English & other languages: click here!

CIRKELREDENERINGEN

Wij zaten na de zondeval allen gebonden aan de wet van de zonde. We zijn in die cirkel van satan gevangen (zijn concentratiekamp als vernietigingskamp) en dan krijg je ook cirkelredeneringen. Satan begint altijd suggestief, maar zijn antwoord ligt er in besloten. "Niets bezitten en toch gelukkig zijn" bijvoorbeeld. Een halve waarheid is ook een hele leugen.

Onderscheidingsvermogen betekent dat je de cirkelredenering van satan verstaat en weerstaat, anders word je verleid en misleid, zoals het bij de eerste mens het geval was. Daar heb je Woord en Geest voor nodig en de leefregels van JHWH, de Tora. Uit onszelf hebben we die wijsheid niet. Integendeel! Die moet van boven komen, want het is een geestelijke strijd waar we mee te maken hebben.

Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis maar ontmasker die juist, want wat daar in het verborgene gebeurt, is te schandelijk voor woorden. Efeziërs 5:11-12
Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Efeze 6:12 HSV

En satan wil dat we politiek strijden en niet geestelijk en hij vermengt religie met politiek (naar de mens). Was het allemaal leugen dan was je gauw klaar om het onderscheid te zien tussen waarheid en leugen. Maar door vermenging lijkt de leugen op de waarheid. Het kwade zaad werd 's nachts (door de duisternis) gestrooid tussen het goede zaad en samen groeien ze op.

"... Het hemelse koninkrijk lijkt op iemand die goed zaad op zijn akker zaaide. Maar 's nachts toen de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid tussen het koren en verdween weer. Toen het jonge groen opkwam en vrucht begon te zetten, kwam ook het onkruid te voorschijn. De knechten gingen naar de eigenaar toe en vroegen: Heer, u hebt toch goed zaad op uw akker gezaaid? Waar komt dan al dat onkruid vandaan? Hij antwoordde: Dat heeft een vijand van me gedaan. Zijn knechten zeiden: Wilt U dat we het onkruid ertussenuit gaan halen? Nee, zei Hij, want als jullie het ertussenuit halen, trek je ook het koren mee uit. Laat het onkruid maar samen met het koren opgroeien tot de oogst. En als de oogsttijd is gekomen, zal Ik tegen de maaiers zeggen: Haal eerst het onkruid bijeen en bindt het tot bossen samen om het te verbranden; verzamel dan het koren en sla het op in mijn schuur." (Matteüs 13:24-30, GNB1996)

 

"... Hij die het goede zaad zaait is de Mensenzoon, de akker is de wereld, het goede zaad dat zijn de kinderen van het koninkrijk; het onkruid dat zijn de kinderen van het kwaad, de vijand die het zaait is de duivel, de oogst staat voor de voltooiing van deze wereld en de maaiers zijn de engelen. Zoals het onkruid bijeengebonden wordt en in het vuur verbrand, zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld: de Mensenzoon zal zijn engelen eropuit sturen, en ze zullen uit zijn koninkrijk allen die anderen ten val hebben gebracht en de wetten hebben 

verkracht bijeenbrengen en hen in de vuuroven werpen; daar zullen ze jammeren en knarsetanden. Dan zullen de rechtvaardigen in het koninkrijk van hun Vader stralen als de zon. Laat wie oren heeft goed luisteren!" (Matteüs 13:37-43, NBV2004)

Als we met de wereld meepraten en ons geloof voor onszelf houden, dan zullen we niet ervaren wat Gods Woord hier zegt: 

"Als jullie de wereld toebehoorden, zou de wereld jullie liefhebben als iets van haarzelf. Maar de wereld haat jullie juist, omdat ik jullie uit de wereld heb uitgekozen en jullie haar niet meer toebehoren." (Johannes 15:19, GNB1996)

"Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming." (Jakobus 1:2-4, NBV2004)

"... Beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God." (Jakobus 4:4, NBV2004)

"U bent het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. En men steekt geen olielamp aan om haar onder een korenmaat te zetten, maar men zet haar op de standaard. Dan straalt zij licht uit voor allen die in huis zijn. Zo moet u ook uw licht laten uitstralen voor de mensen. Dan kunnen zij het goede zien dat u doet, en zullen zij uw Vader in de hemel eer bewijzen." (Matteüs 5:14-16, GNB1996)

"... Een goede boom geeft goede vruchten, een slechte boom geeft slechte vruchten. Aan de vruchten kun je dus zien of een boom goed of slecht is." (Matteüs 12:33, BGT2014)

De kerken hebben in zichzelf geen wijsheid en dat heeft geen mens. Toch menen kerkleden dat ze alles met verstand kunnen begrijpen. Dat maakt satan hen wijs en zo krijg je het farizeïsme (eigen wijsheid) dat het Woord bestrijdt i.p.v. zich te laten gebruiken als levende stenen. De rede als afgod.

De discipelen werden geroepen en later zag je dat ook bij de ware profeten. Satan zegt dat we het werelds schoolsysteem eerst moeten volgen en dan mag je met die gekleurde bril de Bijbel bestuderen en wordt het afbraak en geloven we in onze eigen gemaakte godsdienst. De kerk zou nu bijvoorbeeld het verbond met JHWH hebben (omdat Israël heeft afgedaan); er zijn vele valse profeten in de kerken, want een echte profeet houdt het daar niet uit of wordt uit de synagoge gestoten.

Je krijgt een pyramide structuur van satan. In alle organisaties zie je dat terug en de organisaties fuseren totdat satan zijn doel heeft bereikt: Eén wereldregering en één wereldreligie met de antichrist aan de top van de pyramide. Misschien heeft dat ook symbolisch met de kerktoren van doen, zoals de obelisken. De moderne "gewijde palen"

Satan aan de top en de rest voert zijn kwaad uit en rebelleert tegen JHWH en Zijn geboden en inzettingen. Ze aanbidden het beest! En ze noemen krom recht en leugen waarheid. Als een minister president baphometh op zijn werkkamer heeft dan gaan de ogen nog niet open. Want de duisternis heerst in hun geest. En als je de leugen maar vaak genoeg herhaalt geloven mensen dat en ze missen onderscheidingsvermogen, want ze leven bij overleveringen van mensen:

De wet (Tora) zou afgedaan hebben. Maar daarop zei Yeshua/Jezus: "Er staat geschreven, maar gij ........ stelt de wet buiten werking". Zo wordt de Tora vervangen door de boze wetten van leugen en moord van satan.

Want er is maar één God. Hij spreekt de Joden èn de andere mensen vrij van schuld, als ze geloven in Jezus. Romeinen 3:30

Betekent het dan dat wij door ons geloof in Jezus Christus de wet (Tora) buiten werking stellen? Nee, integendeel. Dan doen wij juist wat de wet zegt. Romeinen 3:31 Het Boek

 

Ik kom "uit de wereld" en de kerk hield zich met de wereldpolitiek bezig. De gemeente verwachtte meer het heil van politieke leiders dan van JHWH en meenden dat ze in de landelijke politiek afgevaardigden moesten hebben en het was niet meer Woord en Geest, maar Kerk en Politiek geworden. Hoeveel stemmen heeft onze partij?

Wij stichten het koninkrijk van god (met een kleine 'g') op aarde.

Ja, zo werkt satan door religie en politiek en in de eindtijd zie je ze beide samen gaan als de hoer op het beest.

Maar trap niet tegen hun heilige huisjes aan.

Yeshua deed het wel en het werd Zijn kruisiging, maar daardoor ook de overwinning op de dood en over satan.

Satan is nog de overste van deze wereld, maar als de mens zich bekeert dan wordt hij overgezet uit de het rijk van de duisternis in het Koninkrijk. Kolossenzen 1:13 HSV

Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde.Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Matteüs 4:17 - HSV

Jur