To translate this website in different languages click here.

Het Evangelie van het Koninkrijk

Het evangelie van het Koninkrijk.

We bidden er misschien wel dagelijks om:

Uw Koninkrijk kome,

Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel

In de eerste plaats is het belangrijk om te weten wat het Koninkrijk is dat door Yeshua wordt aangekondigd. De meeste gelovigen zijn in de kerk onderwezen in het evangelie van de verlossing van onze zondige natuur door het bloed van Yeshua. En dat is waar, maar het is de helft van de waarheid. De Bijbel spreekt meerdere malen over het Evangelie van het Koninkrijk. En die aanvulling ontbrak veelal in de prediking, terwijl we er wel regelmatig om baden in het "Onze Vader".

Onze geestelijke toekomst was de hemel, na ons sterven. Maar de Bijbel vertelt ons niet zoveel over een verblijf in de hemel, hoewel daarover wel veel fantasieën de ronde doen. We weten van Paulus dat hij bij Chistus wenste te zijn en dat is verreweg het beste. 

Filippenzen 1:21 Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. 22 Maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk; en wat ik verkiezen zal, weet ik niet. 23 Want ik word door deze twee gedrongen: ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste 24 maar in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u.

in 2 Kor. 5:8 zegt Paulus: Wij begeren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Here onze intrek te nemen.

Al die verhalen over zingende mensen in de hemel die zwaaien met palmtakken komen niet uit de Bijbel. We horen wel van “zielen onder het altaar”:

Openbaring 6: 9-11 Ik zag onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren om het Woord van God en om het getuigenis, dat zij hadden. En zij riepen met luider stem en zeiden: tot hoe lang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet aan hen, die op de aarde wonen? En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het getal vol zou zijn van hun mededienstknechten…

Hieruit begrijpen wij dat we in de hemel veilig zijn bij Yeshua, als we gelovig ons leven in Zijn hand hebben gelegd. Maar daar wachten we op de vervulling van wat beloofd is. Het verblijf bij Hem is een “tussenperiode”. We zijn gelukkig vrij van de zonde. Maar we zijn nog niet tot onze bestemming gekomen. De fantasieën over de hemel zijn veelal afkomstig van oude heidense religies. De mens is door God geschapen voor deze aarde. En dat is ook zijn bestemming.

Psalm 115: 16 De hemel, de hemel is van de HEERE, maar de aarde heeft Hij aan de mensenkinderen gegeven.

Toen Yeshua op aarde was, God in een menselijk lichaam, was het in principe de bedoeling om het Koninkrijk van God op aarde te vestigen. Johannes de Doper was Zijn wegbereider en zijn boodschap was:

Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Mattheüs 3:2

En ook "Jezus begon te prediken: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen" (Mat.4:17)

In Lukas 4 kondigde Yeshua het Koninkrijk aan:

Lukas 4:16-20 En Hij kwam in Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging naar Zijn gewoonte op de dag van de sabbat naar de synagoge, en Hij stond op om te lezen.

17 En aan Hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven, en toen Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats waar geschreven stond:

18 De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn,

19 om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.

20 En toen Hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging Hij zitten, en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gevestigd.

21 Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan.

 

Yeshua stond in de synagoge in de woonplaats van zijn jeugd. Het is de gewoonte in de synagoge om eerst uit de Torarol te lezen en daarna uit de rol van de Profeten. De dienaar gaf Hem de rol met het gedeelte wat aan de beurt was. Ze konden niet zo maar een stukje uitkiezen. Dat kunnen wij wel doen om dat je in je Bijbeltje kunt bladeren. Maar bij zo’n rol is dat niet mogelijk. Daar gaat men verder waar men de vorige keer is gebleven. Een gewoonte die tot in onze dagen in de synagoges gehanteerd wordt.

 

Hoe werd ook dit moment wonderlijk door God georkestreerd. Deze profetie ging letterlijk in vervulling in Hem die op dat moment voorlas. Daarom zegt Hij dan ook: „Heden is dit Schriftwoord in uw oren in vervulling gegaan”.

Niet het gehele woord van de profeet is in vervulling gegaan. Yeshua sloot het boek direct na de woorden: „ het jaar van het welbehagen van de Heere...” 

Het “Jaar van het welbehagen van de Heere” is het Jubeljaar: het Vrederijk. Een voorlopige vervulling zou je met het sabbatjaar kunnen vergelijken. In principe had het Vrederijk toen kunnen aanbreken als men Yeshua van harte had verwelkomd en geloofd. Maar God wist dat de tijd daarvoor nog niet rijp was.  Yeshua eindigde bij deze vervulde profetie, maar Jesaja van wie Hij deze tekst citeerde, eindigde hier niet.  

Jesaja sprak meteen aansluitend over “de dag van de wraak van onze God”. Maar zover was het nu nog niet. Dit was een voorlopige vervulling. Die dag van wraak van onze God komt nu wel steeds dichterbij. En de oproep om bekering klinkt nog steeds…. de deur van de ark van Noach werd op een bepaald moment gesloten! God is weliswaar geduldig, maar Hij stelt grenzen. 
Noach waarschuwde de mensen dat Gods oordeel zou komen. Het duurde honderdtwintig jaar om de ark te bouwen en iedereen wist waarom Noach het deed. Maar niemand geloofde hem totdat het te laat was. In onze tijd zouden ze gezegd hebben: "hij gelooft complottheorieën!" De Bijbel zegt in Lukas 17:26 27  "Zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk en zij werden ten huwelijk gegeven tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en hen allen om deed komen."  Wacht niet te lang. Toen de deur van de ark eenmaal door de hand van God was verzegeld, was er geen hoop op redding voor degenen die buiten waren. Hetzelfde geldt voor de oordelen die God in onze tijd zal zenden. 

Juist in onze tijd zien we in het wereldgebeuren dat het koninkrijk van deze wereld profetische vormen aanneemt.  We weten dat satan de heerser over deze aarde is. In het evangelie van Johannes noemde Yeshua de duivel tot driemaal toe 'de vorst van deze wereld' of 'de overste van de wereld'. (Johannes 12:31; Johannes 14:30 en  Johannes 16:11)

Omdat satan de vorst van deze wereld is kon hij Yeshua ook de koninkrijken der aarde aanbieden op voorwaarde dat Yeshua voor hem zou knielen.

Satan heeft de koninkrijken op aarde tot zijn bezit gekregen door de mens te verleiden en de schepselen daarop hem gehoorzaamden. God, die hemel en aarde schiep gaf hem die ruimte. Als de mens liever satan gehoorzaamde, dan moesten ze ook maar merken dat deze een moordenaar van de beginne is. Pas dan zouden ze spijt kunnen krijgen en zich tot Hem bekeren.

Want des Heren ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat.'' (2 Kronieken 16:9)

God heeft steeds naar mensen omgekeken die bereid waren zich af te keren van deze zondige start en Hem wilden gehoorzamen om met hen het nieuwe Koninkrijk binnen te gaan. God vormde een volk voor Zijn Naam door het heilig Zaad van Abraham en als lanceerplaats van het Koninkrijk voor heel de aarde. Hij deed dat door profeten te zenden naar Zijn volk Israël en tenslotte zelf mens te worden, niet uit het zaad van de slang, maar uit het Zaad van de vrouw. Hij bezweek niet voor de verleidingen van de satan. Hij was één met de Vader in de hemel, maar daardoor ook het mikpunt van de duivel, die hem wilde overwinnen. Satan dacht door Yeshua te doden, de overwinning te behalen. Die dood die de vrijspraak van de straf voor de mensen inhield! Maar Yeshua stond op uit de dood en heeft daardoor satan overwonnen. Satan kon nog altijd in de hemel komen om de gelovigen aan te klagen. Maar nu is hij de hemel uit geworpen. Lukas 10: 18 en Openbaring 12:9. Maar een overwonnen vijand laat niet los, hij gaat tekeer als een “brullende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden”. 1 Petrus 5:8 Hij wil alsnog de alleenheerschappij op aarde en de aanbidding die alleen God toekomt. En hij gaat over lijken om dat te bereiken.

Wie Yeshua volgt, komt in dezelfde strijd die Hij heeft ervaren. Maar als we die strijd samen met Hem voeren, mogen we ook delen in Zijn overwinning. Dat zal gepaard gaan met vervolging en mogelijk zelfs met de dood, want we zijn allen gerekend als slachtschapen.

Romeinen 8: 36 Zoals geschreven staat: Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen.

En al is satan door Gods toelating de vorst van deze aarde, Jahweh zelf is de Schepper en Eigenaar van hemel en aarde. Hij verlangt ernaar dat Zijn kinderen volmaakte gemeenschap met Hem zullen hebben,  Hij verlangt ernaar hen te zegenen.

We merken in deze tijd dat God steeds meer de teugels laat vieren die satan nog in bedwang hielden. Steeds openlijker wordt de invloed van satan zichtbaar, overeenkomstig de profetieën in de Bijbel. Voor wie met God leeft is het zo duidelijk aantoonbaar. Maar wie zonder Hem leeft is er blind voor, ook al is hij een meelevend kerklid of heeft hij aanzien of een belangrijke graad in de theologie. 

Deze mensen kunnen spreken over de dingen van God, maar Yeshua sprak van zulke schijnapostelen:


Mattheüs 11:12 En van de dagen van Johannes de Doper af tot nu toe wordt het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en geweldenaars grijpen het.

Eén wereldreligie, één wereldregering, totale technologische controle over de mensheid en dat allemaal in combinatie met vervolging voor wie God vanuit zijn hart liefheeft en gehoorzaam is.

Openbaring 12: 17 En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben.

Yeshua zei het ook al in Math. 5:10 Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.

Hier wordt weer genoemd “het Koninkrijk der hemelen”. Dit is geen Koninkrijk “in de hemel”, maar een Koninkrijk op aarde naar hemelse maatstaven. Degenen die Yeshua liefhebben en Gods geboden bewaren vormen nu al een "hemels Koninkrijk in ballingschap". 

Yeshua komt terug op dezelfde manier als Hij was heengegaan met Zijn hemelvaart. Handelingen 1:11

 

Psalm 132:13 Want de Heere heeft Sion verkozen, Hij heeft het begeerd tot Zijn woongebied. Dit is, zei Hij, Mijn rustplaats tot in eeuwigheid, hier zal Ik wonen, want naar haar heb Ik verlangd.

Jesaja 9: 6 Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid.

Ezechiël 43: 7a …en Hij zei tegen mij: "Mensenkind, dit is de plaats van Mijn troon en de plaats van Mijn voetzolen, waar Ik voor eeuwig wonen zal onder de Israëlieten.”

Zijn voeten zullen op de Olijfberg staan. De locatie is precies aangegeven, geen twijfel mogelijk:

Zacharia 14: 4 Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan.
Lukas 1: 32, 33 Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.

Hier is sprake van het komende Vrederijk op aarde, waarom we al zo vaak gebeden hebben: UW KONINKRIJK KOME!

Maar eerst nog de geboorteweeën van dat Koninkrijk. De weeën zijn op gang gekomen en zullen binnenkort toenemen: verdrukking, oorlog en oordeel. We zien Psalm 2 werkelijkheid worden:


1 Waarom woeden de heidenvolken
en bedenken de volken wat zonder inhoud is?
2 De koningen van de aarde stellen zich op
en de vorsten spannen samen
tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde:
3 Laten wij Hun banden verscheuren
en Hun touwen van ons werpen!

Die in de hemel woont, zal lachen,

de Heere zal hen bespotten.

Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn,

in Zijn brandende toorn hun schrik aanjagen.

Ik heb Mijn Koning toch gezalfd

over Sion, Mijn heilige berg.

Ja, er komt een moeilijke tijd. Een verdrukking zoals er nooit eerder geweest is. Yeshua vergeleek de komst van het Koninkrijk met de weeën van een geboorte. Wie een kind baart ziet ook vaak op tegen de bevalling. Maar net als je denkt "het gaat niet meer", is het kind er. Yeshua zei:

Johannes 16: 20 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u dat u zult huilen en weeklagen, maar de wereld zal zich verblijden; en u zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden.
21 Wanneer een vrouw baart, heeft zij droefheid, omdat haar tijd gekomen is, maar wanneer zij het kind gebaard heeft, denkt zij niet meer aan de benauwdheid, vanwege de blijdschap dat een mens ter wereld gekomen is.
22 Ook u hebt dan nu wel droefheid, maar Ik zal u weerzien, en uw hart zal zich verblijden, en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen.

Johannes de Doper had het over het Koninkrijk dat baan breekt. Maar geweldenaars grepen er naar. Straks zijn de geweldenaars er niet meer en zal het Koninkrijk letterlijk baanbreken, geboren worden.


Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan.


Yeshua kondigde het Koninkrijk aan in de synagoge in Nazaret, door het lezen van Jesaja 61 dat begint met Zijn eerste komst.
Het hoofdstuk gaat verder met de beschrijving van Zijn Vrederijk bij Zijn Tweede Komst. Dat is de reden dat de Joden verwachtten dat Yeshua Koning zou worden, en de Romeinen uit het land zou verdrijven.  Het betreft het gedeelte wat we in het begin al gelezen hebben:

"De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken."

Doordat Yeshua stopte met voorlezen in het midden van vers 2 van Jesaja, gaf Hij al aan dat slechts een deel van die profetie op dat moment vervuld was. Yeshua heeft de zieken genezen, Hij heeft wonderen en tekenen gedaan, de tekenen van het komende Vrederijk. Daarmee bewees Hij, dat Hij de Messias was. 

Uiteindelijk heeft God ons een buitengewone toekomst beloofd in gemeenschap met Hem:

1 Korinthe 2:9  'Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem liefheeft.”

Ida