To translate this website in different languages click here.

De Antichristelijke Samenzwering

In de Bijbelboeken (de visioenen van Daniël 7 en  Daniël 8 - zie ook Openbaring 13) wordt ons langs profetische weg voorzegd dat er aan het eind "der tijden" een wereldrijk zal ontstaan, geleid door het "beest" of "antichrist". Dit wordt duidelijk afgeschilderd als de concurrerende tegenhanger van het Koninkrijk van God, dat door Jezus Christus bij Zijn wederkomst op aarde, gerealiseerd zal worden.

Een diepgaande studie over dit onderwerp met de Bijbel, Joodse traditie en wereldgeschiedenis als bronnen, toont aan, dat satan, die door Jezus Zelf "de vorst van deze wereld" (eeuw) wordt genoemd, in vele opzichten het werk zal trachten na te bootsen, dat ten grondslag zal liggen aan het komende Koninkrijk van God. 

Paulus toont ons in 2 Thessalonicenzen 2:7 aan, dat het grote antichristelijke wereldkomplot reeds in werking is, maar dat de vestiging van de satanische macht op aarde, nog tot een bepaald tijdstip in het eind der tijden, zal worden tegengehouden.

Indien dus de samenzwering in Paulus’ tijd reeds bestond en het antichristelijke rijk in onze tijd nog steeds niet verschenen is, en het 

"komplot" derhalve ook in onze dagen nog moet bestaan, gaan we iets van de genoemde aktiviteiten herkennen. 

Als Paulus zegt: "Hebt geen deel aan hun boze werken, doch ontmasker ze veeleer," (Efeze 5:11) dan moet men ook weten wat hun "boze werken" zijn en hoe ze te ontmaskeren.

Men vindt in deze merkwaardige, voor de meesten onzer onbekende wereld een opvallend duidelijk terugkerend patroon: Een kleine groep lieden, die wereldmacht nastreven, weten om zich heen een groot aantal goedwillende, soms zelfs naïef-idealistische, humanitair denkende figuren te verzamelen, die zij voor hun doel gebruiken, zonder dat de slachtoffers maar een flauw vermoeden hebben, welk doel door de leiders wordt beoogd.

"Religieus"-aangelegde, maar ook machtsbeluste karakters voelen zich veelal aangetrokken door het geheimzinnige, waardoor dergelijke genootschappen zich kenmerken. Het toetreden tot een dergelijke interessante en mysterieuze club wordt als een eer voorgesteld (en ook als zodanig gevoeld), daar de "novice" verteld wordt, dat slechts "intelligente, progressieve en humanitaire" figuren als lid worden toegelaten en aangezocht.

Veel van deze groepen prediken een zekere "religiositeit" die varieert van het meest grove satanisme, via Luciferianisme, Oosterse godsdiensten, Kabbalisme, verdraaid Judaïsme, verdraaid Islam, enzovoort, tot een soms christelijk-lijkend geloof.

Meestal wordt de leden al spoedig een zekere minzame minachting bijgebracht voor zogenaamde afgedane waarden, als christelijke moraal, vaderlandsliefde, eerbied voor het gezinsleven en de Bijbel.

Men stelt daar dan zeer "nobele" waarden tegenover: vrijheid, gelijkheid, broederschap, naastenliefde, wereldburgerschap, ontwapening, rechten van de mens, eenheid, overbodigheid van nationale grenzen, enzovoort.

De leden van de lagere regionen wordt te verstaan gegeven, dat zij voor een heel goed, wereldomvattend doel werken (zoals bijvoorbeeld Maitreya, de christus zegt: Samen delen, de wereldhonger bestrijden), maar het ware komen zij niet aan de weet. De verdere inwijding in de geheimen valt slechts aan nauwkeurig uitgezochte leden, uit de lagere graden voortkomend, ten deel. Uiterst voorzichtig worden die bevorderd en ingelicht en maar weinigen komen aan de weet, dat zij in feite meewerken aan de omverwerping van de bestaande orde, het christendom in zijn Bijbelse vorm, de 'democratie' en vele overige goede dingen van het leven, teneinde op de puinhopen van dit alles een dictatoriale, antichristelijke en verre-van-pacifistische super-staat onder een éénhoofdige leiding te vestigen.

Verschillende min of meer geheime genootschappen zijn in elkaar verstrengeld: Illuminati — CFR — Ronde Tafel Groepen — Vrijmetselaars — Rozekruisers — Tempelieren.

Verschillende min of meer geheime genootschappen zijn in elkaar verstrengeld: Illuminati — CFR — Ronde Tafel Groepen — Vrijmetselaars — Rozekruisers — Tempelieren.

Aan de top van de pyramide bevindt zich de kern, die de geestelijke ruggegraat vormt van de geheime genootschappen, waarin immers zoveel antichristelijke leer, en zoveel hunkering naar een wereldregering is aan te treffen.

Jur