English and other languages: click here!

Het Avondmaal

Mattheüs 26:26 En terwijl zij aten, nam Jezus het brood en toen Hij het gezegend had, brak Hij het en gaf het aan de discipelen en Hij zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam. 27. Hij nam ook de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun die, en zei: Drink allen daaruit, 28. want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. 29. Ik zeg u dat Ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken tot op de dag wanneer Ik die met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk van Mijn Vader.

----------

Markus 14:22 En terwijl zij aten, nam Jezus brood en toen Hij het gezegend had, brak Hij het en gaf het hun en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam. 23. En Hij nam de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun die en zij dronken er allen uit. 24. En Hij zei tegen hen: Dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe testament, dat voor velen vergoten wordt. 25. Voorwaar, Ik zeg u dat Ik niet meer zal drinken van de vrucht van de wijnstok tot op de dag wanneer Ik die nieuw zal drinken in het Koninkrijk van God.

----------

Lukas 22:19 En Hij nam brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan hen met de woorden: Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. 20. Evenzo nam Hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt.

----------

1 Korinthe 11:24 en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. 25. Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, na het gebruiken van de maaltijd, en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis. 26. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere, totdat Hij komt.

Pesach en avondmaal

De maaltijd zoals Yeshua die hield met zijn leerlingen en die in onze traditie Avondmaal is gaan heten, was een Pesach maaltijd. De instelling van Pesach wordt in Exodus 12 beschreven. Pesach betekent 'voorbijgaan' en dit vindt zijn oorsprong in het voorbijgaan van de verderfengel  aan de huizen waarvan de deurposten met bloed bestreken waren. Uit Exodus 12:14 blijkt dat Pesach slechts één gedenkdag is, gevolgd door het zevendaagse feest van de ongezuurde broden (Exodus 12:15) 

Hoofdstuk 12 vertelt dat het Pesachfeest werd ingesteld op de dag dat Israël door Gods hand geleid het slavenjuk van Egypte achter zich mocht laten en op weg mocht gaan naar het Beloofde Land.
Yeshua zei: "want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond" 

Exodus 12:7 En zij zullen van het bloed nemen en het aan de beide deurposten strijken en aan de bovendorpel, aan de huizen waarin zij het eten zullen.

13. En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als Ik het bloed zie, zal Ik u voorbijgaan en er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweegbrengt, als Ik het land Egypte zal treffen. 14. Deze dag moet voor u een gedenkdag worden. U moet hem vieren als een feest voor de HEERE. U moet hem vieren als een eeuwige verordening, al uw generaties door.

Het belangrijkste raakvlak is het bloed van het lam dat in het Nieuwe Verbond het bloed van het Lam met een hoofdletter wordt. Het Pesach feest dat de Israëlieten vierde is niet afgeschaft, maar heeft zijn diepere betekenis gekregen. Het is in Yeshua vervuld! 
Een ander raakvlak: de slavendienst van Egypte kwam uit de koker van satan, met als beeld van de antichrist de politiek-religieuze farao. Ieder mens wordt in de slavernij van de zonde geboren (Psalm 51:5), d.w.z. hij heeft deel aan de zondeval van de eerste Adam.  

Dat is slavernij die ons tot zondaren maakt. De farao/antichrist van onze tijd, wiens invloed allang terdege merkbaar is, wil de hele wereld tot slaven maken. Maar...... in het bloed van het Lam is bevrijding. Het opent de weg om door de woestijn van dit leven naar het Beloofde Koninkrijk (Vrederijk) van God op weg te gaan. Het oude verbond verwijst in ieder opzicht naar het nieuwe verbond dat de vevulling is van het oude.


ISRAËL OUDE VERBOND

Jakobs nageslacht + vreemdelingen

ISRAËL NIEUWE VERBOND

Jakobs geestelijk nageslacht + gelovige heidenen

Pesach - Sedermaal

Bloed van het lam

Bevrijding slavendienst Egypte

Vrij van de macht van de satan (farao)

een hart van steen

Op weg gaan naar Beloofde Land (Kanaän)

Ongezuurd brood (bacterievrij gebakken)

Het eten van het geslachte lam

Geen onbesnedene mag ervan eten.
Later de priesterorde van Levi ingesteld

Pesach - Avondmaal

Bloed van het LAM

Bevrijding slavendienst van zonde

Vrij van de macht van de satan (antichrist)

een hart van vlees

Op weg gaan naar Beloofde Land (Vrederijk)

Ongezuurd brood (=Yeshua vrij van zonden)

het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees Joh.6:51

Geen niet wedergeborene mag ervan eten

De priesterorde van Melchizedek ingesteld


GEEN SACRAMENT

De kerken hebben vaak de catechismus meer gezag toegekend dan de Bijbel als het om doop en avondmaal gaat. Het avondmaal werd als een sacrament bediend, wat het beslist niet is.  Het woord 'sacrament' komt niet in de Bijbel voor. en moeten we daarom maar niet gebruiken. Het woord is door de R.K. kerk geïntroduceerd, die wel zeven sacramenten heeft ontworpen.  Nu heeft zowel het woord 'sacrament' als 'heilig' een gebruikswaarde gekregen alsof we met iets bovennatuurlijk goddelijks bezig zijn. Zo las ik ergens dat er tijdens het avondmaal genezingen plaatsvinden. Het woord 'heilig' is wel Bijbels. Het betekent gewoon 'afgezonderd voor de HEERE' en dit begrip kunnen we rustig gebruiken, als we er maar geen bovennatuurlijke kwaliteiten aan gaan verbinden. 

Dat is wat satan graag ziet en dat neigt naar afgoderij. Maar als je dat met de paplepel is ingegeven kun je het moeilijk anders zien. Of je moet de Bijbel meer gezag toekennen en het daaraan toetsen. Dit geldt ook voor het Jodendom. Velen kennen de rabbies ook meer gezag toe dan het Woord van God. Vertrouw niet op de boom van kennis.

De Berea gemeente toetste wat Paulus zei en wilde weten of  het zo was. Ze verdiepten zich in de Schrift. En waar verdiepten de Schriftgeleerden en Farizeeën zich in tijdens de dagen van Yeshua? In hun eigen theologische opvattingen. En daar voldeed Yeshua als Messias niet aan.  En wie kan zich tegen theologie van de geleerden verzetten, want je hebt geestelijken en leken toch? Deze geleerden merkten de discipelen aan als ongeletterd. Velen die niet theologisch geschoold zijn en het vakjargon niet spreken worden door de geestelijken van nu veelal ook niet gehoord. Yeshua was een bedreiging voor hun religieus systeem. Hij moest uit de weg geruimd worden.

In Johannes 11:49 lezen we hoe de hogepriester Kajafas zei, dat het beter was dat één man zou sterven voor het volk in plaats van dat de hele natie zou moeten lijden.

Onbewust profeteerde hij, dat Yeshua de Messias de straf voor de zonden zou dragen. Onbewust en zeker onbedoeld: hij was beslist niet van plan om iets profetisch te zeggen, maar God gebruikte zijn ‘verspreking’ zodat iedereen wist dat Yeshua de Messias de straf voor de zonden zou dragen. 

Yeshua kwam voor de zondaars en niet voor hen, die dachten dat zij daar ver boven waren verheven door hun uiterlijke vroomheid. Yeshua zag hun harten aan en vergeleek ze met witte graven.

Yeshua bad in het hogepriesterlijk gebed:

Lukas 10:21 Op dat moment verheugde Jezus Zich in de geest en zei: Ik dank U, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het Uw welbehagen.

Waarom vieren we het Avondmaal?

De kerkleer vermeldt: "tot versterking van ons geloof". Dat is niet het doel. Yeshua zegt: "doe het tot Mijn gedachtenis!!  We gedenken een feit: net als Pesach Ex. 12:14.

Exodus 12:14 Deze dag moet voor u een gedenkdag worden. U moet hem vieren als een feest voor de HEERE. U moet hem vieren als een eeuwige verordening, al uw generaties door.

Voor wie is het Avondmaal bestemd?

Voor hen die verlost zijn uit het diensthuis van de slavernij, zoals dat in Exodus ook het geval was.

Handelingen 2:42 En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden.

46. En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart;

Feest van de ongezuurde broden

Toen Yeshua zei: "Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt" doelde Hij op Zijn eigen zondeloze lichaam. Een lichaam toebereid zonder het zuurdesem van de zonde.  Het Feest van de ongezuurde broden ziet ook op wijken van het kwaad, zuiver leven 1 Kor. 5:8. Zie voor betekenis van zuurdeeg: Matt. 13:33; 16:6, 12; Marcus 8:15; Luk. 12:1; 1 Kor. 5:7-8; Gal. 5:9.

JOHANNES 6:48-71

  • ZIJN VLEES ETEN EN ZIJN BLOED DRINKEN -  de opdracht voor Zijn volgelingen om Hem daarin te volgen. Yeshua zei: "Ik ben het Brood des levens".  Hij is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens daarvan eet en niet sterft. (vs.48 +50)
  • VELEN ERGEREN ZICH EN LATEN HEM IN DE STEEK - Er waren discipelen die zeiden: "Dit woord is hard; wie kan het aanhoren?" (vs.60)

Jur