English & other languages: click here!

Euritmie en de antroposofie

Inleiding 

 

Euritmie en de antroposofie

 

Meer dan veertig jaar geleden schreef ik het onderstaande naar aanleiding van een onderwerp/methodiek betreffende “Oordeels- en besluitvorming”. Ik deed een parttime hbo opleiding aan een sociale academie. Ik was stuurman van beroep, maar koos om aan de wal te gaan. Niet omdat ik genoeg had van het beroep als zeeman, maar vanwege de combinatie werk en gezin.

 

Aan boord trok je 24 uur per dag op met mensen, die je niet gekozen had en het sociale leven aan boord sprak me meer aan dan de techniek. Daarom koos ik voor een sociaal beroep aan de wal, niet wetende in wat voor wereld ik terecht zou komen.

 

De ogen gingen me ervoor open dat men buiten de Bijbel om de mensen tot een ander denken wilde omvormen. Nu was het kerkelijk denken ook niet het mijne, maar de Bijbel was voor mij nog altijd Gods Woord.

 

De Bijbel was tijdens de zogenaamde christelijke opleiding een gesloten boek. Maar niet voor mij en dat botste nog weleens met de opvattingen van docenten. Misschien kon ik in hun ogen beter  een theologische opleiding volgen in plaats van. een sociale. De wereld werd in hokjes verdeeld en ieder had blijkbaar zijn eigen specialismen. De academie stond dan wel bekend als een 'christelijk instituut', maar de vlag dekte de lading niet.

   

Maar in de kerken kon je je ei evenmin kwijt, want ook de kerkleer was tot methodiek geworden van vraag en antwoord en het antwoord op alle vragen was voorspelbaar geworden en aangepast aan het instituut en zo kwam je tussen wal en schip. En zeker de jeugd kwam door het vervolg onderwijs in een andere wereld van denken en doen.

 

Ik deel even een stukje wat ik toen als commentaar schreef. Onze jongelui zijn door kennis ook op vele fronten misleid en dat zie je in deze wereld helemaal als het gaat om de NWO en de gedachten die daar achter schuilen, maar velen waren toen blind en zijn dat gebleven en zoeken een godsdienst of filosofie die bij hen past. En zo zullen alle godsdiensten onder de noemer van wereldreligie gaan vallen en ze zullen satan aanbidden door het beest. Maar het begint in gezin, kerk, scholen en niet in de wereld.

 

Daar waar de jeugd voorgehouden wordt om te studeren voor een goede baan en carrière en ook nog liefst in dienst van de Overheid voor baangarantie. Het is de Geest van Babel en niet de Geest van de Bijbel.

Het geloof in de God van de Bijbel is taboe geworden en je kunt er met weinigen nog over spreken, omdat de meesten vervreemd zijn van de God van Abraham, Izaäk en Jakob en Zijn verbonden. Men is niet bekend met de werkelijke geestelijke strijd, die plaats vindt in de hemelse gewesten. Men richt zich politiek/religieus op het hier en nu. En soms wordt aan één Bijbeltekst alles opgehangen, zonder naar de verbanden te kijken en te weten dat satan zelf gebruik maakt van Bijbelteksten om ze uit zijn verband te rukken.

 

Deel nu even iets dat ik meer dan veertig jaar geleden schreef.  Het was een werkelijke geestelijke strijd en ik wist dat er kennis nodig is van de vijand, want anders word je bedrogen en kom je in een wereld van de schijnwerkelijkheid terecht. En dat heb ik zowel politiek gezien als religieus.

 

1 Petrus 4:7 Het einde aller dingen is nabij gekomen. Komt dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden. (NBG) wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden”.(HSV)

 

In het einde der tijden is het des te meer van belang om vrij te zijn van gebondenheden, niet vol van eigen emoties, vernieuwd naar Zijn beeld en in staat om Zijn stem te verstaan. Wie op deze manier een levend offer is (Rom. 12:1), kan zijn licht laten schijnen voor velen en zeer krachtig zijn in gebed:

 

Heer verlos en bevrijd ons van alles wat niet van U is. Vernieuw ons denken doe ons Uw stem verstaan. Heilige Geest van God leidt ons om te bidden naar de wil van de Vader.

Hier volgt wat ik veertig jaar geleden schreef waarbij mijn denken meer op de Bijbel steunde dan op vernieuwd denken zonder Christus, zoals men nu wil met the "Great Reset" en de NWO.

Euritmie en de antroposofie

 

Euritmie betekent “goed ritme”: het is een speciale bewegingsleer. Het doet me denken aan de dans. Abstracte zaken kun je soms aanschouwelijk maken door symbolen.

In het prakticum "oordeelsverslag in groepen" gaf de euritmie een steun in het herkennen van een ritmisch proces dat zich ook voordoet in de oordeelsvorming. Toch wil ik duidelijk stellen dat ik het met de inhoud van de antroposofie fundamenteel oneens ben.

Bij de antroposofie gaat het om het besef van de éénheid van het leven; ze neemt het bestaan van een geestelijke wereld aan, begrijpelijk voor een normaal denkend mens, maar in diepste wezen slechts toegankelijk voor hen die de, in de mens latent aanwezige, kennis van hogere sferen tot ontwikkeling willen brengen, aldus Rudolf Steiner, grondlegger van de antroposofie.

Als ademend wezen is de mens afhankelijk van de plantenwereld en van de groeikracht van de ether, waardoor zijn Karma gevormd wordt. In dit Karma kan hij met de 3e hiërarchie in aanraking komen. Ons Karma heeft in zich een besloten wetmatigheid geheel.

Als ademend wezen is de mens afhankelijk van de plantenwereld en van de groeikracht van de ether, waardoor zijn Karma gevormd wordt. In dit Karma kan hij met de 3e hiërarchie in aanraking komen. Ons Karma heeft in zich een besloten wetmatigheid geheel.

Het Karmavraagstuk houdt in dat de mens achtereenvolgende levens op aarde beleeft, reïncarnatie dus. De eeuwige geest van de mens ontwikkelt zich door vele eeuwen heen. De aardse levensloop is maar een klein stukje van de gehele menselijke ontwikkelingsgang. Geboorte en dood heersen over het lichamelijke, volgens de wetten van de stoffelijke wereld. De geest is eeuwig. De mens ervaart de gevolgen van zijn daden uit de vorige levens.

 

De geest die zich wederbelichaamd vindt in de stoffelijke wereld de gevolgen van zijn daden als levenslot gegeven. De nieuwe belichaming waarin zijn geest verschijnt, beantwoordt aan hetgeen vroegere levens van hem gemaakt hebben.

Wat antroposofie en christenen gemeen hebben, is dat ze beide willen weten van een bovenzintuigelijke werkelijkheid, maar de fundamenten zijn tegenstrijdig.

De antroposofie is een training waardoor men in staat gesteld wordt een ander mens te worden, denkend een beter mens te worden, een hoger geestelijk wezen.

De Bijbel zegt dat de mens goed en naar het voorbeeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid, opdat hij God, zijn Schepper, recht kennen, Hem van harte liefhebben en met Hem in de eeuwige zaligheid leven zou, om Hem te loven en te prijzen.

Het nakomelingschap was begrepen in de eerste mensen Adam en Eva. Uit de val van onze eerste voorouders in het Paradijs is onze natuur zo verdorven, dat we allen in zonde ontvangen en geboren worden. God is een drieënig God: Vader, Zoon en Heilige Geest. We kunnen wedergeboren worden door de Geest van God. De mens heeft zich moedwillig van “het” leven beroofd. God straft de mens voor zijn ongehoorzaamheid. God heeft de mens duidelijk gewaarschuwd voor de gevolgen van de ongehoorzaamheid, namelijk dat hij voorzeker de dood zou sterven. De dood is dus niet wat bij het leven hoort , maar een gevolg van de zonde. God is rechtvaardig, dat wil zeggen: Hij wil dat er naar Zijn wet geleefd wordt.

 

Wij zijn door de zondeval niet meer in staat om naar de wet te leven. De mens kan zichzelf niet bevrijden, daarvoor hebben wij een Verlosser nodig. Daarvoor is Christus in de wereld gekomen. Christus kan ons verlossen, daar Hij onze straf op zich heeft genomen. Hij heeft geleden voor onze zonden en Hij heeft de heerschappij over deze wereld. Hij stuwt de geschiedenis naar Zijn tweede komst op aarde.

Zijn Geest werkt hier op aarde in ons hart. Zijn Evangelie vertelt ons van “het” leven. De Bijbel zegt dat er buiten Christus geen zaligheid te zoeken of te vinden is.

De antroposofie gaat uit van een “onderontwikkelde” mens, die niet AF was, niet geschapen naar Gods beeld, nog maar slechts een “oervonk”. De zgn. goddelijke oervonk moet door de geestelijke evolutie en reïncarnatie vergeestelijkt worden. Een kosmische ontwikkelingstheorie staat hierbij centraal.

De Christus zou de geïncarneerde Logos zijn, die de kosmische processen moet herhalen. Bij de antroposofie is geen sprake van de vergeving van zonden, wedergeboorte, hemelvaart, eindoordeel, komend Vrederijk, doop en avondmaal. Waar het in de Bijbel om gaat, namelijk dat wij verlost worden door te geloven in Gods rijke genade, in het volbrachte werk van de Verlosser, missen wij totaal.

Wat ervoor in de plaats komt, is dat de mens het zelf kan als hij zich maar overgeeft aan de geesteswetenschap en de inwijdingsmysteriën in plaats van aan de Verlosser. Dan zal hij vergeestelijken (dit is vergoddelijken).

Zo spreekt de geest die niet uit God is (Genesis 3:4,5) Gij zult geenszins sterven, maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad.

Jur