English & other languages: click here!

Wanneer is het wel zover?


Wanneer is het wel zover ….?

 

Ds. Douwe van Dijk, 1887–1985 (leeftijd 97 jaar) hield eens een lezing over de tekenen van de tijden en toen zei hij dat je ze moet zien als wegwijzers – die kant gaat het op – maar niet als kilometerpaaltjes – zo ver is het nog nog lang niet. (tot zover zijn uitspraak)

Maar de eindtijdprofetieën zullen eens in vervulling gaan en dan heb je met een kilometerpaaltje te maken. Dan is het zover! Dan moet je ook kunnen zeggen: "Het is nu bijna zover of het is zover!"

Dit schrijf ik tijdens het Wekenfeest (Pinksteren); we vieren dat de Heilige Geest werd uitgestort.

Hij zal ons de woorden van Jezus op Zijn tijd doen verstaan voor de eindtijd waarin we nu leven.

Het evangelie naar Johannes 16:12-15
Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is het mijne; daarom zeide Ik: Hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen.

Wat zeiden de kerken in 1948 toen het Joodse volk na de shoa verschrikkingen terugkeerden naar hun land Israël, waar ze 2000 jaar uit verdreven waren. Was het toen nog niet zover …….?  God had toch gezegd dat Hij Zijn volk weer in het land zou terugbrengen?

Het zijn Zijn beloften aan Israël! Een wegwijzer dat een kilometerpaaltje werd.

Franklin ter Horst begint zijn website met deze inleiding:

De profeten zijn woordvoerders van God en hebben een duidelijke boodschap aan ons nagelaten over een naderend onheil wat de wereld straks zal overspoelen. De Bijbel noemt dit de tijd van de "Grote Verdrukking". De huidige ontwikkelingen in de wereld maken duidelijk dat de Bijbelse profetieën in snel tempo haar voltooiing naderen. Een van de meest duidelijke voorbeelden is het herstel van Israël.

Meer dan tweeduizend jaar geleden hebben de profeten dit herstel aangekondigd en wat weinigen ooit voor mogelijk hebben gehouden is in 1948 gebeurd. Het Joodse volk is terug in het land dat God als een eeuwigdurend verbond aan hen heeft gegeven. Maar dit eeuwige recht op het land wordt hen betwist door volkeren die er geen enkele aanspraak op kunnen maken.

Precies zoals de profeten het hebben voorzegd beuken Israëls vijanden onafgebroken op de muren van het land en op de poorten van hun eeuwige stad Jeruzalem. Deze ontwikkelingen rond Israël en vele andere gebeurtenissen in de wereld maken duidelijk dat deze wereld zich haastig naar een crisis spoedt.

De wereld is doof en blind voor Gods Woord en ziet niet dat het wereldtoneel in gereedheid wordt gebracht voor de acteurs die straks een rol gaan spelen in een scenario waarover de Bijbelse profeten uitvoerig hebben verteld. De God van Abraham, Isaäk en Jakob heeft de wereld bepaald niet in het ongewisse gelaten over de dingen die komen gaan. Wat zich nu rond Israël afspeelt is een teken dat de Wederkomst van Here Jezus nabij is en dat deze wereld zich naar een einde spoedt. Door goed op te letten hoe de gebeurtenissen rond Israël zich ontwikkelen is te zien welk stadium in Gods plan is bereikt.

Matthéüs 24:32 Leert dan van de vijgenboom deze les: wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is.

Israël is de vijgenboom. De les van de vijgenboom is dat het fysieke herstel van Israël sinds 1948 in gang is gezet. Sinds die datum heeft de wereld de geboorte mogen meemaken van de staat Israël in het oude land van hun vaderen. Geen enkele vorige generatie heeft dit teken mogen zien en dat geeft aan hoe laat het is op Gods tijdklok. Zoals de voorzegde rampspoed over de kinderen van Israël is gekomen, zo zal ook de zegen over hen worden uitgestort. De Bijbelse profeten vertellen dat het herstel van Israël, en geen andere gebeurtenis, het teken zou zijn dat het aftellen is begonnen. Het herstel van Israël is een waar mirakel, het is een Gods wonder! Het is wonderbaar dat wij vandaag in een tijd leven waarin wij mogen zien dat alles voor de grote dag van de wederkomst van de Here Jezus in gereedheid wordt gebracht. Israël is terug in het land dat God onder ede aan hen heeft beloofd.

Maar Israël is niet gewenst in deze wereld. Die weerzin wordt al beschreven in Psalm 83:5: Komt laten wij hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht.

Men is druk bezig Gods volk op allerlei gebied te kleineren en te isoleren. Vandaag vecht het volk van Israël voor haar voortbestaan en leeft het in angst voor totale vernietiging. Maar allen die de “steen Jeruzalem” heffen, zullen zich deerlijk verwonden (Zacharia 12:3). God zegt niet, dat Hij de naties die zich tegen Israël keren zal straffen! Nee, Hij zegt:,, Ik zal hen zoeken te verdelgen” De Here zal zoeken te verdelgen wie zich verzet tegen de volvoering van Zijn plan met Israël. En dit plan is de oprichting van Zijn Koningsheerschappij op aarde, vanuit Jeruzalem. Jezus komt.

Tot zover het citaat van Franklin.


Ik las Lukas 21 en zie wegwijzers en kilometerpaaltjes.

Hier spreekt Jezus een rede over de laatste dingen:

Lukas 21:29-36
29 En Hij sprak een gelijkenis tot hen: Ziet de vijgenboom en alle bomen; 30 wanneer zij al uitlopen en u dit ziet, dan weet u uit uzelf dat de zomer al nabij is. (De vijgenboom is Israël) 31 Zo ook u, wanneer u deze dingen zult zien gebeuren, weet dan dat het Koninkrijk van God nabij is. 32 Voorwaar, Ik zeg u: dit geslacht zal geenszins voorbijgaan voordat alles is gebeurd. 33 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan. 34 Past echter op uzelf, dat uw harten niet misschien worden bezwaard door roes en dronkenschap en zorgen van het leven, en die dag u plotseling overvalt als een strik. 35 Want hij zal komen over allen die gezeten zijn op het hele aardoppervlak. 36 Waakt echter, terwijl u te allen tijde bidt dat u in staat zult zijn te ontkomen aan dit alles wat staat te gebeuren, en te bestaan voor de Zoon des mensen.

Jezus heeft nog een wegwijzer naar de antichrist voordat Hij wederkomt!

De wederkomst des Heren - 2 Thessalonicenzen 2:1-4
1 Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van [onze] Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem, 2 dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren (reeds) aanbrak. 3 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, 4 de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.

De laatste wegwijzer die Jezus heeft gegeven is:

Mattheüs 23:39
Want Ik zeg u: U zult Mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt: Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere!

De wegwijzers worden na vervulling van de profetieën kilometerpaaltjes om in dominee van Dijk zijn stijl te blijven. Maar wie denkt Israël te vervangen is de weg kwijt en wie is dan de wegwijzer? Dan kom je op dwaalwegen en ga je mee in de afval.

De kerken zijn Samen op weg. Maar Wie wijst ze de weg.

Waarheen zijn ze op weg?

Een doodlopende weg.

De boodschap van de Koning was en is:

Mattheüs 4:17
Van toen aan begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.

Door de Heilige Geest wijst Hij ons de weg in overeenstemming met Zijn Woord.

Johannes 14:6
Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Jur