To translate this website in different languages click here.

Vervulde profetieën met betrekking tot Israël

Als deze beloften vervuld zijn mogen we ook rekenen op de vervulling van alle beloften.


voorzegging

vervulling

1. De Israëlieten zullen naar Egypte trekken en hier 400 jaar blijven. Ze zullen verdrukt worden en er vervolgens met grote rijkdommen weer uit trekken. Genesis 15:13-16.

Genesis 46:1-7; Exodus 1-12 (12:35-36)

2. Uit de stam van Juda zal de koninklijke familie en de Koning der koningen voortkomen. Genesis 49:10.

2 Samuel 7:16; Hebr. 7:14.

3. Alle kinderen Israëls die weigerden het beloofde land binnen te gaan, zullen 40jaar lang in de woestijn zwerven en allen zullen zij daar sterven. Numeri 14:32-34.

Deuteronomium 2:14-15.

4. Israël is een afgezonderd volk en maakt geen deel uit van de andere volken. Numeri 23:9.

Daarom heeft het duizen­den jaren kunnen stand­houden.

5. Nadat de Israëlieten de door Mozes ingestelde theocratie zullen verwerpen, krijgen ze, evenals de andere volken, een koning. Deuteronomium 17:14-15.

1 Samuel 8:5.

6. Het volk zal afvallig worden en daarom wordt zijn land vervloekt en zelf zal het in gevangenschap worden weggevoerd. Deut. 28:20-24, 47-48, 64-66. enz. Zie ook Lev. 26:14-39.

Het tienstammenrijk wordt 65 jaar van te voren gewaarschuwd dat het door de koning van Assur verwoest zal worden. Jesaja 7:8, 17-20.

Juda zal door de koning van Babel worden weggevoerd voor de duur van 70 jaar. Jeremia 25:9-11; 29:10..

 

 

 

 

2 Koningen 17:6-7.

 

2 Kronieken 36:20-21

 

7. Lang van te voren kondigt God de komst van Cyrus, de koning van Perzië, aan, die de Joden naar Palestina zal laten terugkeren en de tempel zal laten herbouwen. Jesaja 44:28: 45:13.

Ezra 1:11-12.

8. Negenenveertig jaar van te voren wordt het moment waarop en de omstandigheden waaronder de tempel wordt herbouwd, al door Daniël aangekondigd.

Nehemia  2:4, 17; 8:15-16.

9. Israël zal de Messias niet erkennen, zij zullen Hem verafschuwen en Hem voor dertig zilverstukken verkopen. Daarna brengen ze Hem ter dood waarbij zij Zijn handen doorsteken. Jesaja 53:2-3.

Mattheüs 26:15; 27:3-10, 22-23.

10. Jeruzalem zal nogmaals verwoest worden en van de tempel zal geen steen op de andere blijven. Daniël 9:26; Mattheüs 24:1-2.

Zo stierven er in het jaar 70 één miljoen Joden on­der de aanvallen van Titus en de tempel werd ver­woest.

11. Dan zullen de Israëlieten naar Egypte teruggevoerd worden om daarop de slavenmarkt te worden aangeboden. Maar men zal geen kopers voor hen vinden. Deut. 28:68.

De overlevenden werden door de Romeinen in grote getale verkocht zodanig dat de markten in Alexan­drië het grote aanbod niet konden verwerken.

12. Jezus zelf zegt dat het oordeel van de hemel zal komen over de generatie die Hem gekruisigd heeft. Mattheüs 23 36; 24:34; Lukas 21:20-24.

Zevenendertig jaar later werd dit oordeel al voltrokken. En in 132-135 j. n. Chr. vernietigden de Romeinen na een laatste opstand de hele Joodse staat. Nog eens 500.000 Joden vonden de dood en keizer Hadrianus liet de tempelplaats omploegen.


Vervulde profetieën sinds 1948

1. Het nageslacht van Jacob zou het land weer in bezit nemen.

Amos 9:14,15

14 Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van Mijn volk Israël. Zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen, zij zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinken, zij zullen tuinen aanleggen en de vrucht ervan eten.

15 Ik zal hen  in hun land planten, en zij zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land, dat Ik aan hen gegeven heb, zegt de HEERE, uw God.

2. Israël zou opnieuw tot leven gewekt worden. Ezechiël 37.

3. Jesaja profeteerde dat Israël op een dag herboren zou worden. Jesaja 66:7,8

 Wie heeft ooit zoiets gehoord? Wie heeft iets dergelijks gezien? Zou een land geboren kunnen worden op één dag? Zou een volk geboren kunnen worden in één keer? Maar Sion heeft nauwelijks weeën gekregen, of zij heeft haar zonen al gebaard.

------

Het gebeurde op 10 mei 1948

4. Israël zou hersteld worden als een verenigde natie. Ezechiël 37:21,22

21 En spreek tot hen: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik ga de Israëlieten nemen uit de heidenvolken waarheen zij gegaan zijn. Ik zal hen van rondom bijeenbrengen en hen naar hun land brengen. 22 Ik zal hen tot één volk maken in het land, op de bergen van Israël. Zij zullen allen één Koning als koning hebben. Zij zullen niet langer als twee volken zijn, en niet langer nog in twee koninkrijken verdeeld zijn.

5. Het nieuwe Israël zou indrukwekkender zijn dan het eerste.

Jeremia 16:14,15

14 Daarom, zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat er niet meer gezegd zal worden: Zo waar de HEERE leeft, Die de Israëlieten uit het land Egypte geleid heeft, 15 maar: Zo waar de HEERE leeft, Die de Israëlieten uit het land in het noorden en uit al de landen waarheen Hij hen verdreven had, geleid heeft. Ik zal hen terugbrengen in hun land, dat Ik hun vaderen gegeven heb.

6. Ezechiël/Daniël profeteerde wanneer Israël hersteld zou worden. Ezechiël 4:3-6

7. Het volk van Israël zou terugkeren naar "hun eigen land".  Ezechiël 34:13

13 Ik zal ze uitleiden uit de volken, ze bijeenbrengen uit de landen en ze brengen naar hun land. Ik zal ze weiden op de bergen van Israël, bij de waterstromen en in alle bewoonbare plaatsen van het land.

8. God zou waken over zijn eigen volk. Jeremia 31:10

10 Hoor het woord van de HEERE, heidenvolken, verkondig het in de kustlanden van ver weg, en zeg: Hij Die Israël verstrooid heeft, zal het weer bijeenbrengen en het hoeden, zoals een herder zijn kudde hoedt.

9. Israëls leger zou buitengewoon krachtig zijn. Leviticus 26:3, 7-8

3. Als u in Mijn verordeningen wandelt en Mijn geboden in acht neemt en ze houdt, 7 U zult uw vijanden achtervolgen en zij zullen door het zwaard vóór u neervallen. 8 Vijf van u zullen er honderd achtervolgen, en honderd van u zullen er tienduizend achtervolgen. Uw vijanden zullen door het zwaard vóór u neervallen.

10. De rijkdom van het volk van Israël zou hersteld worden. Deuteronomium 30:3-5

3 Dan zal de HEERE, uw God, een omkeer brengen in uw gevangenschap en Zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarheen de HEERE, uw God, u verspreid had. 4 Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, toch zal de HEERE, uw God, u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen. 5 En de HEERE, uw God, zal u naar het land brengen dat uw vaderen in bezit hadden, en u zult het weer in bezit nemen; en Hij zal u goeddoen en u talrijker maken dan uw vaderen.