English & other languages: click here!

Enten of inenten?

Ben je geënt op Israël, de edele olijf (Abraham) door geloof of ben je misleid en in ongeloof ingeënt door deze wereld........?

 

Bekeer je dan.......want Gods Koninkrijk is nabij!

 

De goddelozen hebben geen vrede en geen dageraad.

Gods beloften voor Israël blijven voor het overblijfsel.

Maar Israël als staat koerst voorop in de richting van de NWO en dat is niet de weg van de God van Abraham, Izaak en Jakob, maar de tegenkoers.

We zien dat Jakob on benauwdheid komt (Jeremia 30:7} en dat dit Israël zijn steun niet zoekt bij hun God. Ze willen hun positie  op een wereldse manier innemen en de Tenach als breekijzer daarvoor gebruiken. Ze menen dat ze daaraan de Noachitische wetten kunnen ontlenen en met de Abrahamakkoorden vrede met andere godsdiensten kunnen vereeuwigen.

Dit is de dictatuur van de antichrist.

Ze gingen voorop met de covid vaccinaties. Yuval Harari is ook een man van de duisternis en alles is onheilspellend wat ze ten uitvoer willen brengen. Ze menen als God te zijn en aan niemand verantwoording schuldig te zijn. Dat is hoe satan werkt, maar YHWH zal hun ten verantwoording roepen.

Het is het beest uit de zee en het beest uit de aarde dat hen drijft. Jeruzalem zal de antichrist zeer spoedig met open armen ontvangen en menen dat ze met de ware Messias te maken hebben. YHWH zal Israël uitzuiveren en een overblijfsel behouden net zoals het bij de volkeren zal gaan.

God laat genade nog voor recht gelden, maar daar komt een einde aan. Hij zal oordelen over Zijn volk en over de wereld.

Vrees God!

Wie Israël niet zegent, kan ook zelf geen zegen in zijn leven verwachten, want de God van Israël heeft in Genesis 12:3 via Abraham aan Zijn volk Israël de belofte gegeven:

Genesis 12:3 Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.

God is rechtvaardig voor het volk van Israël. God noemt ze Mijn oogappel. De martelaren onder het altaar, zowel Joden als christenen die geënt zijn op de edele olijfboom, roepen God om wraak. Wraak uit gerechtigheid. Laat de volken zien dat het bloed van Uw dienaren wordt gewroken. De kreet in Openbaring 6:9-10-11 is niet een kreet van wilde wraak, maar een uiting van hun verbijstering, dat het Goddelijk strafgericht zich over de totaal verworden mensheid op aarde, zich nog niet volledig voltrekt. (Dat is nog Gods barmhartigheid, maar dat is niet eindeloos).

Openbaring 6:9 En toen het Lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het Woord van God, en omwille van het getuigenis dat zij hadden. 10. En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? 11. En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden.

De vijand kan zolang de Here Zich niet als Heerser, als hun Eigenaar aan deze moordenaars toont, zijn gang gaan. Ze doen alsof God niet bestaat. Het schreeuwen om wraak van de zielen is een gerechtvaardigd schreeuwen tot God, om gerechtigheid.

De zielen onder het altaar roepen om de doorbraak van Waarheid en Waarachtigheid, van Recht en Gerechtigheid.

De zielen onder het altaar zijn in wachtende toestand. Hun wordt gezegd dat zij nog een korte tijd moeten volharden. God laat ook weten waarom: het getal van hun broeders en mededienstknechten die op aarde nog gedood zullen worden, vol moet zijn. De maat van ongerechtigheid moet vol zijn en dan grijpt God in. Het oordeel komt als de maat van de ongerechtigheid vol is. De volle maat van de toorn wordt uitgestort als het getal der gelovigen vol is, als de laatste martelaar is toegevoegd aan “de zielen onder het altaar”.

Het wachten is op de gelovigen van het “laatste uur”, die noodzakelijkerwijs bloedgetuigen en martelaren zullen zijn, want zij geloven en getuigen en zijn lijdzaam in de periode dat de antichrist regeert, aan wie macht gegeven is om de heiligen te overwinnen.

Openbaring 13:7 En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk”.

De profeet Daniël zegt daar over:

Daniël 7:21 “Ik zag, dat de horen strijd voerde tegen de heiligen en hen overwon, totdat de Oude van dagen (YHWH) kwam en recht verschaft werd aan de heiligen des Allerhoogste en de tijd naderde, dat de heiligen het koningschap in bezit kregen.”

De goddeloosheid moet tot het uiterste gekomen zijn; de volken moeten tot razernij gebracht worden om Jeruzalem en Gods kinderen, de kinderen van Israël”. Maar dan, als zij denken de overwinning behaald te hebben, zullen zij, niet wetende het plan van God, omdat zij Zijn Woord en de profetieën veracht hebben en tegen de Allerhoogste hebben gerebelleerd, allen verzameld worden als garven op de dorsvloer en als druiven in de wijnpersbak van Zijn toorn.

Jur