To translate this website in different languages click here.

Oude Testament - het belang van het eerste testament

 

Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, ..., en u van jongs af de heilige Schriften kent, ... Heel de Schrift is door God ingegeven ... 2 Tim. 3:14-17

 

In de (kerk)geschiedenis is het belang van het Oude Testament altijd een punt van discussie geweest. Toch is het O.T. (Tenach) zo belangrijk! Hoewel wij niet beter weten dan dat de Bijbel is opgesplitst in twee delen (O.T. en N.T.), kent de Bijbel zelf dit onderscheid helemaal niet. Deze opsplitsing dateert namelijk pas uit de tweede eeuw na Christus.

 

De Here Jezus en alle apostelen leefden én onderwezen vanuit de enige Bijbel die zij hadden en dat was de Tenach, wat wij pas later het O.T. zijn gaan noemen. Als Paulus Timotheüs schrijft over ‘de heilige Schriften’ en over ‘heel de Schrift’, dan heeft hij het over het O.T. De Here Jezus baseerde Zijn levenstaak op het O.T. (Lukas 4:16-21). Hij legde aan de hand van het O.T. Zijn lijden en sterven uit. En Hij weerstond satan door uit het O.T. te citeren (Mattheüs 4). De evangeliën maar ook de brief aan de Hebreeën staan vol met citaten uit het O.T. De Joden beoordeelden of Paulus’ prediking waar was aan de hand van het O.T. Als Paulus maar iets had verkondigd wat niet in het O.T. stond, hadden ze zijn boodschap niet geaccepteerd.

 

Het toont wel aan hoe belangrijk het O.T. was en nog steeds is. Zonder kennis van het O.T. zullen we het N.T. nooit goed kunnen begrijpen. Het gevaar bestaat dat we de Bijbel dan ontjoodsen. Wie herkent niet de neiging om teksten uit het O.T. rechtstreeks op zichzelf toe te passen, om ze te vergeestelijken? Het kan zo gemakkelijk een voedingsbodem zijn voor vervangingsdenken, maar is ook een enorme verschraling van Gods Woord. Daarom is het zo belangrijk Gods Woord in zijn geheel en in de juiste context te lezen en te bestuderen.

 

Er valt zóveel te leren uit het O.T. Het geeft ons een diep inzicht in wie God is. En het spreekt over allerlei actuele thema’s zoals armoede, onderdrukking, geweld, corruptie, gebrek aan solidariteit, huwelijks(on)trouw en afgoderij. Ook beschrijft het alle menselijke emoties, juist ook in relatie tot God: klacht, twijfel, strijd, vreugde en lofliederen. En vergeet daarbij niet de impact en grote betekenis (ook voor onze tijd!) die de profetische geschriften hebben!

Bovenal geeft het O.T. ons zo’n rijk inzicht in Gods Masterplan met de mensheid, dat al bestond voor 'de grondlegging van de wereld’ (wat een prachtige uitdrukking!) waarin Hij Israël tot instrument heeft uitverkoren om tot zegen te zijn voor alle volken (Gen. 12:1-3).

 

We wensen u een geweldige ontdekkingstocht in en groeiende liefde voor Gods Woord toe!

(Interkerkelijke groep Israël)

 

Jur