To translate this website in different languages click here.

Hoe satan ons denken omkeert....

willekeurig plaatje internet

Willekeurig plaatje van internet.

Hoe satan ons denken omkeert .....
Het gaat hierbij vooral om suggestief vragen en antwoorden

Dat werd me een paar keer bevestigd in gesprek met mensen. Je komt bijvoorbeeld iemand tegen in de supermarkt, waarvan je weet dat hij of zij een kerkelijke achtergrond heeft. Je maakt een praatje, zoals je dat vroeger ook deed vóór het Coronatijdperk . Ik merk dat hij fysiek afstand houdt naar de norm van het nieuwe normaal. 

Politiek correct uiteraard. Hij begint het gesprek direct over de Corona en dat het wel erg is dat je je kleinkinderen niet meer ziet en ze niet even kan knuffelen.

Als ik zeg dat we nog nooit zo'n PR van niet-medici hebben beleefd met digitale borden langs de weg en de media die de leugen voor waarheid verkoopt, proef ik geestelijke weerstand. Ik ga verder:  “Corona is een politiek breekijzer voor de vorming van één wereldreligie en één wereldregering”.  Kerkmensen houden zich blijkbaar meer met de politieke leiders en de media bezig dan met de Ene Leider: Jezus Christus. Hoort naar Hem, zegt de Vader.

Ieder mens heeft zijn eigen achtergronden en moet daar los van komen.
Kom zelf uit een socialistisch milieu en dat was een wereld waar de mens centraal staat (humanisme). Ik dacht dat het in de kerk anders zou zijn. Maar heb in mijn leven ervaren dat kerkmensen ook vaak helemaal in het hier en nu leven en blind zijn voor de geestelijke dingen en zich daar ook niet echt druk over maken.  Maar ze willen wel graag overleven en gezond oud worden. Vele sprookjes eindigen met de woorden: ‘Ze leefden lang en gelukkig’. Denken daarbij veelal dat ze naar de hemel gaan. Maar vraag maar eens of ze geloven in de OPSTANDING? Voor je het weet zit je bij de reïncarnatie of een andere oosterse godsdienst. Of je leeft in je kinderen voort. Met lichamelijke opstanding blijken al velen gelovigen moeite te hebben..  Maar tussen een verhaal en de waarheid is een wereld van verschil. Men luistert niet naar de stem van Jezus, maar naar die van politici, die openlijk laten zien niet in de Bijbel te geloven en Zijn Woord NIET spreken, maar die van de slang. Rutte heeft dan ook Baphomet in zijn studeerkamertje. Nog een cadeautje van Jan Peter Balkende, een ‘christelijke’ politicus. Onder de vlag van ‘C’ gebeuren hele duistere praktijken. Satan kan zich voordoen als een engel des lichts. 2 Korinthe 11:14  Maar dat is niets vreemds. Want de duivel zélf doet alsof hij een engel van het licht is! In sommige kerken mocht ook niet gepreekt worden over het duizendjarig VREDERIJK (Chiliasme) en de voorganger moest tekenen, dat hij dat niet zou doen. Dat zou hem zijn baan kosten. “Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt.”

In een andere kerk moesten er drie formulieren van enigheid worden getekend om voorganger te mogen zijn of voor een baan binnen de organisaties. Kerkenraadsleden moesten hun handtekening zetten onder een kerkorde. En nu zie ik heel veel mensen de Noachitische geboden volgen en velen hebben bij de rabbijnen ook daarvoor getekend. Wie bij hen een studie wilden volgen moest Jezus (tijdelijk) afzweren. Dat heet dan Joodse wijsheid opdoen!  En zo wordt Jezus aan alle kanten door satan monddood verklaard. Maar het zal weinig uithalen, want Zijn Koninkrijk komt!

Velen in de kerken gaan voor een aards koninkrijk en menen dat we dat met zijn allen kunnen verwezenlijken buiten de wil van God om. Dat heet Babel (Religie en politiek samen) Satan verblindt en bindt de mensen aan zich en dat zie ik steeds meer en meer om me heen. De Bijbel heeft het over de grote afval, maar daar zijn kerkmensen vaak ook niet door geraakt en gaan in de religie van Babel verder. Want ze kenden veelal Jezus naar de Schriften evenmin. Daar krijgt men een worst voorgehouden totdat de antichrist zijn plaats op aarde heeft ingenomen. En de worst gaat aan je neus voorbij.

Terug naar mijn gesprek. De man neemt de Corona serieus, want alle regeringen doen mee. Het getal is doorslaggevend voor hem en niet de waarheid. Met andere woorden.

DE WERELD KAN TOCH NIET BLIND ZIJN?

     Dat is het omgekeerd denken!

Vroeger dacht ik dat het in de kerk om de Bijbelse waarheid zou gaan. Dat kerkmensen serieus de waarheid zochten. Heb me binnen de kerk later vaak heel alleen gevoeld en merkte dat het merendeel noch koud noch heet was als het om Christus ging. Maar als de eigen parochie in geding was zag je hete hoofden en koude harten.  Men heeft blijkbaar de eerste liefde tot Jezus verloren. Christus komt ook met een ernstige waarschuwing!

Openbaring 3:14 En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige Getuige, het begin van Gods schepping:

  1. Ik ken uw werken, en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet!
  2. MAAR OMDAT U LAUW BENT EN NIET KOUD EN OOK NIET HEET, ZAL IK U UIT MIJN MOND SPUWEN.
  3. Want u zegt: Ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek, maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent.
  4. Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt, en witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien.
  5. Ieder die Ik liefheb, wijs Ik terecht en bestraf Ik. Wees dan ijverig en BEKEER U.
  6. Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.
  7. Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb.
  8. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.

Jezus spreekt een ieder van ons persoonlijk aan om in te gaan in Zijn Koninkrijk.
Vele rabbijnen hebben de mensen in Jezus' dagen tegengehouden en vele theologen/voorgangers zijn in deze eindtijd uit hetzelfde hout gesneden. Wacht u voor de zuurdesem, dat is de huichelarij, van de Farizeeën” (Luc. 12:1). De Heer zei dat de zuurdesem van de Farizeeën huichelarij is. Het woord “huichelarij” of “hypocrisie”is afgeleid van het Griekse woord hupocrisis. De boodschap van het woord van het koninkrijk is doorzuurd en verworden tot een boodschap die totaal afwijkt van wat de Heer met dit woord heeft bedoeld.

Toneelspelen

De essentie van huichelarij is dat men een toneelspel opvoert. De houding verandert, er wordt een masker opgezet en men gedraagt zich niet meer natuurlijk en open.

Mattheüs 23:13  Wee u echter, schriftgeleerden en farizeeen, huichelaars, want u sluit het koninkrijk der hemelen voor de mensen; want uzelf gaat niet naar binnen, en hun die willen binnengaan, laat u niet toe binnen te komen.

Mattheüs 23:15  Wee u, schriftgeleerden en farizeeen, huichelaars, want u trekt de zee en het droge rond om een proseliet te maken; en wanneer hij het geworden is, maakt u van hem een zoon van de hel, tweemaal erger dan u.

In georganiseerde godsdienst moet er ook altijd iets zijn, om de leden van de groep bij elkaar te houden. Er moet een éénheid bewaard worden die eigenlijk geen ware eenheid is. Er is aards "teer" nodig om een gevoel van saamhorigheid te geven. Er moet steeds "gelijmd" worden, omdat de ware liefde daar niet samenbindt (Kol.3:14). Vandaar dat er dynamische persoonlijkheden nodig zijn, waaromheen de leden zich kunnen groeperen en zijn er eindeloos veel bijeenkomsten nodig om hen "verder" te helpen. Ware kinderen van God ervaren éénheid in de geest. Ze worden bijeen gehouden door de liefde van God in hun binnenste. Ze zijn "door één Geest tot één lichaam gedoopt" (1Kor.12:13). Ze hebben zich in het verborgene laten behouwen tot een "levende steen", om deel uit te maken van de stad, die "wél samengevoegd" is door de Geest tot éénheid (Psalm 122:3). Dat is geen oecumenische schijneenheid. Ook niet de eenheid die er kan bestaan binnen eenzelfde organisatie, rond een bepaalde leer, prediker of tijdschrift. Door Zijn Geest kunnen we één zijn, ondanks verschillen in leeftijd, klasse, ras of nationaliteit (Johannes 17:20-23). We weten dan, dat we één zijn. Wanneer twee of drie van ons zijn vergaderd geworden door de heilige Geest, in onze huizen, op het werk, of "bij toeval" voor het eerst, zijn we één door de Geest van God die in ons is (Mattheüs18:20). Als de vrede van Christus in onze harten regeert, tot welke we tot één lichaam geroepen zijn, proberen we niet één te zijn (Kolossenzen 3:15). Dan zijn we het gewoon!

 

Christus is de weg, de waarheid en het leven. Johannes 14:6

En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer, want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht. Efeziërs 5:11-12

Ik wijs mijn gesprekspartner op Genesis 3:15: de strijd van het slangenzaad en het vrouwenzaad. De tekenen der tijden, zoals Jezus die aangeeft in Mattheus 24.

Ja, maar zover is het nog niet”, zegt de ander.

Ik zeg: “hoe weet je dat?”

“Omdat men dat jaren geleden ook al zei”, was het antwoord.

Ik vraag: “Waren die tekenen toen ook alle zo zichtbaar als nu?

Geen antwoord, maar wel overgaan op een ander onderwerp:

Genesis was in het begin” zegt hij. (Alsof Genesis niet betrouwbaar zou zijn)

Ik zeg: “ ja en wij leven in de eindtijd en daarvoor heeft Jezus ons het Boek Openbaring ook gegeven. God openbaart ons Zijn Plan van begin tot het einde.”

Dan is het even stil en met een lach zegt de ander: “jij weet er veel meer van dan ik, maar ik geloof wel”. En gaat verder boodschappen doen, maar dè Boodschap ontgaat hem.

De Schriftgeleerden en farizeeën namen Jezus getuigenis ook niet aan en Jezus heeft ons ook gezegd: Ze hebben naar Mij niet geluisterd en ze zullen niet naar u horen. Jeremia de profeet predikte, maar niemand luisterde.

Jezus zegt hetzelfde tegen ons als tegen de farizeeër Nicodemus.

Johannes 3:1-3

Deze kwam des nachts tot Jezus, en zeide tot Hem: Rabbi, wij weten, dat Gij zijt een Leraar van God gekomen; want niemand kan deze tekenen doen, die Gij doet, zo God met hem niet is.

Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.

5 … Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan.

7 … Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden. Johannes 3 : 2-7

Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen. Lukas 21:36

Jur