English & other languages: click here!

Terug naar het antichristelijk rijk

Uit een artikel van E. Smit: ‘Bestaat er een plan? ‘ (1975)

Wat heeft de Bijbel nu verder over de Grote Samenzwering te vertellen? Wij lezen daar over een indrukwekkend ‘Supermens’, de Antichrist, of het ‘Beest’ geheten, die enkele jaren vóór de wederkomst van Christus in het Heilige Land zijn hoofdkwartier zal vestigen, en wiens doel is: de wereldheerschappij, met Lucifer als god. Hij zal hierin slechts gedeeltelijk slagen, omdat zijn tijd te kort zal zijn, om de gehele wereld toe te voegen tot de oorspronkelijke kern van dit rijk rond de Middellandse Zee. We mogen echter zonder meer aannemen, dat indien de komst van Christus zijn werk niet zou stuiten of vernietigen, hij er zeker in zou slagen de gehele aarde onder zijn leiding te brengen. Zijn plannen zijn ons bekend uit de Bijbel … ..en o.a. uit de brief van Albert Pike!

De Bijbel leert ons verder, dat bepaalde mensen, volken en groepen aan zijn greep zullen weten te ontkomen. Dit zal gebeuren omdat een zeker percentage der mensen, ondanks alle verleidingen, de God van Israël en Jezus Christus trouw zullen blijven. Dit laatste zal uiteindelijk leiden tot de uitredding van de gehele aarde uit de handen van de Illuminatie-Antichrist.


Maar wij willen verder gaan met u het een en ander uit de Bijbel te vertellen. Dit boek leert ons de afkomst en oorsprong van deze antichrist en zijn hoofdtrawanten.

 

De Bijbel vertelt ons, hoe Jakobs (andere naam voor Israël) tweelingbroer Esau, uit jaloezie wegens het hem ontnomen eerstgeboorterecht, met zijn nageslacht de rol op zich neemt van onverzoenlijke erfvijand van Gods instrumenten op aarde: Jakob-Israël, Juda, Jezus Christus, en Diens Gemeente. Esau begreep nl., dat dit eerstgeboorterecht ook het recht op wereldheerschappij inhield, dat nu aan Jakobs nageslacht ten deel viel. En het zou Jakobs verre nazaat, Jezus Christus, zijn, die deze heerschappij in handen zou nemen.

 

Maar Esau bleef onverzoenlijk. Hij bouwde een eigen systeem van verovering der wereldmacht op. Ook hij wist dat dit tijdens zijn leven niet zou gelukken, maar dat dan wellicht zijn nageslacht wèl zou slagen. En omdat de ‘God van Israël’ zich verbonden had aan Jakob-Israël, had Esau geen andere keus dan zich aan te bieden aan Gods tegenstander, Lucifer. (natuurlijk had Esau een andere keus, maar die maakte hij niet. Hij had moeten erkennen dat Jakob door God was aangesteld tot die taak, zoals Jonathan dat deed ten opzichte van David) De hele zaak blijkt dus een familie vete te zijn: een vete tussen tweelingbroers! Uit Esau’s nazaten zal dan eens de ‘antichrist’ voortkomen, die zich als valse Messias zal opwerpen, terwijl de na hem komende ware Messias, Jezus Christus, een nazaat is van Jakob.

Uit Esau’s bastaardkleinzoon, AMALEK, ontstond een apart volk, dat in nog sterkere mate dan de andere Esau-takken vervuld was van haat voor Israël en diens God. Deze haat, van zijn grootvader geërfd, droeg Amalek op zijn nageslacht over. De strijd tegen Amalek zal volgens de Bijbel duren ‘van geslacht tot geslacht’, m.a.w. moet ook nu nog aan de gang zijn. Uit deze Esau-Amalek-lijn zijn twee duistere figuren voortgekomen, die u wellicht bekend voorkomen: nl. HAMAN, de jodenhater, die als een soort Eichmann de uitroeiing van alle joden omstreeks 500 v. Chr. op het oog had.

Zijn aanslag werd door de beroemde koningin Esther verijdeld , en verder HERODES en diens zonen van dezelfde naam, die zich, hoewel Esau-nazaten, ‘koningen der joden’ noemden, maar wier levens één strijd zijn geweest tegen de ware joden, de Messias Jezus Christus, en later: tegen Diens Gemeente. De strijd tussen Jakob en Esau in Bijbel en Historie is een bijzonder spannend en boeiend onderwerp. Zoals sommige detectiveromans op het gegeven van de ‘tweelingbroers’ zijn gebaseerd, waarbij de ‘boze’ broer zich dan vermomt als de ‘goede’, zo toont de ware detectivestory der gehele menselijke geschiedenis, de ‘strijd met Amalek van geslacht tot geslacht’, ons eigenlijk hetzelfde beeld, maar dan ‘in het groot’. Amalek en Esau’s nakomelingen hebben zich onder andere namen doorlopend geïnfiltreerd in andere volken, en deze opgezet tegen Israël.

 

Als schijn-joden en later als schijnchristenen, hebben zij zich bovendien vermomd ingedrongen in geheel Israël. Als echte ‘tweelingbroers’ konden zij dit beter dan welke vijand dan ook, en hun successen, die zij achter een Jakob-Juda-Israël-masker verborgen, wisten te behalen, zijn legio geweest. Sinds in 125 v. Chr. het grootste deel van het uit Esau gesproten volk, door het rijk Juda werd ingelijfd, en voortaan tot een deel van het joodse volk werd verklaard, is Esau’s vermomming in Jakobs kleren buitengewoon vergemakkelijkt.

 

En zo zal dan als een zogenaamde jood aan het einde van de Grote Samenzwering, de antichrist-hoofd-illuminaat, zich als de wereld-dictator aandienen. Zij, die zich uit de Bijbel wellicht vagelijk herinneren, dat uit Juda de werkelijke Messias uit het huis van David zou voortkomen, en op grond hiervan een ‘jood’ verwachten als komende koning, dienen echter stellig rekening te houden met de waarschuwing die de Bijbel zelf ons geeft in: {Openbaring 2:9 - Openbaring 3:9 } pas op voor ‘joden, die zeggen, dat ze joden zijn, maar het liegen: zij zijn de ‘Synagoge des Satans’.

 

En het zijn nu juist de Esau-Amalekieten, die zich joden noemen, maar het niet zijn! Wij zien dus, dat ook de Satan, de ‘Engel des Lichts’, Lucifer (Lichtdrager),  op aarde zijn ‘synagoge’ heeft, zijn uitverkoren volk: de ’verlichten’ of Illuminatie: de nazaten van Amalek, die zich in hun meest gevaarlijke vorm organiseerden op 1 mei 1776! Het is deze ‘Esau’, die de God van ‘Jakob’ sinds jaren in diskrediet heeft gebracht, maar zelf ‘gemikt’ heeft op de overwinning van LUCIFER, de tegenstander van Jakobs GOD. De wereldheerschappij, aan Jakob beloofd onder auspiciën van Jezus Christus, tracht Esau in handen te krijgen met behulp van de ‘andere god’: Lucifer!

Jur