To translate this website in different languages, click here

Misleiding in de eindtijd

Er zijn altijd mensen geweest die de Bijbel en de tijd waarin ze leefden vanuit de Schrift geestelijk zien. Dan versta je de profetieën die daar betrekking op hebben en kunt de dingen zien die weldra in vervulling gaan op Gods tijd.  Dit artikel werd zo’n vijftig jaar geleden geschreven door J.I. van Baaren.
Hij was een ex-vrijmetselaar, maar de Bijbel ging voor hem open en hij zag de duisternis waarin hij had verkeerd. Hij heeft zijn levenlang niet gezwegen aangaande de strijd tussen het licht en de duisternis.
En we mogen ons voordeel er mee doen.

Vrijwel onopgemerkt hebben wij allen de toename van de invloed van de moderne technologie op ons leven en onze samenleving geaccepteerd. Soms horen we van nieuwe, heel bijzondere uitvindingen die ons een ogenblik verbaasd doen staan. Maar even spoedig aanvaarden we de nieuwe situatie zonder er verder bij na te denken.

Karakteristiek voor de mens is dat hij zich betrekkelijk snel aanpast aan de omstandigheden. Als we echter even stilstaan bij en overwegen wat de technologie ons heeft gebracht, realiseren we ons dat niet alle nieuwe ontwikkelingen een zegen zijn geweest: auto’s brengen vervuiling voort, zware industrie veroorzaakt zure regen, nucleaire ontwikkeling heeft ons voldoende destructieve wapens gegeven om de aarde vele malen te vernietigen.

Vaak realiseren we ons dat niet de techniek zelf gevaarlijk is, maar het feit dat de resultaten van de wetenschap gemakkelijk in de handen kunnen vallen van mensen met minder goede bedoelingen. De kans is groot dat wetenschap en techniek meer en meer gaan domineren, zelfs zover dat onze vrijheid in grote mate wordt beperkt. Dit betekent dat we geconfronteerd worden met een nieuwe realiteit die we liever niet zouden hebben ervaren. Een sterk voorbeeld hiervan is de voortgaande computerisering van onze maatschappij met alles wat daarbij hoort, zoals de voortsluipende mogelijkheid van persoonsregistratie, zonder dat we daarvan weten of die kunnen beïnvloeden.

Het onmiskenbare bewijs daarvan is dat het zogenaamde "Social Security Number" overal ter wereld wordt gehanteerd. De toezegging dat "onze privacy bewaard blijft," kun je als onmogelijk van de hand wijzen. 

Die toezegging is niet hard te maken. Ten aanzien van het elektronisch geldverkeer, doemt het toekomstbeeld op van een wereldwijde centrale beheersing, die vergelijkbaar is met gegevens in het boek Openbaring. Door deze centrale beheersing kan onze bankrekening op eenvoudige wijze worden geblokkeerd. De mens is geneigd op deze ontwikkelingen op één van de drie volgende manieren te reageren:

 

1. Hij probeert zich zo goed als hij kan aan te passen aan de nieuwe situatie.

2. Hij onderkent het gevaar en zet zich in met alles wat hij heeft om het te bestrijden.

3. Hij gedraagt zich als een struisvogel en negeert het hele probleem totdat het hem plotseling overvalt.

 

Met dit alles in gedachten moeten we ons realiseren dat de hedendaagse wereld geconfronteerd wordt met vergaande problemen op het gebied van politiek, milieu, menselijk gedrag, technologie, militaire systemen, oorlogen, enz., die niet zonder meer opgelost kunnen worden. Toch loopt een ieder rond met de gedachte dat op een dag de wetenschap met een aantal briljante oplossingen komt en dat is de reden dat we uitzien naar iedere nieuwe ontwikkeling en uitvinding. Ook hopen we dat op een dag een briljant persoon op het toneel zal komen, die in staat is al onze problemen op te lossen en die de macht en de autoriteit heeft beslissingen overeenkomstig die verwachtingen te realiseren. Daarom, als zo’n persoon of technische ontwikkeling komt, zal iedereen zich aan hem (of het) onderwerpen. De ontwikkelingen in de wereld van de chip en de computer zijn zodanig, dat men reeds gigantische computers heeft die gevoed worden met alle noodzakelijke informatie en die allerlei combinaties kunnen uitwerken, (naar wij aannemen) voor ons welzijn. In dit artikel willen wij drie thema’s uitwerken die nauw met elkaar verbonden zijn:

  1. De ontwikkeling van de computer, die leidt tot een "cashless society" (een samenleving zonder contant geld) en een door

      de computer gecontroleerde maatschappij.

  1. De ontwikkeling van een technisch systeem, dat het vermogen heeft het bewustzijn en het denkvermogen van de massa van ‘s werelds bevolkingscentra te controleren.
  1. De consequenties daarvan in het licht van de Bijbel. 
  2. Daarnaast willen we kijken naar de Bijbelse profetieën en opmerken, dat deze ontwikkelingen niets minder zijn dan de

       verbazingwekkende vervulling van Bijbelse profetieën die duizenden jaren geleden zijn geschreven.

De komende computermaatschappij

Geautomatiseerde gegevensverwerking ontneemt mensen de mogelijkheid toezicht te houden en invloed uit te oefenen op de wijze waarop informatie over hen wordt gebruikt. De nieuwe systemen maken gebruik van coderingstechnieken. Deze technieken zijn "cryptografisch" (dat wil zeggen: gebaseerd op een geheime sleutel). Voor deze codes is geen haalbare kraakmethode bekend. Er bestaat echter evenmin een wiskundig bewijs dat deze codes honderd procent veilig zijn. Wij mogen ervan uitgaan, dat er een centrale persoonsadministratie komt. De nieuwe benadering is uitvoerbaar voor minstens drie soorten consumententransacties: communicatie, betaling en bevoegdheidsverklaring. Deze transacties brengen elk hun eigen problemen met zich mee.

Naarmate bij communicatie steeds meer gebruik wordt gemaakt van elektromagnetische en digitale apparatuur, wordt het gemakkelijker hieruit iets te weten te komen over individuele personen. Verwacht wordt dat dit in de nabije toekomst wordt toegespitst op gemakkelijk uitwisselbare concentraties van gegevens, die vanuit een eenvoudig coderingssysteem kunnen worden gesignaleerd. Het met behulp van geïntegreerde, dat wil zeggen feilloos op elkaar afgestemde registratiesystemen beheren van alle gegevens van burgers, die men nodig acht, behoort tot de doelstelling. De mogelijkheden voor misbruik door wie ook zullen toenemen met het wijder verbreid raken van geautomatiseerde systemen en hierdoor ook met het eventueel blokkeren van die systemen. Reeds in 1976 hebben wij over de komende computermaatschappij geschreven, hoe de automatische supermarkt zou gaan functioneren. Een enigszins ruime supermarkt zal binnenkort door een 70-tal mechanische units een 2500-tal artikelen behandelen.

Het toekomstbeeld is een op deze markt aangesloten televisiescherm waardoor aankopen verricht kunnen worden. In de winkel kan de klant zijn creditkaart of ID-kaart in een gleuf schuiven en op een knop drukken om een artikel te kopen. De computer begint te functioneren en de gekochte artikelen worden automatisch op een transportband naar de toonbank gevoerd. Een elektronisch oog registreert de totale aankoop. Als de koper weggaat zal de cassière zijn ID-kaart door een computer halen, het totaalbedrag wordt getoond en automatisch van zijn rekening afgeschreven of, wat ook in voorbereiding is, het "elektroniisch oog" zal dit reeds geregistreerd hebben. Een weigering volgt als het saldo niet toereikend is, of als zijn rekening om wat voor reden ook, geblokkeerd is. De nieuwste ontwikkeling maakt het mogelijk dat de klant die handelingen zelfs thuis kan verrichten. De zaak heeft slechts twee of drie cassières nodig. Vroeger waren er dat zeker zeven of acht. Los van dit voordeel worden door computergebruik fouten, maar ook diefstal voorkomen.

Binnen afzienbare tijd zullen de consumenten vanuit hun huiskamer financiële diensten zelf kunnen uitvoeren of oproepen. De voorbereidingen en proeven zijn voltooid. Via een computertje of een beeldscherm bij de telefoon zullen ze direct aangesloten zijn op het netwerk van een bank. Teletel is hen hierin voorgegaan. Dagafschriften zijn niet meer nodig, iedereen kan zijn of haar saldo opvragen en betalingen doen. "Real-time" verwerking noemt men dat: overboekingen worden direct afgeschreven van de ene rekening en bijgeschreven op de andere. Hierop is uiteraard controle noodzakelijk. Er zijn vele mogelijkheden. Ir. Van Dinter van de Rabobank noemt als mogelijkheid die al onderzocht wordt, het gebruik van vingerafdrukken als identificatiemogelijkheid. Wie zich bij het gebruik van de chipkaart moet legitimeren steekt zijn vinger eerst in een elektronisch afleesapparaat. Pas als de vingerafdruk wordt herkend en goed bevonden, "doet" de chipkaart het. De oneerlijke vinder of zakkenroller heeft dus niets aan zo’n kaart. 

Oogidentificatie (Irisscan)    (link toegevoegd)

Ook wordt onderzocht of identificatie met gebruikmaking van stemherkenning of iriscopie mogelijk is. Wie wil betalen zal dan eerst zijn oog moeten laten zien aan het oog van de elektronische kassa. Het merkteken op de hand of op het voorhoofd. {Openb. 13:16 } is nog maar een kleine stap verder en ligt binnen de mogelijkheden. 

Creditcard en pincode

Zoals we weten kunnen door het telecommunicatienetwerk met elke creditkaart (en pincode) in het hele land, maar straks ook in geheel Europa en geschakeld met Amerika en Canada, op elke bank geldtransacties worden verricht. Het SWIFT, gevestigd in Brussel maar verbonden met nevenvestigingen op de voornaamste continenten en in de steden en met honderden banken bezit een persoonlijk communicatiesysteem voor de transfer van geld en voor boodschappen die van belang zijn voor de internationale bankwereld. Deze zogenaamde "data concentrators" zijn verbonden met de computers van de deelnemende banken van elk land. Burroughs Corporation is door SWIFT gekozen voor de realisatie van data digestie en data communicatie materieel voor een nieuw communicatie. Voor Nederland zoekt een creditkaarthandeling in eerste instantie automatisch contact met DEANet in Hoofddorp. Ongemerkt heeft dit alles een invloed op onze levensstijl. Contant geld zal geheel verdwijnen, evenals cheques en creditkaarten. Wij zullen spoedig getuige zijn van een wereld zonder geld, een "cashless society". We zijn niet verbaasd dit alles te lezen. Nieuw is nog dat men via de Personal-Computer (P.C.) die is aangesloten op de bank met een Pincode, het eigen saldo en alle financiële verwikkelingen kan volgen. Binnenkort worden deze handelingen door het gebruik van de ECU’s nog vergemakkelijkt. Het huidige geldsysteem zal geheel verdwijnen en er zal een wereldwijd monetair systeem ontstaan dat is gebaseerd op getallen en dat wordt geleid door computers. Rekeningnummers kunnen in een oogwenk wereldwijd worden geblokkeerd. Inmiddels is dit systeem op wijde schaal getest. Wat nog nieuw is, is dat het nummer op de ID-kaart bij elk gebruik toegang geeft tot alle persoonlijke gegevens  —  op een scherm  —  waar men dit nodig acht. Men kan hiermee stap voor stap gecontroleerd worden.

Het gebruik van de "streepjescode," de uniforme artikelcodering, is genoegzaam bekend. Hierover is veel speculatieve misinformatie gegeven. Men gaat soms zover, dat men deze streepjescode van 3 1/2 x 6 cm op het voorhoofd wil laten projecteren. Maar daarover later.

'

Los van de politieke betekenis van een dergelijke monetaire wereldeenheid, heeft deze ook een religieuze kant. IMF directeur Robert McNamara is een leidende figuur in de theosofie loge. J. Witteveen van de Wereldbank is een prominente persoonlijkheid in de internationale Soefi Beweging, nu bekend als de Hamaddiyyah Beweging in de islam, die nu haar hoofdkwartier in Londen heeft. De huidige leider Tamir Ahmad is de vierde kalief. Volgens de schrijver Troy Lawrence is merkwaardig genoeg deze de oom van "Maitreya de christus" die ook wereldoverheersing beoogt. Deze bewegingen willen alle religies verenigen. Voor McNamara en Witteveen is wereldeenheid een speciaal geestelijk en religieus ideaal. En daar zijn vele supporters voor, jammer genoeg ook onder christenen die niet weten hoe de Bijbel met nadruk waarschuwt tegen deze weg, waarbij God en vooral de Zoon van God wordt uitgesloten.

Symptomen: Inflatie en dictatuur

Het dagelijks nieuws toont ons hoe over de gehele wereld inflatie optreedt. Veelal wordt deze kunstmatig gekweekt. Er is niet alleen politieke instabiliteit, maar ook economische en financiële instabiliteit op hetzelfde niveau. De oorlogen en geruchten van oorlogen en revoluties, samen met economische onzekerheid brengen vaak paniek of apathie teweeg in het leven van de mensen. Men zegt dat inflatie het vertrouwen ondermijnt in de betrokken regeringen en dat inflatie het gevaar van verzet en revolutie in zich draagt. Inflatie is niet het gevolg van de spiraal van lonen en prijzen of het gevolg van te veel kopen, zoals soms wordt gesuggereerd. Integendeel, inflatie veroorzaakt juist beide symptomen. Inflatie is niets anders dan een teveel aan geld. Het zijn de internationale banken en de regeringen die geld "produceren". Zij zouden de inflatie direct kunnen stoppen als zij de hoeveelheid geld zouden verminderen. Maar om politieke redenen doen ze dat meestal niet.

Monetaire en financiële topfiguren als die van de Federal Reserve Bank, die niet in handen is van de regering maar van een bankconsortium onder leiding van de Chase Manhattan Bank van David Rockefeller hebben vaak gewaarschuwd tegen inflatie. Niettemin zijn het mensen als zij (een betrekkelijk kleine groep) die de macht hebben de inflatie te stoppen. Zij zeggen dat zij zich realiseren dat inflatie leidt tot dictatuur, toch doen zij geen poging deze te stoppen. Dit is opmerkelijk en hieruit blijkt dat zij juist een werelddictatorschap willen via hun Illuminati (de Verlichtten) en C.F.R. (Council on Foreign Relations). Zij zetten zich in voor deze wereldregering, in welks systeem niemand kan kopen of verkopen zonder kaart of nummer en waar alles wat werd toegestaan, een dwang wordt. Het is opvallend dat de Bijbel zo duidelijk maakt dat het financieel aspect van het dictatorschap van de antichrist en het merkteken van het beest hierbij worden betrokken.

Er worden veel argumenten aangevoerd om de Nieuwe Wereld Economie (de Nieuwe Wereld Orde) te rechtvaardigen, zoals: toename van diefstal en misdaad, onevenwichtige verdeling van rijkdom in de wereld, toenemende regeringsschulden. De cashloze samenleving is de voorwaarde voor een (materiële) één wereldregering. Voor de één wereld religie is de uitschakeling van "Jezus als de Zoon van God" nodig. Wij spraken over de ID-kaart, en over de Uniforme Artikel Codering (UAC) die zorgen dat de cashloze gemeenschap werkt. Het derde aspect van dit systeem is de computer zelf. Zoals reeds is opgemerkt wordt een internationaal computernetwerk opgezet voor de transfer van geld tussen landen en continenten. Dit wordt gedaan door letter getallen symbolen en kan uitgevoerd worden via communicatiesatellieten. Dit netwerk vormt de basis van de nieuwe wereldregering en het nieuwe financiële systeem. In grote bevolkingscentra worden centrale computers geplaatst die verbonden worden met de hoofdcomputers, die op hun beurt weer worden verbonden met centrale supercomputers.

Registratie van de wereldbevolking en het "beest" in Brussel

De gebeurtenissen zoals wij die kunnen verwachten, voltrekken zich als volgt. De ID-kaart en het speciale trekkingsrechtnummer (SDR) hebben betrekkelijke waarde. Kaarten kunnen worden verloren of gestolen en vele problemen veroorzaken, omdat men zonder die kaarten niet kan werken of betalingen doen, hetgeen sociale verwarring tot gevolg heeft. Het zal niet moeilijk zijn de bevolking hiervan te overtuigen. Om hierin te voorzien zal een persoonlijk en onzichtbaar nummer of merkteken worden aangebracht. Zonder veel moeite kan een microchip onderhuids worden ingestraald. Dit zal net zo goed werken als een vingerafdruk en de chip kan niet verloren raken of gestolen worden. Dit merk wordt aangebracht onder de huid, waardoor het onzichtbaar is, maar kan gelezen worden met ultraviolet licht of elektronisch.

Er zijn hiermee reeds experimenten verricht. De computer in Brussel is hierop ingesteld en zal een eind maken aan de chaos in de wereld. Het komt allemaal logisch over. Dr. Hanrick Eldeman, hoofdanalist van de EEC presenteerde die gigantische computer, die al spoedig "het beest" werd genoemd. Deze is in staat alle persoonsgegevens, de persoonsnummers en de informatie over de gehele wereldbevolking te registreren.

De Bijbel stelt dat het "merkteken" zal worden aangebracht op het voorhoofd of op de hand. Infrarode sensoren zullen worden geïnstalleerd in winkels, kantoren, enz. Zonder het merkteken is zaken doen onmogelijk.

Leidende figuren in Brussel zijn ervan overtuigd dat nauwe internationale samenwerking en dit financieel systeem het enige antwoord leveren om in de behoeften van de wereld te voorzien. De tijd is niet ver meer dat een ieder een persoonlijk registratienummer ontvangt dat hem begeleidt van de wieg tot het graf. Alle andere nummers (zoals het Sofi-nummer, enz.) zullen geleidelijk aan verdwijnen. Verder zal een symbool of teken noodzakelijk zijn waarmee het persoonsnummer van elke wereldburger begint als een identificatie die de efficiëntie van het hele systeem aantoont en die past in de computertechnologie en de universele elektronische "taal". Dit nummer is ook al gereed "666". Men zegt dat dit nummer geschikt is voor de opening van een internationaal codenummer. Om dit te verklaren kunnen we het vergelijken met een internationale telefoonverbinding. Lange afstandoproepen zijn mogelijk door het intikken van de nummers van landen, steden, enz.

Op dezelfde wijze zal het computersysteem werken: starten met de computercode, gevolgd door het landennummer, het plaatselijk nummer en ten slotte het persoonlijk nummer. Vanzelfsprekend zal geen nummer gegeven worden aan hen die weigeren samen te werken met de één wereldeconomie, de één wereldregering, de wereldreligie. Zij zullen religieus, politiek, sociaal en economisch uitgestotenen zijn, bestemd om te sterven, of door executie of door honger. De controle van de bevolking is destijds al geschied in de Sovjetunie en de DDR. IBM, Honeywell, Burroughs, enz. hebben de Russische markt veroverd, voornamelijk gefinancierd door de Chase Manhattan Bank van de Rockefeller familie. De schulden die door de regering van de Sovjetunie zijn gemaakt, zijn gegarandeerd door de Amerikaanse regering. Toen deze financiering verviel, stortte het hele systeem in Rusland, met inbegrip van "de muur," ineen. Zo ver gaat de macht van het internationaal bankierssysteem.

Multinationals winnen de markt achter het ijzeren en het bamboe gordijn. De bankiers ondersteunen hen geheel. Waarom? Hierdoor zou door onderlinge afhankelijkheid een wereldregering tot stand komen, waarin de internationale bankiers achter de gordijnen de macht hebben. Hun concurrenten zullen verslagen worden, hun monopolie gevestigd en geen monopolie is waterdicht zonder behoud van politieke macht.

Wereldregering

Wereldregering, dat is het doel van hen die macht en monopolie zoeken. Regimes als die in Sovjetunie, Albanië en China zijn duidelijk niet gebaseerd op de wil van de meerderheid van het volk, noch op hun eigen ideologische kracht. Regimes als deze blijken spoedig een juk te worden waarvan men verlangd bevrijd te worden. Subsidies op levensmiddelen bijvoorbeeld blijkt onhoudbaar te zijn als de ondersteuningskraan wordt dichtgedraaid.

 

De één-wereld-regering wordt beschouwd als een moreel en religieus ideaal. Om deze reden wordt het ondersteund door de meeste religies, sekten en geheime genootschappen. Veel van de hooggeplaatste financiers behoren tot de "top"  —  geheime gemeenschappen van de "Illuminati," "Vrijmetselaars" en "Rozekruisers".  Zelfs idealistische christenen schijnen onder de indruk te zijn van "Het Plan". Kennen zij {Openb. 13 } dan niet? Achter dit alles bevindt zich "de geest van de antichrist die nu reeds in de wereld werkzaam is". {1 Joh. 4:3 } Al deze dingen naderen de vervulling van de Bijbelse profetie met betrekking tot "het beest," de "één-wereld-regering" en de "wereldreligie" op ontstellende wijze. Deze mensen werken mee aan de voorbereiding ervan. Hun macht is reeds gevestigd. De reden dat wij niet of weinig lezen of horen over deze dingen in de media is, dat de vrijheid van de media beperkt is, en deze financiële giganten, vaak indirect, ook de media beheersen en de macht hebben "ongewenste" publicaties te beletten.

De rol van het geld

Revoluties als de Franse revolutie in 1789 en het Hitler regime in 1933 konden slechts succesvol zijn, omdat een grote hoeveelheid geld de leiders steunde. Wie betaalde daarvoor? Het antwoord is: een kleine groep van westerse bankiers! De communistische regimes blijken nu overduidelijk afhankelijk te zijn van financiële, technische en economische hulp van westerse banken, die in deze regimes een bruikbaar instrument zien op de weg naar de wereldregering. Satan maakt voor zijn nimmer aflatend doel als god de wereld te beheersen gebruik van daartoe geschikte mensen. Hun doel is een wereldsuperstaat, waarin zij zelf van achter de schermen de touwtjes in handen hebben. In hun streven naar macht zou men kunnen zeggen dat zij hun ziel aan de duivel hebben verkocht en door deze geleid en worden gebruikt.

Er bestaat sinds enige tijd een samenzwering van enige van de rijkste mensen ter wereld, die letterlijk het geldsysteem in hun macht hebben. Dit monopolie wordt beschermd door de macht van de betreffende regeringen en het wordt gebruikt om de onmetelijke rijkdommen van de samenzwering te bestendigen door "het scheppen van geld uit niets." Dezelfde bankiers ondersteunen een nieuwe vorm van socialisme in de Westerse wereld, die de Illuminait en de C.F.R. voor ogen staat. Phoebe Courtney schrijft in ‘The Independent American’: "Ondanks de conservatieve overwinning in de Presidentsverkiezingen behoudt de CFR nog steeds haar invloed. "Het doel van elke vorm van socialisme is de individuele vrijheid van de mens te beperken en de controlemogelijkheid van de staat uit te breiden. Als deze mensen hun doel van een wereldregering hebben bereikt, behouden zij hun positie van controlerende macht door middel van verfijnde elektronische computertechnieken, geproduceerd door multinationals die weer in handen zijn van de voornaamste banken.

De ontwikkeling van de 6-6-6 gemeenschap kan slechts het logisch resultaat zijn van hetgeen wij voor onze ogen zien ontwikkelen. We moeten het doel van de samenzwering bij het publiek bekend maken, want hierdoor onderkennen we de voorbereidingsfase van het optreden van de antichrist. Indien op de één of andere manier een ieder bewust zou kunnen worden gemaakt van de feiten die in dit geschrift zijn neergelegd en indien het mogelijk zou zijn de kanalen waarover het establishment voor massale berichtgeving beschikt, te vermijden en deze boodschap van mond tot mond aan onze vrienden, medegelovigen en buren te brengen, dan zou de samenzwering als een kaartenhuis in elkaar zakken en zouden satans plannen aan het licht komen en de mensen de juiste, door God gewilde opstelling innemen. Het is reeds laat, maar nog niet te laat, als we de zaken zo realistisch aanpakken. Wij kunnen nog steeds spreken zonder bang te hoeven zijn in de gevangenis terecht te komen. Nu nog kunnen we ons aaneensluiten onze kracht te vergroten. We kunnen nog steeds de knechten van het establishment uitdagen. We zijn nog in staat om hun streven openbaar te maken en de macht van hen die satanisch geïnspireerd zijn terug te winnen. Met goddelijke leiding en met uw hulp kan dit bereikt worden.

Openbaring

{Openb. 13 } "En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering." De Bijbel zelf verklaart dit beeld. {Openb. 17:15 } verklaart dat de zee de naties van de wereld vormt. Het beest is, volgens {Openb. 13 } en, {Daniël 7 } een heerser, wreed en vol lastering van de Allerhoogste. De zeven koppen zijn overeenkomstig {Openb. 17:9 } zeven bergen of heuvels. Maar ze vormen ook zeven opeenvolgende rijken, waarvan de zevende, het rijk van het beest, het laatste zal zijn (het refereert aan grote rijken in de geschiedenis die de basis vormen van het uiteindelijke rijk dat komt.) De tien horens zijn volgens {Openb. 17:12 } tien koningen die hun macht geven aan het beest {Openb. 13 } verklaart dat een lasterende wereldleider zal opstaan die gevolgd zal worden door de gehele aarde {Openb. 13:3 } en zelfs aanbeden zal worden {Openb.13:4 } waarvoor de valse profeet opdracht geeft. Hij zal gedurende 3½  jaar op de top van zijn macht staan. {Openb. 13:5 - Openb. 13:7 } zegt dat zelfs heiligen verleid zullen worden. Hij zal grote politieke en militaire macht hebben. {Openb. 13:7 } Hij wordt geassisteerd door een groot religieus leider, de valse profeet genaamd {Openb. 13:11-14 } Hij zal de wereldreligie controleren. {Openb.13:15 } Hij zal het wereldwijde geldsysteem leiden en beheersen. {Openb. 13:16-17 } We lezen: "En het maakt dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven een merkteken wordt gegeven op hun rechterhand of op hun voorhoofd en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: Wie verstand heeft berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is 666."

666 als het naamgetal van het beest

Wat betekent het getal van een naam van iemand? In onze talen is er een scheiding tussen getallen en letters. Niet zo in het Grieks en Hebreeuws, de talen waarin de Bijbel is geschreven. In deze talen worden de letters voor cijfers gebruikt. Letters hebben een numerieke waarde. In het Grieks en het Hebreeuws zijn de eerste 10 letters van het alfabet gebruikt voor de cijfers 1-10. De volgende letters worden gebruikt voor de tientallen (20, 30, 40, enz.). De laatste groep letters van het alfabet worden gebruikt voor de honderden (in Hebreeuws tot 400, aangezien er 22 letters in het Hebreeuwse alfabet zijn). Het tellen van de numerieke waarde van een woord was en is een hobby in de beide culturen. Een goed voorbeeld is de naam van Jezus in het Grieks, de taal van het Nieuwe Testament. IESOUS: De I is 10, de E is 8, de S is 200, de 0 is 70, de U is 400, de S is 200. Opgeteld is dat 888, de getalswaarde van Jezus’ Naam.

Vanzelfsprekend hebben de mensen door de eeuwen heen uitgezien naar de getalswaarde van de naam van een leider met de numerieke waarde van 666. Romeinse en Westerse namen zouden in overweging kunnen genomen worden. Hoewel in het Latijn (de taal van de R.K.kerk) ook letters werden gebruikt om mee te tellen, was het slechts beperkt tot de letters I-V-X-L-C-D-M. Als men de naam "Jezus" in het Latijn zou berekenen, zou dat onmogelijk blijken, aangezien geen van de letters van die naam gebruikt worden in de Latijnse telling. Het berekenen van de naam is beperkt tot Grieks en Hebreeuws, de talen van de Bijbel, omdat slechts in deze talen elke letter van het alfabet gebruikt is om mee te tellen.

Om deze reden kan de naam van het beest slechts met zekerheid worden berekend in het Hebreeuws of in het Grieks en alleen in deze talen met zekerheid worden berekend als 666. Mogelijk geeft dit ook een aanwijzing voor de herkomst van de antichrist.

In het verleden werd er een woord gevonden dat aan de verwachting leek te voldoen: het Griekse woord "Lateinos" (de Latijnse man) dat geen feitelijke benaming van zichzelf is. Lateinos geeft inderdaad 666. De L is 30, A is 1, T is 300, E is 5, I is 10, N is 50, 0 is 70, S is 200, samen 666. Men probeerde tevergeefs de namen van vroegere leiders en vervolgers als Nero, Diocletianus en de paus. Hoewel Rome op zeven heuvels ligt, werd geen van deze mensen ooit "Lateinos" genoemd, noch kwam hun werkelijke naam tot het getal 666. Het beest, zowel als zijn naam, ligt in de (nabije) toekomst.

We kunnen slechts schatten wanneer hij op het toneel verschijnt en zijn werkelijke naam bekend is. Wel is het één van de door God gegeven signalen waar we rekening mee kunnen houden. Teneinde zeker te kunnen zijn van het getal van zijn naam moet het in het Hebreeuws of in het Grieks zijn (een naam kan herleid worden tot deze talen). Als de naam in oorspronkelijk Grieks of Hebreeuws is geschreven, is het zekerder. Het kan een lange naam zijn, of een naam van normale lengte of een korte naam.

Lang als de meeste letters komen van de eerste helft van het alfabet, normaal als de letters komen van het gehele alfabet, zeer kort als zij komen van het laatste deel van het alfabet, overeenkomstig de numerieke waarde van de letters van het alfabet. In andere woorden: de naam van het beest kan niet tevoren berekend worden.

Maar het feit dat het berekend kan worden als het beest arriveert, is in het licht van wat is gezegd niet aan twijfel onderhevig. Los hiervan kunnen we verwachten dat het beest zichzelf vereerd en aanbeden wil zien mede door het nieuwe monetaire systeem dat verband houdt met de numerieke waarde van zijn naam. Het is slechts logisch als we denken aan verschillende computerpersoonsnummers, hoewel zij mogelijk alle beginnen met het getal 666. Evenals Hitler zijn persoonlijke naam gebruikte als een verérende begroeting in de gemeenschap ("Heil Hitler"), evenzo zal het beest zijn naam vestigen in het nieuwe geldsysteem als een religieuze handeling. Aan dit systeem is immers gekoppeld, dat zij die het merkteken of het getal van zijn naam weigeren, niet meer kunnen kopen of verkopen.

Wat zal er verder gebeuren?

De profetieën van het Oude zowel als van het Nieuwe Testament openbaren veel omtrent de natuur van dit koninkrijk van de eindtijd en zijn leider. Dit artikel is niet geschreven om een chronologische beschrijving te geven van wat er zal gebeuren, maar wij zullen wel een aantal feiten weergeven die in de Bijbel worden genoemd zonder ons te laten verleiden tot menselijke interpretaties en leerstellingen met betrekking tot de eindtijdprofetieën. Wij hebben reeds gezien hoe de antichrist en zijn systeem ontstaan. Het zal een systeem zijn met geheime religieuze ambities met economische, politieke, sociale en militaire "poten". Er zal een valse kerk ontstaan.) {Openb.17:1-13 } die een één wereldreligie zal creëren.

In beginsel wordt veelal aangenomen dat deze kerk zal bestaan uit de Wereldraad van kerken die zich verenigt met de R.K.kerk, met de paus als leider. Rome bezit een grote rijkdom en heeft nauwe banden met internationale bankiers. De R.K. kapitalisten zijn vaak ingewijd in geheime genootschappen. De mensen die het internationale geldsysteem beheersen zijn even vaak de topleiders van geheime genootschappen (vooral Vrijmetselaars, Illuminati en Rozekruisers). Los hiervan is er een sterke neiging tot het verenigen van alle wereldreligies, zoals we nu ook zien in de New Agebeweging.

De enige die hiertoe in de weg staat, is Jezus

Die terecht zegt dat alleen Hij DE weg, DE waarheid en HET leven is en dat niemand tot de Vader komt dan door Hem. Wereldwijd bestaat de neiging deze claim af te zwakken of te ontkennen. Zo plaatste de R.K.kerk wereldwijd grote advertenties, waarin wordt beweerd dat God de opdracht gegeven zou hebben het "Heilig Hart van Maria te aanbidden tot vergeving van zondaren." Als wordt besloten dat deze valse religie niet meer nodig is, zal het beest dat teniet doen en alle glorie voor zichzelf opeisen.) {Openb.17:12-Openb.18:18 } De overheersing van de antichrist zal volgens {Daniël 9 } zeven jaar duren. De eerste 3½ jaar staan centraal in de profetieën. {Daniël 9:27, Daniël 7:25-26,Openb. 13:5 } De laatste 3½ jaar vóór de komst van Jezus Christus staan vol van rampen, vernietiging en bestraffing van het beest en zijn volgelingen; het is het oordeel van God. {Openb. 6; 8; 9; 14; 16; Daniël 7; Lukas 21:8-28 Mt 24 } Het systeem zal niet slagen; God veroordeelt het. Niettemin zullen christenen en joden zwaar vervolgd worden. {Openb. 13:7, Openb. 12:13-17,Daniël 7:21 } Gelovigen staan voor een zware beslissing: zullen zij het "merkteken van het beest" aanvaarden, of in geloof weigeren? Dan zullen zij niet meer kunnen kopen of verkopen, hun bankrekening zal met het elektronisch systeem geblokkeerd kunnen worden. Deze periode is bekend als "de grote verdrukking". {Matth. 24:21,Openb. 7:14 } Veel van de rampen hebben de vorm van aardbevingen, zeerampen, verstoring van de balans in de natuur, enz.. {Matth. 24:7 Lukas 21:25-26 Openb. 6:12-14 } {Jes. 24:19-21 } Er zullen vele oorlogen komen, hongersnood en plagen. {Openb.6,16 } Het valt niet te ontkennen dat deze verschijnselen in deze tijd veelvuldiger op grote schaal voorkomen dan ooit tevoren. Kerken kunnen vallen, maar wat blijft is geloof en solidariteit die gebouwd zijn op de rots der eeuwen. Bij de laatste grote oorlog, genoemd "Armageddon," zijn miljoenen soldaten betrokken. {Openb. 6:12-17, Openb. 14:20 } Hierin treedt God Zelf op ter veroordeling.

Jezus Christus zal verschijnen in macht en glorie, oordelend over het systeem van het beest, oordelend over de naties en Hij zal de antichrist met zijn valse profeet vernietigen, de aarde herstellen en over die aarde regeren in vrede en gerechtigheid, waarna God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal scheppen voor Zijn heiligen {Jes 63:1-3 Daniël 7:13-14 Zach. 14:3-9 Lukas 21:25-36 Matth. 24:29-42 } {Mt 25:31 2Th 2:7-8 Openb. 19:11-21 Openb. 20; 21; 22; } terwijl ongelovigen hun straf ondergaan.

 

Zal de heerschappij van het beest de gehele aarde omvatten? Zullen delen van de aarde of groepen van mensen vrij blijven van dit systeem? De Bijbel zegt dat de gehele aarde het beest zal volgen en dat hij heerschappij heeft over alle naties. {Openb. 13:3-8 } Toch zien we ook dat het beest, de antichrist, oorlog voert tegen andere naties, komend van het verre Oosten. {Openb. 9:13-16,16:12-16 } Dit refereert waarschijnlijk later naar rebellie tegen het beest en het uiteenvallen van zijn rijk tegen het eind {Daniël 11:36-45 } bevestigt dit {Daniël 11:41 } vermeldt enige geografische gebieden in het Midden-Oosten die buiten zijn bereik vallen. In ieder geval zal er een plaats zijn waar vele joden uit de handen van het beest blijven door Gods tussenkomst. Zijn rijk omvat tien koninkrijken {Openb. 17:12-16 } die mogelijk wijzen op het begin van een machtsgebied dat gelijk is aan dat van de antichrist. De algemene opvatting is dat het Romeinse Rijk zal worden hersteld, maar dat had volgens {Daniël 10 } koninkrijken in beheer, 5 in Europa en 5 in het Midden-Oosten. De profetie van Daniël heeft een meervoudige waarde. In de eerste plaats historisch, want de verdeling van het grote rijk van Alexander de Grote verliep precies zo als Daniël het had voorzegd, maar met betrekking tot het profetisch toekomstbeeld verzekert God Daniël dat het vervuld zal worden "in het eind der tijden". Het antwoord vinden we in het droombeeld van Nebucadnezar, waarbij de beide (ijzeren) benen het Romeinse Rijk voorstellen, een deel in Europa met als hoofdstad Rome en het andere deel met als hoofdstad Byzantium. De tweemaal vijf tenen stellen de tien staten voor, die door de steen die zonder mensenhanden naar beneden rolt worden vernietigd

De Bijbel toont in het bijzonder een grote verdrukking voor christenen en joden, waarbij vele malen bevestigd wordt dat Israël gered en behouden zal worden. {Jes 60:2,Jer 30:7,Jes 45:25 } {Rom. 11:25,Jer 3:14-18,Hos.1:11 } Voor wat de christenen betreft geeft de Bijbel in kritische ogenblikken een definitie van wat ermee bedoeld wordt: zij die overwinnen, zij wier namen staan ingeschreven in het boek des levens van het Lam en zij die het Lam volgen op de voet. Dit moge ons tot nadenken stemmen. Als Hij komt zal Hij het koninkrijk Gods op aarde vestigen en "zij die gedood werden voor Jezus’ Naam, zullen met hem heersen als koningen. {Openb. 2:26-29,20:4,2Ti 2:12 } {Rom. 5:17,Rom. 8:17,1 Joh. 3:2,Col 3:4 } God zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde scheppen {Openb. 21:1 } na het duizendjarig rijk waarin Jezus regeert. Er zal bij Jezus’ komst een drastische verandering ten goede optreden. Een deel van de mensheid zal overleven en zal Gode eer brengen in Jeruzalem. {Zach. 14:16 } Die overlevenden zullen redding door Jezus Christus behoeven evenals elk levend persoon vandaag. De studie hieromtrent valt nu echter buiten het bestek van dit artikel.

Een wolf in schaapskleren

De komende tirannie verschijnt in dit stadium als een wolf in schaapsklederen, die het systeem aanbeveelt met zoetklinkende woorden, zoals "omwille van de efficiency," "gelijke inkomensverdeling," "discriminatie beëindigd wordt," "dat oorlogen beëindigd zullen zijn door een wereldregering," "dat alle religies verenigd worden en er vrede zal zijn voor alle mensen," "dat het evolutieproces een gunstige wending krijgt," "dat voeding en energie gelijkelijk verdeeld zullen worden," enz.

Achter vele sociale, economische en religieuze bewegingen bevindt zich een monster dat de macht zal overnemen zodra de geheime leiders denken dat de tijd daarvoor rijp is. Zij zoeken niet het goede voor de mensheid, zij zoeken absolute macht tot elke prijs door een systeem dat de gehele aarde zal beheersen.

Controle over de gedachten

Maar niet alleen dat, zij willen ook controle over de gedachten van de mensheid. Satan, als de geest van de antichrist, heeft als voornaamste doel als God aanbeden te worden om datgene te bereiken waarvoor hij juist uit de hemelse gewesten gestoten is: "aan God gelijk zijn." Hij weet dat hijzelf dat niet meer kan bereiken en probeert dat door een mens die hij overheerst. Om dat doel te bereiken moet hij het denken van de mensheid beheersen en hoe hij dat doet, willen wij in het volgende hoofdstuk bespreken op grond van de laatste ontwikkelingen in wetenschap en techniek. We zullen ook laten zien hoe manipulatie van het onderbewustzijn op grote schaal mogelijk is en ook vandaag wordt voorbereid. Wij willen ook het onderscheid laten zien tussen ziel en geest, tussen geloof in Jezus Christus en "gedachten over materie," en wij zullen laten zien hoe wij aan deze manipulatie kunnen ontkomen en overwinnen op het ogenblik dat het komt, door een levende relatie met God Almachtig en de Heer Jezus Christus, die Heer is over alles en allen en die is "de weg, de waarheid en het leven."

Gedachtebeïnvloeding in de eindtijd

 

Wij willen hier aandacht besteden aan de manipulatie van de gedachten in de eindtijd. Wij denken hierbij niet aan de hedendaagse methoden van brainwashing die worden gebruikt en toegepast om politieke gevangenen te hersenspoelen, op christenen die vervolgd worden, noch willen we de eenvoudige methoden van hersenspoeling bespreken, die werken via onthouding van gezond voedsel en slaap van mensen zoals die in verschillende culten zoals de Moonies worden toegepast. Ook zullen wij niet spreken over bepaalde methoden in verschillende soorten van therapieën. Veel is reeds gepubliceerd over dit onderwerp en er is veel literatuur over beschikbaar. Het is zeker, dat veel van deze "conventionele" methoden om de gedachtegang van mensen te veranderen in de eindtijd veelvuldig zullen worden toegepast.

Wij willen opmerken dat één van de voornaamste karakteristieken van hersenspoeling is, dat als het proces voltooid is, de gehersenspoelde gewoonlijk zal ontkennen of geloven dat hij gehersenspoeld is, hetgeen het extra moeilijk maakt hem zover te krijgen dat hij wil worden geholpen. De eerste ontdekking van "hersenspoeling" vond plaats bij bevrijde Amerikaanse krijgsgevangenen uit Korea. De medische staf die hen onderzocht kwam tot de voor hen ontstellende conclusie: "Ze zijn gebrainwashed"  —  hun hersenen zijn doorspoeld. De betrokkenen ontkenden dat ten stelligste. Maar het was al opgevallen dat, hoewel de eigen linies niet ver weg waren, er nooit een poging tot ontvluchting werd gedaan. Zij waren voorbestemd te sterven, zonder dat iemand hen aanraakte. In deze publicatie willen we ons echter richten op de laatste wetenschappelijke ontdekkingen en hun praktische uitwerking in de context van haar betekenis van de tijd en het systeem dat zal komen en dat in overeenstemming met de profetieën in de Bijbel omtrent de laatste dagen.

 

Soms zal het onderwerp erg technisch en theoretisch lijken, maar wij geloven dat de voornaamste informatie en het belang ervan duidelijk zullen zijn voor de lezers.

Hoe functioneert onze gedachtegang?

Elementaire deeltjes (neutronen, protonen, elektronen, positronen, neutrino’s, antineutrino’s, fotonen en neutrale mesonen), die behoren tot de bouwstenen van het atoom en in feite dus het gezicht van de gehele wereld bepalen, zijn de hoofdrolspelers in alle processen, die direct met het menselijk bewustzijn te maken hebben 

Volgens Dr. August Stern, die in dit opzicht opzienbare ontdekkingen deed op het gebied van de hersenfuncties, zijn antineutrino’s bij de processen in de hersenen van fundamenteel belang. Verschillende hoeveelheden van deze deeltjes karakteriseren even zoveel verschillende bewustzijnstoestanden. In de toegepaste wetenschap ontbrak echter een elementair deeltje, namelijk de antineutrino’s die volgens onlangs bekende gegevens pas zijn ontdekt. Dat deeltje houdt volgens theoretici direct verband met de voor radioactieve straling verantwoordelijke krachten.

In zijn meest recente publicatie "Grondslagen van de intelligentiecode" legt August Stern uit, waarom onze denkwereld wordt bepaald door atomaire krachten. "Hersenfuncties worden gestuurd door krachten die gemeten kunnen worden," zegt Dr. Stern. Daardoor zijn onze hersenen wat betreft het denken, ook toegankelijk geworden voor krachten van buitenaf.

De intelligentiecode beschrijft de fundamenten van het denken. Dit betekent volgens hem ook enerzijds dat de zesde generatie computers kan worden gebouwd, die niet alleen kan rekenen, maar bovendien de optimale eigenschappen van de mens bezit. Anderzijds betekent het dat zij die daartoe in staat zijn, het denken van de mens (ook massaal) kunnen beïnvloeden. Guiseppe Calligaris, een vergeten en miskend genie, heeft gezegd: "Het universum is gevuld met trillingen, waarvan ons slechts enkele bekend zijn. Daarbij kan men zeggen dat de kosmos zich openbaart in het menselijk lichaam.

Het menselijk lichaam weerspiegelt via de aura, die de mens omgeeft, deze trillingen." De Nobelprijswinnaar Charles Richet beweerde op een congres dat onze vijf zintuigen niet de enige kennisvergarende organen zijn en dat ons denken ook via andere wegen kennis opdoet. Calligaris noemt een groot aantal van deze verschijnselen: telepathisch uitzenden en ontvangen van gedachten, uitzenden van telepathische gedachten, gedachtenlezen, overdracht van zintuiglijke indrukken, aura-zien, bilocatie. Voor dit alles geldt nu een Bijbelse waarschuwing. De elektronische en magnetische fenomenen in de natuur zijn alle met elkaar verbonden door waterdichte natuurlijke wetten. Vanwege de ontdekking van de antineutrino’s, geplaatst in de context van de nu bekende wetten, is ontdekt, dat functies van de menselijke hersenen worden gestuurd door krachten die met de juiste instrumenten kunnen worden gemeten. De uitkomst hiervan impliceert twee dingen (als we een kleine stap in de toekomst nemen):

  • Er kan een nieuwe generatie computers gebouwd worden, die dezelfde karakteristieken ingebouwd hebben, als die in de

       basis bekend zijn in het denkproces in de menselijke hersenen. Dit betekent een computer die meer is dan een simpele

       technische machine. Het doel zal zijn een computer die denkt. 

  •  Met deze kennis van het actueel functioneren van de hersenen, kunnen de gedachten van mensen onbewust van buiten af op grote schaal beïnvloed worden als men de juiste equipement heeft. Dit soort van materiaal in de handen van verkeerde mensen (en u heeft in het voorgaande gelezen dat die er zijn) kan bijzonder gevaarlijk zijn.

De menselijke uitstralingsfactor

We komen aan een punt, waar we een beschrijving geven van een onderwerp dat we niet direct in de Bijbel vinden. Voor christenen zullen de volgende feiten hierdoor soms moeilijk te accepteren zijn, mede vanwege het feit dat sommige mensen deze praktijken niet als zodanig onderkennen. Hoewel de Bijbel het onderwerp dat we willen bespreken niet vermeldt, moeten we bedenken dat de Bijbel ook onderwerpen als magnetisme, elektriciteit, aantrekkings- en zwaartekracht, enz. niet noemt, omdat zij niet van belang zijn voor de boodschap die de Bijbel ons brengt. Niettemin is het duidelijk dat de Bijbel nooit wetenschappelijke feiten tegenspreekt.

De Bijbel toont bijvoorbeeld duizenden jaren geleden dat de aarde "rond" geschapen is en niet plat {zie Jes 40:22 } hoewel de Bijbel gewone dingen noemt, zoals in. {Openb. 7:1 } "de vier hoeken van de aarde". Dat blijken dan elementen te zijn waarmee men in de ruimtevaart rekening houdt. De menselijke "aura" is ook zo iets. Binnen het kader van de scheppingsorde is ieder mens omgeven door een etherisch licht, een fijnstoffelijk, vluchtig omhulsel dat elektrisch geladen is, zoals de dictionaire aangeeft. Dit uitstralingseffect of AURA ontstaat door een uitstralende bundel van elektromagnetisme dat iedere cel in ons lichaam afgeeft (wetenschappelijk "L-Field" of levensveld genoemd).

Wij kunnen niet voorbijgaan aan het feit dat deze aura fotografisch kan worden aangetoond met de zogenaamde Kirlian-fotografie. Wij noemen dit verschijnsel, omdat het mogelijk het "ontvangstmedium" is waardoor gedachten op afstand beïnvloed kunnen worden.

Wij denken hier bijvoorbeeld aan het fenomeen waar. {Openb. 13 } over spreekt: Dat als de antichrist zich openbaart, de gehele aarde hem naloopt en dat hem macht wordt gegeven de heiligen te overwinnen. Wij komen hier nog op terug. Het is bewezen dat alle activiteiten in ons lichaam verbonden zijn met een elektrische stroom die circuleert door onze organen. Eeuwenlang had men het vermoeden dat er een aura was, maar de wetenschap had het bestaan ervan niet kunnen aantonen. Sindsdien heeft de Kirlian-fotografie elke twijfel daaromtrent weggenomen. Kirlian leverde het bewijs voor het bestaan van de aura.

Normaal is de aura alleen maar via de fotografie en niet met het blote oog waar te nemen. Op veel oude, gebrandschilderde ramen zien we voorstellingen van Christus en zijn apostelen waarbij de aura wordt weergegeven door een stralenkrans, aureool of nimbus van goudkleurig licht. Ook in de vroeg-hindoeïstische, Perzische en zelfs Egyptische kunst komt de aura al voor. Het woordenboek geeft ook als definitie "elektrovitaal en elektromentaal fluïdium." Het is bekend dat alle activiteit in ons lichaam verband houdt met elektrische stromen die door onze organen circuleren; stromen die door "verbranding" van ons voedsel worden gevoed en die rond ons lichaam een meetbaar uitstralend magnetisch veld vormen.

De menselijke uitstraling, die we dus "aura" noemen schept een elektromagnetisch veld rond het lichaam. Deze uitstralingen vinden hun oorsprong in het stoffelijke lichaam en de ziel. Elke cel in het menselijk lichaam draagt elektromagnetisme en de aura is de som ervan. Overigens heeft al wat leeft, zowel bladeren als planten en dieren, een "aura". De Kirlian-fotografie (genoemd naar de Russische uitvinder) geeft een kleurenbeeld dat de mens omgeeft en de kleuren en de vorm ervan wijzigen zich in overeenstemming met de gesteldheid, de spanning, de gedachte-expressie die de mens beleeft. Het is dus ook een expressie van de gedachten en de ziel.

De patronen veranderen als de emotie en/of de fysieke toestand van de persoon verandert, aldus gevormd door een samengaan van het natuurlijke en het psychologische lichaam. De aura is de som van de uitstraling van al deze cellen. Wij kunnen er hier niet veel verder op in gaan. Wij hebben deze gegevens nodig om aan te tonen hoe een "Maitreya de christus" of een antichrist door middel van deze moderne, tot dusverre onbekende techniek de mens massaal kan beïnvloeden.

Benjamin Creme, de "profeet" van Maitreya, maakt al jarenlang bekend dat zijn "christus" op de verklaringsdag het denken van de mensheid langs telepathische weg zal beïnvloeden. Wij hebben ontdekt dat hij bewust verwacht dit te doen via de aura, die als ontvangstkanaal geldt. Er zijn in de meeste landen zogenaamde transmissiegroepen. In Nederland zijn er zo’n 75 die tweemaal per jaar door Benjamin Creme zelf getraind worden in deze transmissiekracht, dat is gedachtebeïnvloedende uitstralingskracht, en zij weten precies hoe dat op de aura inwerkt.

Fysici hebben gevonden dat de fysieke en zichtbare materie is samengesteld uit hetzelfde basismateriaal als de onzichtbare krachten in de natuur, de verschillende stralingskrachten, zoals magnetisme. Dit feit is geformuleerd door te zeggen dat alle dingen, zichtbare en onzichtbare, bestaan uit "stralingsenergie". Dit komt tot uitdrukking door Einsteins formule E = mc². In deze formule is de gelijkheid van materie en energie aangegeven.

Voor de christen is dit niet geheel nieuw, want de Bijbel verklaart in.: {Heb 11:3 } "Door geloof verstaan wij dat de wereld door het Woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare." Evenals magnetisme gemeten kan worden, zijn er ook apparaten geconstrueerd die bewijzen dat alle fysieke objecten omgeven zijn door een "veld," niet altijd magnetisch, maar toch meetbaar. De meest gecompliceerde velden rond levend organisme bestaan uit kleine velden die elk behoren tot een bepaald orgaan van een mens, dier of plant. Prof. H.S.Burr en Prof. F.S.C. Northrop van de Yale universiteit hebben jarenlang onderzoekingen verricht met betrekking tot de L.Fields. Het resultaat van hun werk hebben zij beschreven in "Electrodynamic Theory of Life."

Materie bijvoorbeeld wordt volgens hen niet bij elkaar gehouden door een ingebouwde moleculaire of atomische kracht, getoond in cohesie en adhesie van materie, maar door een kracht van buiten, het zogenaamde L. Field. Het is aangetoond dat de DNA-moleculen en genen in feite niets meer zijn dan zichtbare expressie in het wezen van de zeer gecompliceerde L-Fields.

Deze velden reguleren ons lichaam door de kleine hersenen. Het mechanisme dat de levensprocessen stuurt is niet in de materie zelf, maar in de L-Fields. Alle individuele L-Fields zelf worden gecoördineerd door een collectief L-Field. Het collectieve veld geeft alles zijn eigen karakteristieken. Het collectieve L-Field is geschapen door God. Elk zichtbaar ding kwam tot stand door onzichtbare L-Fields.

De Bijbel zegt van Jezus Christus (ook genoemd "Het Woord"): "Want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten, alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen en Hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem". {Col 1:16-17 }

God schiep de collectieve L-Fields waardoor alle L-Fields omraamd worden binnen het kader van de scheppingsorde, zodanig dat hun karakteristieken worden getoond en functioneel worden gezien. zoals het bedoeld was. Deze feiten tonen hoe het mogelijk is dat de aura het lichaam en het denken reguleert en hoe de aura van buitenuit kan worden beïnvloed als de mens begint met het manipuleren van de meest elementaire delen van de materie, het wijzigen van de weg van materie en levende wezens.

De aura is een elektromagnetisch veld, een uitstraling van het innerlijk wezen, dat zich buiten het lichaam bevindt en omgekeerd kwetsbaar is voor invloeden van buiten. Evenals materie bestaat het uit de kleinste basiseenheden, evenals elektriciteit samengesteld is uit de kleinste eenheden. De dragers van elektrische lading zijn elektronen en protonen, delen van het atoom. We begrijpen nu dat, als het L-Field wordt veranderd, de materie die erdoor bijeen werd gehouden, ook verandert of wordt beïnvloed. We denken dan aan de samenstelling van de materie, zoals de hersencellen en hun activiteiten, het denken, combineren en deduceren.

Hoe worden L-Fields veranderd?

Zoals we hebben gezien, is de aura een elektromagnetisch veld. Als de samenstelling van het atoom kan worden gewijzigd, dan kan ook de samenstellende vorm worden beïnvloed, zoals de hersenfunctie, het denken. De wijze waardoor dit gedaan kan worden is door (onzichtbare) golven. De wetenschap kent twee soorten golven: 1. Lichtgolven. 2. Materiegolven. Deze tonen verschillende snelheden: een groep die sneller is dan de snelheid van het licht en een groep die minder snel is dan het licht.

Materiegolven dragen trillingen die zo hoog zijn, dat zij slechts kunnen worden gegrepen door het onderbewuste denken. Er zijn in de reclamewereld proeven mee genomen, maar in de reclamecode geldt de afspraak dat deze niet meer zullen worden toegepast. Het is door manipulatie van materiegolven, zoals we begrijpen, dat gedachtemanipulatie op grote schaal kan plaats vinden. Geluidsgolven zoals van (het ritme) van rock-muziek worden eveneens door de aura opgenomen en hebben grote invloed op het onbewuste denkvermogen. Dit is echter niet alles. We hebben gezien dat de aura niet alleen wordt beïnvloed van buitenaf, maar ook van binnenuit door de menselijke ziel op grond van waarnemingen (de eigen wil en het denken van de mens, echter binnen zekere grenzen).

De ziel

De uitstraling die plaats vindt als een persoon mediteert (niet in de Bijbelse zin van overpeinzen van het Woord, maar in occulte zin van activiteiten als Yoga en T.M.) kan worden beschouwd als het proces van verandering, van overdracht van energie van de ene vorm naar de andere. Wat in werkelijkheid gebeurt is dat het innerlijke positieve centrum van het atoom zulk een trillingsactiviteit bereikt, dat de negatieve elektronen worden uitgeworpen uit de sfeer van aantrekking waarin ze werden bijeen gehouden. Zij worden niet langer aangetrokken door hun oorspronkelijke pool, maar worden tijdelijk ingenomen door de aura, hetgeen dan de rest van de persoon beïnvloedt, mentaal en geestelijk.

Dit verklaart ook hoe "ziel over materie" een werkelijkheid is die "werkt." Door bewuste meditatie wordt de aura waarneembaar veranderd, hetgeen niet alleen de persoon beïnvloedt, zoals we reeds gezegd hebben, maar ook de zichtbare en onzichtbare wereld buiten hem (ziel over geest, zoals in onbekeerde staat). De aura en het onbewuste denken worden geopend voor invloeden van buiten, hetgeen opgenomen wordt in het onderbewustzijn.

Dit is ook het geval als kinderen op school worden beïnvloed door oefeningen waarbij Yin en Yang-methoden worden toegepast. In hun onderbewustzijn rust een aanvaardingsinvloed voor oosterse mystiek, hetgeen hen later ontvankelijk maakt voor oosterse invloeden. De aura en het onbewuste denken worden geopend voor invloeden van buiten die worden opgenomen in het onderbewustzijn. Dit omvat geestelijke machten, satanische persoonlijkheden en krachten (demonen) die door dit proces een gelegenheid vinden bij een mens binnen te dringen en hun vernietigend werk te doen.

De ware gelovige kent echter de Bijbelse weg tot bescherming tegen invloeden van buiten. Hij kent de door God gegeven middelen hiertoe:

1. Bekleed zijn met Christus ("Want gij allen die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed"). {Gal. 3:27 }

2. Gemeenschap met de Heilige Geest, die u leidt op de weg der waarheid, en die de tegenstander doet kennen. {2Col 13:13 Joh 16:13 }

3. Het bewust "aandoen" van de geestelijke wapenrusting.) {Efe 6:11 }

Alle drie vormen zij een persoonlijke wilsdaad. Na bewuste bekering en de aanvaarding van Jezus Christus als Verlosser en Zaligmaker maakt de Geest van God inwoning. {Joh 7:39 } Dit opent de weg door de Geest van God geleid te worden. {Rom. 8:14 } Te leven in en door geloof en aanvaarding van het Woord wordt hij door de Geest van God toegerust en leeft hij in gehoorzaamheid en toewijding aan dat Woord. Door zijn bewuste wilsdaad geeft hij de Heilige Geest ruimte in hem te werken en door de Geest geleid te worden. Zo zullen de woorden en beloften van God in het leven realiteit worden, zo ook ten aanzien van bescherming van invloeden van buiten in elke vorm.

Aan de basis van het bewust experimenteren met meditatie en onzichtbare machten, zowel natuurlijk als spiritueel, ligt de zonde van rebellie tegen God en Zijn Woord en Zijn wetten, een feit dat in zichzelf een invitatie is voor demonische machten om greep op het leven te krijgen.

De hedendaagse mens heeft behoefte aan iets dat uitstijgt boven het alledaagse. De Nieuwe Wereld Orde, die onder ons ingang vindt, voorziet hierin door alle stromingen heen. De mens heeft het vermogen zijn wezen en leven te beïnvloeden, te beheersen. God heeft hem geschapen met een vrije wil, een vrijheid die in werkelijkheid een last voor hem is geworden. Hij moet steeds een keuze doen tussen goed en kwaad, met het vermogen zelf te gaan bepalen wat goed is en wat kwaad.

Aan de andere kant gaf God de mens de mogelijkheid te groeien, te ontwikkelen in geloof en zielse kracht. Sommige mensen zijn gevoeliger voor deze dingen dan andere. Maar ook hier zijn deze dingen gevaarlijk en verboden door God, omdat het motief altijd is (bewust of niet) dat de mens "als God wil zijn," de oude zonde. {2Th 3:4-5,Rom. 1:18-25,2Th 2:3-4 } Mogelijk bestaat er een mengsel van deze theorieën.

God sloot in dit opzicht de deur voor de mensen en slechts door zijn weg te forceren kan de mens grip op deze dingen krijgen als "geest over materie" door het beoefenen van eigen wilskracht. De reden waarom God in de basis deze weg begrensde ligt in het feit, dat ‘s mensen hart van nature boos is en daarom dit soort van kracht er niet aan kan worden toevertrouwd. Hij moet innerlijk vernieuwd worden, zelfs van zijn denken. {Rom. 12:2 } Dit kan slechts gebeuren als God door Zijn Geest in Christus Jezus zijn leven leidt. God heeft Jezus als vervangende weg voor zijn zonden geofferd. Anders zal hij verantwoordelijk worden gehouden voor zijn (eigen) zonden.

Als iemand Jezus ontvangt, die, hoewel geheel mens, ook ten volle God is, die zondeloos de zonden wegnam op het kruis, dan kent God een alternatief voor die persoon, met betrekking tot zijn leven en al wat hij heeft verloren en ontvangt hij een nieuwe natuur en wordt zijn geest door de Geest van God geleid. Een natuur waardoor de mens opnieuw kan communiceren met God en kan leven in het bovennatuurlijke rijk van God en Zijn Woord, de Bijbel, in bewuste gehoorzaamheid en de subtiele nuances van het Woord kan verstaan.

Als God de mens zou toestaan vrijelijk te bewegen in het rijk van de zielse macht, zou de mens desastreus misbruik maken van die macht. In deze tijd herontdekt de mens deze macht en beweegt zich tezelfder tijd meer en meer in het occulte rijk, wat ten stelligste door God is verboden {zie Deut. 18:9-14,Deut. 4:4-19,Jes 47:8:15 } {Lev. 19:26,28,31,Lev.20:6,27 }

Dezelfde boze machten die zich achter die occulte praktijken bevinden, zitten achter het gebruik van mechanische manipulatie met materiegolven die het onbewuste denken van de wereldbevolking beïnvloeden, teneinde de mensheid verder weg te trekken van God tot een boosaardig één wereldsysteem waardoor verdorven mensen algehele controle pogen te verkrijgen over de gehele wereld, met inbegrip van ‘s mensen denkvermogen.

Nogmaals benadrukken we dat de werken en de vrucht van de Heilige Geest in het leven van de ware christen de enige uitdrukking zijn van het geestelijke rijk dat God toestaat. Alle andere dingen op dit gebied zijn niet van God en niet toegestaan door God. Als iemand zich beweegt in het rijk van de zielekracht, zoals psychische krachten, (materie over geest) zal er ruimte ontstaan voor vermeerdering van demonische beïnvloeding. Het bovennatuurlijke demonische rijk heeft bepaalde psychologische karakteristieken. Mogelijk zien we in {Ex 7:10-12 } een combinatie van demonische en psychische krachten optreden. De exacte relatie tussen de twee is nog niet duidelijk, maar het is buiten twijfel dat de twee gerelateerd zijn, en verboden door God.

Onze geest beïnvloedt de neuronen van de hersenen. Bovendien is het de wil die bepaalt wat zal worden gedaan. Ook christenen kunnen in het zielerijk en in psychische krachten treden, als zij in sterke wilskracht zich uitstrekken naar bovennatuurlijke manifestatie buiten de leiding van Gods Geest, vooral wanneer er een overaccentueren van "geloof" plaats vindt.

Zelfs de parapsycholoog benadrukt voortdurend dat "je moet geloven, wil het werkzaam zijn," en benadrukken dat geloof een "kracht is in zichzelf". Dit betekent niet dat een christen bevreesd zou moeten zijn voor het bovennatuurlijke. We kunnen zeggen dat waar de Heilige Geest niet actief is in het leven van de christen (veroorzaakt door iemands geestelijke ongehoorzaamheid), het risico bestaat dat valse spiritualiteit of paranormale ervaring optreedt, samen met zielse ervaring die gezien wordt als spiritueel en dat het in meerdere mate voorkomt dat de gelovige zich in zijn eigen wil uitstrekt voor zulke dingen.

We zouden liever de Heilige Geest benadrukken IN de gelovige dan "zijn" of "haar" geloof voor zover het een eerder bekend resultaat betreft, aangezien dat gemakkelijk kan leiden tot geloven in "geloof" dan te geloven in God en het volgen van Zijn Woord. 

Observaties in de Ionisfeer

Onze recente ontdekking is belangrijk voor ons onderwerp over gedachtemanipulatie in de eindtijd. Door milieuvervuiling kan de balans in de ionisfeer die ons omringt worden verstoord. Ionen zijn elektrisch geladen deeltjes van moleculen in de lucht, die zich normaal verhouden als 1,2 positief tot 1 deel negatief.  Als deze balans is verstoord, dat is als het negatieve deel te laag is, kunnen mensen gaan lijden aan fysieke en psychische verstoring. Voor een donderstorm zijn er niet genoeg negatieve ionen aanwezig rondom ons. De dan optredende bliksemschichten corrigeren dit; vaak voelen mensen en dieren zich beter na een donderstorm.

Een tekort aan negatieve ionen in de lucht kan apathie, gevoel van irritatie, depressie, zorgeloosheid, ademhalingsproblemen, ziekte, vermoeidheid en hartproblemen tot gevolg hebben. Als de negatieve ionenlading in de lucht te laag is, wordt het serotonine niveau in de hersenen verhoogd. Serotonine is een hormoon die migraine en stress kan veroorzaken. Dan is er ook het feit dat het zoem geluid van de wind te laag is in de vibratie die met het menselijk oor wordt opgenomen. Niettemin vangt het lichaam deze vibratie op. Deze infra geluid golven beïnvloeden het centraalzenuwstelsel.

Veel geografische streken kennen warme winden, die vaak samengaan met vermeerdering van misdaden in de gemeenschap, ziekte, ongelukken, depressie en zelfmoorden. Het is niet de wind zelf die deze dingen veroorzaakt, maar het tekort aan negatieve ionenlading die het met zich meebrengt. Opvallend is dat de bliksemontlading dit spoor volgt. De functie van het serotonine hormoon is boodschappen naar de hersenen over te brengen. Gedurende deze winden hebben sommige mensen een overproductie van adrenaline.

Volgens Dr. Felx Sulman van het Hadassah Universiteit in Jeruzalem beginnen zij zich moe en uitgeput te voelen, en ook gespannen en depressief. Dr. Sulman en Dr. Krueger (Berkeley Universiteit in Californië) veronderstellen dat een teveel aan serotonine de oorzaak was van al die problemen, als veroorzaakt door een teveel aan positieve ionen in de lucht en suggereerden dat een machine zou worden ontwikkeld die negatieve ionen zou produceren om die balans te herstellen. Het resultaat is dat men nu zogenaamde "ionisatoren" kan kopen in westerse landen, die zorgen dat de mensen zich beter zouden voelen. Er zijn zelfs ionisatoren beschikbaar voor dat probleem met statische grammofoonplaten.

Wij concluderen, dat het door manipulatie met positieve en negatieve ionen mogelijk is het gedrag van de mens en zijn denken kan beïnvloeden, vooral als zeer sterke ionisatoren worden gebruikt. Er is geen twijfel aan dat iemands denken gedurende een stressperiode van buitenaf kan worden beïnvloed.

Wetenschappers tonen aan dat zelfmoord en chronische depressiepatiënten in psychiatrische inrichtingen vaak een ongebalanceerde serotonineniveau in de hersenen hebben. Anderen vonden de schakel tussen een tekort aan dit hormoon en bepaalde symptomen zoals slapeloosheid, depressie, irritatie en agressief gedrag. Lowell Ponte meldt dat er bij wetenschappers geen twijfel bestaat over de invloed van ionen op gezondheid, waardoor geloven zij, er veel meer oorzaken zijn dan ionen alleen. Het is de vraag of het juist is ionisatoren aan een ieder te verkopen die ze kan gebruiken om er mee te experimenteren.

Nogmaals, het is duidelijk dat het denken van buitenaf kan worden beïnvloed, vooral als we ons realiseren dat de hersenfuncties in het bijzonder afhankelijk zijn van chemische en elektrische reacties. Zoals gezegd kunnen hele bevolkingscentra worden beïnvloed en voor hersenspoelings activiteiten worden voorbereid. We moeten ons realiseren dat ook ionenmanipulatie tot de mogelijkheden voor gedachtebeïnvloeding behoort.

 

Gedachtebeïnvloeding en de christen

 

De feiten neergelegd in het laatste deel van dit artikel geven ons mogelijk meer licht op de Bijbelse profetie. In het licht van de Schriften is een massale gedachtemanipulatie meer dan waarschijnlijk. "En de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna". {Openb.13:3; Openb. 13:13 } zegt dat de valse profeet grote tekenen en wonderen doet en hij verleidt hen die op aarde wonen wegens de tekenen die hij doet en dwingt de mensen het beeld dat gemaakt moet worden voor het beest, te aanbidden op straffe van de dood.

Met de huidige kennis in de praktijk gebracht, is het duidelijk dat dit ook spoedig mogelijk zal zijn. Hoewel we kunnen aannemen dat een groot deel van het bedrog samenhangt met verval van de morele standaard, vermeerdering van occulte praktijken, invloed van de media en de invloed van slechte muziek, kunnen we ook in beschouwing nemen dat er manifestaties van grote psychische en occulte krachten van de zijde van het beest en de valse profeet hieraan debet zijn (de Bijbel voorzegt dit nadrukkelijk in.) {Openb. 13:13,2 Th 2:8-10 } en ook dat er bijzondere gedachtebeïnvloeding zal plaats vinden.

Het werpt nieuw licht op de schriften, zoals., {Openb. 14:9-11 } waar we lezen dat een ieder die het merkteken van het beest aanvaardt en hem aanbidt ernstig door God gestraft zal worden.

Het verduidelijkt de Schriften waar wordt gezegd dat gedurende deze dagen niemand zich zal bekeren onder die boze invloed. (Dat zijn de dagen van de grote verdrukking.). {Openb. 9:20-21, Openb. 16:9,11 } Het doet ons ook iets verstaan van de grote waanzin die leidt tot Armageddon.

Hoe staat het met de gelovigen gedurende deze gedachtemanipulatie?

 

De Bijbel maakt het duidelijk dat zij definitief aan deze verleiding bloot staan. {Matth. 24:24, Openb. 16:15 } De strijd om het gedachteleven is reëel, meer zelfs dan tevoren en het zal strijd kosten die strijd in de komende tijd te winnen. Het denken moet worden beschermd temidden van al deze gebeurtenissen. "Bekleed met Christus". {Gal. 3:27 } (op basis van "in Christus gedoopt zijn"). Christus omgeeft ons. Het brengt het beeld tot uitdrukking uit, {Openb. 19:8 } waar wordt gesproken van blinkend en smetteloos fijn linnen. We zien dat dit linnen de rechtvaardige daden van de heiligen tot uitdrukking brengt. De uitstraling van die rechtvaardigheid beschermt tegen energetische beïnvloeding van de gedachtegang.

Zoals we reeds zeiden is de tweede in de Bijbel beschreven bescherming de "Gemeenschap met de Heilige Geest". De verbondenheid daarmee geeft de onderscheiding der gevaren en leidt op de weg der waarheid.

En ten slotte bovendien nog de bescherming van de geestelijke wapenrusting {Jes 33:14 } geeft ons een indicatie hoe dat praktisch werkt, met de belofte van Gods bescherming. We vinden onze eindtijdbescherming ook uitgedrukt in {Efe 6 }

Het betekent dat onze volledige bescherming ligt in een wandelen in waarheid, in rechtvaardigheid, bereidheid tot het aanvaarden van Gods woord, geloof (vertrouwen op God en Zijn Woord in elk opzicht en te allen tijde), en bescherming van onze gedachten tegen valse invloeden. Deze factoren zijn gegrond op een wilsdaad onzerzijds.

God bevestigt dat in Zijn kracht en waarheid {Filippenzen 2:12 } zegt ons met zorg zelf te werken aan ons behoud, Gods woord te kennen en in staat te zijn te strijden tegen de stroom van leugens die ons poogt te overstromen. Te leven bij het Woord doet ons leven en doet alle gedachtebeïnvloeding teniet. Het belang van het gebed zal voor alle lezers duidelijk zijn. In staat te zijn deze weg te bewandelen vereist "wederom geboren" te worden in en door de Geest van God. Het "denken" te beschermen.

De strijd om dat denken wordt benadrukt in de Bijbel als vitaal in de christengroei in de Geest voor bescherming. Alles wat tegen het Woord ingaat, vooral de twijfel aan de godheid van Jezus moet worden verworpen. "Wordt vernieuwd door de geest van uw denken". {Efe 4:23 } "En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken". {Rom. 12:2 } "Maar wij hebben de zin van Christus". {1 Kor. 2:16 } We vinden in {Filippenzen 2:2-16 } wat dat betekent: ontledigen van zelfzucht, dienstbaarheid en het dragen van de "gezindheid van Christus". "Want allen die door de Geest Gods geleid worden zijn zonen Gods". {Rom. 8:14 } "Omgordt dus de lendenen van uw verstand, wees nuchter, en vestig uw hoop volkomen op de genade, die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus". {1Pe 1:13 } "Gij moet u wapenen met dezelfde gedachte" {1Pe 4:1 } God geeft u verantwoordelijkheid uw gedachten met de Zijne te vullen, zonder afgeleid te worden door de wereld en haar ideeën. In {2 Kor. 10:3-6 } zien we dat elke gedachte die van God afleidt of van gehoorzaamheid aan Christus, "geslecht" moet worden, hetgeen een voortdurende strijd inhoudt.

Onze gedachten moeten in harmonie zijn met de Geest van God en in overeenstemming met het Woord van God. Deze vitale strijd raakt elk deel van het leven: informatie, media, muziek, conversatie, tradities, zelfs Bijbels onderwijs zoals het tot ons komt, alles.

We zijn gereinigd door het bloed van Jezus, onze oude natuur is afgelegd, maar we hebben nog gedachten die gereinigd en vernieuwd moeten worden en in gehoorzaamheid aan Christus gebracht, de dagen dat we leven, ook de oude herinneringen. God roept Zijn volk, in voorbereiding voor de tijd die komt, tot gehoorzaamheid aan het totaal van Zijn woord, de Bijbel.

De Bijbel spreekt voor zichzelf, maar de onderscheiden details moeten herkend worden en hun interpretatie moet in overeenstemming zijn met "de waarheid". Als de Bijbel in zichzelf soms geen heldere verklaring geeft, roept God Zijn volk op om door Zijn Geest geleid te worden. De "geestelijke wapenrusting" in {Efe 6 } beschermt alleen van voren.

Het is dus zaak te weten waar de vijand zit, want die heeft de aloude neiging in de rug aan te vallen. We kunnen het lichaam van Christus zien als een groep gelovigen, staande in een cirkel, met het front naar buiten, naar de wereld, het schild naar voren gericht, klaar elkaar te dienen, zodat we in de rug gedekt zijn. De "gemeenschap met de Heilige Geest" {2 Co 13:13 } die ons veelvuldig wordt toegebeden, vormt het sluitstuk van onze gemeenschap met Christus, die de weg, de waarheid en het leven is. Alleen door Hem hebben wij toegang tot de Vader.

'

Jur