English: click here!

Vijf thema's over de antichrist

1. de antichrist

2. welke religies verwachten een messias

3. Een éne wereldregering

4. Gods openbaringen over de antichrist

5. de mens met het getal 666

6. bijbelteksten over het merkteken van het beest 

1. DE ANTICHRIST 

De tijd is aangebroken waarbij binnenkort in de wereld een nieuwe figuur, een nieuwe messias zal verschijnen. De Joden verwachten nog steeds een messias. Binnen bepaalde stromingen in de Islam wordt een Imam Mahdi verwacht, terwijl anderen Isu (Jezus) verwachten. De Boeddhisten kijken uit naar de ‘Tweede Boeddha’ en in de New Age en andere duistere kringen wordt ook uitgekeken naar een messias. Het draait eigenlijk allemaal om één en dezelfde figuur. Deze figuur is de Antichrist voorzegd in het Boek Openbaring door de Apostel Johannes. Tot op heden is zijn ware naam en identiteit onbekend en heeft hij zich nog niet publiekelijk geopenbaard, maar er kunnen al tippen van de sluier opgericht worden. Christus zal wederkomen zoals hij is heengegaan, zo zeiden de twee engelen aan de apostelen nadat zij getuigen waren geweest van Zijn hemelvaart (Hand. 1:11). “Dan zal het teken van de Mensenzoon aan de hemel verschijnen en alle stammen op de aarde zullen weeklagen en ze zullen de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel met grote macht en heerlijkheid” (Matt. 24:30). Dit is de echte Wederkomst.

De tweede keer zal Hij komen om te oordelen, als onze God en Rechtvaardige Rechter.  Hij die dus zal beweren de messias te zijn en die hier rondwandelt op aarde is een leugenaar, een bedrieger. Hij is de lang voorzegde Antichrist. Maar hij zal vele wonderen en tekenen doen en velen misleiden. De regeringsperiode van de Antichrist gaat vooraf aan de Wederkomst van de Ware Christus, de Zoon van God. Echter, er wandelen nu al diverse ‘Jezussen’ rond op aarde, maar zij zijn nog de Antichrist niet.

Schijnchristussen

Jezus waarschuwde ons voor valse christussen die in het einde der tijden zouden komen. Mattheüs 24,1-31: (4-5) Jezus antwoordde: ‘Past op dat ge u door niemand laat misleiden. Want velen zullen optreden in mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en velen zullen zij misleiden. (…) (23-27) Wanneer dan iemand u zegt: Hier is de Christus of daar, gelooft het niet! Want er zullen schijnchristussen en schijnprofeten opstaan die grote tekenen en wonderen zullen doen, zodat zij, als dat mogelijk zou zijn zelfs de uitverkorenen zouden misleiden. Ziet, Ik heb het u voorspeld. Als men u dus zegt: Hij is in de woestijn, loopt dan niet uit; of: Hij is binnenshuis, gelooft het niet. Want zoals bliksem uitschiet van het oosten en licht tot in het westen, zo zal het zijn met de komst van de Mensenzoon. (30) Dan zal het teken van de Mensenzoon aan de hemel verschijnen, alle stammen van de aarde zullen weeklagen, zij zullen de Mensenzoon op de hemelwolken zien komen met grote macht en heerlijkheid.

Het is dus duidelijk dat Christus ons waarschuwde dat er in de laatste dagen tal van bedriegers zouden opstaan die zich zouden uitgeven voor de messias. Eén is er in het bijzonder die de voorzegde Antichrist zal zijn, de ‘Zoon van het verderf’, de Zoon van Satan.

2.  WELKE RELIGIES VERWACHTEN EEN MESSIAS?

Er zijn heel wat religies die een soort messias verwachten –in werkelijkheid de antichrist - en het valt op dat een aantal religies die messias dezelfde naam geven.

Het boeddhisme

Binnen het boeddhisme is Maitreya (Pali: Metteyya) de toekomstige Boeddha. Maitreya is een bodhisattva, die volgens sommige boeddhisten uiteindelijk op aarde geboren zal worden, verlichting zal bereiken en een pure dhamma zal onderwijzen. Maitreya Bodhisattva wordt de opvolger van de historische Sakyamuni Boeddha. Hij werd het eerst benoemd in de Maitreyavyakarana, een tekst in het Sanskriet. De Maitreya zal in slechts zeven dagen de verlichting bereiken.

Opdat de wereld de komst realiseert moeten verschillende condities worden vervuld: geschenken moeten aan monniken worden gegeven, morele voorschriften moeten worden gevolgd en offers moeten worden gemaakt bij heiligdommen. Volgens de profetie zal de komst van de tweede Boeddha een eind aan oorlog, hongersnood en ziekte maken en een nieuwe samenleving gebaseerd op tolerantie en liefde creëren.

De Islam

Binnen de Islam is er nogal onduidelijkheid omtrent wiens wederkomst men op aarde verwacht. Binnen heel wat Islamitische stromingen wordt de Imam Mahdi verwacht, de Islamitische bevrijder die voor zeven jaar zal regeren op aarde, voor de Dag van het Oordeel, en de wereld zal bevrijden van het kwaad.

 Sommigen verwachten tevens de terugkomst van Isa, of de “profeet” Jezus Christus die Mahdi zal helpen te strijden tegen een valse messias Masi Al-Dajjal (misschien de ware Christus?). Men zegt dat ze oorlog zullen voeren.

Binnen het Soennisme denkt men dat Mahdi de opvolger van Mohammed is, en dat hij zal terugkomen om over de wereld te heersen en rechtvaardigheid te herstellen, en dit alles voordat de Dag van het Oordeel komt. Er is over deze theorieën echter veel onenigheid binnen de Islam.

Het Judaïsme (Jodendom)

De verwachting van een messias bij het Judaïsme is in de afgelopen 2000 jaar nog altijd niet veranderd. Het bestaan van Jezus Christus wordt vaak ontkend of hij wordt afgedaan als een onbelangrijk persoon, ofwel een lijdende dienstknecht zoon van Jozef, die nog niet de echte messias is, want in hun ogen is de echte messias de glorieuze.

Alhoewel Hij expliciet voorkomt in de boeken die ten grondslag liggen aan het Jodendom, weten ze altijd weer argumenten te bedenken die weerspreken dat Jezus Christus hun lang verwachte messias is. Ze kijken daarom uit naar een tweede messias, die met grote luister en pracht tevoorschijn zal komen en een (zichtbaar) rijk op aarde zal komen stichten en de Derde Tempel zal bouwen.

Het Hindoeïsme

Binnen het Hindoeïsme wordt de incarnatie van de god Vishnu verwacht. Men stelt dat deze god zich 10 keer zou incarneren op deze aarde, in de vorm van een avatar. De laatste twee incarnaties waren Krishna en Boeddha. De tiende en laatste incarnatie moet nog komen. Deze wordt Kalkin genoemd. Men stelt dat deze een einde zal maken aan het huidige tijdperk en de vrede zal bewerkstelligen en het kwaad verdelgen. Men verwacht dat hij dezelfde krachten zal hebben als de heer Krishna. Hij wordt voorgesteld als een redder.

De New-Age

De New Age kijkt uit naar de komst van de messias en wereldleraar Maitreya. Er zijn binnen de New Age ook voorspellingen bekend over deze messias. Maitreya zal verschijnen wanneer catastrofen zich in de wereld manifesteren, en wanneer er een grote verandering gebeurt in de wereld-economie. Hij zal een Nieuwe Wereldreligie tot stand brengen. De nieuwe wetenschap zal zijn goddelijkheid aantonen en dit zal leiden tot de Nieuwe Wereldreligie. Het aloude schisma tussen alle religies en wetenschap zal genezen worden. … Deze mensen zouden dan beseffen dat er slechts Eén Religie is en Eén Kerk en dat dezelfde God werkt door vele godsdiensten, vele rassen en vele kleuren van de mensheid. De volheid van de Waarheid  zal enkel gerealiseerd worden door het finaal samenbrengen van deze godsdiensten in een Universele Kerk en de Eén Wereldreligie. Maitreya zal geholpen worden door de “Meester Jezus”, die binnenkort de controle in de Rooms Katholieke Kerk zal overnemen (De Valse Profeet, n.v.d.r.) en die het Christendom ertoe zal brengen om Maitreya te aanvaarden als de teruggekomen Christus. Hij zal een belangrijke rol spelen in het tot stand brengen van vrede in het Midden Oosten. Bijbelgelovers zullen Maitreya verwerpen door de misinterpretatie van waarschuwingen in de schrift.

De Theosofie

Theosofie, wijsheidsreligie of esoterische wijsbegeerte is een religieuze filosofie en metafysica die stelt dat alle religies pogingen van een goddelijke macht zijn om de mensheid tot grotere perfectie te brengen. Daarom stelt de theosofie dat elke religie een deel van de waarheid in zich heeft. Theosofie gaat er niet vanuit dat kennis door openbaring komt, zelfs niet in de zin van een nieuwe en rechtstreekse onthulling door hogere, bovennatuurlijke, of althans bovenmenselijke wezens, maar alleen in de zin van een 'ontsluiering' van oude waarheden. Het beweegt zich zowel op het terrein van de wetenschap, de filosofie als de religie en beweert een synthese hiervan te zijn.  Wilsvrijheid en vrijheid van keuze moet aan de basis liggen van elk streven naar wijsheid. De theosofie kent geen "verplicht te aanvaarden" leerstellingen. Zij kent überhaupt geen verplichtingen, anders dan die welke voortspruiten uit de eigen moraliteit. De theosofie gaat bijvoorbeeld uit van andere werkelijkheden - mentaal of astraal - dan de waarneembare stoffelijke werkelijkheid. De leer kent 'typisch theosofische' visies over begrippen als reïncarnatie, karma, hiërarchieën, evolutie en erfelijkheid. Binnen deze satanische religie wordt er ook gehandeld over een soort messias. De messias Maitreya verscheen al tal van keer aan de mensheid. Zo stelt men dat Maitreya reeds in het oude Atlantis leefde, dat hij verscheen als een Hierophant in het Oude Egypte, als de Hindu Krishna, als een hogepriester in het Oude Indië, en als Christus in Israël, tijdens de 3-jarige missie van Jezus. Dit zijn volgens de Theosofie allemaal één en dezelfde ‘messias’. En Maitreya wordt binnenkort terug op de aarde verwacht als een grote wereldleraar. De concepten van een wereldleraar, een verborgen Spirituele Hiërarchie en van de Meesters van de Occulte Wijsheid, zoals beschreven in de Theosofische literatuur, blijven aanhangers hebben, vooral leden van de Theosofische Sociëteit, en in stijgende trend, aanhangers van de bijna-theosofische en niet-theosofische New-Age. Maar zelfs binnen kringen van de VN heeft dit aanhangers.

3. EEN ÉNE WERELDREGERING

Sinds lang bestaan er diverse duistere organisaties en sociëteiten waar de elite zich bezighoudt met Satanische aanbidding, wereldheerschappij en het oprichten van een wereldregering. De Verenigde Naties kan gezien worden als de voorloper van die énewereldregering. Laten we die eens van naderbij bekijken. Want er is een organisatie binnen de VN die ook ijvert voor de komst van een ‘messias’ of ‘wereldleraar.’

VN als fundament van de NWO
Na het einde van WOII, werd in 1949 de Verenigde Naties opgericht. Het is een wereldorgaan met als doel om de vrede in de wereld te bewaren en een nieuwe wereldoorlog te voorkomen. Er werd ook een militair orgaan opgericht, de NAVO. De VN kan men beschouwen als de voorloper, en zal uiteindelijk falen als blijkt dat er opnieuw een Wereldoorlog uitgebroken is. Dit zal de doorslag geven om de Nieuwe Wereld Orde te stichten.

Lucis Trust,
een organisatie binnen de VN zelf, houdt zich bezig met de komst van de nieuwe wereldleraar Maitreya (de Antichrist), die het sociale structuur zal reorganiseren en aan het hoofd zal staan van deze Nieuwe Wereld Orde.

Verband tussen Theosofie, Lucis Trust en VN
Lucis Trust is de uitgeverij die materiaal van de VN print en verspreidt. Het is een schrikwekkende indicatie van de New Age en heidense natuur van de Verenigde Naties. Lucis Trust werd gesticht in 1922 als “Lucifer Trust” door Alice Bailey als het publicatiebedrijf om de boeken van Bailey en Blavatsky en de Theosofische Sociëteit te drukken en te verspreiden. Bailey veranderde de naam in Lucis Trust, omdat Lucifer Trust de ware natuur van de New Age beweging te duidelijk weergaf (lucifer = satan, de duivel).

Een snel bezoek aan een New Age boekwinkel zal duidelijk tonen dat veel hardcore New Age boeken gepubliceerd werden door Lucis Trust. Op een gegeven moment was het kantoor van Lucis Trust in New York, gelegen op het Verenigde Natiënplein 666, en het is lid van de Economische en Sociale Raad van de VN onder een interessant en goed ogende agenda, namelijk “World Goodwill”: Wereld Welwillendheid.

Alice Bailey suggereerde in een boek ‘Educatie voor een Nieuw Tijdperk’, dat in het nieuw tijdperk, Wereldburgerschap het doel van de verlichten zou moeten zijn, met een wereldfederatie en een wereld ‘brein’. Met andere woorden een Eén Wereld Regering, of een Nieuwe Wereld Orde. De VN is lang één van de voorbodes geweest voor een Nieuwe Spiritualiteit en het bijeenbrengen van een Nieuwe Wereld Orde, gebaseerd op oude occulte en vrijmetselaarsprincipes. Zeven jaar na de geboorte van de VN, werd er een boek gepubliceerd door de theosofe en stichtster van Lucis Trust, Alice Bailey, die daarin vertelde dat: “ Bewijs van de groei van de menselijke intelligentie langs de vereiste wegen in voorbereiding van het nieuw tijdperk, kan gezien worden in de planning van verschillende naties en de inspanningen van de VN om een wereldplan te formuleren. Van in het begin van deze ontvouwingen, hebben drie occulte factoren de ontwikkeling van deze plannen begeleidt.” [Alice B. Bailey, Discipleship in the New Age (Lucis Press, 1955), Vol. II, p.35.] Alhoewel ze niet uitdrukkelijk de drie occulte factoren beschreef, onthulde ze aan haar studenten dat “Binnen de VN, de kiem en het zaad van een grote internationale en mediterende reflectieve groep is, een groep van denkende en geïnformeerde mannen en vrouwen in wiens handen de bestemming van de mensheid ligt.”

 Lucis Trust startte dus een groep, genaamd “World Goodwill”, een officiële niet-gouvernementele organisatie binnen de Verenigde Naties. Het doel van deze groep is “om samen te werken in de wereld voor de voorbereiding van de wederverschijning van de Christus.” [One Earth, the magazine of the Findhorn Foundation, October/November 1986, Vol. 6, Issue 6, p.24.] William Jasper, de auteur van "A New World Religion" beschrijft de religie van de VN: “…een vreemde en duivelse convergentie van New Age mysticisme, pantheïsme, animisme, atheïsme, communisme, socialisme, Luciferaans occultisme, afvallig christendom, Islam, Taoïsme, Boeddhisme, en Hindoeïsme.”

Wat staat er op de website van Lucis Trust?
Het terug verschijnen van de Christus Dit is een tijd van voorbereiding, niet enkel voor een nieuwe beschaving en cultuur in een Nieuwe Wereld Orde, maar ook voor de komst van een nieuw spirituele dispensatie. De mensheid is niet een niet-in-kaart gebrachte weg aan het volgen. Er is een goddelijk Plan in de Kosmos waar we deel van zijn. Op het einde van een tijdperk blijken menselijke bronnen en verwezenlijkte instellingen inadequaat te zijn om tegemoet te komen aan de problemen van de wereld.

In deze tijd wordt er uitgekeken naar de advent van een Leraar, een spirituele leider of Avatar, en hij wordt ingeroepen door de massa’s van de mensheid in alle delen van de wereld. Vandaag wordt het herverschijnen van de Wereldleraar, de Christus, verwacht door miljoenen, niet enkel door diegenen met het christelijk geloof, maar door diegenen van elk geloof die de Avatar onder andere namen verwacht – de Heer Maitreya, Krishna, Messias, Imam Mahdi en de Bodhisattva. Glamour en vervorming omgeven dit centraal feit van een goddelijk antwoord aan de menselijke nood. Het feit van de overgang in een nieuw tijdperk is belangrijk. Voorbereiding door mannen en vrouwen van welwillendheid is noodzakelijk om nieuwe waarden voor het leven, nieuwe standaarden voor gedrag en nieuwe houdingen van samenwerking en niet-gescheidenheid te introduceren die leiden tot correcte menselijke relaties en een wereld in vrede. De komende Wereldleraar zal hoofdzakelijk bezorgd zijn, niet met het resultaat van de verleden fouten en onkunde, maar met de voorwaarden en noodzakelijkheden van een Nieuwe Wereld Orde en met de reorganisatie van het sociale structuur. World Goodwill verspreidt educatieve en informatieve literatuur over deze thema’s.

Een wereldgebed, de Grote Aanroeping, wordt verspreid op een wereldwijde schaal in veel talen en dialecten. World Goodwill werkt ook samen in het organiseren van de jaarlijkse Wereld Aanroepingsdag, die bijzonder focust op het gebruik van de Grote Aanroeping wereldwijd.

4. GODS OPENBARINGEN OVER DE ANTICHRIST

We hebben nu gezien dat heel wat heidense religies en organisaties een messias verwachten, welke de antichrist zal zijn. Zoals Lucifer aan het begin van de schepping riep: ‘Ik zal gelijk zijn aan de Allerhoogste!’, zo roept ook de Antichrist: ‘Ik ben de Verlosser van de wereld!’

Vele christenen zullen hem geloven en hem navolgen. De duivelen der lucht zullen met de antichrist grote wonderen doen op
aarde en in de lucht en de mensen zullen meer en meer ontaarden. […]

Openbaring 13:13,14 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen. En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd.

Dit is de tijd, de afgrond opent zich. Ziehier de koning der duisternis. Hier is het Beest met zijn trawanten dat zich de redder der wereld noemt. Hij zal zich hoogmoedig in de luchten verheffen om tot aan de hemel te stijgen een leger van demonen hem overal volgde en zijn bevelen gehoorzaamde, op zijn woord voor hem uitgingen of achterbleven.

Openbaring 9:1,2 En de vijfde engel blies op de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen. En hem werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven. En hij opende de put van de afgrond, en er steeg rook op uit de put als rook van een grote oven. En de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put.

Openbaring 9:11 En zij hadden een koning over zich, de engel van de afgrond. Zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon, en in het Grieks heeft hij de naam Apollyon.

Zij zagen hoe de heiligen, evenals de getuigen, met een grote bovennatuurlijke kracht de macht der duisternis bestreden en weerstonden in deze vreselijke tijd, een tijd zoals er nog nooit op aarde is geweest en waarin satan en al zijn engelen en demonen op de aarde losgelaten worden en hevig te keer gaan, omdat zij weten, dat zij slechts weinig tijd hebben. (Op. 12:12)

In deze periode kan niemand anders dan een oprecht, met de Geest vervulde heilige, ook maar één dag weerstand bieden aan een dergelijke satanische macht en zulke bovennatuurlijke wonderen en geopenbaarde tekenen.

Markus 13:22,23 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen tekenen en wonderen doen om – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen te misleiden. Maar past u op; zie, Ik heb u alles van tevoren gezegd!

 

5. DE MENS MET HET GETAL 666
Lezen we nu even Openbaringen 13,15-17: Hem werd zelfs toegestaan levensadem te geven aan het beeld van het beest, zodat het begon te spreken. En het bewerkte dat allen die het beeld van het beest niet aanbaden, ter dood werden gebracht. En het maakt dat allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven, een merkteken ontvangen op hun rechterhand of op hun voorhoofd; en niemand kan iets kopen of verkopen als hij dat teken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam, niet draagt. Nu komt het aan op wijsheid! Wie doorzicht heeft kan het getal van het beest berekenen. Het duidt een mens aan en het getal van die mens is 666.

Het getal van de antichrist zal dus 666 zijn. Vaak is geprobeerd om het getal toe te passen op o.a. keizer Nero, de Paus, of op bijvoorbeeld Hitler. Alleen leverden de getalswaarde van die namen niet 666 op. Sommigen passen bepaalde computercodes toe, zoals de ASCIII code, waarbij de naam “Bergoglio” dan 666 geeft. Akelig, maar dat zou dan betekenen dat al zijn familieleden die diezelfde naam dragen, ook de antichrist zouden zijn? Dat kan niet. Wat is nu eigenlijk een getalswaarde? Een eigenschap van de Hebreeuwse en de Griekse taal is dat elke letter daarvan ook een apart getal voorstelt. Elk woord in de bijbel heeft dus een getalswaarde. Zo is de getalswaarde 358 afgeleid van het woord Messias. Het Hebreeuwse 21 Massiach is opgebouwd uit de letters met de waarden 8 -10 - 300 - 40. Dit fenomeen staat bekend als de gematria van een woord. Welnu, wat is ons opgevallen? Veel religies geven hun messias de naam Maitreya. Als Maitreya naar het Hebreeuws en het Grieks wordt vertaald en de getalswaarden worden opgeteld dan krijgt men het getal 666. Maitreya in het Hebreeuws: Maitreya in het Grieks.

Het is dus duidelijk dat het gaat om de man die nog moet komen, de binnen veel heidense religies voorspelde en verwachte messias, die uiteraard niet de Christelijke messias zal zijn. Maar hij zal helaas door Christenen omarmd worden. Maitreya is de enige ‘messias’ die voldoet aan de omschrijving van de antichrist: hij wordt door alle godsdiensten verwacht, die hij vervolgens zal verenigen, en zijn naam heeft het getal 666.

6. HET MERKTEKEN VAN HET BEEST

Openbaring 13:1  Toen zag ik uit de zee een beest komen. Het had zeven koppen en tien horens. Op elke hoorn was een kroon. Op zijn koppen stonden namen die God beledigen.

Openbaring 16:1   En ik hoorde een stem uit het heiligdom luid tegen de zeven engelen zeggen: "Ga en giet de zeven schalen van Gods straf leeg op de aarde."

Openbaring 17:1  Eén van de zeven engelen met de zeven schalen kwam naar mij toe. Hij zei: "Kom hier. Dan zal ik je laten zien wat er gebeurt met de slechte, ontrouwe vrouw die de mensen ongehoorzaam maakt aan God.

Openbaring 16:2  De eerste engel goot zijn schaal leeg op de aarde. Toen kregen de mensen die het merkteken van het beest hadden en het beest aanbaden, vreselijke, pijnlijke puisten.

Hosea 4:6  Het loopt verkeerd af met mijn volk, doordat het Mij niet kent. Jullie hebben Mij niet willen kennen. Daarom wil Ik jullie ook niet langer kennen! Jullie zullen niet langer mijn priesters zijn. Jullie zijn de wetten en leefregels van jullie God vergeten. Daarom zal Ik ook jullie volk vergeten.
Openbaring 14:9  Achter hem kwam een derde engel die luid riep: "Alle mensen die het beest en zijn beeld aanbidden en het merkteken van het beest op hun voorhoofd of op hun rechterhand hebben,

Openbaring 14:10  zullen uit de wijnbeker van Gods straf moeten drinken. God zal geen genade met hen hebben. Ze zullen gemarteld worden met vuur en zwavel. De heilige engelen en het Lam zullen toekijken.

Openbaring 13:1  Toen zag ik uit de zee een beest komen. Het had zeven koppen en tien horens. Op elke hoorn was een kroon. Op zijn koppen stonden namen die God beledigen.

Openbaring 16:2  De eerste engel goot zijn schaal leeg op de aarde. Toen kregen de mensen die het merkteken van het beest hadden en het beest aanbaden, vreselijke, pijnlijke puisten.

1 Timotheüs 2:4  EN HIJ WIL DAT ALLE MENSEN ZULLEN WORDEN GERED EN NAAR ZIJN WAARHEID ZULLEN LUISTEREN.

Daniël 12:4  DE MAN ZEI TEGEN MIJ: "DANIËL, SCHRIJF DIT ALLEMAAL OP. MAAR VERBERG DE BETEKENIS ERVAN, ZODAT ALLES VERBORGEN BLIJFT TOT AAN HET EIND VAN DE TIJD. VEEL MENSEN ZULLEN PROBEREN HET TE BEGRIJPEN EN ZULLEN HET ONDERZOEKEN. ZE ZULLEN ER STEEDS MEER VAN GAAN BEGRIJPEN."
1 Johannes 2:18  Kinderen, het is het eind van de tijd. Jullie hebben gehoord dat er een vijand van Christus zal komen. Ook nu zijn er al veel vijanden van Christus. Daaraan kunnen we zien dat het inderdaad het eind van de tijd is.

1 Johannes 2:22  Wie is een leugenaar? Iemand die zegt dat Jezus niet de Christus is! Zo iemand is een vijand van Christus omdat hij niet gelooft in de Vader en in de Zoon.

1 Johannes 2:19  Die mensen hoorden vroeger bij ons. Maar niet echt. Want als ze écht bij ons hadden gehoord, zouden ze bij ons zijn gebleven. Maar doordat ze niet bij ons bleven, werd duidelijk dat zij niet allemaal werkelijk bij ons horen.

1 Johannes 2:20  Maar jullie zijn allemaal gezalfd door de Heilige Geest. Jullie kennen de waarheid.

1 Johannes 2:21  Ik heb jullie niet geschreven omdat ik dacht dat jullie de waarheid niet kennen. Maar ik schrijf jullie juist omdat jullie de waarheid wél kennen. Daardoor kunnen jullie ook zien wat leugen is.

1 Johannes 2:22  Wie is een leugenaar? Iemand die zegt dat Jezus niet de Christus is! Zo iemand is een vijand van Christus omdat hij niet gelooft in de Vader en in de Zoon.

1 Johannes 2:23  Mensen die niet in de Zoon geloven, kennen ook de Vader niet.

1 Johannes 4:1  Lieve broeders en zusters, geloof niet zomaar iedereen. Ga bij iedereen na of zijn boodschap wel echt van God komt. Want er lopen heel veel bedriegers op de wereld rond.

1 Johannes 4:2  Zó kunnen jullie de Geest van God herkennen: iedereen die erkent dat Jezus Christus werkelijk een mens van vlees en bloed is geworden, hoort bij God.

1 Johannes 4:3  En iedereen die dat niet wil erkennen, hoort niet bij God, maar bij de vijand van Christus. Jullie weten dat die vijand zal komen. Hij is er ook nu al.

2 Thessalonicen 2:1  Nu willen we jullie iets schrijven over de komst van onze Heer Jezus Christus. Dat zal het moment zijn dat we weer samen met Hem zullen zijn, broeders en zusters.

2 Thessalonicen 2:2  Denk niet dat die dag nu al is gekomen. Laat je daarover door niemand iets wijsmaken. Niet door een profetie, want die is dan gelogen. Niet door een preek, want die is dan niet waar. En niet door een brief waarvan gezegd wordt dat die door ons is geschreven.

2 Thessalonicen 2:3  LAAT JE DOOR NIEMAND IETS WIJSMAKEN, OP WAT VOOR MANIER DAN OOK. WANT EERST MOET ER NOG IETS ANDERS GEBEUREN: EERST ZULLEN HEEL VEEL MENSEN HUN GELOOF KWIJTRAKEN. EN EERST ZAL ER EEN MENS AAN DE MACHT KOMEN DIE ZICH HELEMAAL NIETS VAN GOD AANTREKT. HIJ ZAL EEN SLECHT MENS ZIJN.

2 Thessalonicen 2:4  HIJ IS DE TEGENSTANDER VAN GOD. HIJ IS TEGEN DE AANBIDDING VAN GOD. HIJ ZAL ZELFS IN GODS TEMPEL GAAN ZITTEN EN BEWEREN DAT HIJ ZELF GOD IS. HIJ ZAL ZELF ALS GOD AANBEDEN WILLEN WORDEN.

HET MERKTEKEN VAN HET BEEST 2
2 THESSALONICEN 2:4  HIJ IS DE TEGENSTANDER VAN GOD. HIJ IS TEGEN DE AANBIDDING VAN GOD. HIJ ZAL ZELFS IN GODS TEMPEL GAAN ZITTEN EN BEWEREN DAT HIJ ZELF GOD IS. HIJ ZAL ZELF ALS GOD AANBEDEN WILLEN WORDEN.

2 Thessalonicen 2:5  Weten jullie nog dat ik dit ook al een paar keer heb gezegd toen ik bij jullie was?
Ezechiël 40:1  In het 25e jaar dat we als gevangenen in Babylonië woonden, kwam op de tiende dag van de eerste maand Gods Geest over mij. Het was die dag precies 14 jaar geleden dat Jeruzalem was verwoest. De Geest van de Heer nam mijn geest mee naar Jeruzalem.

2 Thessalonicen 2:6  En jullie weten nu wel wat hem op dit moment tegenhoudt. Hij kan pas aan de macht komen als het zijn tijd is.

2 Thessalonicen 2:7  De wetteloosheid is nu al in het verborgene aan het werk. Alleen is er nu nog iemand die hem tegenhoudt.

2 Thessalonicen 2:9  DIE WETTELOZE MENS KOMT AAN DE MACHT DOOR HET WERK VAN DE DUIVEL. MET DE MACHT VAN DE DUIVEL ZAL HIJ ALLERLEI BIJZONDERE DINGEN EN WONDEREN DOEN. DAARMEE ZAL HIJ DE MENSEN BEDRIEGEN.

Openbaring 13:1  TOEN ZAG IK UIT DE ZEE EEN BEEST KOMEN. Het had zeven koppen en tien horens. Op elke hoorn was een kroon. Op zijn koppen stonden namen die God beledigen.

Colossenzen 2:15  WE WAREN ONGEHOORZAAM DOORDAT HET KWAAD MACHT OVER ONS HAD. MAAR NU HEEFT HIJ AAN HET KRUIS HET KWAAD ONTWAPEND, OVERWONNEN EN VOOR IEDEREEN TE KIJK GEZET.

Openbaring 13:6  Al die tijd beledigde het beest God, Gods tempel en iedereen die in de hemel woont.

Openbaring 13:7  OOK STREED HET BEEST TEGEN DE GELOVIGEN. HET KREEG DE MACHT OM HEN TE OVERWINNEN. HET KREEG DE MACHT OVER ALLE VOLKEN EN STAMMEN EN LANDEN EN TALEN.

Openbaring 13:8  EN ALLE MENSEN OP AARDE ZULLEN HET BEEST AANBIDDEN. ALLEEN DE MENSEN DIE STAAN OPGESCHREVEN IN HET BOEK VAN HET LEVEN DOEN DAAR NIET AAN MEE. HET BOEK VAN HET LEVEN IS HET BOEK VAN HET LAM DAT IS GESLACHT VANAF HET BEGIN VAN DE WERELD.
RELIGIEUS TERRORISME

Openbaring 19:20  HET BEEST WERD GEVANGEN GENOMEN, SAMEN MET DE LEUGEN-PROFEET DIE NAMENS HET BEEST ALLERLEI WONDEREN HAD GEDAAN. Met die wonderen en leugens had het beest de mensen verleid die zijn merkteken op hun voorhoofd hadden. Dat waren de mensen die zijn beeld aanbaden. HET BEEST EN DE LEUGEN-PROFEET WERDEN LEVEND IN EEN ZEE VAN BRANDENDE ZWAVEL GEGOOID.

OPENBARING 13:12  HET NAM ALLE MACHT VAN HET EERSTE BEEST OVER. HET TWEEDE BEEST ZORGDE ERVOOR DAT ALLE MENSEN HET EERSTE BEEST (DUS HET BEEST MET DE DODELIJK WOND DIE WEER GENEZEN WAS) GINGEN AANBIDDEN.

Openbaring 13:16  HET BEEST HAD IEDEREEN IN ZIJN MACHT: MACHTIGE EN GEWONE MENSEN, RIJKE EN ARME MENSEN, VRIJE MENSEN EN SLAVEN. HET DWONG IEDEREEN OM EEN MERKTEKEN OP ZIJN RECHTERHAND OF OP ZIJN VOORHOOFD TE DRAGEN.
Openbaring 17:12  DE TIEN HORENS DIE JE ZAG, ZIJN OOK TIEN KONINGEN. ZE REGEREN NOG NIET, MAAR ZULLEN ÉÉN UUR LANG DE MACHT KRIJGEN, SAMEN MET HET BEEST.

Openbaring 17:14  ZE STRIJDEN TEGEN HET LAM, MAAR HET LAM ZAL HEN OVERWINNEN. WANT HIJ IS DE MACHTIGSTE HEER EN DE HOOGSTE KONING. HIJ ZAL OVERWINNEN, SAMEN MET DE MENSEN DIE BIJ HEM ZIJN IN DE STRIJD. ZIJ ZIJN DOOR HEM UITGEKOZEN EN HOREN BIJ HEM EN ZIJN TROUW AAN HEM.
Daniël 2:31  Mijn heer de koning, u zag plotseling in uw droom EEN ENORM GROOT BEELD. Het was heel hoog en zag er schitterend uit. Het stond vlak vóór u en zag er heel indrukwekkend uit.

Daniël 2:32  Het hoofd van het beeld was van zuiver goud, zijn borst en armen waren van zilver, zijn buik en zijden waren van koper,

Daniël 2:33  zijn heupen en bovenbenen waren van ijzer en zijn onderbenen en voeten van een mengsel van ijzer en klei.

Daniël 8:9  UIT ÉÉN VAN DIE HORENS ONTSTOND WEER EEN ANDERE HOORN. EERST WAS DIE HEEL KLEIN, MAAR HIJ GROEIDE VERDER EN VERDER. HIJ GROEIDE IN DE RICHTING VAN HET ZUIDEN, VAN HET OOSTEN EN VAN HET SIERAAD.

Daniël 8:10  De hoorn werd zó groot dat hij tot aan de hemelse legers kwam. En hij stootte sommigen van dat leger, namelijk de sterren, uit de hemel en vertrapte ze.

Daniël 8:11  HIJ VOELDE ZICH MACHTIGER DAN DE HEER VAN DE HEMELSE LEGERS. HIJ ZORGDE ERVOOR DAT ER GEEN OFFERS MEER AAN HEM WERDEN GEBRACHT. EN HIJ VERNEDERDE HET HEILIGDOM.

Daniël 8:23  OP EEN DAG ZULLEN DE ONGEHOORZAMEN DE MAAT VAN HUN SLECHTHEID VOL HEBBEN GEMAAKT. DAN KOMT ER EEN EIND AAN HUN REGERING. ER KOMT EEN ANDERE KONING. HIJ IS HARD EN WREED EN SLUW.

Daniël 8:26  WAT JE ZAG OVER DE AVONDEN EN OCHTENDEN, IS WAAR. MAAR ZORG ERVOOR DAT ALLES WAT JE HEBT GEZIEN, GEHEIM BLIJFT. WANT HET GAAT PAS IN DE VERRE TOEKOMST GEBEUREN."

Daniël 7:20  Ook wilde ik weten wat die tien horens op zijn kop betekenden. En wat er bedoeld werd met de kleine hoorn die drie andere horens eruit drukte. Dat was de hoorn die machtiger werd dan de andere horens. Ook had die hoorn ogen, en een mond waarmee hij stond op te scheppen en dingen zei die God beledigen.
HET MERKTEKEN VAN HET BEEST 3
Daniël 8:21  DE HARIGE BOK STELT DE KONING VAN GRIEKENLAND VOOR. De grote hoorn in het midden van zijn voorhoofd is de eerste koning.

Daniël 8:22  Die hoorn breekt plotseling af. Op zijn plaats ontstaan vier nieuwe horens. Dat betekent dat er vier koninkrijken uit dat ene koninkrijk zullen ontstaan. Maar die koninkrijken zullen niet zo machtig zijn als het koninkrijk van de eerste hoorn.

Daniël 8:23  OP EEN DAG ZULLEN DE ONGEHOORZAMEN DE MAAT VAN HUN SLECHTHEID VOL HEBBEN GEMAAKT. DAN KOMT ER EEN EIND AAN HUN REGERING. ER KOMT EEN ANDERE KONING. HIJ IS HARD EN WREED EN SLUW.

Daniël 7:20  Ook wilde ik weten wat die tien horens op zijn kop betekenden. En wat er bedoeld werd met de kleine hoorn die drie andere horens eruit drukte. Dat was de hoorn die machtiger werd dan de andere horens. Ook had die hoorn ogen, en een mond waarmee hij stond op te scheppen en dingen zei die God beledigen.

Daniël 8:9  Uit één van die horens ontstond weer een andere hoorn. Eerst was die heel klein, maar hij groeide verder en verder. Hij groeide in de richting van het zuiden, van het oosten en van het Sieraad.

Daniël 8:12  HET LEGER WERD AAN DE VIJAND OVERGELEVERD, ZÓ OPSTANDIG WAREN DE MENSEN TEGEN GOD. DE DAGELIJKSE OFFERS WAREN VOOR EEN ANDER. HIJ HEERSTE WREED EN MET GEWELD EN ALLES WAT HIJ DEED, LUKTE HEM.

Daniël 8:26  Wat je zag over de avonden en ochtenden, is waar. Maar zorg ervoor dat alles wat je hebt gezien, geheim blijft. Want het gaat pas in de verre toekomst gebeuren."
Openbaring 2:13  IK WEET WAT JULLIE ALLEMAAL DOEN. EN IK WEET DAT JULLIE IN DE PLAATS WONEN WAAR DE DUIVEL ZIJN TROON HEEFT STAAN. MAAR TOCH ZIJN JULLIE OP MIJ BLIJVEN VERTROUWEN. JULLIE ZIJN NIET GAAN DOEN ALSOF JULLIE NIET IN MIJ GELOVEN. OOK NIET TOEN MIJN TROUWE DIENAAR ANTIPAS WERD VERMOORD IN DE PLAATS WAAR DE DUIVEL ZIJN TROON HEEFT STAAN.

Openbaring 13:2  HET BEEST LEEK OP EEN LUIPAARD, maar zijn poten leken op die van een beer en zijn bek leek op de bek van een leeuw. En de draak gaf aan dat beest zijn kracht, zijn troon en veel macht.

Daniël 11:37  HIJ ZAL ZICH NIET BEZIGHOUDEN MET DE GODEN VAN ZIJN VOOROUDERS. HIJ ZAL ZICH NIETS AANTREKKEN VAN DE GOD DIE ZIJN VROUWEN AANBIDDEN. HIJ ZAL ZICH OOK VAN GOD NIETS AANTREKKEN. WANT HIJ ZAL DOEN ALSOF HIJ HOGER IS DAN ALLE GODEN.
Openbaring 16:2  DE EERSTE ENGEL GOOT ZIJN SCHAAL LEEG OP DE AARDE. TOEN KREGEN DE MENSEN DIE HET MERKTEKEN VAN HET BEEST HADDEN EN HET BEEST AANBADEN, VRESELIJKE, PIJNLIJKE PUISTEN.

Openbaring 20:4  En ik zag tronen. Daar gingen mensen op zitten die als rechters over de wereld moesten rechtspreken. IK ZAG OOK DE ZIELEN VAN DE MENSEN DIE WAREN ONTHOOFD OMDAT ZE IN JEZUS EN IN GODS WOORD GELOOFDEN. ZIJ HADDEN NIET HET BEEST EN HET BEELD VAN HET BEEST AANBEDEN. ZE HADDEN HET MERKTEKEN VAN HET BEEST NIET OP HUN VOORHOOFD OF OP HUN HAND WILLEN HEBBEN. ZIJ WAREN WEER LEVEND GEWORDEN EN HEERSTEN 1000 JAAR LANG ALS KONINGEN, SAMEN MET CHRISTUS.
Daniël 7:24  DE TIEN HORENS BETEKENEN DAT ER UIT DAT VIERDE KONINKRIJK TIEN KONINGEN TEGELIJK ZULLEN KOMEN. Na die tien koningen zal er nóg een koning komen. Hij zal anders zijn dan de koningen die er vóór hem waren. En hij zal drie koningen overwinnen.
Openbaring 13:4  EN ZE AANBADEN DE DRAAK DIE AAN HET BEEST ZOVEEL MACHT HAD GEGEVEN. EN ZE AANBADEN HET BEEST EN ZEIDEN: "WIE IS ER ZÓ GEWELDIG ALS DIT BEEST? WIE IS ER MACHTIGER DAN HIJ?"

Openbaring 13:3  Ik zag dat één van zijn koppen dodelijk gewond was, maar DE DODELIJKE WOND GENAS. DAAROM BEWONDERDE DE HELE WERELD HET BEEST.

Openbaring 13:5  HET BEEST KON OOK SPREKEN. HET STOND ALDOOR OP TE SCHEPPEN EN ZEI BELEDIGENDE DINGEN OVER GOD. DAT DEED HET 42 MAANDEN LANG (3½ JAAR).

Openbaring 17:12  DE TIEN HORENS DIE JE ZAG, ZIJN OOK TIEN KONINGEN. ZE REGEREN NOG NIET, MAAR ZULLEN ÉÉN UUR LANG DE MACHT KRIJGEN, SAMEN MET HET BEEST.

Openbaring 17:13  ZE HEBBEN ALLEMAAL HETZELFDE PLAN EN GEVEN ALLEMAAL AL HUN MACHT EN KRACHT AAN HET BEEST.

OPENBARING 17:14  ZE STRIJDEN TEGEN HET LAM, MAAR HET LAM ZAL HEN OVERWINNEN. WANT HIJ IS DE MACHTIGSTE HEER EN DE HOOGSTE KONING. HIJ ZAL OVERWINNEN, SAMEN MET DE MENSEN DIE BIJ HEM ZIJN IN DE STRIJD. ZIJ ZIJN DOOR HEM UITGEKOZEN EN HOREN BIJ HEM EN ZIJN TROUW AAN HEM.

OPENBARING 17:15  DE ZEE WAAROP JE DIE SLECHTE VROUW ZAG ZITTEN, ZIJN STAMMEN EN LANDEN EN VOLKEN EN TALEN.

Openbaring 17:16  EN DE TIEN HORENS VAN HET BEEST DIE JE ZAG, ZULLEN DE VROUW HATEN. ZE ZULLEN HAAR ALLES AFNEMEN WAT ZE HEEFT, ZODAT ZE ZELFS GEEN KLEREN MEER AAN HEEFT. ZE ZULLEN HAAR VLEES OPETEN EN DE RESTEN VERBRANDEN.

OPENBARING 17:17  ZE DOEN DAT OMDAT GOD DAT WIL. ZE ZULLEN ALLEMAAL AL HUN MACHT EN KRACHT AAN HET BEEST GEVEN, TOTDAT ALLES WAT GOD HEEFT GEZEGD, IS GEBEURD.

Openbaring 17:18  DE SLECHTE VROUW DIE JE ZAG, IS DE GROTE STAD BABYLON DIE DE KONINGEN VAN DE AARDE IN HAAR MACHT HEEFT."
Johannes 14:1  Jezus zei: "Wees niet verdrietig. Jullie geloven in God. Geloof nu ook in Mij.

Johannes 16:1  IK VERTEL JULLIE DIT, ZODAT JULLIE JE GELOOF NIET ZULLEN VERLIEZEN DOOR WAT DE MENSEN JULLIE AANDOEN.
Openbaring 12:1  TOEN WAS ER IETS HEEL BIJZONDERS IN DE HEMEL TE ZIEN. IK ZAG EEN VROUW, STRALEND ALS DE ZON. ZE HAD DE MAAN ONDER HAAR VOETEN EN EEN KRANS VAN TWAALF STERREN OM HAAR HOOFD.
Openbaring 12:12  WEES DAAROM BLIJ, IEDEREEN DIE IN DE HEMEL WOONT! MAAR VOOR DE MENSEN OP DE AARDE EN DE ZEE ZAL HET EEN VRESELIJKE TIJD WORDEN, WANT DAAR IS DE DUIVEL NU. HIJ IS RAZEND VAN WOEDE. WANT HIJ WEET DAT HIJ NOG MAAR WEINIG TIJD HEEFT."
Openbaring 13:1  TOEN ZAG IK UIT DE ZEE EEN BEEST KOMEN. Het had zeven koppen en tien horens. Op elke hoorn was een kroon. Op zijn koppen stonden namen die God beledigen.

Openbaring 13:3  Ik zag dat één van zijn koppen dodelijk gewond was, maar de dodelijke wond genas. DAAROM BEWONDERDE DE HELE WERELD HET BEEST.
HET MERKTEKEN VAN HET BEEST 4
Openbaring 12:3  ER WAS NOG IETS IN DE HEMEL TE ZIEN: EEN GROTE RODE DRAAK MET ZEVEN KOPPEN EN TIEN HORENS. OP ELKE KOP HAD HIJ EEN KROON.

Openbaring 13:1  TOEN ZAG IK UIT DE ZEE EEN BEEST KOMEN. Het had zeven koppen en tien horens. Op elke hoorn was een kroon. Op zijn koppen stonden namen die God beledigen.
Openbaring 17:3  TOEN NAM HIJ MIJN GEEST MEE NAAR EEN WOESTIJN. DAAR ZAG IK EEN VROUW OP EEN VUURROOD BEEST ZITTEN. HET BEEST WAS VOLGESCHREVEN MET NAMEN DIE GOD BELEDIGEN. HET HAD ZEVEN KOPPEN EN TIEN HORENS.
Openbaring 17:10  Ook zijn het zeven koningen. Met vijf van hen is het al afgelopen, één heerst nog, en ÉÉN MOET NOG KOMEN. WANNEER HIJ KOMT, ZAL HIJ MAAR EEN KORTE TIJD REGEREN.Openbaring 18:4  Toen hoorde ik een andere stem uit de hemel zeggen: "MIJN VOLK, GA UIT DIE STAD WEG! DAN ZULLEN JULLIE NIET GAAN MEEDOEN MET HAAR SLECHTHEID. EN DAN ZULLEN JULLIE NIET DOOR DEZELFDE RAMPEN WORDEN GETROFFEN ALS ZIJ.
Openbaring 18:1  Daarna zag ik een andere, heel machtige engel uit de hemel komen. De hele aarde werd verlicht door de glans van die engel.

Openbaring 19:1  Hierna hoorde ik in de hemel het luide roepen van een grote menigte. Ze riepen: "PRIJS DE HEER! DE REDDING EN DE MACHT EN MAJESTEIT EN DE EER ZIJN VAN ONZE GOD. HIJ REGEERT.
Openbaring 13:12  HET NAM ALLE MACHT VAN HET EERSTE BEEST OVER. HET TWEEDE BEEST ZORGDE ERVOOR DAT ALLE MENSEN HET EERSTE BEEST (DUS HET BEEST MET DE DODELIJK WOND DIE WEER GENEZEN WAS) GINGEN AANBIDDEN.

Openbaring 13:11  TOEN ZAG IK UIT DE AARDE EEN ANDER BEEST KOMEN. HET HAD NET ALS HET LAM TWEE HORENS OP ZIJN KOP, MAAR HET SPRAK ALS DE DRAAK.

OPENBARING 17:13  ZE HEBBEN ALLEMAAL HETZELFDE PLAN EN GEVEN ALLEMAAL AL HUN MACHT EN KRACHT AAN HET BEEST.

Openbaring 17:1  Eén van de zeven engelen met de zeven schalen kwam naar mij toe. Hij zei: "KOM HIER. DAN ZAL IK JE LATEN ZIEN WAT ER GEBEURT MET DE SLECHTE, ONTROUWE VROUW DIE DE MENSEN ONGEHOORZAAM MAAKT AAN GOD.
Openbaring 18:1  Daarna zag ik een andere, heel machtige engel uit de hemel komen. De hele aarde werd verlicht door de glans van die engel.

Openbaring 13:16  HET BEEST HAD IEDEREEN IN ZIJN MACHT: MACHTIGE EN GEWONE MENSEN, RIJKE EN ARME MENSEN, VRIJE MENSEN EN SLAVEN. HET DWONG IEDEREEN OM EEN MERKTEKEN OP ZIJN RECHTERHAND OF OP ZIJN VOORHOOFD TE DRAGEN.

Openbaring 13:17  ALLEEN MENSEN DIE DAT MERKTEKEN HADDEN, KONDEN IETS KOPEN OF VERKOPEN. HET MERKTEKEN WAS DE NAAM VAN HET BEEST, OF HET GETAL DAT ZIJN NAAM VOORSTELT.
Openbaring 14:9  Achter hem kwam een derde engel die luid riep: "ALLE MENSEN DIE HET BEEST EN ZIJN BEELD AANBIDDEN EN HET MERKTEKEN VAN HET BEEST OP HUN VOORHOOFD OF OP HUN RECHTERHAND HEBBEN,

Openbaring 14:11  HUN MARTELING ZAL EEUWIG DUREN, DAG EN NACHT. ZE ZULLEN GEEN MOMENT MET RUST GELATEN WORDEN."
Openbaring 13:15  EN HET TWEEDE BEEST KREEG DE MACHT OM DAT BEELD LEVEND TE MAKEN. DAARDOOR KON HET BEELD VAN HET BEEST OOK SPREKEN. EN HET DOODDE ALLE MENSEN DIE HET BEELD NIET WILDEN AANBIDDEN.
Openbaring 20:4  En ik zag tronen. DAAR GINGEN MENSEN OP ZITTEN DIE ALS RECHTERS OVER DE WERELD MOESTEN RECHTSPREKEN. IK ZAG OOK DE ZIELEN VAN DE MENSEN DIE WAREN ONTHOOFD OMDAT ZE IN JEZUS EN IN GODS WOORD GELOOFDEN. ZIJ HADDEN NIET HET BEEST EN HET BEELD VAN HET BEEST AANBEDEN. ZE HADDEN HET MERKTEKEN VAN HET BEEST NIET OP HUN VOORHOOFD OF OP HUN HAND WILLEN hebben. ZIJ WAREN WEER LEVEND GEWORDEN EN HEERSTEN 1000 JAAR LANG ALS KONINGEN, SAMEN MET CHRISTUS.
Mattheüs 7:15  JEZUS ZEI TEGEN ZIJN LEERLINGEN: "PAS OP VOOR LEUGEN-PROFETEN. ZIJ BEWEREN DAT ZE NAMENS GOD SPREKEN TERWIJL DAT HELEMAAL NIET ZO IS. JE KAN HEN VERGELIJKEN MET WOLVEN DIE ZICH VERMOMD HEBBEN ALS SCHAPEN. ZE ZIEN ER ONSCHULDIG UIT, MAAR VAN BINNEN ZIJN ZE VERSLINDENDE WOLVEN.
Openbaring 13:1  TOEN ZAG IK UIT DE ZEE EEN BEEST KOMEN. Het had zeven koppen en tien horens. Op elke hoorn was een kroon. Op zijn koppen stonden namen die God beledigen.
Leviticus 19:18  JULLIE MOGEN NIET ZELF WRAAK NEMEN EN NIEMAND VAN JE VOLK HATEN. MAAR JULLIE MOETEN VAN DE ANDERE MENSEN NET ZO VEEL HOUDEN ALS VAN JEZELF. IK BEN DE HEER.

1 Koningen 18:28  Toen riepen ze nog harder. En ze sneden zichzelf zoals altijd met hun messen, tot ze dropen van het bloed. (Baäl priesters en Elia)

Openbaring 17:1  Eén van de zeven engelen met de zeven schalen kwam naar mij toe. Hij zei: "Kom hier. Dan zal ik je laten zien wat er gebeurt met de slechte, ontrouwe vrouw die de mensen ongehoorzaam maakt aan God.
HET MERKTEKEN VAN HET BEEST 5
Openbaring 14:9  Achter hem kwam een derde engel die luid riep: "ALLE MENSEN DIE HET BEEST EN ZIJN BEELD AANBIDDEN EN HET MERKTEKEN VAN HET BEEST OP HUN VOORHOOFD OF OP HUN RECHTERHAND HEBBEN,

Openbaring 14:10  ZULLEN UIT DE WIJNBEKER VAN GODS STRAF MOETEN DRINKEN. GOD ZAL GEEN GENADE MET HEN HEBBEN. ZE ZULLEN GEMARTELD WORDEN MET VUUR EN ZWAVEL. DE HEILIGE ENGELEN EN HET LAM ZULLEN TOEKIJKEN.
Lukas 16:9  Ik zeg jullie: maak vrienden met de hulp van de oneerlijke Mammon.  Als je dan op een gegeven moment niets meer hebt omdat je bent gestorven, zullen je vrienden je met open armen ontvangen in hun eeuwige hemelse huis."

2 Thessalonicen 2:3  LAAT JE DOOR NIEMAND IETS WIJSMAKEN, OP WAT VOOR MANIER DAN OOK. WANT EERST MOET ER NOG IETS ANDERS GEBEUREN: EERST ZULLEN HEEL VEEL MENSEN HUN GELOOF KWIJTRAKEN. EN EERST ZAL ER EEN MENS AAN DE MACHT KOMEN DIE ZICH HELEMAAL NIETS VAN GOD AANTREKT. HIJ ZAL EEN SLECHT MENS ZIJN.

Daniël 9:27  HIJ ZAL ÉÉN WEEK LANG EEN STERK VERBOND SLUITEN MET VELEN. HALVERWEGE DIE WEEK ZAL HIJ VERBIEDEN DAT ER NOG LANGER AAN GOD GEOFFERD WORDT. EN OP HET DAK VAN DE TEMPEL ZAL IETS AFSCHUWELIJKS ZIJN, DAT VERWOESTING VEROORZAAKT. MAAR AAN HET EINDE ZAL HIJ OOK ZELF VERWOEST WORDEN."

Jesaja 9:2  (9:1) HET VOLK DAT IN HET DONKER LEEFT, ZAL EEN GROOT LICHT ZIEN. ER KOMT WEER LICHT VOOR HET VOLK DAT AL VLAK VOOR DE POORTEN VAN DE DOOD LEEFDE.

Jesaja 9:3  (9:2) U HEEFT HET VOLK WEER GROOT GEMAAKT. U HEEFT HET VOLK WEER BLIJ GEMAAKT. HET VOLK VIERT NET ZO VROLIJK FEEST ALS BIJ EEN OOGSTFEEST OF BIJ HET VERDELEN VAN EEN GROTE BUIT.

Jesaja 31:5  ZOALS VOGELS ROND HUN NEST VLIEGEN OM HUN JONGEN TE BESCHERMEN, ZO ZAL IK JERUZALEM BESCHERMEN. IK ZAL MIJN STAD BESCHERMEN EN REDDEN.

Openbaring 13:1  TOEN ZAG IK UIT DE ZEE EEN BEEST KOMEN. Het had zeven koppen en tien horens. Op elke hoorn was een kroon. Op zijn koppen stonden namen die God beledigen.

Daniël 11:38  HIJ ZAL EEN GOD AANBIDDEN DIE ZIJN VOOROUDERS NOOIT HEBBEN GEDIEND: DE GOD VAN DE BURCHTEN. DIE ZAL HIJ AANBIDDEN MET GOUD, ZILVER, EDELSTENEN EN KOSTBARE VOORWERPEN.

Openbaring 17:1  Eén van de zeven engelen met de zeven schalen kwam naar mij toe. Hij zei: "KOM HIER. DAN ZAL IK JE LATEN ZIEN WAT ER GEBEURT MET DE SLECHTE, ONTROUWE VROUW DIE DE MENSEN ONGEHOORZAAM MAAKT AAN GOD.

Openbaring 17:9  ER IS WIJSHEID VOOR NODIG OM HET VOLGENDE TE BEGRIJPEN: DE ZEVEN KOPPEN ZIJN ZEVEN BERGEN WAAROP DE VROUW ZIT.

Openbaring 17:3  Toen nam hij mijn geest mee naar een woestijn. DAAR ZAG IK EEN VROUW OP EEN VUURROOD BEEST ZITTEN. HET BEEST WAS VOLGESCHREVEN MET NAMEN DIE GOD BELEDIGEN. HET HAD ZEVEN KOPPEN EN TIEN HORENS.

Openbaring 17:15  DE ZEE WAAROP JE DIE SLECHTE VROUW ZAG ZITTEN, ZIJN STAMMEN EN LANDEN EN VOLKEN EN TALEN.

Openbaring 17:18  DE SLECHTE VROUW DIE JE ZAG, IS DE GROTE STAD BABYLON DIE DE KONINGEN VAN DE AARDE IN HAAR MACHT HEEFT."

Openbaring 17:13  ZE HEBBEN ALLEMAAL HETZELFDE PLAN EN GEVEN ALLEMAAL AL HUN MACHT EN KRACHT AAN HET BEEST.

Johannes 16:13  Maar als DE GEEST VAN DE WAARHEID gekomen is, zal HIJ JULLIE DE HELE WAARHEID LATEN ZIEN. WANT HIJ ZAL NIET ZELF BEDENKEN WAT HIJ ZAL ZEGGEN. HIJ ZAL ZEGGEN WAT HIJ VAN GOD MOET ZEGGEN. EN HIJ ZAL JULLIE VERTELLEN WAT ER IN DE TOEKOMST GAAT GEBEUREN.

1 Corinthiërs 4:1  WIJ ZIJN DIENAREN VAN CHRISTUS. WIJ MOETEN GODS PLANNEN BEKENDMAKEN. DAT IS DE TAAK DIE HIJ ONS HEEFT TOEVERTROUWD.

Daniël 12:4  DE MAN ZEI TEGEN MIJ: "DANIËL, SCHRIJF DIT ALLEMAAL OP. MAAR VERBERG DE BETEKENIS ERVAN, ZODAT ALLES VERBORGEN BLIJFT TOT AAN HET EIND VAN DE TIJD. VEEL MENSEN ZULLEN PROBEREN HET TE BEGRIJPEN EN ZULLEN HET ONDERZOEKEN. ZE ZULLEN ER STEEDS MEER VAN GAAN BEGRIJPEN."

Deuteronomium 11:18  BEWAAR DAAROM DEZE WOORDEN IN JE HART EN IN JE ZIEL. ZE MOETEN IN JE HART GEBRAND STAAN. ZE MOETEN ZIJN ALS EEN TEKEN OP JE HAND OF OP JE VOORHOOFD. IETS WAT JULLIE NOOIT ZULLEN VERGETEN.

Openbaring 13:8  EN ALLE MENSEN OP AARDE ZULLEN HET BEEST AANBIDDEN. ALLEEN DE MENSEN DIE STAAN OPGESCHREVEN IN HET BOEK VAN HET LEVEN DOEN DAAR NIET AAN MEE. HET BOEK VAN HET LEVEN IS HET BOEK VAN HET LAM DAT IS GESLACHT VANAF HET BEGIN VAN DE WERELD.

Openbaring 7:4  IK HOORDE HOEVEEL MENSEN DAT STEMPEL ZOUDEN KRIJGEN: 144.000 MENSEN UIT ALLE STAMMEN VAN HET VOLK ISRAËL KREGEN DAT STEMPEL OP HUN VOORHOOFD.

Openbaring 7:5  HET WAREN 12.000 MENSEN UIT DE STAM VAN JUDA, 12.000 MENSEN UIT DE STAM VAN GAD, 12.000 MENSEN UIT DE STAM VAN ASER,

Openbaring 7:6  12.000 MENSEN UIT DE STAM VAN NAFTALI, 12.000 MENSEN UIT DE STAM VAN MANASSE,

Openbaring 7:7  12.000 MENSEN UIT DE STAM VAN SIMEON, 12.000 MENSEN UIT DE STAM VAN LEVI, 12.000 MENSEN UIT DE STAM VAN ISSASCHAR,

Openbaring 7:8  12.000 MENSEN UIT DE STAM VAN ZEBULON, 12.000 MENSEN UIT DE STAM VAN JOZEF, EN 12.000 MENSEN UIT DE STAM VAN BENJAMIN.

HET MERKTEKEN VAN HET BEEST 6


Johannes 5:43  IK BEN GEKOMEN NAMENS MIJN VADER, MAAR JULLIE WILLEN MIJ NIET GELOVEN. MAAR ALS IEMAND ANDERS KOMT NAMENS ZICHZELF, GELOVEN JULLIE HÉM WEL.

2 Petrus 2:4  WANT GOD HEEFT OOK DE ENGELEN DIE HEM ONGEHOORZAAM WAREN, GEEN GENADE GEGEVEN. HIJ HEEFT HEN GEVANGEN GEZET IN DE BODEMLOZE PUT. DAAR WACHTEN ZE VASTGEBONDEN IN DE DUISTERNIS TOT HIJ OVER HEN ZAL RECHTSPREKEN.

Lukas 21:8  Jezus zei: "LET OP DAT JULLIE JE DOOR NIEMAND LATEN BEDRIEGEN! WANT HEEL VEEL MENSEN ZULLEN BEWEREN DAT ZE MIJ ZIJN. ZE ZULLEN ZEGGEN: ‘IK BEN HET.’ EN: ‘HET IS ZOVER!’ GELOOF HEN NIET.

Openbaring 13:8  EN ALLE MENSEN OP AARDE ZULLEN HET BEEST AANBIDDEN. ALLEEN DE MENSEN DIE STAAN OPGESCHREVEN IN HET BOEK VAN HET LEVEN DOEN DAAR NIET AAN MEE. HET BOEK VAN HET LEVEN IS HET BOEK VAN HET LAM DAT IS GESLACHT VANAF HET BEGIN VAN DE WERELD.

Openbaring 13:4  EN ZE AANBADEN DE DRAAK DIE AAN HET BEEST ZOVEEL MACHT HAD GEGEVEN. EN ZE AANBADEN HET BEEST EN ZEIDEN: "WIE IS ER ZÓ GEWELDIG ALS DIT BEEST? WIE IS ER MACHTIGER DAN HIJ?"

Openbaring 13:7  OOK STREED HET BEEST TEGEN DE GELOVIGEN. HET KREEG DE MACHT OM HEN TE OVERWINNEN. HET KREEG DE MACHT OVER ALLE VOLKEN EN STAMMEN EN LANDEN EN TALEN.

Daniël 9:27  HIJ ZAL ÉÉN WEEK LANG EEN STERK VERBOND SLUITEN MET VELEN. HALVERWEGE DIE WEEK ZAL HIJ VERBIEDEN DAT ER NOG LANGER AAN GOD GEOFFERD WORDT. EN OP HET DAK VAN DE TEMPEL ZAL IETS AFSCHUWELIJKS ZIJN, DAT VERWOESTING VEROORZAAKT. MAAR AAN HET EINDE ZAL HIJ OOK ZELF VERWOEST WORDEN."

Daniël 11:37  HIJ ZAL ZICH NIET BEZIGHOUDEN MET DE GODEN VAN ZIJN VOOROUDERS. HIJ ZAL ZICH NIETS AANTREKKEN VAN DE GOD DIE ZIJN VROUWEN AANBIDDEN. HIJ ZAL ZICH OOK VAN GOD NIETS AANTREKKEN. WANT HIJ ZAL DOEN ALSOF HIJ HOGER IS DAN ALLE GODEN.

1 Johannes 4:4  JULLIE ZIJN UIT GOD GEBOREN, KINDEREN, EN JULLIE HEBBEN DE VIJANDEN VAN CHRISTUS OVERWONNEN. WANT HIJ DIE IN JULLIE IS, IS MACHTIGER DAN HIJ DIE IN DE WERELD HEERST.

Openbaring 14:12  HIERUIT BLIJKT HET GEDULD VAN DE GELOVIGEN: DAT ZE ALTIJD GODS WETTEN GEHOORZAMEN EN HUN GELOOF IN JEZUS VASTHOUDEN.

Openbaring 19:20  HET BEEST WERD GEVANGEN GENOMEN, SAMEN MET DE LEUGEN-PROFEET DIE NAMENS HET BEEST ALLERLEI WONDEREN HAD GEDAAN. MET DIE WONDEREN EN LEUGENS HAD HET BEEST DE MENSEN VERLEID DIE ZIJN MERKTEKEN OP HUN VOORHOOFD HADDEN. DAT WAREN DE MENSEN DIE ZIJN BEELD AANBADEN. HET BEEST EN DE LEUGEN-PROFEET WERDEN LEVEND IN EEN ZEE VAN BRANDENDE ZWAVEL GEGOOID.

 

Daniël 7:3  Toen kwamen er VIER VERSCHILLENDE, GROTE BEESTEN UIT DE ZEE OMHOOG.

Daniël 7:4  Het eerste beest leek op een LEEUW, maar het had de vleugels van een adelaar. Ik bleef kijken en zag dat zijn vleugels werden uitgerukt. Het beest werd van de grond opgetild en op twee voeten gezet, zoals een mens. Ook kreeg het een menselijke geest.

Daniël 7:5  Daarna kwam het tweede beest. Dat beest leek op EEN BEER. Het kwam op zijn achterpoten overeind en ik zag dat het beest drie ribben in zijn bek tussen zijn tanden hield. En ik hoorde iemand tegen hem zeggen: "Sta op, eet veel vlees."

Daniël 7:6  Toen zag ik het derde beest. Het leek op EEN LUIPAARD, maar het had vier vleugels op zijn rug en vier koppen. Het beest kreeg veel macht.

Daniël 7:7  TOEN ZAG IK IN MIJN DROOM HET VIERDE BEEST. HET ZAG ER VERSCHRIKKELIJK ANGSTAANJAGEND UIT. HET WAS GEWELDIG STERK. HET HAD GROTE, IJZEREN TANDEN. HET VERSLOND EN VERMAALDE EN WAT OVERBLEEF VERTRAPTE HET MET ZIJN POTEN. HET BEEST GEDROEG ZICH ANDERS DAN DE ANDERE DRIE BEESTEN. EN HET BEEST HAD TIEN HORENS.

Daniël 7:8  Toen ik naar die horens keek, zag ik dat er EEN KLEINERE HOORN ontstond tussen de andere horens. Er werden drie horens uitgerukt om plaats te maken voor die nieuwe hoorn. De nieuwe hoorn was vol mensenogen en had een mond. Die mond stond vreselijk op te scheppen en zei allerlei dingen die God beledigen.

 

Openbaring 17:3  TOEN NAM HIJ MIJN GEEST MEE NAAR EEN WOESTIJN. DAAR ZAG IK EEN VROUW OP EEN VUURROOD BEEST ZITTEN. HET BEEST WAS VOLGESCHREVEN MET NAMEN DIE GOD BELEDIGEN. HET HAD ZEVEN KOPPEN EN TIEN HORENS.

 

Openbaring 13:1  TOEN ZAG IK UIT DE ZEE EEN BEEST KOMEN. Het had zeven koppen en tien horens. Op elke hoorn was een kroon. Op zijn koppen stonden namen die God beledigen.

 

Openbaring 17:7  De engel zei tegen mij: "Waarom ben je zo verbaasd? Ik zal je vertellen wat DE BETEKENIS IS VAN DE VROUW, VAN HET BEEST WAAR ZE OP ZIT, VAN DE ZEVEN KOPPEN EN VAN DE TIEN HORENS.

Openbaring 17:8  Het beest dat je zag, was er eerst, maar is er nu niet. Het zal uit de bodemloze put komen en het zal vernietigd worden. En de mensen die niet vanaf het begin van de aarde opgeschreven staan in het Boek van het Leven, zullen verbaasd zijn als ze het beest zien. Want het was er eerst, en is er nu niet, maar is er toch.

Openbaring 17:9  ER IS WIJSHEID VOOR NODIG OM HET VOLGENDE TE BEGRIJPEN: de zeven koppen zijn zeven bergen waarop de vrouw zit.

Openbaring 17:10  Ook zijn het zeven koningen. Met vijf van hen is het al afgelopen, één heerst nog, en één moet nog komen. Wanneer hij komt, zal hij maar een korte tijd regeren.

 

Daniël 7:25  HIJ ZAL VRESELIJK LOPEN OPSCHEPPEN EN ALLERLEI BELEDIGENDE DINGEN ZEGGEN TEGEN DE ALLERHOOGSTE GOD. HIJ ZAL GODS VOLK DODEN EN PROBEREN GODS TIJDEN EN GODS WET TE VERANDEREN. GODS VOLK ZAL VOOR EEN BEPAALDE TIJD IN ZIJN MACHT ZIJN: EEN TIJD EN TIJDEN EN EEN HALVE TIJD.

Daniël 7:21  IK ZAG DAT DIE HOORN STREED TEGEN HET VOLK VAN GOD EN HEN OVERWON.

Openbaring 15:1  En ik zag nog iets heel bijzonders in de hemel dat veel indruk op mij maakte. IK ZAG ZEVEN ENGELEN DIE DE LAATSTE ZEVEN RAMPEN BRACHTEN. DAARMEE ZOU GODS STRAF AFGELOPEN ZIJN.

Openbaring 16:1  En ik hoorde een stem uit het heiligdom luid tegen de zeven engelen zeggen: "GA EN GIET DE ZEVEN SCHALEN VAN GODS STRAF LEEG OP DE AARDE."

 

Openbaring 13:15  EN HET TWEEDE BEEST KREEG DE MACHT OM DAT BEELD LEVEND TE MAKEN. DAARDOOR KON HET BEELD VAN HET BEEST OOK SPREKEN. EN HET DOODDE ALLE MENSEN DIE HET BEELD NIET WILDEN AANBIDDEN.

NEW AGE
Openbaring 19:1  Hierna hoorde ik in de hemel het luide roepen van een grote menigte. Ze riepen: "PRIJS DE HEER! DE REDDING EN DE MACHT EN MAJESTEIT EN DE EER ZIJN VAN ONZE GOD. HIJ REGEERT.

Openbaring 19:2  WANT HIJ IS EEN EERLIJK EN RECHTVAARDIG RECHTER. HIJ HEEFT DE SLECHTE VROUW VEROORDEELD EN GESTRAFT. WANT MET HAAR SLECHTHEID HEEFT ZE HEEL VEEL KWAAD GEDAAN OP AARDE. HIJ HEEFT HAAR GESTRAFT VOOR HET BLOED VAN ZIJN DIENAREN DIE ZIJ HEEFT GEDOOD."

Openbaring 19:3  En ze riepen voor de tweede keer: "PRIJS DE HEER! DE STAD ZAL VOOR EEUWIG BRANDEN EN DE ROOK ZAL VOOR EEUWIG OPSTIJGEN!"

Openbaring 19:4  De 24 gemeenteleiders en de vier wezens lieten zich in aanbidding op de grond vallen voor God op zijn troon. En ze riepen: "AMEN! ZO IS HET! PRIJS DE HEER!"

Openbaring 19:5  Toen zei een stem uit de troon: "LATEN ALLE DIENAREN VAN GOD HEM PRIJZEN. LAAT IEDEREEN DIE ONTZAG VOOR HEM HEEFT, HEM PRIJZEN, IEDEREEN VAN HOOG TOT LAAG!"

Openbaring 19:6  Toen hoorde ik een stem die leek op het geluid van een grote menigte, of van de zee, of van de donder. En die stem riep: "PRIJS DE HEER! WANT DE ALMACHTIGE HEER GOD IS KONING!

Openbaring 19:7  Laten we blij zijn en feestvieren en Hem prijzen! WANT DE BRUILOFT VAN HET LAM BEGINT. ZIJN BRUID HEEFT ZICH KLAARGEMAAKT.""

Openbaring 19:8  Ze had mooie kleren van fijn, wit linnen gekregen om aan te trekken. DAT FIJNE LINNEN IS HET GELOOF VAN DE GELOVIGEN. DOOR DAT GELOOF ZIJN ZE VRIJGESPROKEN VAN SCHULD.

Openbaring 19:9  De engel zei tegen mij: "Schrijf op: Het is heerlijk voor de mensen als ze zijn uitgenodigd voor de maaltijd op het bruiloftsfeest van het Lam." En hij zei tegen mij: "Dit is wat God zegt, en wat Hij zegt is waar."

Openbaring 19:10  Ik liet mij voor zijn voeten op de grond vallen om hem te aanbidden. Maar hij zei: "DOE DAT NIET! IK BEN EEN DIENAAR VAN GOD, NET ALS JIJ EN JE BROEDERS DIE IN JEZUS GELOVEN. AANBID GOD! WANT ELKE PROFETIE SPREEKT IN FEITE OVER JEZUS."

Openbaring 19:11  Ik zag de hemel opengaan en er kwam een wit paard tevoorschijn. DE RUITER OP DAT PAARD WORDT ‘TROUW’ EN ‘VOL WAARHEID’ GENOEMD. HIJ OORDEELT EN STRIJDT OP EEN RECHTVAARDIGE MANIER.

Openbaring 19:12  Zijn ogen vlamden als vuur en op zijn hoofd stonden heel veel kronen. Daarop stond een naam geschreven die niemand weet. Alleen Hijzelf weet die naam.

Openbaring 19:13  ZIJN KLEREN WAREN IN BLOED GEVERFD. ZIJN NAAM IS: ‘HET WOORD VAN GOD’.

Openbaring 19:14  En de hemelse legers, gekleed in schone, witte, linnen kleren, volgden Hem op witte paarden.

Openbaring 19:15  UIT ZIJN MOND KWAM EEN SCHERP ZWAARD, WAARMEE HIJ DE ONGELOVIGEN VERSLAAT. HIJ ZAL STRENG OVER DE VOLKEN HEERSEN, ALS MET EEN IJZEREN STAF. HIJ ZAL ZELF DE DRUIVEN UITPERSEN IN DE DRUIVENPERS VAN DE STRAF VAN DE ALMACHTIGE GOD.

Openbaring 19:16  Op zijn kleding staat bij zijn bovenbeen zijn naam geschreven: ‘HOOGSTE KONING EN MACHTIGSTE HEER.’

Openbaring 19:17  En ik zag een engel in de zon staan. Hij riep luid tegen alle vogels: "KOM HIER! VERZAMEL JE VOOR DE GROTE MAALTIJD VAN GOD!

OPENBARING 19:18  EET HET VLEES VAN KONINGEN, LEGERAANVOERDERS, MACHTIGE MENSEN, PAARDEN EN RUITERS, VRIJE MENSEN EN SLAVEN, BELANGRIJKE MENSEN EN GEWONE MENSEN."

Openbaring 19:19  Toen zag ik het beest en de koningen van de aarde. Zij en hun legers waren bij elkaar gekomen om te strijden tegen de Ruiter op het witte paard en zijn leger.

Openbaring 19:20  HET BEEST WERD GEVANGEN GENOMEN, SAMEN MET DE LEUGEN-PROFEET DIE NAMENS HET BEEST ALLERLEI WONDEREN HAD GEDAAN. MET DIE WONDEREN EN LEUGENS HAD HET BEEST DE MENSEN VERLEID DIE ZIJN MERKTEKEN OP HUN VOORHOOFD HADDEN. DAT WAREN DE MENSEN DIE ZIJN BEELD AANBADEN. HET BEEST EN DE LEUGEN-PROFEET WERDEN LEVEND IN EEN ZEE VAN BRANDENDE ZWAVEL GEGOOID.

Openbaring 19:21  DE ANDEREN WERDEN GEDOOD DOOR HET ZWAARD DAT UIT DE MOND VAN DE RUITER KWAM. EN DE VOGELS ATEN ZICH VOL MET HUN VLEES.

Openbaring 20:1  TOEN ZAG IK EEN ENGEL UIT DE HEMEL KOMEN. HIJ HAD DE SLEUTEL VAN DE BODEMLOZE PUT EN EEN GROTE KETTING IN ZIJN HAND.

Jesaja 11:6  DAN ZULLEN WOLVEN EN SCHAPEN BIJ ELKAAR LEVEN. Panters en geitjes zullen samen liggen rusten. Kalveren en jonge leeuwen groeien samen op. Een kleine jongen zal ze hoeden.

Jesaja 11:7  Koeien en beren zullen samen gras eten. Hun jongen zullen samen spelen. Leeuwen zullen net als koeien hooi eten.

Jesaja 11:8  Baby’s zullen spelen bij het hol van een adder. Kleuters zullen giftige slangen uit hun nest pakken.

Jesaja 11:9  Niemand zal een ander nog kwaad doen op Gods heilige berg. Want op de hele aarde zal iedereen de Heer kennen. Zoals de zee vol is van water, zo zullen de mensen vol zijn van de Heer.

Jesaja 2:2  ALS HET EIND VAN DE TIJD IS GEKOMEN, ZAL DE BERG WAAROP DE TEMPEL VAN DE HEER STAAT DE HOOGSTE BERG ZIJN. HIJ ZAL HOGER ZIJN DAN DE HOOGSTE BERGEN, INDRUKWEKKENDER DAN DE HOOGSTE HEUVELS. ALLE VOLKEN ZULLEN DAARHEEN GAAN.

Jesaja 2:3  Ze zullen zeggen: ‘KOM, LATEN WE NAAR DE BERG VAN DE HEER GAAN, NAAR DE TEMPEL VAN DE GOD VAN JAKOB.  WANT WE WILLEN VAN HEM LEREN HOE WE MOETEN LEVEN. WE WILLEN LEVEN ZOALS HIJ HET WIL. WANT VANUIT JERUZALEM ZAL DE HEER ZIJN WIL BEKEND MAKEN.’

 

Markus 13:35  LET GOED OP, WANT JULLIE WETEN NIET WANNEER DE HEER VAN HET HUIS TERUGKOMT: LAAT IN DE AVOND OF OM MIDDERNACHT, ‘S MORGENS VROEG ALS DE HAAN KRAAIT OF LATER OP DE OCHTEND.

MARKUS 13:36  WANT ALS HIJ PLOTSELING KOMT, MAG HIJ JULLIE NIET IN SLAAP VINDEN.

 

Jur