Ezra   (inleiding)

INLEIDING
Het lijkt voor de hand te liggen dat Ezra ook de schrijver is van dit Bijbelboek. Een deel ervan is on de ik-vorm geschreven (Ezra 7:27-9). Toch worden Kronieken, Ezra en Nehemia in het algemeen als een doorlopende geschiedschrijving gezien. Ook de boodschap is hetzelfde. Het is dus mogelijk dat de drie Bijbelboeken in dezelfde schrijverskring zijn ontstaan. Behalve in het Bijbelboek Ezra komen we Ezra ook tegen in het Bijbelboek Nehemia. Daarin wordt beschreven hoe hij als priester, het volk onderwijst in de wet van van God (Zie Nehemia 8 en 10). Ezra als de geestelijke leider van het volk.

Wanneer is het Bijbelboek geschreven?

Het Bijbelboek Ezra is in elk geval geschreven na 430 voor Chr. (zie Neh. 13:6) en vóór 424 voor Chr. (de dood van koning Artaxerxes).

Over welke tijd gaat het Bijbelboek?

De Bijbelboeken Ezra en Nehemia beschrijven de geschiedenis van het Joodse volk na de ballingschap tot en met het optreden van Ezra en Nehemia zelf. Het Bijbelboek Ezra beslaat een periode van ongeveer 100 jaar. Het Perzische rijk is dan dè wereldmacht. De Perzen hebben onder leiding van koning Kores de Babyloniërs verslagen. Onder de opvolgers van Kores breidt het rijk zich verder uit. Ook Juda is onderdeel van het Perzische rijk. De Perzische heersers stellen zich verdraagzaam op. Zo proberen ze de overwonnen volken voor zich te winnen. Het boek Ezra bestaat uit twee delen.  Het eerste deel (hoofdstuk 1-6) behandelt de terugkeer van Israël uit Babel en de periode die daar direct op volgt. Het tweede deel (hoofdstuk 7-10) vertelt de geschiedenis van de profeet Ezra zelf.  Het wordt het gedenkschrift van Ezra genoemd. De gebeurtenissen in dit tweede deel spelen zich veel later af. 

Wat is de kern?

Het Bijbelboek Ezra laat zien hoe God Zijn belofte vervult (Ezra (:8-9). Het volk Israël keert terug uit ballingschap, de tempel te Jeruzalem wordt herbouwd en de eredienst wordt hervat.

Wat is bijzonder?

AANSLUITING

Het boek Ezra sluit goed aan op 2 Kronieken. In het laatste hoofdstuk van 2 Kronieken wordt beschreven, hoe Nebukadnezar, de koning van Babel, Jeruzalem verwoest en een belangrijk deel van de inwoners wegvoert naar Babel. Het Bijbelboek eindigt met verzen van hoop; na 70 jaar zal het volk uit de ballingschap terugkeren. Dat heeft God beloofd aan Zijn knecht Jeremia (zie Jer. 25:11 en Jer. 29:10).

Het boek Ezra eindigt met dezelfde woorden waarmee 2 Kronieken eindigt (zie 2 Kronieken 36:22-23 en Ezra 1:1-3)

LEIDING

Een centraal thema in het Bijbelboek Ezra is Gods leiding. De HEERE draagt er zorg voor dat koning Kores aan de Joden toestemming geeft om terug te keren (Ezra 1:1). Hij maakt koningen gewillig (zie Spr. 21:1).

Dat bleek al bij Koning Kores, maar nu ook bij zijn opvolgers Darius (Ezra 6:22) en Arthasasta (Ezra 7:6 en 27). De HEERE draagt er ook zorg voor dat velen met Ezra willen terugkeren (Ezra 1:5). In het gedenkschrift van Ezra wordt de ‘hand van God’ zes keer genoemd (Ezra 7:6,9 en 28 en Ezra 8:28, 22 en 31. Ezra merkt Gods leiding op en dankt God ervoor (Ezra 7: 27-38). Omdat Ezra weet dat God alles leidt, bidt hij om Zijn hulp. En ‘Hij liet zich door ons verbidden’ (Ezra 8:21-23)

BEDREIGING

Hoewel God alle dingen leidt, betekent dit niet dat er geen moeilijkheden zijn.  Het voortbestaan van het Joodse volk dat uit Babel is teruggekeerd wordt bedreigd. Die bedreiging komt van buitenaf en van binnenuit. Van buitenaf is er bedreiging van de Samaritanen. Dat probleem speelde al in de tijd van Zerubbabel, maar speelt nog steeds in de tijd van Ezra en Nehemia. Van binnenuit is er het probleem van de gemengde huwelijken. De kinderen van de Joden trouwen met de kinderen van de heidenen. Hierdoor komt het voortbestaan van het geheiligd Zaad in gevaar.  (Ezra 9-10).

EREDIENST

De terugkeer van Israël is niet alleen een terugkeer naar het land, maar ook een terugkeer naar de dienst van God. De tempel en het altaar worden opgebouwd op dezelfde plaats waar deze eerst hebben gestaan (Ezra 3:3 en Ezra 5:15). De offerdienst word hersteld ‘volgens wat geschreven staat in de wet van Mozes’ (Ezra 3:2 – Ezra 6:218). Muziek en zang gebeuren ‘naar de instelling van David’ (Ezra 3:10). Ezra onderwijst het volk in de wet van God (Ezra 7:10). Onder de teruggekeerde ballingen is het verlangen om naar Gods Woord te leven groot.

BEKERING

Vóór de ballingschap had de prediking van de profeten meestal geen effect. Daarom kwam God met Zijn straffen (zie 2 Kron 36:15-16). Nu na de terugkeer uit ballingschap, wordt geluisterd naar de prediking van Haggaï en Zacharia (Ezra 5). De schuldbelijdenis van Ezra vindt weerklank (Ezra 9) en het volk bekeert zich.

(Overgenomen van BMU)