To translate this website in different languages click here.

De Olijfberg

YESHUA (JEZUS) EN DE OLIJFBERG

De Olijfberg speelt een heel belangrijke rol in het aardse leven van de Here Yeshua. Ooit zal onze Here, Yeshua HaMashiach wederkomen … naar deze berg (Zach 14).

Yeshua is de Geliefde Zoon, de Davids Zoon. David betekent ‘Geliefde’. De Hebreeuwse letters voor David דוד, zijn dezelfde letters in het woord "Geliefde".  Dit is dus een opmerkelijke woordspeling. Yeshua is een afstammeling van David, maar Hij is ook Gods Geliefde Zoon, zoals een hemelse stem te kennen gaf bij Zijn verheerlijking op de berg.

“DIT IS MIJN GELIEFDE ZOON, IN WIE IK MIJN WELBEHAGEN HEB; LUISTER NAAR HEM!”
Mattheüs 17: 5.

De Olijfberg wordt twee keer genoemd in het OT. In het bekende Zacharia 14, maar ook in een verhaal waarin koning David een rol speelt. Dat verhaal blijkt ook typische en anti-typische schaduwen vooruit te werpen naar Yeshua. David moet vluchten voor zijn zoon Absalom en trekt over de Olijfberg weg:

Toen kwam iemand David berichten: De mannen van Israël hebben Absaloms partij gekozen. Daarop sprak David tot al zijn dienaren die te Jeruzalem bij hem waren: Staat op, laten wij vluchten, want anders zullen wij niet aan Absalom ontkomen … Het gehele land weende luid, toen al het volk voorbijtrok; de koning stak de beek Kidron over en al het volk trok in de richting van de woestijn … David nu besteeg de helling van de Olijfberg, en weende onder het voortgaan, het hoofd omhuld en barrevoets; en allen die bij hem waren, hadden het hoofd omhuld en trokken al wenende voort … Toen David op de top was aangekomen … (2 Sam. 15).

Er zijn hier heel wat parallellen te vinden tussen Yeshua en zijn voorouder koning David.

-David vlucht voor verrader
-David vlucht voor geweld
-David steekt de Kidron over
-David beklimt de Olijfberg
-David weent op de Olijfberg

In de tijd van Yeshua gingen de zaken net zo, of juist tegengesteld. Yeshua stak ook de Kidron over, beklom de voet van de Olijfberg, weende ook, maar wachtte op de verrader en op het geweld. Yeshua had door kunnen lopen, de woestijn in, maar hij stopte bij Getsemane aan de voet van de Olijfberg.

2 Sam. 18:33 & 2 Sam. 19 :4

We maken nu even een gek sprongetje. Absalom is een beeld van de antichrist, die van oorsprong ook één van de “zonen van God” was, maar de positie van de eniggeboren Zoon van God begeerde en zich gelijk wilde stellen aan God. We kunnen in Absalom tot op zekere hoogte een beeld van Yeshua Christus zien, zoals ook de antichrist zich zal voordoen. De naam van de zoon van David is Absalom, Dat betekent: “Vader is vrede”, hij is de zoon. Yeshua is de ware Vredevorst en Gods Zoon. In het verhaal van David zien we hartverscheurend verdriet van de vader om zijn zoon:

Toen ontroerde de koning; hij ging naar het bovenvertrek van de poort en weende. En terwijl hij heen en weer liep, sprak hij: MIJN ZOON Absalom, MIJN ZOON, MIJN ZOON Absalom! Och, dat ik in uw plaats gestorven ware, Absalom, MIJN ZOON, MIJN ZOON! (2 Sam. 18:33). De koning nu had zijn aangezicht omhuld. Met luide stem riep de koning: MIJN ZOON Absalom, Absolom MIJN ZOON, MIJN ZOON! (2 Sam 19:4).

Volgens de tekst roept hij acht keer mijn zoon! David heeft diep verdriet over zijn zoon Absalom … die verraderlijk tegen zijn vader in opstand kwam. David werd daarover ook berispt: “door lief te hebben wie u haten, en door te haten wie u liefhebben…. “ Absalom stierf om zijn eigen zonden. Hoeveel te meer verdriet moet God de Vader wel gehad hebben toen duizend jaar later Zijn Zoon Yeshua stierf. Een Zoon die Zijn Vader eerde en onschuldig was. Hij stierf voor onze zonden.

DE OLIJFBERG – HAR HAZETIM

Vanwege de vele Olijfbomen die er ooit groeiden heette de berg ten oosten van Jeruzalem de Olijfberg, Har haZetim – Berg der Olijven.

Veel belangrijke gebeurtenissen vonden hier plaats. Er is niet alleen de Olijfberg, maar ook er omheen: Getsemane aan de voet van de Olijfberg. Aan de achterkant, richting woestijn lagen de dorpjes Betfage en Betanië tegen de helling van de Olijfberg.

Het woordje Olijfberg komt 14 keer in de Schrift voor. Het getal 14 is het getal van David (D_V_D, 4-6-4). Belangrijk, want de Berg zou een rol spelen in het leven van zowel koning David, als Yeshua de Davids Zoon. De dorpjes Betanië (11 keer) en Betfage (3 keer) op de oosthelling van de Olijfberg komen tezamen ook 14 maal voor.

Olijfberg, Har haZetim of Berg der Olijven, verwijst natuurlijk naar Olijfolie en naar de Heilige Geest. Het is als het ware de Gezalfde Berg, de Berg van Zalfolie. Yeshua haMashiach, de Messias, betekent de Gezalfde. Hij werd tweemaal op deze berg gezalfd (Betanië), hoofd en voeten. Hij die Zelf zou zalven met de Heilige Geest en met vuur.

Lukas verhaalt ons hoe Yeshua de gewoonte had om met zijn discipelen op de Olijfberg te slapen. Met zijn dertienen was ook wel wat veel om steeds bij Lazarus, Martha en Maria aan te komen in Betanië.

Overdag leerde Hij in de tempel, doch de nachten bracht Hij buiten door op de berg, Olijfberg genaamd. En Hij verliet de stad en ging, zoals Hij gewoon was, naar de Olijfberg. En ook zijn discipelen volgden Hem. (Lukas 21:37; 22:39).

Klaarblijkelijk had Yeshua een half jaar eerder deze gewoonte ook al, om hier buiten de stad, bij zijn vijanden vandaan, te slapen. Het laatste Loofhutttenfeest van Yeshua (30 AD) een half jaar vóór Zijn laatste Pascha (31 AD), wordt uitvoerig beschreven in Johannes 7. Op de 7e en laatste dag van het Feest, de dag dat er 7 keer uit Siloam water gehaald werd, riep Yeshua uit: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! (Joh 7:37). Ook toen al wilde men Hem grijpen (vers 44). In Johannes 8:2 staat dat Yeshua (voor de Achtste Dag) weer ’s morgens vroeg in de tempel was. Yeshua had die nacht – en waarschijnlijk de nachten ervoor ook – geslapen op de Olijfberg (Joh 8:1).

INTOCHT OVER DE OLIJFBERG

Er zijn vier versies van de intocht van Yeshua te Jeruzalem (Mt 21; Mk 11; Lk 19; Joh 12). De intocht ging van Betfage naar de top van de Olijfberg, voorts naar beneden, richting stad. Hieronder de langste versie in Lukas:

En het geschiedde, toen Hij dicht BIJ BETFAGE EN BETANIE KWAM, BIJ DE BERG, GENAAMD OLIJFBERG, dat Hij twee van zijn discipelen uitzond, en zei: Gaat naar HET DORP HIERTEGENOVER [BETFAGE?] en als gij het binnenkomt, zult gij daar een veulen vastgebonden vinden, waarop nog nooit iemand gezeten heeft; maakt het los en brengt het hier … En zij brachten het tot Yeshua, en wierpen hun klederen over het veulen en hielpen Yeshua er op. En terwijl Hij voorttrok, spreidden zij hun klederen op de weg. Toen Hij reeds DICHTERBIJ [BIJ DE STAD] KWAM, AAN DE GLOOIING VAN DE OLIJFBERG, begon de gehele menigte der discipelen vol blijdschap God te prijzen, met luider stem, om al de krachten, die zij gezien hadden, en zij zeiden: Gezegend Hij, die komt, de Koning, in de naam des Heren; in de hemel vrede en ere in de hoogste hemelen. En enige der Farizeeën uit de schare zeiden tot Hem: Meester, bestraf uw discipelen. En Hij antwoordde en zei: Ik zeg u, indien dezen zwegen, zouden de stenen roepen. EN TOEN HIJ NOG DICHTERBIJ GEKOMEN WAS EN DE STAD ZAG, WEENDE HIJ OVER HAAR, en zei: Och, of gij ook op deze dag verstond wat tot uw vrede dient; maar thans is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen, waarin uw vijanden een bolwerk tegen u zullen opwerpen en u omsingelen en u van alle zijden in het nauw brengen, en zij zullen u en uw kinderen in u vertreden en zij zullen in u geen steen op de andere laten, omdat gij de tijd niet hebt opgemerkt, dat God naar u omzag (Lk 19:29-44).

Voor zijn kruisiging wordt Yeshua geëerd en trekt op een ezel Jeruzalem binnen, zoals Salomo eertijds ook vanuit het oosten Jeruzalem binnentrok op een muildier. Het volk bejubelt Hem en spreid mantels en groen voor Hem neer en verwelkomt Hem met palmtakken. Op de glooiing van de berg – nog voor Jeruzalem binnen te trekken – weent Yeshua over de stad (en haar komende verwoesting).

DUBBELE BODEMS

Het verhaal zit vol met symboliek en dubbele bodems. Nu bij Zijn 1e komst gaat Yeshua op een ezel over de Olijfberg de stad binnen en weent over haar (zoals David ooit weende over de stad die hij moest verlaten), waar Hij zal sterven als Koning der Joden. Straks bij Zijn 2e komst komt Yeshua op een wit paard (Opb 19:11) en zal de Olijfberg splijten wanneer Zijn voeten die raken, en zal Hij als Koning der koningen en Heer der heren, Jeruzalem ontzetten van haar vijanden. Bij het wenen over Jeruzalem maakt Yeshua toespelingen op zowel de komende vernietiging van 70 AD, als haar lot in de eindtijd. Bergen zijn vaak erg belangrijk in de Bijbel. Yeshua zal zeer zeker van deze berg gehouden hebben met zijn glorieuze bestemming ten tijde van de Wederkomst (Zach 14).

DE VIJGENBOOM EN DE OLIJFBERG

Aan de weg over de Olijfberg stond vlak voor Jeruzalem een vijgenboom (Mt 21; Mk 11). Yeshua vervloekte deze vijgenboom:
En de volgende dag, toen zij VAN BETANIË kwamen, werd Hij hongerig. En toen Hij van verre een vijgenboom zag, die bladeren had, ging Hij daarheen om te zien of Hij er ook iets aan vinden zou. En erbij gekomen, vond Hij er niets aan dan bladeren; want het was de tijd niet voor vijgen. En Hij antwoordde en zei tot hem. Nooit ete meer iemand vrucht van u in eeuwigheid! En zijn discipelen hoorden het. En zij kwamen te Jeruzalem … En toen het laat werd, gingen zij de stad uit, naar buiten. En toen zij des morgens vroeg langs de vijgenboom kwamen, zagen zij, dat hij van de wortel af verdord was. En Petrus herinnerde het zich en zei tot Hem: Rabbi, zie de vijgenboom, die Gij vervloekt hebt, is verdord. En Yeshua antwoordde en zei tot hen: Hebt geloof in God. Voorwaar, Ik zeg u, wie TOT DEZE BERG [DE OLIJFBERG] zou zeggen, hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal hem geschieden (Markus 11:12-23).

De vervloeking van de vijgenboom was een les in geloof. Yeshua wil niet dat wij geloof zouden hebben en dat de Olijfberg in zee gestort zou worden. Maar hebben wij wel geloof dat Yeshua wederkomt en dat de Olijfberg dan zal splijten? Yeshua wil dat we dat wel geloven, want dat staat geprofeteerd. Om Yeshua te volgen is geloof essentieel.

REDE DER LAATSTE DINGEN

En toen Hij OP DE HELLING VAN DE OLIJFBERG gezeten was (Mk 13:3). Toen Hij OP DE OLIJFBERG gezeten was, kwamen zijn discipelen … en zeiden: Zeg ons … wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld? (Mt 24:3).
Wanneer Yeshua op de helling van de Olijfberg zit komen zijn discipelen tot Hem, wijzen op de gebouwen en ontstaat er een toespraak over de eindtijd, over de Wederkomst van de Here Yeshua. Met Zacharia 14 in het achterhoofd is het niet zonder belang dat deze lange rede (Mt 24:4-25:46) over de eindtijd juist op de Olijfberg uitgesproken wordt. Enkele elementen uit de toespraak:

-gij zult gehaat worden om mijns naams wil
-de wetsverachting zal toenemen
-de liefde zal verkillen
-volharden tot het einde
-het evangelie zal in de gehele wereld gepredikt worden
-de gruwel der verwoesting
-gelijk de bliksem zal de komst van de Zoon des mensen zijn
-zon, maan en sterren zullen verduisterd worden
-Yeshua zal komen op de wolken des hemels
-engelen met luid sjofar-geschal
-niemand weet de dag of het uur
-waakt dan
-de vijf wijze en de vijf dwaze maagden
-de parabel van de talenten (5-2-1)
-het oordeel van de Zoon des mensen (betreffende onze daden tav anderen)

GEZALFD VÓÓR BEGRAFENIS

Yeshua wordt op de Olijfberg te Betanië gezalfd met kostbare mirre. Volgens Matteüs en Markus was het een naamloze vrouw die ten huize van Simon de Melaatse zijn hoofd zalfde en volgens de variant van het Johannes Evangelie was het Maria, de zus van Lazarus, die zijn voeten zalfde:

Yeshua dan kwam 6 dagen voor het Pascha te Betanië, waar Lazarus was, die Yeshua uit de doden had opgewekt. Zij richtten daar dan een maaltijd voor Hem aan en Marta bediende, en Lazarus was een van hen, die met Hem aan tafel waren. Maria dan nam een pond echte, kostbare nardusmirre, en zij zalfde de voeten van Yeshua en droogde zijn voeten af met haar haren; en de geur der mirre verspreidde zich door het gehele huis. Maar Judas Iskariot, een van zijn discipelen, die Hem verraden zou, zei: Waarom is deze mirre niet voor 300 schellingen verkocht en aan de armen gegeven? … Yeshua dan zei: Laat haar begaan en het bewaren voor de dag mijner begrafenis; want de armen hebt gij altijd bij u, maar Mij hebt gij niet altijd (Joh 12:1-8).

OPSTANDING DER DODEN

Lazarus, Marta en Maria woonden te Betanië op de hellingen van de Olijfberg. Het is betekenisvol dat Yeshua juist hier Lazarus uit de dood opgewekt had (Joh 11). En hij was al vier dagen dood. Lazarus was zeer waarschijnlijk ergens buiten Betanië op de helling van de Olijfberg begraven.


De Olijfberg staat voor de (weder)komst van de Messias en de opstanding der doden. In dat licht krijgt de dood en de opstanding van Lazarus op de flanken van de Olijfberg extra betekenis. De Olijfberg wordt al 3000 jaar als begraafplaats gebruikt en er liggen zo’n 150.000 mensen begraven.


Veel Bijbelverzen verbinden de wederkomst met de opstanding der doden:

Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan (1Thess. 4:16-17).

GETSEMANE

Getsemane ligt aan de voet van de Olijfberg. Getsemane betekent oliepers. Hier was een tuin waar Yeshua zijn laatste uren in gebed doorbracht, voor Zijn arrestatie.

HEMELVAART

Ergens tussen Betanië en de top voer Yeshua ten hemel en gaf Zijn discipelen de laatste instructies:
En Hij leidde hen naar buiten tot bij Betanië en Hij hief de handen omhoog en zegende hen. En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde (Lk 24:50-51). Toen keerden zij terug naar Jeruzalem van de berg, genaamd de Olijfberg
(Handelingen 1:12a).

ZACHARIAS 14

Dan zal de HERE uittrekken om tegen die volken te strijden … zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts … En de HERE, mijn God, zal komen, alle heiligen met Hem (Zach 14:3-5).

(bron onbekend - bewerkt)

 

Ida