English & other languages: click here!

Uw Koninkrijk kome.....

WAT BETEKENT HET VOOR ONS ALS WE ZEGGEN DAT WE INWONER VAN GODS KONINKRIJK ZIJN?

Het betekent dat we geestelijke strijd ervaren, de strijd van Genesis 3:15, tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad. Het betekent dat de wereld ons zal haten en de leugen liever heeft dan de waarheid.

Johannes 15:18-20 "Wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze Mij eerder haatte dan jullie. Als jullie bij de wereld zouden horen, zou ze jullie hebben liefgehad als iets van haarzelf, maar jullie horen niet bij haar, want Ik heb jullie uit de wereld weggeroepen. Daarom haat ze jullie. Denk aan wat ik gezegd heb: een slaaf is niet meer dan zijn meester. Ze hebben Mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen; maar wie zich aan Mijn woorden gehouden heeft, zal zich ook aan jullie woorden houden."

De satan voert andere wetten in, die strijdig zijn met Gods Wet. Hij verandert niet alleen de tijd, maar ook de wetten van God. Deze overheid erkent het gezag van God en ouders niet en meent dat vaccinatie buiten de verantwoordelijkheid van de ouders is.  Wie Gods gezag niet erkent zal al het andere gezag ook niet meer erkennen en gaat zich gedragen als een despoot.

Democratie is geen bijbels begrip. Het volk is misleid door satan en meent dat het zou meeregeren. De kerken gingen er ook in mee en met zijn allen werden we meer en meer aan politiek, politieke visies en leiders gebonden. Maar vervreemdden van God en Zijn gebod. Het loopt uit op het recht van de sterke en dat is satan, want hij is de overste van deze wereld.

Hij voerde gewoon onder het mom van democratie geleidelijk een staatsgodsdienst in naar het model van het koninkrijk van satan. We worden nu als onmondigen behandeld en steeds meer in slavernij gebracht. Satan zet ons het slavenmasker op en ontdoet zichzelf van het masker (wolf in schaapskleren) en zal zich in de antichrist verder openbaren wie hij werkelijk is: De leugenaar en de moordenaar van het begin. Politiek en religie zijn het nieuwe normaal gaan prediken, maar het is al zo oud als de duivel zelf.

Satan houdt je eerst een worst voor, zoals hij Eva verleidde door haar naar de vrucht van de boom van goed en kwaad te laten kijken. Ze begeerde de vrucht en hij verleidde haar en zei dat ze als god zou zijn en daardoor het goede en het kwade zou kennen. Maar het had de dood tot gevolg.

“Sinds de dagen van Johannes de Doper wordt het Koninkrijk van de hemel met geweld bedreigd en proberen sommigen er zelfs met geweld beslag op te leggen.” (Mat. 11:12 NBV)

Dit is precies andersom: hier breekt het koninkrijk niet door maar wordt het juist met geweld bedreigd! Hier is het koninkrijk niet het onderwerp maar het lijdend voorwerp.

In de tijd van Jezus probeerden onder anderen de Farizeeën en de Sadduceeën het koninkrijk en de bediening van Jezus tegen te werken. Zij weigerden om Jezus als Messias te erkennen en probeerden het doorbreken van Zijn koninkrijk tegen te werken. Wereldwijd wordt het doorbreken van het koninkrijk tegengewerkt. Waar de Heer sterk werkt, is satan er als de kippen bij om te roven of te ontkrachten wat er gebeurt.

De farizeeën en Sadduceeën in de tijd van Jezus

Nu in de eindtijd gaan religie en politiek samen om het Koninkrijk tegen te werken. Met geweld, zegt de Bijbel!

De overheid is tot vijand van de waarheid geworden. Veel klokkenluiders doen als gewetensvolle mensen mee aan het buitenparlementair onderzoek, maar waarheid en leugen zijn twee werelden. De overheid heeft met de WNO en de WHO  al lang de koers bepaald. De overheid luistert niet echt, maar doet naar de mensen toe alsof we in een rechtvaardige democratie leven, maar treden steeds meer autoritair op en leggen onmenselijke wetten op. Met politie, boa’s en leger zullen ze de burgers dwingen hun wil en onrecht onvoorwaardelijk te accepteren. De controle en dwang zal alleen maar toenemen. De computer verschaft hen de mogelijkheid om te censureren en alleen maar datgene te laten horen wat uit de koker van de overheid komt. Dit gaat met de nodige dwang gepaard. Corona werd als joker ingezet. Nu gaat het meer om de CO2.

 

In het kaartspel wordt de joker ook wel als duivel gezien. Hij die zijn wil aan jou wil opleggen ten koste van je ziel.
Maar achter de coulissen heerst een andere wereld en die wereld willen de klokkenluiders ons laten zien, maar de waarheid wordt in ongerechtigheid door de overheid en hun handlangers ten onder gehouden. Er zijn teveel eigen belangen en zij hebben de macht. Deze geestelijke strijd is wereldwijd geworden en dat is nog nooit eerder op wereldwijde schaal zo geweest. Dit luidt de verdrukking in en dat wordt alleen maar meer opgevoerd met de nodige misleiding

.

En als je de macht hebt waar zou je je dan druk over maken, want je zet ieder gewoon opzij, die het niet met je beleid en wetgeving eens is. Je speelt gewoon een vals spel. En valsheid komt vaak niet in de openbaarheid. Het speelt zich af in het verborgene. Maar dat is niet de taak van een overheid. Een overheid moet een dienaresse Gods zijn. In alle openheid!

 

De Farao dacht ook dat hij een god was en onbeperkte macht had. En aan niemand verantwoording schuldig was. Farao is een type van de antichrist, die spoedig ten tonele zal verschijnen. Satans volgelingen maken voor hem de weg vrij. Het is een geestelijke strijd ten top.

Satan is nog steeds de overste van deze wereld. Zijn christenen niet op de hoogte met de profetieën en de antichrist? Nee, velen zijn misleid door religie. Satan maakt gebruik van religie. Soms kom je iemand tegen die inziet dat profetie de geest van Christus is en niet de toekomstvoorspelling en waarzeggerijen van overheden, die buiten God om de wereld naar hun hand willen zetten, zoals de tegenstander van God dat wenst. En dat het beslist niet de dwalende en zwijgende kerk is die ons redt. Religie blijkt vaak te werken als opium voor het volk. Dus wakker worden!! Het is de laatste ure!

Kinderkens, het is de laatste ure, 1 Joh. 2:18a.

In deze woorden ligt een diepe betekenis. Kinderkens, niet getreurd, het kan niet lang meer duren voordat Yeshua/Jezus komt. In deze laatste uren horen wij Zijn voetstappen, Hij komt Hij komt om de aard te richten, de wereld in gerechtigheid.

Tegelijk wijzen deze woorden ons er op dat we opmerkzaam moeten wezen, want in de laatste ure openbaart de antichrist zich. Satan die weet dat hij nog een kleine tijd heeft, heeft duizenden pijlen op zijn boog om te verwonden en te doden wat hij raken kan. Hij laat mensen drinken van het gif van deze wereld, zodat zij bedwelmd hun weg gaan. Als je niet wedergeboren bent kun je het Koninkrijk van God niet zien en zet je je in voor een ander koninkrijk, zonder dat je het misschien beseft. Maar Yeshua is er duidelijk over als Hij Nicodemus spreekt over Gods Koninkrijk. 

Weet u deze dingen niet en bent u een leraar van Israël? Je moet wedergeboren zijn!

Jezus zei: "Pas maar op, wetgeleerden en Farizeeërs! Het zal slecht met jullie aflopen. Jullie zijn zó schijnheilig! Jullie hebben de deur van het Koninkrijk van God dichtgedaan voor de mensen. Jullie gaan zelf het Koninkrijk niet binnen. En mensen die wel het Koninkrijk willen binnengaan, worden door jullie tegengehouden. (Mat. 23:13 Basisbijbel)

Sinds de dagen van Johannes de Doper wordt het Koninkrijk van de hemel met ge-weld bedreigd en proberen sommigen er zelfs met geweld beslag op te leggen.” (Mat. 11:12 NBV)

Om binnen te komen in dat Koninkrijk moet je als het ware een 'geweldenaar' zijn, want je wordt op alle manieren tegen gehouden. Dat betekent dus strijden om in te gaan! Je niet laten tegenhouden (Lukas 14:23).

GODS WERK IS NIET TE KEREN.....

Handelingen 5:34-40 Maar er was een Farizeeër in de Vergadering voor wie alle mensen veel respect hadden. Dat was de wetgeleerde Gamaliël. Hij stond op en zei dat de apostelen even buiten de zaal gebracht moesten worden. Toen zei hij tegen de Vergadering: "Mannen van Israël, bedenk goed wat jullie met deze mannen zullen doen! Want hiervóór hadden we Teudas die beweerde dat hij iets was. Ongeveer 400 mannen sloten zich bij hem aan. Maar hij werd gedood en zijn groep viel uit elkaar. Na hem hadden we Judas de Galileeër. Dat was in de tijd dat de mensen zich van de Romeinse keizer moesten laten inschrijven. Heel veel mensen sloten zich bij hem aan. Maar ook hij werd gedood en de hele groep is uit elkaar geslagen. Daarom zeg ik jullie: bemoei je niet met deze mensen, maar laat hen met rust. Want als wat zij doen mensenwerk is, zal het worden vernietigd. MAAR ALS HET IETS VAN GOD IS, ZULLEN JULLIE HET NIET KUNNEN VERNIETIGEN. HET ZOU KUNNEN ZIJN DAT JULLIE TEGEN GOD AAN HET STRIJDEN ZIJN."

En ze luisterden naar hem. Ze riepen de apostelen weer binnen en lieten hun zweepslagen geven. Toen verboden ze hun opnieuw om over Jezus te spreken. Daarna lieten ze hen gaan.

Zullen we maar in het openbaar blijven spreken over Yeshua, de Redder van deze wereld. Zijn Koninkrijk komt en Zijn wil geschiede.

Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten – zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied. {Jesaja 55:10-11}

De zonde werkt door en de verleiding en misleiding neemt alleen maar grotere vormen aan door de PR over de corona, de klimaatcrisis etc. van de overheid (WNO en WHO), die mensen groter angst moet inboezemen en dan tot slaven worden gemaakt van het nieuwe normaal denken en van de NWO.

Je behoort als gelovige tot de minderheid en daarmee ben je kwetsbaar in deze wereld, maar Zijn Koninkrijk is dan ook niet van deze wereld. In de dagen van de profeet Micha kenmerkten de leiders zich ook door wetteloosheid, die God haat en Zijn toorn oproept. We moeten van Israël leren en de ware profeten niet verachten. Maar Israël verwierp zijn eigen profeten en hun eigen Messias Yeshua en daarmee Zijn profetie! We zien Israël ook voorop gaan en beseffen niet dat ze zonder hun Messias Yeshua de verkeerde weg kiezen en dat is van de antichrist. De profeten hebben het ook voorzegd. Maar JHVH, de God van Abraham, Izak en Jakob blijft trouw en herstelt Israël, maar houdt ze niet voor onschuldig.

Wereldtoneel klaargemaakt

De huidige staat Israël is dus wel in overeenstemming met het scenario dat de profeten schetsten. Deze terugkeer is alleen nog geen reden tot ongelimiteerde blijdschap. De Joodse staat van vandaag is voorzegd en moet komen om het wereldtoneel gereed te maken voor de vervulling van de profetieën met betrekking tot de eindtijd. In Mattheüs 24 vergelijkt de Heere Jezus deze fase met barensweeën. De weeën zullen steeds heviger worden, maar tegelijk weten we ook dat de komst van het Kind (de Messias) dichterbij komt. Het volk zal in een tijd van grote benauwdheid tot bekering komen (Zach. 13:9).

Zac 13:9 Dat derde deel zal Ik in het vuur van ellende houden om het te zuiveren. Net zoals je zilver en goud in het vuur houdt om het te smelten en zuiver te maken. Dan zullen ze Mij om hulp roepen en Ik zal hen antwoorden. Ik zal zeggen: ‘Mijn volk!’ En zij zullen zeggen: ‘Onze Heer God!’

De apostelen predikten het Evangelie onder hun volksgenoten, zowel in Israël als daarbuiten, en riepen op tot bekering. Ze wisten maar al te goed op grond van de Thora, de profeten en Jezus’ eigen woorden, dat bekering van het volk zou leiden tot de wederkomst van Christus en het herstel van het koninkrijk voor Israël (Hand. 1:6; 3:19-21; Matt. 23:37-39).

Handelingen 1:6 Zij dan die waren samengekomen, vroegen Hem aldus: Heer, zult U in deze tijd het koninkrijk voor Israel herstellen?

Handelingen 3:19-21 Hebt dan berouw en bekeert u, opdat uw zonden worden uitgewist, opdat de tijden van verkwikking komen van het aangezicht van de Heer. 20. en Hij de voor u voorbestemde Christus, Jezus zendt, 21. die de hemel moet opnemen tot op de tijden van de herstelling van alle dingen, waarvan God heeft gesproken door de mond van zijn heilige profeten van oudsher.

Mattheüs 23:37 Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en hen stenigt die tot u zijn gezonden, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen bijeenverzamelen, zoals een hen haar kuikens bijeenverzamelt onder haar vleugels, en u hebt niet gewild.

Het overblijfsel

Het herstel van Israël is een van de grote thema’s in de Bijbel. Alle profeten spreken hierover. Zo ook de profeet Zefanja. Als een van de weinigen behoorde hij tot het gelovig overblijfsel van zijn tijd. God is altijd door dit overblijfsel blijven werken (Rom. 11:1-5), zo ook in die laatste fase voor Christus’ wederkomst.

“Maar Ik zal in uw midden doen overblijven een ellendig en arm volk. Zij zullen op de Naam van de HEERE vertrouwen. Het overblijfsel van Israël zal geen onrecht doen en geen leugen spreken, en in hun mond zal niet gevonden worden een tong die bedriegt. Ja, zij zullen weiden en neerliggen, en niemand zal hun schrik aanjagen. Zing vrolijk, dochter van Sion! Juich, Israël! Wees blij en spring op van vreugde met heel uw hart, dochter van Jeruzalem! De HEERE heeft uw oordelen weggenomen, Hij heeft uw vijand weggevaagd. De Koning van Israël, de HEERE, is in uw midden: u zult geen kwaad meer zien” (Zef. 3:12-15).

Israëls vijanden zijn nu nog niet weggevaagd. De grootste vijand moet zelf nog komen, de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf (2 Thess. 2:3-4; Opb. 13).

Maar zodra Israël tot bekering komt en de Koning terugkeert, zullen haar vijanden worden weggevaagd.

Zefanja 3:19 Zie, in die tijd ga Ik optreden tegen al uw verdrukkers. Ik zal verlossen wie mank gaat, bijeenbrengen wie verdreven is. Ik zal hen maken tot lof en tot een naam in heel het land waar zij beschaamd waren. 20. In die tijd zal Ik u hierheen brengen, namelijk in de tijd dat Ik u zal bijeenbrengen. Voorzeker, Ik zal u maken tot een naam en tot lof onder alle volken van de aarde, wanneer Ik voor uw ogen een omkeer in uw gevangenschap breng, zegt de HEERE.

Mattheus 23:37-39. Het zijn woorden van de Heere Jezus, die Hij uitsprak vlak voor Zijn eindtijdrede, aan het einde van Zijn bediening op aarde. 37. Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild! 38. Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. 39. Want Ik zeg u: u zult Mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt: Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere!

Ja, er is nog een heerlijke toekomst! God Zelf zal een grote omkeer brengen in Israëls gevangenschap en hen maken tot lof onder alle volken! Dan zal het volk bevrijd zijn van onderdrukking en Israël een land van veilig thuiskomen zijn.

We leven in de eindtijd van valse profeten, leraars en herders.

Micha 3:1 Toen zei ik: Luister toch, hoofden van Jakob en leiders van het huis van Israël, behoort u niet het recht te kennen? 2. Zij haten het goede en hebben het kwade lief, zij stropen hun huid van hen af en hun vlees van hun beenderen. 3. Ja, zij zijn het die het vlees van Mijn volk eten, hun huid van hen afstropen, hun beenderen breken, ze uiteenleggen als in een pot, als vlees midden in een ketel. 4. Dan zullen zij tot de HEERE roepen, maar Hij zal hun niet antwoorden. In die tijd zal Hij Zijn aangezicht voor hen verbergen, omdat zij kwaad gedaan hebben. 5. Zo zegt de HEERE tegen de profeten die Mijn volk misleiden, die, als zij met hun tanden kunnen bijten, vrede verkondigen. Wie hun echter niets in hun mond geeft, aan hem verklaren zij de oorlog. 6. Daarom zal het nacht voor u worden, zonder visioen, het zal duister worden voor u, zonder waarzeggerij. De zon zal over deze profeten ondergaan en de dag zal donker over hen worden. 7. De zieners zullen beschaamd worden en de waarzeggers rood van schaamte, zij zullen allen hun baard en snor bedekken, want er komt geen antwoord van God. 8. Ik daarentegen ben vol van de kracht van de Geest van de HEERE, van recht en heldenmoed, om Jakob zijn overtreding te verkondigen en Israël zijn zonde. 9. Hoor nu dit, hoofden van het huis van Jakob en leiders van het huis van Israël, die een afschuw hebben van recht en al wat recht is, verdraaien, 10. die Sion bouwen met bloed en Jeruzalem met onrecht. 11. Hun hoofden spreken er recht voor geschenken, hun priesters onderwijzen voor loon, hun profeten plegen waarzeggerij voor geld. En nog steunen zij op de HEERE en zeggen: Is de HEERE niet in ons midden? Ons zal geen kwaad overkomen. 12. Daarom zal omwille van u Sion als een akker omgeploegd worden, Jeruzalem een puinhoop worden en de berg van dit huis tot hoogten in het woud.

Toen de discipelen van Jezus Hem vroegen, "wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld"? En Jezus antwoordde "ziet toe, dat niemand u verleide! Want velen zullen komen onder mijn naam ......en zij zullen velen verleiden". (Matteüs 24:3-5)

Jezus en Zijn discipelen waarschuwden herhaaldelijk dat religieuze misleiding een belangrijke kwestie zal zijn wanneer de tweede komst van Jezus Christus de wereld nadert.

In onze moderne samenleving wordt bewijs opgebouwd dat aangeeft, dat deze oude profetieën vandaag tot leven komen en de weg voorbereid wordt voor hun uiteindelijke vervulling in de komende jaren!

 

Misleiding Voorzegd!

Drie verschillende evangelie schrijvers tekenden de waarschuwingen van Jezus op, dat vele valse leraren vele mensen zullen misleiden als het einde van het tijdperk nadert. (Zie Matteüs 24: 3-5, 11, 24; Markus 13:5-6; Lucas 21:7-8)

Jezus waarschuwde zelfs dat "valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden". (Matteüs 24:24)

 

Jezus gaf deze waarschuwingen om gelovigen te helpen om te voorkomen te worden misleid. (Matteüs 24:25; Johannes 16:1-4)

De Apostel Paulus herhaalde bij talrijke gelegenheden vergelijkbare waarschuwingen. Hij waarschuwde dat valse leraren, geleid door een andere geest een ander evangelie zouden prediken dan die Jezus predikte en mensen zouden misleiden om een valse Jezus te aanvaarden, die niet overeenkomt met de Jezus uit de Bijbel. (2 Korintiërs 11:3-4)

 

De Bijbelse Jezus werd niet met Kerstmis geboren en predikte niet dat Christenen hun eeuwige beloning in de hemel zouden hebben. (Johannes 3:13; Handelingen 2:34; 13:36) De ware Jezus schafte de Sabbat en Gods Feestdagen niet af; Hij vierde de dagen, zoals de vroege Kerk dit deed. (Matteüs 5:17; Lucas 4:16; Handelingen 17:2)

Paulus schreef dat valse leraren, die verschillende leerstellingen prediken, zich als dienaren van Jezus Christus zouden presenteren, alhoewel satan hen in feite gebruikt om velen te misleiden. (2 Korintiërs 11:13-15)

De Apostel Petrus voorzag ook de komst van valse leraren, die "verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen..... En velen zullen hun losbandigheden navolgen, zodat door hun schuld de weg der waarhei gelasterd zal worden". (Petrus 2:1-3)

 

De Apostel Paulus waarschuwde, dat Christenen "in de laatste dagen" mensen moeten mijden, die "met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben" (2 Timoteüs 3:1-9), omdat dergelijke mensen, Christenen op het verkeerde pad zullen leiden.

Deze valse leraren zullen oprechte mensen misleiden door geraffineerde argumenten over leerstelling, schijnbaar oprechte filosofische redenering en emotionele oproepen tot zinloze menselijke tradities. (Zie Efeze 4:14; 5:6-7; Kolossenzen 2-8)

 

Paulus legde uit, dat kort voor de terugkeer van Jezus Christus een "mens der wetteloosheid" - een wetteloze religieuze leider, beïnvloed door satan - enorme aantallen mensen, die Gods woord niet kennen, misleidt, door aan hen "allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen" te tonen. (2 Thessalonicenzen 2:1-15)

De Apostel Johannes openbaarde dat deze wetteloze persoon "grote tekenen doet" en door die tekenen "hen verleidt, die op de aarde wonen ". (Openbaring 13:11-18)

Net vóór de terugkeer van Christus zal deze grote valse religieuze leider miljoenen mensen ertoe brengen om een machtige politieke figuur te aanbidden, die ook door satan wordt beïnvloed.

Satan werkt sinds lange tijd om mensen te misleiden. De Bijbel openbaart duidelijk dat hij Adam en Eva misleidde. (Genesis 3:13; 2 Korintiërs 11:3; 1 Timoteüs 2:14) Van toen af heeft Satan als "de god dezer eeuw" (2 Korintiërs 4:3-4) de hele wereld misleid met misleidende denkbeelden over religie. (Openbaring 12:9)

Opb 12:9 De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de oude slang en wordt ook wel de duivel of de satan genoemd. Hij is het die de mensen ongehoorzaam maakt aan God. Hij werd samen met zijn engelen op de aarde gegooid.

 

Het is voor velen moeilijk te geloven, maar de Bijbel openbaart dat vóór de terugkeer van Jezus Christus, satan twee personen zal beïnvloeden - een machtige politieke figuur, het "Beest" genaamd en een religieuze leider van wereldformaat, die wonderen verricht - om de mensen van deze wereld te misleiden in het volgen van satan zelf!

Valse Profeten en Leraren

Tegenwoordig hebben de wonderen van de moderne technologie - zoals radio, televisie en het Internet - honderden en duizenden zichzelf benoemde predikers en leraren in staat gesteld om talloze tegenstrijdige denkbeelden over religie te verspreiden in de wereld. Sommige van deze religieuze leraren beweren visioenen te zien, met God te spreken en bijzondere openbaringen uit geestelijke bronnen over de toekomst te ontvangen. Het Internet, de televisie, radio en publicatie media worden overspoeld met vreemde denkbeelden over religie. Alhoewel vele predikers beweren uit de Bijbel te prediken, zijn zij het vaak niet eens met anderen, die ook beweren uit de Bijbel te prediken.

Andere religieuze leraren beweren, dat zij verborgen waarheden hebben gevonden in andere "heilige" geschriften of "verloren" evangeliën, die door verantwoordelijke Bijbelwetenschappers reeds lang verworpen zijn als zijnde vals. Dankzij de elektronische media is onze moderne wereld duidelijk met religieuze leraren overspoeld. Vele valse leraren komen in overvloed voor en velen komen in de naam van Jezus Christus - en misleiden vele mensen - precies zoals Bijbelprofetieën lang geleden voorspelden!

 

HOE MISLEIDING PLAATSVINDT

 

  • Waarom tekenden Jezus en de Apostelen zoveel waarschuwingen op over religieuze misleiding, die aan het einde van dit tijdperk zou gebeuren?
  • Hoe wisten zij, dat dit zou gebeuren?

De God van de Bijbel openbaart, dat Hij alleen in staat is om de toekomst te voorzeggen. (Jesaja 46:8-10)

Jesaja 46:8-10 Gedenkt hieraan en erkent uwe schuld, gij afvalligen, neemt het ter harte! 9. gedenkt de vroegere dingen van oudsher, dat ik alleen God ben, GOD, en dat niets mij gelijkt; 10. die van den aanvang de toekomst verkondig, lang van te voren, wat nog niet is geschied; die zeg: Mijn raad zal bestaan, en al wat mij behaagt, volbreng ik....

Hij weet, dat satan een leugenaar is (Johannes 8:44), die erop uit is om Gods Plan van behoud te verijdelen door niets vermoedende mensen, die ontvankelijk zijn voor zijn misleidende activiteiten, te beïnvloeden.

 

In de afgelopen eeuw hebben wij in de zogenaamde westerse "Christelijke" wereld gezien, dat seculiere academici, theologen, leraren en atheïsten niet alleen twijfels hebben verspreid, maar zelfs de spot drijven met de Bijbel en het denkbeeld van Gods bestaan! Tegenwoordig is het tegen de wet om in vele openbare scholen te bidden of de Bijbel te lezen. Vele van 's werelds meest vooraanstaande theologen geloven niet in een persoonlijke God en beschouwen de Bijbel niet als het geïnspireerde Woord van God; voor hen is het vermoedelijk gewoon een ander boek, vol met mythen en legenden!

 

  • Deze houding van twijfel en ongeloof heeft onze samenlevingen tegenwoordig gevuld tot het punt, waardoor veel mensen de Bijbel zelfs niet lezen; zij weten dus niet wat er in staat.

Onderzoeken laten zien dat grote aantallen mensen in de westerse wereld tegenwoordig Bijbelanalfabeten zijn! De meeste mensen weten niet wat de Bijbel voorzegt. Zij weten niet dat satan bestaat, noch weten zij hoe hij werkt of wat zijn intenties zijn. Dit alles zorgt voor de vruchtbare grond voor de zaden van teleurstelling om te ontkiemen en te groeien - hetgeen wij tegenwoordig zien. Dit werd lang geleden voorzegd door de profeet Hosea, die schreef,  "mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis" (Hosea 4:6), omdat zij God vergeten zijn en Zijn instructies verwierpen - en wij zullen ernstige gevolgen oogsten als resultaat.

 

Nu het einde van dit tijdperk nadert kunt U vermijden om verleid te worden als u de tijd neemt om de Bijbel te bestuderen en te leren wat hij werkelijk zegt. (2 Timoteüs 2:15) De Bijbel moedigt ons aan, "toetst alles en behoudt het goede". (1 Thessalonicenzen 5:21)

 

Jezus Christus verklaarde, "als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken". (Johannes 8:31-32)

 

  • Wijdverspreide religieuze misleiding werd voorzegd als het einde van het tijdperk nadert.
  • Als U weet wat er komt en hoe het zal komen en wanneer U alert blijft en in Gods Woord kijkt voor leiding, zult U niet misleid worden!

(uit: de wereld van morgen)

Jezus zei:

"Zie, het Koninkrijk Gods is in u" (Gr.: entos=binnenin)

(Luc.17:21)

"Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld, niet van hier"

(Joh.18:36)

Gods koninkrijk van kracht bestaat niet uit woorden, maar uit kracht (1 Cor. 4:20).

De wereld van de duisternis is een liefdeloze wereld en de antichrist is hard van aangezicht. Hij is de wetteloze!!!!!

Overheden in de eindtijd zullen meer en meer in dienst staan van de duisternis. Zullen wetten invoeren die rechtstreeks uit de duisternis komen en de mens tot slaaf van satan maken. Met de bedoeling satan als de messias erkennen en aanbidden i.p.v. JHVH. Yeshua verdwijnt daarmee uit de wereld. Hij die gezegd heeft: Mij hebben ze gehaat, ze zullen u haten. Het nieuwe normaal is verbonden met de wetteloze.

Voor een wetteloze overheid is ook geen dageraad. We mogen bidden voor de overheid, mits we ook de vruchteloze praktijken van de duisternis ontmaskeren. Velen in de kerk is geleerd van gezag is gezag en daarmee onderwierp men zich aan de overste dezer wereld. Leiders die zich voordoen als het Lam, maar spreken als de draak. Als Bafometh een ereplaats in het torentje in de

regeringszetel van Den Haag heeft, dan heb je niet met Haagse bluf van doen, maar JHVH laat je de werkelijkheid zien van de eindstrijd van Genesis 3 vers 15.

 

De wereld wordt in 2 kampen verdeeld en de ware gelovigen zullen tweede rangs burgers worden. Religie en politiek hebben vele mensen misleid en verleid. En als ik bid voor de overheid dan bid ik voor bekering, maar blijf me geestelijk verzetten tegen de wetteloosheid!

Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen: Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen, Matth. 4:17.

 

Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis maar ontmasker die juist, want wat daar in het verborgene gebeurt, is te schandelijk voor woorden. Efeziërs 5:11-12

 

Voor die wereld bidt Yeshua dan ook niet. Yeshua zegt in het hogepriesterlijk gebed:

Jezus' gebed voor zijn leerlingen

Johannes 17:1 Dit sprak Jezus, en Hij sloeg Zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, het uur is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijkt, 2. zoals U Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat Hij eeuwig leven geeft aan allen die U Hem gegeven hebt. 3. En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt. 4. Ik heb U verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat U Mij gegeven hebt om te doen. 5. En nu verheerlijk Mij, U Vader, bij Uzelf, met de heerlijkheid die Ik bij U bezat voordat de wereld er was. 6. Ik heb Uw Naam geopenbaard aan de mensen die U Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van U en U hebt hen Mij gegeven, en zij hebben Uw woord in acht genomen. 7. Nu hebben zij erkend dat alles wat U Mij gegeven hebt, bij U vandaan komt. 8. Want de woorden die U Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, en zij hebben ze aangenomen, en zij hebben daadwerkelijk erkend dat Ik van U uitgegaan ben, en hebben geloofd dat U Mij gezonden hebt. 9. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die U Mij gegeven hebt, want zij zijn van U. 10. En al wat van Mij is, is van U, en wat van U is, is van Mij; en Ik ben in hen verheerlijkt. 11. En Ik ben niet meer in de wereld, maar dezen zijn in de wereld, en Ik kom naar U toe. Heilige Vader, bewaar hen die U Mij gegeven hebt in Uw Naam, opdat zij één zullen zijn zoals Wij. 12. Toen Ik met hen in de wereld was, bewaarde Ik hen in Uw Naam. Hen die U Mij gegeven hebt, heb Ik bewaard en niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon van het verderf, opdat de Schrift vervuld wordt. 13. Maar nu kom Ik naar U toe en spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle Mijn blijdschap in zichzelf hebben. 14. Ik heb hun Uw woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals Ik niet van de wereld ben. 15. Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze. 16. Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben. 17. Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid. 18. Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden. 19. En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. 20. EN IK BID NIET ALLEEN VOOR DEZEN, MAAR OOK VOOR HEN DIE DOOR HUN WOORD IN MIJ ZULLEN GELOVEN, 21. OPDAT ZIJ ALLEN ÉÉN ZULLEN ZIJN, ZOALS U, VADER, IN MIJ, EN IK IN U, DAT OOK ZIJ IN ONS ÉÉN ZULLEN ZIJN, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt. 22. En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn; 23. Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad. 24. Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die U Mij gegeven hebt, omdat U Mij hebt liefgehad vóór de grondlegging van de wereld. 25. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft U niet gekend, maar Ik heb U gekend, en dezen hebben erkend dat U Mij gezonden hebt. 26. En Ik heb hun Uw Naam bekendgemaakt, en zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee U Mij hebt liefgehad, in hen is, en Ik in hen.

Jur