu gehersenspoeld door de PR van bedrog en schijn., die alleen door macht in stand kan worden gehouden.

Het is gemakkelijker een leugen als waarheid te brengen met dwangmiddelen, dan zonder dwang de leugen te ontmaskeren.  Roddel gaat er vaak beter in dan de waarheid en een etiket is dan snel geplakt. Maar het komt uit een verkeerde bron. Een bron die bitter is en het water dodelijk. 

Het is een geestelijke strijd en wie wil er leven met schijnwerkelijkheid en utopie?

Velen hebben dat onderscheid niet meer en volgen gewoon en denken dat alles wel goed komt.  Maar dan gaat het goed fout. Ken de geschiedenis: hoe dictaturen met vleierijen aan de macht kwamen en zullen komen en de slogan “SAMEN” gaan gebruiken, maar ondertussen de mensen knechten en tot slaaf maken van hun systeem, die niet SAMEN is bedacht maar door enkelen die met de mammon (stinkend geld) de macht hebben (zij regeren zegt de Bijbel).

Ze hebben bijna iedereen op belangrijke posten in de medische wereld  omgekocht en hen vele privileges gegeven waarvan zij  blijven genieten. Voor hen een "hemel" op aarde. Maar ze hebben hun ziel verkocht aan de leugen en dan ben je meer dan enkel monddood gemaakt. De rest volgt, want je bent geestelijk dood, ook al heb je een academische graad.

Satan is het meest intelligente schepsel, en weet als geen ander de leugen voor de waarheid te verkopen.  Dat is zijn aard! De uitdrukking “zo vader zo zoon”, gaat hier ook op.  We zitten midden in een bio-oorlog en we denken nog aan bommen en aan “ban de bom”, maar die tijd is voorbij.

Satan is de overste van deze wereld en we worden steeds meer geknecht.  Het begon met vleierij, dat het de mens allemaal ten goede zal komen en nu MOET je de regels van satan en zijn wetten gehoorzamen. Satan begint altijd suggestief. Als de vos zijn passie preekt ........  Maar de vervolging staat voor de deur voor wie zich niet aan satans regels onderwerpt. De massa is inmiddels door de PR van de overheden, van het nieuwe normaal en de WHO en de NWO, de leugen gaan geloven en zij zullen die koesteren als waarheid. De geschiedenis herhaalt zich als de mens zich niet bekeert en de leugen liever heeft dan de waarheid.

Johannes 3:19  "En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht; want hun werken waren boos."

Ik zie dat we de waarheidsvinding uit een heel ander hoek krijgen dan ons altijd door religie en politiek is voorgehouden.  

Velen geloofden in de slogan: “gezag is gezag” zonder te toetsen of de dingen zuiver en waar zijn.

Als een koning vroeger corrupt was kreeg hij een door God gezonden profeet op de stoep en de koning was onderworpen aan Gods gezag en zo niet dan was hij koning af. Dat betekent “regeren bij de gratie Gods” en dat betekent niet dat men dan onschendbaar is. Dat hebben ze zelf bedacht om hun macht te beschermen en om geen verantwoording af te hoeven leggen. 

Met de slogan “gezag is gezag” stuurden we indertijd onze soldaten nog naar Indië om het zgn. gezag te herstellen, maar iedereen wist dat het een verloren strijd was, behalve de politici (overheid).  Op grote schaal vonden er veranderingen in de wereld plaats. En zo kan religie ook het gezag hanteren en satan in de kaart spelen.  Velen werden daardoor in slaap gewiegd en nu is er voor velen geen weg terug, want dat voelt voor hen als gezichtsverlies.

Het “hoger opgeleid zijn” blijkt bij het merendeel ook een gevoel van onschendbaar op te leveren. Teveel eigen-wijsheid en arrogantie om zichzelf kritisch onder de loep te nemen en te luisteren naar anderen. Ze blijken gevangen in hun eigen net. Ze behoren tot de goden. En dat is waarmee satan de de mens heeft verleid met het als god willen zijn…. en je eet van de boom van kennis van goed en kwaad.

De "wetenschap" kon het zonder God. Baphomet hangt in het torentje van Rutte en Jan Peter Balkenende heeft hem dat cadeau gedaan. Hij was minister-president met een "C'" en alle politieke partijen met een "C" zijn verstrikt in de leugen van macht en arrogantie, zoals de farizeeën in Jezus' tijd.

De waarheid komt dan ook niet uit die hoek, maar uit mensen die de waarheid lief hebben en daar naar blijven zoeken. Elke generatie komt voor nieuwe vragen te staan en je kunt niet teren op de ervaring van je ouders van toen. WOII was een andere oorlogsvoering dan een bio-oorlogsvoering van nu. Maar het gaat nog steeds over de strijd tussen waarheid en leugen en dat begon direct na de zondeval van de mens. En die strijd is een strijd op leven of dood. We zijn als slachtschapen gerekend.

Satan zegt dat je zult leven als je zijn merkteken neemt, maar het zal blijken dat hij je daarmee de dood injaagt. De dood wordt als niet bedreigend meer gebracht, maar satan weet wel beter dat je mensen angst kunt geven door de "pandemie van dood". Maar het is plandemie en demonie.

Hebreeën 2:14-15  Die kinderen zijn van vlees en bloed. Daarom is ook Jezus een mens van vlees en bloed geworden. Zo kon Jezus door zijn dood de duivel zijn macht afnemen. De duivel heeft niet langer de macht over de dood. 15  En zo kon Hij alle mensen bevrijden die hun leven lang slaven van het kwaad waren door hun ANGST VOOR DE DOOD.

Doe de geestelijke wapenrusting aan. Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap (dat is een andere wetenschap) dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt.

1 Petrus 5:8-9   Wees verstandig en let goed op. Jullie vijand, de duivel, loopt rond als een brullende leeuw die een prooi zoekt. Hij zoekt wie hij kan verslinden.  Verzet je tegen hem, sterk in je geloof. Vergeet niet dat je broeders en zusters over de hele wereld dezelfde problemen meemaken als jij.

We hebben een geestelijke strijd tegen Amalek van geslacht op geslacht:

Exodus 17: 8-16

8 Toen kwam Amalek en streed tegen Israël te Refidim. 9 En Mozes zeide tot Jozua: Kies ons mannen uit, trek uit, strijd tegen Amalek, morgen zal ik op de heuveltop staan met de staf Gods in mijn hand. 10 Jozua nu deed, zoals Mozes tot hem gezegd had en streed tegen Amalek; maar Mozes, Aäron en Chur hadden de heuveltop bestegen. 11 En wanneer Mozes zijn hand ophief, had Israël de overhand, maar wanneer hij zijn hand liet zakken, had Amalek de overhand. 12 Toen de handen van Mozes zwaar werden, namen zij een steen, legden die onder hem neer, zodat hij 

daarop kon gaan zitten; en Aäron en Chur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere zijde, zodat zijn handen onbeweeglijk bleven tot zonsondergang. 13 Zo overwon Jozua Amalek en diens volk door de scherpte des zwaards. 14 En de HERE zeide tot Mozes: Schrijf dit ter gedachtenis in een boek, en prent het Jozua in, dat Ik de herinnering aan Amalek onder de hemel volledig zal uitwissen. 15 Toen bouwde Mozes een altaar en noemde het: de HERE is mijn banier. 16 En hij zeide: De hand op de troon des HEREN! De HERE heeft een strijd tegen Amalek, van geslacht tot geslacht.

Wat Jozua toen deed in de strijd tegen Amalek zal Yeshua/Jezus definitief afmaken en dan pas komt het Vrederijk en dat komt niet door de Verenigde Naties (satans ontwerp van leugen), die vrede belooft en in het VN gebouw in New York ook nog eens woorden uit de Bijbel steelt voor zijn eigen doel om de ware Vredevorst te imiteren. Satan maakt gebruik van religie en politiek en samen vormen zij in onze tijd de hoer op het beest.

In de tuin van het gebouw de Verenigde Naties in New York staat het beeld van een man die een zwaard omsmeedt tot een ploegschaar. De duivel (satan) maakt dankbaar gebruik van Bijbelteksten als halve waarheid voor zijn doel: Wereldoverheersing.

Daar paait hij de religie mee: “Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren.”

Maar satan (de vader der leugen en de mensenmoordenaar van het begin)  doet zich voor als de vredestichter, maar lees liever wat de Bijbel zegt:

En Yeshua/Jezus zal richten tussen vele volkeren en rechtspreken over machtige natiën tot in verre landen. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren. Micha 4:3 NBG51

Door Zijn wederkomst kan er werkelijk vrede zijn en vóór Zijn komst regeert de antichrist en leven we onder een totale institutie waar religie en politiek samen aan hebben gewerkt. Maar Gods Koninkrijk is niet van deze wereld. Mensen praten recht wat krom is en houden de waarheid in ongerechtigheid ten onder.

Jur