To translate this website in different languages click here.

De Geestelijke oorlogsvoering

Op de achtergrond van het schema zie je een deel van het schilderij dat in de Hermitage van St. Petersburg hangt "Jozua strijdt met Amalek". Nicolas Poussin 1593/94 – 1665. Die strijd past helemaal in het onderwerp. Op het schilderij zien we een lijfelijke strijd die geestelijk gestreden werd.

 

Amalek is vanouds de vijand van Israël. Hij was een bastaardzoon van Elifaz, de zoon van Ezau. De moeder van Amalek was ook de onwettige dochter van de vader van Amalek. Elifaz was dus zijn vader en opa. Ezau wilde Jacob doden en we zien deze haat voortleven tot in onze tijd in het nageslacht van Ezau tegen het nageslacht van Jacob.

 

In Exodus 17:8-16 lezen we hoe Amalek zonder reden het volk Israël in de woestijn aanviel. We lezen ook hoe zwaar de strijd geestelijk en fysiek gestreden werd. De handen van Mozes moesten ondersteund worden om de staf omhoog te houden, om de overwinning te kunnen behalen. Zo was men zich ervan bewust dat de overwinning van God moest komen.

Dit gedeelte eindigt (Ex.17:16) met: "De strijd van de HEERE zal tegen Amalek zijn, van generatie op generatie!" En dat verklaart ook de haat van Amalek in onze tijd.

Deze conflictsituatie is ontstaan bij Kaïn en Abel, heeft zich voortgezet tussen Ismaël en Izak, bij Ezau en Jakob, en bij hun nazaten. Het nageslacht van Ismaël en Ezau is  in elkaar opgegaan door Ezau's huwelijk met Basmath, de dochter van Ismaël (dus Ezau’s nicht). Het is een volk dat geleid wordt door satan om Gods heilsplan te saboteren.

Deut. 25: 17-19 Denk aan wat Amalek u onderweg aangedaan heeft, toen u uit Egypte wegtrok:
18 hij ontmoette u onderweg en overviel bij u in de achterhoede alle zwakken achter u, terwijl u moe en uitgeput was; en hij vreesde God niet.
19 Als de HEERE, uw God, u rust gegeven heeft van al uw vijanden van rondom, in het land dat de HEERE, uw God, u als erfelijk bezit geeft om dat in bezit te nemen, moet het zó zijn dat u de gedachtenis aan Amalek van onder de hemel uitwist. VERGEET HET NIET!"

Maar de geestelijke strijd is nog eerder begonnen. Het begon bij de zondeval in de Hof van Eden, waarbij de mens zijn puurheid verloor, waardoor hij omgang kon hebben met Jahwèh, zijn Schepper.  

Genesis 3:15 En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.

In die strijd kregen we te maken met de toorn van de satan! De strijd van Gen. 3:15 waarbij beloofd wordt dat de kop wordt vermorzeld, maar de hiel/de VOET verwond zal worden, gaat door.    עָקֵב aqev - hiel

 

Psalm 41: 10 Zelfs de man met wie ik in vrede leefde, op wie ik vertrouwde, die mijn brood at,

heeft zich tegen mij gekeerd.  (41:10 heeft … gekeerd - Letterlijk: heeft tegen mij een hiel groot gemaakt.)  עָקֵב aqev – hiel omschrijving Strong: een instrument van aanval

 

Efeze 1:22: En Hij heeft alle dingen aan Zijn VOETEN onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente.

Rom. 16: 20 alles wordt onder Zijn VOETEN gesteld, de God nu des vredes zal WELDRA DE SATAN ONDER UW VOETEN VERTREDEN en dan tenslotte de tekst uit

 

Openbaring 12:17

En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben. 

We zitten in dezelfde geestelijke strijd als Yeshua/Jezus, maar waarvan de overwinning in principe behaald is. Yeshua zegt:

 

Johannes 15:20 ze hebben Mij vervolgd, ze zullen ook jullie vervolgen.

 

De apostelen zijn ook gedood om hun geloof. Paulus rekent zich al tot "slachtschapen" en refereert aan Psalm 44:23 als hij in Rom. 8:36 zegt:

 

Zoals geschreven staat: "Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen".

 

We hebben dit te verwachten en ons gebed voor elkaar moet zijn om stand te houden. Daarom hebben we ook de wapenrusting gekregen

 

Efeze 6:13  Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.

 

Kol. 1: 24 Nu verblijd ik mij in mijn lijden voor u en vervul in mijn vlees wat overblijft van de verdrukkingen van Christus, ten behoeve van Zijn lichaam, dat is de gemeente.

De NBG gebruikt het woord aanvullen:
24 Thans verblijd ik mij over hetgeen ik om uwentwil lijd, en vul ik in mijn vlees aan wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus, ten behoeve van zijn lichaam, dat is de gemeente.

 

We zijn geroepen om te lijden:
1 Petrus 2:
20 Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt? Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goeddoet en daarvoor lijdt, is dat genade bij God.

21 Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen;  (Het Hebreeuwse woord aqev kan ook voetspoor betekenen – hier is de Griekse taal gebruikt)

 

En ja, mochten we onthoofd worden dan horen we tot de overwinnaars. Dan mogen we vertrouwen wat Mozes al in het “lied van Mozes” in de Tora zong, het lied van Mozes dat de overwinnaars aan de glazen zee (Openb. 15:1,2) zullen zingen:

 

Deut.32: 43 Juich, heidenen, met Zijn volk!

Want Hij zal het bloed van Zijn dienaren wreken. Hij zal de wraak laten terugkomen op Zijn tegenstanders, en Zijn land en Zijn volk verzoenen!

 

Geloof is meer dan een makkelijk godsdienstig leven. We staan in een strijd. Maar we zijn overwinnaars omdat Hij overwonnen heeft. We delen in Zijn strijd en in Zijn overwinning, dat moeten we voor ogen houden als het moeilijk wordt.

ZONDER STRIJD GEEN OVERWINNING!

 

Efeze 6: 12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden,  tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

De geest van Amalek
De geest van Amalek is nog springlevend in deze tijd. Je kunt het ook Babel noemen. Er is een nieuwe wereldorde in de maak en we hebben in ons land al te maken gekregen met "het nieuwe normaal". En dat is niet alleen in ons land, maar over de hele wereld.  De geest van Amalek, de geest van Babel, de antichrist, het zijn allemaal uitingen van het satanische rijk dat gestalte krijgt en tot een climax komt in de eindtijd. De vijand komt met vleierijen, maar heeft het kwade in de zin. 

  • Daniël 11, vers 21

    In zijn plaats zal er een verachtelijk man opstaan. Men zal hem de koninklijke waardigheid niet geven. Maar hij zal komen in zorgeloze rust en het koningschap zal hij grijpen door vleierijen.
  • Daniël 11, vers 32

    En hen die goddeloos handelen tegen het verbond, zal hij doen huichelen door vleierijen. Het volk echter, zij die hun God kennen, zullen zij grijpen, en zij zullen hun wil ten uitvoer brengen.

    Daniël 11, vers 34

  • Wanneer zij struikelen, zullen zij met weinig hulp geholpen worden. Velen zullen zich echter met vleierijen bij hen voegen.

Zo verraderlijk zal zijn optreden zijn. Hij belooft van alles, maar brengt ook alles onder controle. De mensen gaan elkaar verraden. 

Er zal een merkteken nodig zijn om te kunnen deelnemen aan "het Grote Ontwaken" en om te kunnen kopen en verkopen.

Waarom is het zo moeilijk om “nee” te zeggen tegen “het grote ontwaken” dat de grootste misleiding zal zijn die de de mensheid ooit heeft ervaren. Hier lees je wat er wordt beloofd volgens het NESARA ontwerp van de Nieuwe Wereldorde:

Alle schulden van hypotheek, bank en creditcard worden kwijtgescholden. Een nieuw geldsysteem, denk aan zoiets als  Bitcoin, of de “regenboog valuta”.

Het nieuwe tijdperk creëert een totaal nieuw systeem van wereldwijde valuta dat volledig transparant wordt gedekt door goud, dat niet wordt beheerd door bankiers, maar rust op de “blockchain” een onkraakbare grootboekgestuurde boekhouding die elke gemaakte transactie registreert. Dit systeem biedt volledige transparantie en privacy en is 100% traceerbaar.

Zie je wel hoe goed dit allemaal klinkt? En waarom de mensen in wachtrijen staan in deze “New Age”, gretig voor dit “grote ontwaken”. Maar wil je kopen via het merkteken van het beest? Wie vertrouw je? Vertrouw je de angst die in de wereld is en die je naar beneden drukt? Vertrouw je de oplossing van de Nieuwe Wereldorde, als die er is? Het concept met de belofte al de problemen te zullen oplossen?

Markus 10:24 zegt: hoe moeilijk is het dat zij die op rijkdommen vertrouwen, het Koninkrijk van God binnengaan!

Jeremia 17: 7 en 8  Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt, wiens vertrouwen de HEERE is. Hij zal zijn als een boom, die bij water geplant is, en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt, zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet, en hij houdt niet op vrucht te dragen.

Onze God is niet de God van deze materiële wereld waarvan het merkteken van het beest eeuwig zal zijn. Het merkteken van het beest is wat je scheidt van God, omdat God geen aardse rijkdom belooft. Hij staat juist voor het tegendeel. Het is je hart dat laat zien waar jouw loyaliteit ligt. Ben je op Hem gefocust? Of ben je verliefd op de schatten van deze wereld als je gedwongen wordt een beslissing te nemen om het merkteken van het beest aan te nemen, dat je eeuwige lot zal bezegelen? Welke beslissing zul je nemen?

Yeshua/Jezus stond voor dezelfde keus en nu is het jouw beurt. Als je die beslissing neemt, bedenk dan dat satan Hem alles heeft aangeboden: al de koninkrijken van deze wereld als Yeshua voor hem zou knielen.

Mattheüs 4:9 en satan zei tegen Hem: Dit alles zal ik U geven, als U knielt en mij aanbidt.

Laten we dicht bij God leven en bij Zijn Woord. Yeshua zei: "zonder Mij kunt u niets doen" Joh. 15:5.

Welk antwoord zul je geven? Zoals je buurman of zoals Jezus?

Geve God ons te delen in de overwinning door met Yeshua te zeggen, ook al zou het ons hoofd kosten:

Ga weg, satan, want er staat geschreven:

                                  De Heere, uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen

Ida