English & other languages: click here!

Tempel - De Komende Tempel

Deze beschrijving gaat over de tempel die nog gebouwd zal worden vóórdat Yeshua komt. Het is de tempel waarin de antichrist zich zal laten vereren. Waar de "gruwel der verwoesting" in het Heilige der Heiligen wordt geplaatst. Daniël 9:27 en Mattheüs 24:15. De tekst is wat gesproken is in deze video, uigeschreven in de Nederlandse taal. Er staan veel tijdsaanduidingen bij, die het makkelijk maken het gedeelte op de video erbij te zoeken. 

In deze beschrijving kun je de mening lezen van enkele van een groeiend aantal archeologen, historici en academici, die ervan overtuigd zijn dat de eerste en tweede Joodse tempels nooit op de Tempelberg of de Haram al-Sharif hebben gestaan.

De tekening hierboven staat op naam van David C. Het stelt de tweede tempel voor in relatie tot de burcht Antonia.

Eerst zal ik je voorstellen aan het team dat in wisselende volgorde aan het woord is:

Chris: Een nieuwe dag gloort over de oude stad van Jeruzalem. Voor ontelbare miljoenen is dit door de eeuwen heen de geestelijke navel van de wereld. Binnen deze oude muren is zoveel gebeurd. Elke dag raken de straten en pleinen van de oude stad Jeruzalem vol met religieuze pelgrims en toeristen. Zij komen om enkele van de op aarde  meest gerespecteerde en heilige historische plaatsen te bezoeken.

 

In deze oude stad stond ooit de eerste en tweede Joodse tempel en zij maken Jeruzalem tot de focus van het spirituele verlangen van alle orthodoxe Joden. De moslims van de Rotskoepel geloofden dat Mohammed naar de hemel opsteeg op een hemels ros. Dat maakte Jeruzalem, in de ogen van de moslims, voor altijd heilig. Veel van de gebeurtenissen in het leven van Yeshua vonden in Jeruzalem plaats, daarom is het heilige grond: de geboortegrond van het christendom.

 

Als je bedenkt hoe belangrijk de oude stad van Jeruzalem duizenden jaren geweest is voor Joden, christenen en moslims, zal de bezoeker van de stad misschien verrast zijn als hij ontdekt hoe klein die stad eigenlijk is. Mark Twain die in 1869 door de poorten Jeruzalem binnen kwam, beweerde dat, als hij stevig doorliep binnen een uur om de omtrek van de stad heen kon lopen.

Maar de huidige muren zijn minder dan 500 jaar oud en gebouwd door de Turkse heerser Suleiman de Magnificent. Gedurende zijn lange historie is Jeruzalem 2 keer verwoest en veroverd. De muren, poorten en gebouwen zijn 44 maal vernield en vele malen herbouwd. Dit is het moskeelandgoed, één van de drukste plaatsen van Jeruzalem. 02:30

 

Dit is de meest sierlijke, versierde poort. Er zijn zes andere poorten naar Jeruzalem. Er zijn in totaal zeven ingangen èn een 8e poort, bekend als de “Gouden Poort”, die werd in 1541 door Suleiman verzegeld. Volgens de Joodse profetie is dit de poort waardoor de Messias Jeruzalem zal binnengaan. Daarom verzegelde Suleiman de poort in de hoop te voorkomen dat de Messias dit zou doen.

     Suleiman de tiende sultan van het Osmaanse Rijk (Turkije)

Iets ten zuiden van waar ik nu sta – ik sta bij de Gouden Poort – is een gebied dat bekend staat als Ofel. Het betekent een versterkte heuvel of een verhoogd gebied. 03:12

En juist precies ten zuiden van de Ofel is een andere heuvel waar eens de stad van Jabus lag. Deze ruines zijn alles wat van de Jebusieten is overgebleven voordat koning David in het jaar 1003 BC de stad innam en overwon en het de nieuwe naam Jeruzalem gaf. David bracht de geheiligde Ark van het Verbond in de stad Jeruzalem. David verlangde ernaar een huis voor God te bouwen waarin hij de ark kon plaatsen. Daarom kocht hij die dorsvloer van Arauna voor 50 zilveren shekels en dit was de plaats die hij bestemde voor de schitterende nieuwe tempel. Maar God vertelde David dat hij niet degene was die de tempel mocht bouwen, maar dat in plaats daarvan deze taak aan Salomo zou worden gegeven. Dit is zoals de tempel van Salomo er zou hebben uitgezien in zijn dagen. 04:11

Salomo’s mooie tempel stond daar gedurende bijna 400 jaar, totdat in 586 BC de Babylonische koning Nebukadnezar Jeruzalem overwon en plunderde en de tempel werd verbrand.

Ongeveer in het jaar 700 jaar, 100 jaar voordat Kores werd geboren, profeteerde de profeet Jesaja dat een koning met de naam Kores toestemming zou geven de tempel te herbouwen. (Jesaja 44:28) nadat Nebukadnezar deze had verwoest. Jesaja’s profetie ging in vervulling in 536 BC toen de Perzische koning Kores de Joodse ballingen toestond onder leiding van Nehemia  terug te keren naar Jeruzalem. Nadat de muren waren herbouwd werd er een tweede Joodse tempel gebouwd op de fundamenten van de tempel van Salomo. Dit onder leiding van de Joodse leider Zerubbabel. 05.05

 

Er gingen een volle 500 jaar voorbij voordat Herodes de Grote opdracht gaf voor een enorme reconstructie en verfraaiing van de tempel. 05:17

 

Dit is een gedetailleerd model van Jeruzalem en Herodes tempel geconstrueerd in 1973 door de beroemde historicus Michael Xavier. Deze maquette is te zien in de tuinen van het Israël museum.

 

In het jaar 69 AD marcheerde Titus de zoon van de Romeinse keizer Vespasianus Jeruzalem binnen om een Joodse opstand neer te slaan en in het jaar 70 AD stak hij de hele stad in brand en de tweede Joodse tempel ging in vlammen op. Sindsdien is er 2000 jaar geen tempel meer in Jeruzalem. Maar nog steeds gaan er duizenden van het volk naar de Westelijke Muur in de vaste overtuiging dat dit ooit deel uitmaakte van het werkelijke tempelcomplex.

 

Het Joodse volk komt hier om te treuren over de vernietiging van de tempel. Hier overdenken ze de vele ontberingen die ze door hun geschiedenis heen hebben doorstaan en bidden ze voor de terugkeer van de glorie van hun oude verleden. 06:21

Er mogen geen bomen geplant worden op de binnenplaats (tempelplein) zolang de derde en laatste tempel niet gebouwd is.

 

Chris: Na de vernietiging van de joodse tempel in 70 na Christus hebben de Joden in die jaren helemaal nooit een derde tempel herbouwd.

 

Maar waarom krijg ik gezelschap van  Robert Mandelbaum, die een eschatologisch bijbel onderzoeker is, waarom is die tempel nooit herbouwd?

Robert: Bedankt dat je mij hebt uitgenodigd Chris. Het is geweldig om hier te zijn. Nadat in 70 AD de Joden verstrooid werden over de hele wereld,  kwam er een tijd dat het Joden niet eens was toegestaan om in Jeruzalem te wonen of het te bezoeken. Natuurlijk wilden ze hun tempel bouwen en dankzij het Tempelinstituut, dat net achter ons gevestigd is, liggen de plannen daarvoor al gereed. Het brandofferaltaar is recentelijk geconstrueerd, de priesterkleding en veel meer attributen zijn klaar voor gebruik. 7.16

  

Chris: Robert help ons te begrijpen waarom het voor de Joodse godsdienst zo belangrijk is om de tempel te herbouwen. Wat is de betekenis van de tempel voor hen?

 

Robert: Nou Chris er zijn veel belangrijke redenen, maar reden nr. één is dat het Joodse volk gelooft dat hun Messias niet zal komen voordat de tempel herbouwd is.

 

Chris: Maar wat is het probleem als alles klaar ligt?

 

David: Wat het probleem is: het gebouw dat boven de Westelijke Muur uitsteekt, de Rotskoepel. De Rotskoepel is in 691 gebouwd door de Arabische kalief Abdal Malik en het staat op, wat de Tempelberg genoemd wordt, op de Haram al-sharif. De Haram al-sharif is tegenwoordig de plaats van de Al Aqsa moskee met een zilveren koepel en de Rotskoepel heeft een gouden koepel. Het heeft vanaf de 12e eeuw een traditie de plek te zijn vanwaar Mohammed op het paard stapte en de aarde verliet, waarna het paard met Mohammed werd opgenomen in de hemel. De bron van dit verhaal is van latere tijd en deze geschiedenis is niet vermeld in de Koran, maar toch is het een traditionele Moslim geschiedenis. 08:44

 

Bob: Het is een algemeen aanvaarde heilige waarheid dat veel mensen, als ze de Tempelberg noemen onwetend zijn dat dit de Rotskoepel met daarin de El Aqsa moskee betreft. Ik noem dat het Berg Platform van 36 are dat men het Tempel Berg gebied noemt en het is op het terrein van die tempelberg en wordt gecontroleerd en beheerd door de moslims. De Joden zouden hun tempel daar ergens op dat platform dolgraag willen bouwen, de één zegt in het noorden en de ander in het zuiden maar ze zijn er geen van allen zeker van waar de tempel stond. Maar de meeste mensen zeggen dat dit het gebied is waar de Salomo of Herodes tempel eens stond.

 

Chris: Maar wat als de Joodse tempel nu nooit gestaan heeft op de Tempelberg waar nu de Rotskoepel staat? (Robert is één van de vooraanstaande Bijbeldeskundigen en onderzoekers die geloven dat dit inderdaad het geval is) 09:43

Robert: Jawel Chris, als je kijkt naar 2 Samuël 24:21 en 2 Kronieken 3:1 dan zal je de exacte locatie van waar de tempel van Salomo stond te weten komen.

2 Samuel 24:21 En Arauna zei: Waarom komt mijn heer de koning naar zijn dienaar toe? En David zei: Om deze dorsvloer van u te kopen, om voor de HEERE een altaar te bouwen, zodat de plaag over het volk tot stilstand gebracht wordt.

2 Kronieken 3:1 Toen begon Salomo het huis van de HEERE te bouwen, in Jeruzalem, op de berg Moria, waar de HEERE aan zijn vader David verschenen was, op de plaats die David bepaald had, op de dorsvloer van Ornan, de Jebusiet.

Chris: 10.37 In zekere zin Robert, als de Joodse tempels nooit stonden waar de Rotskoepel nu staat waar waren deze dan gebouwd?

 

Robert:  dan waren ze verscheidene honderden voet ten zuiden van de Rotskoepel in het gebied dat de Ofel wordt genoemd. Alles wat je moet doen is enkele verzen uit Nehemia 2 en Nehemia 3 te bestuderen en opnieuw geeft dat een zeer duidelijke beschrijving van de locatie waar de tempel werd gebouwd.

 

Nehemia 2:15 Toen klom ik in de nacht omhoog langs de beek, terwijl ik de muur inspecteerde, en ging weer terug. Ik kwam door de Dalpoort binnen en ging terug.

Het sleutelwoord in dat vers is de beek  

En als je kijkt naar Nehemia 3:7 wordt het woord “rivier” gebruikt.

Nehemia 3:7 Daarnaast verrichtten de Gibeoniet Melatja en de Meronothiet Jadon herstelwerk, met de mannen van Gibeon en van Mizpa, tot de zetel van de landvoogd van het gebied aan deze zijde van de rivier.

Er is echter één beek, één rivier, één stroom binnen 5 vierkante mijl van Jeruzalem. Er is geen rivier, beek of stromend water in de Haram al-Sharif. De enige plaats in heel Jeruzalem waar stromend water is, is de Gihon bron. 11.28

 

Chris: En waar is de Gihon bron in relatie tot waar we nu zitten,

Robert: wel de Gihon bron is slechts enkele honderden voet ten zuiden van waar we nu zitten.

Chris: Ik stel voor om daarheen te gaan.12.10 Robert: ja laten we gaan.

Chris: 12.07 We komen nu beneden. Het is het startpunt zo dichtbij als een verrassing. Deze plek zal ons zijn topgeheimen vertellen.

Robert: Hizkia Stunna was een rechtbank tijdens de regering van koning Hizkia. Toen Jeruzalem bedreigd werd door de Assyriërs heeft Hizkia vanuit de Gihon bron een tunnel gebouwd en het water gekanaliseerd.

Chris: Dit is de tunnel die je ons hebt laten zien. En wat is de relevantie van de Gihon bron tot waar de tempel stond ?

 

Robert: Welnu de ark stond in Silo en David bracht de ark van Silo en plaatste die bij de Gihon bron. Koning Salomo werd tot koning gezalfd bij de Gihon bron. (1 Koningen 1:38-39)

1 Koningen 1:38 De priester Zadok daalde af, met de profeet Nathan, Benaja, de zoon van Jojada, de Krethi en de Plethi, en zij lieten Salomo op het muildier van koning David rijden en begeleidden hem naar Gihon.

  1. De priester Zadok nam de oliehoorn uit de tent en zalfde Salomo. Ze bliezen op de bazuin, en heel het volk zei: Leve koning Salomo!

 

Robert: 12.47 Salomo was de gezalfde koning. Toen koning Salomo koning werd bouwde hij vanzelfsprekend de tempel op de heuvel waarop wij nu staan: de Ofel  (zodat het water van de Gihon gebruikt kon worden bij het offeren. Ida) Maar in het jaar 1067 BC vond er een enorme aardbeving plaats, waarbij wel 25.000 mensen zijn omgekomen. Door deze aardbeving veranderde de topografie van dit gebied en het water van de Gihon werd bitter.

 

Don: Maar de Gihon bron is heel bijzonder, er is een sifon-werking in die bron. Deze bron is één van de wellicht een dozijn bronnen in de wereld, die zo werken. Het is een verbazend watersysteem dat ze daar hebben. De naam Gihon betekent “uitstromend” en dat zal verscheidene malen op een dag gebeuren. Zoals ik zei dat als je kijkt in één of andere antieke (tell) heuvel – een “tell” is niet onze kunstmatige archeologische heuvel – dan heb je vier dingen nodig voor een stad: 13.44 (1) voedsel, (2) water), (3) wegen, (4) defensie. Elke antieke stad heeft dat, maar in Jeruzalem is maar één waterbron, er zijn er geen twee, geen vijf, geen drie: er is maar één waterbron! En geen kleintje maar een geweldige waterbron.

13.54

David:  De Gihon, de uitbreker (of uitstromer) was heel uniek qua structuur en het heeft letterlijk een sifon-werking. Het is bekend bij geologen en hydrologen dat het tot grote hoogte kan oppompen. De Gihon bron zou je kunnen vergelijken met geisers zoals de “Old Faithful” (Old Faithful =Engels voor Ouwe Betrouwbare, is de beroemdste geiser in het Amerikaanse Yellowstone National Park in het Upper Geyser Basin.) maar dan zonder de hitte. Het kon het water in de tempel oppompen tot 40 (verdiepingen/stories?) 400 voet vanaf de onderkant van de Gihon.

14:24 In de tempel en er zijn vijf historische bronnen die ons vertellen dat het echt gebeurd is dat er een fontein in de tempel was. Naast de Bijbelse informatie van Joël, Ezechiël en meerdere Psalmen, was er, alles bij elkaar, een fontein in de tempel op de top van de Stad van David, op de top van de berg Sion. En het bestond ook in de landbouwconstructie van koning Aäron (kon ik niet verstaan??)15.06

  

Er is een onuitputtelijk reservoir met water, zoals je zou verwachten van een overvloedige bron die op natuurlijke wijze vanuit de tempel opborrelt.

Historicus Aristeas


Bob: Nou, die Gihon bron is een oude waterbron waarover is gesproken. We zijn teruggegaan naar de tijd van Salomo. De bronnen stromen nog, maar vandaag hebben de bronnen niet meer de  krachtige stroming van lang geleden. Veel van jullie kennen Jeruzalem en weten dat Jeruzalem is opgegraven en dat zou breuken kunnen hebben veroorzaakt en de moderne constructie heeft dat neergeslagen. Maar de Gihon bron is een lint van water geweest dat het levensbloed van de Stad van David was. Het is alsof er water door de aderen van een zwaar mens heen wordt pompt. De Stad van David heeft dit water er door gepompt zodat het zijn leven eraan geeft. Dit is de reden dat zelfs David ervan nam, het was waarschijnlijk die waterbron. Maar voor dit ceremonieel van het reinigen van verschillende dingen, moest de priester de tempel van aanbidding binnengaan, want je hebt levend (stromend) water nodig om toe te voegen aan de as van de rode koe: het reinigingswater. Dus water is van essentieel belang en er is geen water op de traditionele Tempelberg voor deze handelingen. 16,05

 

Don: Ze hebben in 2004 de poel van Siloam ontdekt.. Het is een geweldig verhaal als je hoort hoe ze het vonden. Wat interessant was, ik was daar beneden met de archeoloog die het daadwerkelijk heeft gevonden en hij vertelde me dat dat gebied een hectare groot was en…… het zijn zijn woorden, niet de mijne, hij zei dat het het grootste mikwe van de wereld was. Het ging door mijn hoofd dat natuurlijk 10.000 mensen daar een reinigingsbad konden nemen.

16:37

Daar beneden is het mogelijk een ceremoniële reiniging te ondergaan. logisch als je een derde van een mijl gaat lopen en misschien onrein zou zijn. De tempel moet dicht bij de mikwe zijn!! Het is het grootste mikwe ter wereld. Tienduizend personen in een mikwe van een hectare, waar de poel van Siloam is. Ze vonden de originele trap uit de Herodiaanse periode die omhoog gaat naar de stad van David waar de tempel zou hebben gestaan.

 

Chris tegen Robert: Dus als de tempel boven de Gihon bronnen had gestaan en men moest naar de Haram al-sharif hoe kregen ze dan hun water?

 

Robert: Nou, er zijn dan 37 erg grote stortbakken, maar die bevatten geen fris stromend water 

geen vers stromend water, maar het is bij elkaar gehaald vers water dat gebruikt moest worden voor de forten van Titus met zijn 10e legioen.

De Gihon bron vertegenwoordigt eigenlijk het water stromend van de troon van God in Openbaringen 22 (ook in Ezechiël 47:12!!)

Het stroomt van onder het Heilige der Heiligen, de Ark van het Verbond en de Shechina-glorie was tussen de vleugels van de cherubs op het verzoendeksel.17:55

 

Don: We zijn hier in de Stad van David waar zoveel feiten uit de Bijbel plaatsvonden en wat heel interessant is, dat je beseft dat nog maar 100 jaar geleden niemand wist dat dit de berg Sion was. De meeste mensen dachten dat die zich meer naar het noorden bevond. Het is eigenlijk toevallig dat ze zelfs ontdekten dat hier de berg Sion was, doordat ze de tunnel van Hizkia vonden. Als je zoveel jaren in de veronderstelling bent geweest dat de zogenaamde tempelberg de berg Sion was, de meest belangrijke berg in de Bijbel, zou het dan ook niet mogelijk zijn dat ze verkeerd dachten over de locatie van de tempel?

De historicus Flavius Josephus bewijst eigenlijk zoveel! De mensen zouden zeggen dat Josephus overdreef, dat wat Josephus schrijft niet waar is. Maar als je je realiseert dat hetgeen hij zei wel waar is?

 

Don: 17.57 We staan hier in de Stad van David, dit was echt de plaats waar de tempel stond en ten noorden van mij, is de Haram al-sharif, waar zich het fort van Antonius bevond.

De geschriften van Josephus zijn niet alleen betrouwbaar, maar blijken uiterst nauwkeurig. Josephus vertelde ons dat op de bergkam de noordelijke toren zou zijn geweest.  De tempel was precies 600 voet van vallei tot vallei. 19.14 Dat is dit gebied waar we nu staan.

Hier is het van vallei tot vallei precies 600 voet, precies zoals Josephus schreef. Geen 610, 620 of 580 voet, nee exact 600 voet. Vooral in de laatste achttien jaar hebben ze hier opgravingen gedaan en die opgravingen hebben in ieder geval, naar mijn inschatting, de theorie van dr. Martens bewezen. Veel andere mensen komen tot de conclusie dat het gebied waarin we ons nu bevinden, het bovenste deel van de Stad van David, het Ofel gebied, inderdaad het gebied is waar de tempel stond. 20.10

Chris tot Robert: Eigenlijk wilde ik dit deel van de film filmen als een interview op de Haram al-sharif. Maar daar mag je natuurlijk niet filmen, dus dan maar op een pittoresk plekje bij de oude stadsmuren. 20:19

Chris: Robert ik wil je vragen, wat is de Haram al-sharif wat betekent het?

Robert: Haram al-sharif betekent “nobel heiligdom” het is de plek waar de Rotskoepel is gelegen, evenals de Al Aqsa-moskee. Het is de derde meest heilige plaats in de Islamitische religie. Het is een vrij groot gebied. 20:37

Chris: als we teruggaan naar de tijd vóór de Rotskoepel en de Al Aqsa moskee wat stond daar toen?  Als die tempels daar  niet stonden wat was er toen daar boven op dat grote terrein?

Robert: Welnu, dat was Fort Antonia en dat is waar Titus verbleef met het 10e legioen, dat bestond uit 6.000 soldaten en ongeveer 4.000 personen behorend tot het ondersteunend personeel.

Dr. Ernest L Martin in zijn boek “de Tempels die Jeruzalem vergat” berekent dit vanuit elke hoek en laat er absoluut geen enkele twijfel over bestaan dat het niet het tempelgebied is,  maar Fort Antonia.

De tekening bovenaan dit artikel van laat de relatie zien tussen de tempel en het fort. In feite was er een verhoogde weg, die het fort verbond met de tempel.

 

Chris: Nou Bob hoe zit het met de Klaagmuur of meer correct: de Westelijke Muur? Deze wordt vereerd door Joden en miljoenen wereldwijd. Ga je me vertellen  dat de westelijke muur niets te maken heeft met de Joodse tempel ?

David 21.52 De Westelijke Muur van wat men noemt de Joodse Tempel is feitelijk de Westelijke Muur van Fort Antonia. Het maakt deel uit van de keermuur met extra stenen boven de en de grotere veel grotere funderingsstenen van ongeveer zes niveaus tot acht niveaus, wat afhangt van waar langs dit allemaal binnen de structuur is geplaatst. De stenen van de Klaagmuur worden daadwerkelijk gebruikt en worden verondersteld afkomstig te zijn van de Westelijke Muur van de tempel, maar het ìs niet de Westelijke Muur van de tempel.

Bij de Western Wall is vandaag de dag iets heel interessants te melden.

 

Onlangs vond een man met de naam Li Shu Grande, directeur archeologie, een munt onder de allerlaagste steen, waar de stenen het gesteente (de rots) bereiken onder de westelijke Klaagmuur. Hoe oud de munt was, werd een onderwerp van veel onenigheid. Het stond vast dat het oud was omdat Li Shu Grande eronder heeft gegraven en de munt gevonden heeft onder de laagste steen, waar je de rots bereikt. Hij vond een munt van Valerius Gratus, Prefect of Judaea, 15-26 n.Chr. ten tijde van de regering van Tiberius, onder de allerlaagst bereikte steen, gedateerd 20 AD. Dat is erg interessant want Herodes stierf in 4 voor Chr. Dus 24 jaar later hebben wij deze gebouwde muur toegeschreven aan Herodes. Dat heeft zeer interessante vragen opgeroepen. Wie heeft deze muur gebouwd en waarom?

23.20 Omar Al Hamar en zijn familie zijn in de Oude Stad van Jeruzalem, eigenaar van de beroemdste antiek juwelierszaak sedert 388 jaar. Een familiebedrijf gedurende negen generaties.  Zijn winkel bevat een duizelingwekkende variëteit van antiquiteiten en munten door de jaren heen uit de grond gehaald bij ontelbare opgravingen in het veronderstelde Tempelberg-gebied van Jeruzalem. Ik vroeg Omar of er ooit artefacten of ander bewijs gevonden is dat de Joodse tempels daar werkelijk stonden.

Omar antwoordde: Absoluut. Die opgravingen begonnen na de oorlog van 1967 en we weten het en iedereen weet via de deskundige dat ze meegebracht zijn van over de hele wereld, dat ze op elke plek hebben gegraven en zelfs elke centimeter omgespit, dat ze alles omdraaien, maar geen bewijs konden vinden van de tempel onder de Haram Sharif, wat ze nu de Tempelberg noemen. Dat is een feit en iedereen weet dat.   

 

Bob: 24.29 Ik denk dat al die stenen die er vandaag zijn, die je ziet op de Haram Sharif of van het Romeins Fort er natuurlijk al die tijd zijn geweest. Er zijn sindsdien veel toevoegingen van mensen die zijn binnengekomen en in een soort overwinningsroes de stenen hebben aangedragen. Maar ik denk dat die stenen in het algemeen afkomstig waren van een Romeins fort, genaamd “Antonio” vernoemd naar Marc Anthony, waar het tiende Romeinse Legioen gehuisvest was. Dat waren ongeveer 6.000 soldaten en ongeveer 4.000 ondersteunend personeel. Het was als een stad daarboven. Josephus beschrijft het in feite als de grootte van verschillende steden. Maar we zien hier Romeinse Forten en niet een paar bijzettenten en een heleboel mensen die rondlopen met speren en schilden. Het was een geoliede machinerie. Ze hadden wegen, bakkerijen, bordelen, rechtszalen en kazernes, alsof het een stad op zichzelf was. Tot vandaag hebben we nooit resten gevonden van een andere plaats waar het Romeins Fort zou hebben gestaan, terwijl het Fort behoorlijk groot was. Ik denk dat de archeologie iets zou hebben onthuld dat ergens anders was gelokaliseerd dan op de Tempelberg.

-------------------------

Don: 25.37 Nog een reden dat Haram Sharif de tempel niet kan zijn is, als we de historische gegevens van Josephus erop naslaan. Flavius Josephus zei duidelijk dat de stad zo was verwoest dat je nooit zou weten of daar een stad stond en we zien,  als we het oude Jeruzalem binnengaan, dat alles is vernietigd uit die tijd. Het Nieuwe Testament zegt hetzelfde:

 

Lukas 19:44 En zij zullen u met de grond gelijkmaken en uw kinderen in u verpletteren. Ook zullen zij in u geen steen op de andere steen laten, omdat u het tijdstip waarop er naar u omgezien werd, niet hebt onderkend.

 

En daar, in wat ze de Tempelberg noemen, voor Haram al-Sharif, heb je 10.000 Herodiaanse stenen nodig. Dus niet alleen heb je 10.000 stenen waarvan men verondersteld er niet te zijn, maar als dat de tempel is en niet het Fort Antonia, mogen die stenen geen Herodiaanse stenen zijn. De basis zou moeten hebben bestaan uit de uitgehouwen rotsblokken (emetic stones?). Het feit alleen al dat er geen Salomo exponenten zijn, die wel gevonden zijn in de Stad van David en werden gevonden in de toren die Nehemia heeft gebouwd. Daar hebben ze archeologisch bewijs van. Ook de olielampjes van aardewerk, uit het Perzische tijdperk laten duidelijk zien dat de tempel in de Stad van David moet hebben gestaan en niet in de lucht.

 David: 26.44 Antonia. waarvan wij geloven dat het de Haram al-Sharif is, bestaat uit de overblijfselen van Fort Antonia, omvat een oppervlakte van 36 hectare en eigenlijk is het de grootte van een typisch Romeins fort volgens schema en overblijfselen van andere permanente Romeinse forten in heel Europa, in Duitsland en andere plaatsen, zelfs in Afrika. Het fort dat werd gebouwd door koning Herodes van Israël is typerend voor een Romeins fort, gebouwd volgens hun specificaties van die periode.

Don: 27.30 Een ander ding dat de meeste historici hebben verwaarloosd is het feit dat Josephus ons de grootte van de tempel vertelt. De grootte van de tempel was zeshonderd vierkante voet het was een vierkant, het is heel eenvoudig als je naar de archieven kijkt. Nu werd dit weliswaar vergroot door Herodes maar dat is zeker niet ter zake voor wat je hier ziet. 27:46

Wat ook interessant is als je kijkt naar de maat van de Haram al-Sharif, deze  is voor 96% precies de grootte van elk oud Romeins fort. Onthoudt dat het Romeinse fort het eigendom was van het Romeinse Rijk. Precies zoals de Verenigde Staten van Amerika vandaag honderden bases in verschillende landen heeft. Die bases zijn het eigendom van de Verenigde Staten van Amerika, zelfs al zijn ze gestationeerd in een vreemd land. Precies zo was het in die tijd in Israël. Dus als je kijkt naar dat fort, heeft het niet alleen de standaardafmetingen, maar bedenk ook dat in een gebied waar Joden zich niet vermengden met Romeinen, de legerplaats groot genoeg moest zijn om er tenminste een legioen soldaten te moeten huisvesten. Naast het personeel dat daar aan het werk was had je een “rosse buurt” nodig, restaurants. Je had waarschijnlijk te maken met 10 tot 15.000 mensen. Wanneer je dan ook nog kijkt naar een model van Jeruzalem, zoals je dat zag in Jeruzalem, dan zullen ze altijd een fort maken als Antonia. Dit kleine fort, zal waarschijnlijk niet kunnen. Daar kunnen hoogstens honderd mensen in wonen. 28.57

Bob: De maquette die we in het Israëlisch museum hebben is een mooi model, het is een geweldig kunstwerk,  maar historisch gezien een slechte weergave. Het Romeinse fort daar is belachelijk. Het machtige Romeinse fort is gereduceerd tot deze kleine karikatuur.

Ik denk niet dat de  modelmaker een accurate representatie gaf, maar dat hij gedompeld is in de denkwereld van de bezoekers en zo een verwrongen concept ontwierp, wat betreft de afmetingen van het fort. Het verbaast me werkelijk dat veel mensen er naar toe gaan maar niet zeggen: “dit is belachelijk”. 

De afmetingen van het Romeinse fort waren immens groot en niet zo’n klein aanhangsel zoals daarin is afgebeeld. Want we weten dat daar het 10e Romeinse legioen was gestationeerd, dat uit tenminste 10.000 personen bestond, terwijl . Het model afgebeeld in het Israëlisch museum kan hoogstens een paar honderd mensen geherbergen. 

Don: 30.05 Zelfs in het Nieuwe Testament, als je naar de apostel Paulus kijkt.

Handelingen 21:38 Bent u dan niet de Egyptenaar die enige tijd geleden oproer ontketende en die vierduizend gewapende opstandelingen naar de woestijn leidde?

De Romeinse soldaten weten niet eens wie Paulus is. Ze denken dat hij de Egyptenaar is die iets gedaan heeft maar omdat er een plan was om hem te vermoorden. Op de weg naar Caesarea stuurden ze 470 soldaten mee. Als er maar 600 soldaten in het fort zaten zou om één man die ze niet eens kenden vrijwel het hele fort ontruimd zijn. Alleen dat al laat ons zien dat er duizenden mensen gehuisvest waren.

Ik bedoel, Jeruzalem was een stad waar veel ongeregeldheden waren, vooral op heilige dagen. Er waren duizenden troepen die daar moesten zijn om elke vorm van ongewenst gedrag het hoofd te bieden. 30:44 Zoals ik al zei zijn de afmetingen van de Haram al-Sharif precies de afmetingen van elk Romeins fort en helemaal tegenovergesteld aan elke dimensie van de Tempelberg. Wat ons is verteld in de historische archieven bewijst dat het gewoon niet de Tempelberg is waarop we staan. 31.00

 

Chris tot Robert: Als we op de Olijfberg naar de oude stad Jeruzalem kijken, waar we een zeer duidelijk zicht hebben, Robert vertel ons dan hoe de stad Jeruzalem anders is dan 2000 jaar geleden.

 

Robert:  31:02 natuurlijk Chris zou de Rotskoepel er niet hebben gestaan en wat je hier ziet was nooit de oude stad Jeruzalem. De muren vertegenwoordigen Fort Antonia wat dicht bewoond werd met het 10e Legioen van de Romeinen dat uiteindelijk alles verwoestte.

En dan de tempel zelf, ik wijs hier naar die “klomp bomen” wat ze tegenwoordig de stad Sion noemen, die op een heuvel ligt, de Ofel. Dat is eigenlijk de plek waar ooit de oorspronkelijke tempel stond, en gewoon ter zuiden daarvan, en ik bedoel gewoon meters naar het zuiden, lag ook de Stad van David, bekend als een citadel en de hele stad van Jeruzalem met de tempel stond in dat gebied daar. 31.55

 

David: Precies dat gebied daar, de reden die we weten…. dat het er is omdat Josephus de Joodse historicus die in Jeruzalem woonde en hij erbij was en aanwezig bij de verwoesting van Jeruzalem. Hij zag het daarna in een vernietigde toestand en hij kreeg de Joodse verslagen van koning Herodes met betrekking tot de bouw van Fort Antonia en hij had de Romeinse archieven gezien met betrekking tot de Joodse oorlogen: wie deed wat, wanneer, en wie vernietigde wat en hoe de oorlog vorderde. 32.32

 

Bob: Josephus was een 1e eeuwse historicus. Hij was een Joodse commandant die in dienst was genomen als een veelzijdig historicus en zijn schrijven is onberispelijk. Perfectionistische mensen zeggen: “O, hij is zo’n geweldige historicus, behalve als hij het over de tempel heeft. Hij heeft een rare perceptie van de geschiedenis.” Maar nee…. hij had een juiste perceptie van de geschiedenis die hij kende.  Hij wist waar de tempel was en dat de fundamenten verwoest waren. Historici zeggen dat hij geweldig was, totdat hij over de tempel sprak. Maar nee, Josephus had gelijk over de tempel, die wij verkeerd hadden geïnterpreteerd. Dus ik denk dat we de 1e eeuwse ooggetuigen moeten volgen in tegenstelling tot een 21e eeuwse onderzoeker die als een waarnemer raadt naar de gang van zaken.

David: 33:15  Josephus is een uitstekende, geweldige bron met betrekking tot de informatie over dat stuk grond: het behoorde aan Fort Antonia! Niets van de traditionele opvatting past bij de beschrijving die Josephus ons gaf.

Hij zegt dat het groter was dan de tempel hij zegt dat de grotere vestingwerken massiever waren dan de tempel. Het verduisterde zelfs de tempel vanuit een noordelijk blikveld.  Als je Jeruzalem vanuit het noorden zou naderen dan past alles bij fort Antonia en bij die structuur van de Haram al-sharif. Niets anders klopt daarmee. 34.08

[Muziek]

Chris: 34:07 Dus als dit het Romeinse fort Antonia was dat op de Tempelberg stond of de Haram al-Sharif en niet de Joodse tempel, wat was dan de rots die is verankerd binnen de Koepel van de rotsput daar?

 

Bob:  Er zijn veel mensen die zich hebben afgevraagd wat die rots daar onder de Rotskoepel doet  Ik ben heel erg geïnteresseerd in wat de pelgrim uit Bordeaux te zeggen heeft toen hij in de zuidelijke kerk, de Heilige Grafkerk, pal naar het westen keek. Alles wat hij kon zien was de lange muur van het Romeinse fort. Dus volgens deze pelgrim uit Bordeaux, en de woorden die hij doorgeeft begrijp ik, dat hij eigenlijk het Romeinse fort zag. Hij beschrijft ook dat er een rots was, die het Praetorian was. De gevangenen werden, staande op deze rots, schuldig verklaard. Ik denk dat dit één van de meest interessante verklaringen is die ik ken.

 

Don: 35.18 Wat is die rots en wat kunnen we erover bewijzen? Sommige mensen zeggen dat het de rots was in het Heilige der Heiligen. Dat kan onmogelijk want het Heilige der Heiligen was 30 x 30 voet en de rots is 52 voet. Het is zeker geen steen die in de Heilige der Heiligen zou zijn. Je kent de kleine rots waarop de Ark van het Verbond stond, maar dat was niet zo’n rots, dat was een plaat. Dus wat was deze rots? Als je van boven af op de rots kijkt dan zie je dat er kruisen in gekerfd zijn. Daaraan weet je dat het geen rots was die heilig was voor het Jodendom en zeker geen rots die heilig is voor de Islam die er toen nog niet eens was. Het is een rots van de vroege gelovigen van de 3e eeuw. Dit kunnen we bewijzen uit de historische archieven. Deze rots was het Praetorian. Het geloof is dat dit de rots was waarop Yeshua stond en zich kon verdedigen tegenover Pilatus. Dit weten we en volgens een traditie staan daarin de voetafdrukken van Yeshua en ze bouwden daar in de derde eeuw een kerk omheen. De kerk van Sint Kores en de Kerk van de Heilige Wijsheid. Deze rots was iets van de christenen en had niets te maken met het Judaïsme en met niets anders. In het jaar 70 AD. besloten de Romeinen een definitief eind te maken aan de Joodse opstand en Titus, de zoon van keizer Vespasianus, marcheerde met 65.000 man Jeruzalem binnen en stak de hele stad en de tempel in brand. 36.57

“En nu, waar is die grote stad (Jeruzalem), de metropool van de Joodse natie, die versterkt was met zoveel muren rondom? ……. Het is nu gesloopt tot op de fundering en er niets overgebleven, maar…. het kamp van hen (Romeinen) heeft het vernietigd.”


Bob: Veel van de bewoners werden uitgeroeid.Pas met de verovering van Masada in het jaar 73 kwam er een einde aan het laatste Joodse verzet. Zowel Eliezer als Josephus meldden dat Jeruzalem tot de bodem (de fundamenten) toe was vernietigd. Dat is de vervulling van de profetie van Yeshua:  

Mattheüs 24:2 Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ziet u dit alles? Voorwaar, Ik zeg u: hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden.

Maar de Romeinse burcht Antonia bleef ongedeerd.

(Een profetie die niet alleen de tempel betreft maar heeft ook met de stad Jeruzalem te maken, dat blijkt uit:

 Luk. 19:44 En zij zullen u met de grond gelijkmaken en uw kinderen in u verpletteren . Ook zullen zij in u geen steen op de andere steen laten, omdat u het tijdstip waarop er naar u omgezien werd, niet hebt onderkend.  Ida)

David: 37.50 Fort Antonia bleef op de Haram al-sharif, weliswaar onder verschillende namen. Wanneer hield het op Fort Antonia te zijn? Het was eigenlijk het centrum van “Aelia Capitolina” de veranderde naam van Jeruzalem. Keizer Hadrianus besloot Jeruzalem uit te wissen door de naam te veranderen en de wederopbouw van de hele stad. Het zou best een grote stad worden. Gedurende een lange periode bleef het een Romeins fort bedoeld voor huisvesting van het 10e Legioen. Tot ongeveer het jaar 250  na de vernietiging van Jeruzalem was dat de bases van het 10e Legioen. ‘

Bob: 38.53 De tempel was verwoest in het jaar 70 AD. Het duurde nog erg lang tot er een sterke opleving kwam na de tijd van Constantijn de Grote, die de Heilige Grafkerk bouwde. Toen begon er weer leven te komen en vanaf dat moment had het een constante groei gekend  tot de tijd van de kruistochten. In 1099 was er weer groei te bespeuren en daarna is het vrijwel gestabiliseerd. Totdat de moslims kwamen in de 7e eeuw. Daarna was er veel onenigheid. Mensen begonnen te geloven dat de tempel op de top van die berg had gestaan. Mijn persoonlijke overtuiging is dat toen de Kruisvaarders in 1099 de Tempelberg veroverden en het moslim complex zagen, de koepel met de maansikkel erop, dat ze die er af rukten en er een kruis op plaatsten. Toen noemde men het de tempel van de DOM (Deo Optima Maxima = Latijn voor God de Allerhoogste). Dit veroorzaakte de reconstructie van de hele stad en van toen af werd de stad heel populair door heel Europa en met de Heilige Grafkerk werd het echt het tempelgebied. De mensen hebben er ruzie over gemaakt. Tot op zekere hoogte wisten ze niet waar de echte tempel was, maar na verloop van tijd kreeg het denkbeeld vaste vormen. Er was een man met de naam Della Benjamin. Della was in de 12e eeuw een zeer charismatische rabbijn en hij zei: “hé mensen, laten we het gewoon regelen en dan hebben we een traditie.”  Dit idee heeft wortel geschoten.

40.45 Zowel de kerk, als het Joodse geloofssysteem gingen daarin mee en vanaf dat punt werd het een historisch feit. Ik denk dat dit een verschrikkelijke verminkte geschiedenis is en een verkeerde perceptie van de locatie waar de tempel zich bevond, omdat het traditioneel de Stad van David moet zijn. 41:26.

 

Chris tot Robert

Hier op de Olijfberg kunnen we achter ons kijken en we zien de graven van duizenden Joden die hier begraven wilden worden. Waarom doen ze dat? Waarom hier, tegen de Olijfberg?

 

Robert:  Wel, overeenkomstig de  profetie van Zacharia komt de Messias terug op de Olijfberg en de Olijfberg gaat splijten van noord naar zuid –  en de Joden geloven dat dit de plek is waar de opstanding zal plaatsvinden.

Zacharia 14:4 Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden.

 

Chris: 41.55 Maar natuurlijk geloven de Joden dat de Messias pas kan komen als de tempel is herbouwd. Dus als kan worden aangetoond dat de tempel nooit stond waar de Rotskoepel staat, maar ergens anders, dan zou dat het probleem oplossen.

Robert: 42.12  Dat zou zo zijn Chris, de tempel daar waar de  Rotskoepel staat,  is het meest omstreden stuk onroerend goed in de hele wereld. Het kan een oorzaak worden voor de derde wereldoorlog. En het kan bewezen worden, maar accepteerde men maar dat die tempel op de Ofel stond ten zuiden van Fort Antonia. Fort Antonia kan wel wat teweeg brengen, een soort van Vredesverbond. 

Chris 42:35 Wat bedoel je met een vredesverbond?

Robert 42:38: De Joodse profeet Daniël profeteert in Daniël 9 dat er een wereldleider zou zijn. Een leider die zou opstaan ​​en hij zou een soort van een begeerde rust kunnen brengen in het Midden-Oosten. Zelfs nu de oorlogen woeden  in Jemen, Libië, Syrië, Irak, Saudi Arabië, dan zou dit een zekere mate van vrede betekenen met deze situatie. Men zou dan ook de Joden toestaan om de tempel te herbouwen en opnieuw te beginnen met het offeren van dieren.

 

Chris: 43.10   Ik wil onderstrepen dat de wederopbouw van de Joodse tempel een zeer belangrijke mijlpaal is in de reeks van eindtijd gebeurtenissen en dat kunnen er veel zijn.

Er zijn veel interpretaties van bijbelse profetieën: wie de Antichrist is, wanneer hij gaat komen zelfs waar ze wonen in de eindtijd of helemaal niet, behalve wanneer de Joodse tempel is herbouwd, dan weten we het zeker dat we ons in de laatste zeven jaar bevinden. Dan kunnen we inloggen op een zeer bepaalde reeks van gebeurtenissen, zoals geprofeteerd in de in de boeken van Daniël, Openbaring en vele andere profetische Bijbelgedeelten.

 

Robert 43.45 Ja, de Bijbel is zeer onthullend in de Bijbelse profetie van de eindtijd. Het is de tijd waarin de  antichrist uiteindelijk verklaart dat hij god is. Hij probeert de aanbidding van de ware God ten einde te brengen en hij zal ook “de gruwel der verwoesting waarover gesproken is door de profeet Daniël” (Daniël 9:27) en door Yeshua geciteerd in Mattheüs 24:15 het Heilige der Heiligen binnen brengen.

 

Chris: 44.03 De gruwel van verlatenheid of het beeld van het Beest zoals Johannes hem noemt in het boek Openbaring. Weten we wat het is?

Robert: 44:11  Er zijn er velen die hebben gespeculeerd en dat het een soort van supercomputer zou kunnen zijn gecombineerd met wat de transhumanisten nu naar voren gaan brengen evenals veranderingen in het genoom-systeem (waartoe DNA wordt gerekend). De wetenschap brengt het allemaal samen. 

44:27 Nooit eerder in de wereldgeschiedenis hebben we geweten dat het  mogelijk zou zijn dat iedere man, vrouw en kind hierin zonder argwaan meegaat. Maar de Bijbel spreekt over het merkteken van het beest in Openbaring 13, het bekende 666. Op de één of andere manier heeft dit te maken met de gruwel van verwoesting dat het in staat zal stellen het in praktijk te brengen. Men probeert de mensen te dwingen om ervoor te zorgen dat zonder het merkteken van het beest niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die het merkteken had of de naam van het beest of het nummer van zijn naam.... . noem maar op, het komt allemaal neer op economie Chris als je het niet hebt, kun je niet kopen en je kunt niet verkopen

45:02 Maar niets van dit alles kan gebeuren voordat de derde Joodse tempel is gebouwd. Hier zie je een tekening over hoe de tempel zou lijken gebouwd op de Haram al-sharif, volgens  de opvatting van de kunstenaar.

Het Joodse Sanhedrin heeft al de hogepriester benoemd en alles is voorbereid op het ritueel van het dagelijks offer om dat na 2000 jaar te hervatten.

 

Chris 45.28 en als het Joodse.volk het overweldigende bewijs konden  accepteren dat de tempels nooit op de Haram al-Sharif of de Tempelberg hadden gestaan, dan zou de tempelbouw onmiddellijk kunnen beginnen. Maar zal dat gebeuren…. of is de traditie te sterk?

Bob 45:43 Tradities zijn te sterk tot er een calamiteit optreedt waardoor mensen echt naar de feiten gaan zoeken. Dus tot die tijd denk ik dat de traditie sterker zal zijn dan de historische feiten. Traditie kan niet veranderen, maar er zal iets gebeuren om die verandering in werking te stellen. Het is een paradigma, want zoals ik al zei, de geest van traditie prevaleert boven de waarheid. Dus dat is waar we mee te maken hebben. 

 

Don: 46.10 De geest van traditie prevaleert boven de waarheid. Dat is waar we mee te maken hebben. Kijk er is genoeg bewijs. Je weet dat ik niets tegen een persoon heb. Laten we bij elkaar gaan zitten en ik zal luisteren. Bewijs me maar mijn ongelijk. Ik kan aan iedereen bewijzen dat de tempel in de Stad van David stond. Bewijs me maar dat ik het mis heb.  Laten we een dialoog starten, je weet of iemand een dialoog kan starten en ik zoek er al 15 jaar naar. Bewijs me maar dat ik ongelijk heb, Bewijs me maar dat dr. Martin het verkeerd zag. Het probleem is dat ze ons niet kunnen bewijzen dat we fout zitten. Ze willen niet eens een dialoog beginnen.

 

Chris 46.47  In deze film heb je de meningen gehoord van enkele van een groeiend aantal archeologen, historici en academici, die ervan overtuigd zijn dat de eerste en tweede Joodse tempels nooit op de Tempelberg of de Haram al-Sharif hebben gestaan. Als ze gelijk hebben, dan is er niets aan de hand. Er is niets wat het tegenhoudt om onmiddellijk in de Stad van David de derde Joodse tempel te bouwen aan de zuidoostelijke bergrug. Eén ding is zeker, dat volgens de profetie de tempel herbouwd zal worden en zowel Joden als christenen zien uit naar die dag. (nou ja... het is voor gelovigen uitzien naar Gods Koninkrijk wat daarna komt!  Ida)


Naschrift: er is nog een andere, betere tempel die komt in Gods Koninkrijk. Een tempel waarvoor alle bouwtekeningen al gereed liggen. Zie Ezechiël 40-48. Een tempel die alle voorgaande tempels zal overtreffen, want het is een tempel die door God is verkozen tot Zijn eeuwige woonplaats op de berg Sion:

Ezechiël 43:7 Hij zei tegen mij: Mensenkind, dit is de plaats van Mijn troon en de plaats van Mijn voetzolen, waar Ik voor eeuwig wonen zal onder de Israëlieten. 

We zien er naar uit dat God bij ons woont en daarvoor hebben we de derde tempel niet nodig. Maar de bouw van de derde tempel in Jeruzalem moet eerst plaatsvinden, want de profetie laat ons zien dat dit de komst van Yeshua nabij brengt.  De door God bepaalde geschiedenis moet voortgang vinden....op weg naar Gods Koninkrijk. 

Ida