To translate this website in different languages click here.

Koning der Koningen

In het lied van Mozes horen we over de indeling van de aarde onder het bestuur van de Allerhoogste! We lezen dat in bovenstaande afbeelding. Tegelijk bevat dit profetie over het Koninkrijk van God: het VREDERIJK, waarheen we op weg zijn. 

Het gaat hier niet over de stammen, de shevet שֵׁבֶט  (zie 31:28) , maar over de volken, de goyiem   גּוֹיִם.

In Genesis 10, na de zondvloed en de torenbouw van Babel  werden in de zeventig genoemde namen symbolisch de volkeren genoemd, die zich verspreidden over verschillende regio’s op aarde.  God heeft de grenzen vastgesteld.

Mozes zei daarbij dat dit gebeurde overeenkomstig het aantal  Israëlieten. Het gaat dus om het getal 70. 

Dat getal zeventig wordt namelijk genoemd in het verslag over de Israëlieten die in Egypte kwamen, gedreven door de hongersnood, die werden voorzien van brood door onderkoning Jozef. Genesis 46:27

Tijdens het Loofhuttenfeest (Hebreeuws Soekot)  werden zeventig stieren geslacht, voor ieder volk één stier.  Ze begonnen met 10 stieren en vervolgens iedere dag één stier minder. Totaal dus 70 stieren. Hier zien we de bedoelde priesterdienst van Israël voor de verzoening van de wereld.

 

DE VORST OP DE TROON VAN DAVID

Lukas 1:32 Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, 33. en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.

De profeet Nathan moest in opdracht van God tot David spreken:

2 Sam. 7:12 Wanneer uw dagen voorbij zijn en u met uw vaderen ontslapen bent, zal Ik uw nakomeling na u, die uit uw lichaam voortkomt, doen opstaan en Ik zal zijn koningschap bevestigen.

In dit vers wordt voor opstaan een vervoeging van het werkwoord “qoem” קוּם (Strong 6965)    gebruikt, wat o.a. oprichten, opstaan en staan betekent. Dit woord wordt ook gebruikt in Job 19:25 voor het opstaan uit de dood en zou dus heel goed kunnen slaan op de opstanding van Yeshua.

Job 19:25 Ik weet echter: mijn Verlosser leeft,  en Hij zal ten laatste over het stof opstaan.

Dat het hier over de geprofeteerde opstanding van de toekomstige Koning gaat blijkt heel duidelijk uit wat Petrus zegt:

Handelingen 2:29 Mannenbroeders, het is mij toegestaan over de aartsvader David vrijuit tegen u te zeggen dat hij én gestorven én begraven is, en dat zijn graf tot op deze dag bij ons is. 30. Aangezien hij een profeet was en wist dat God hem met een eed gezworen had dat Hij uit de vrucht van zijn lichaam, voor zover het zijn vlees betrof, DE CHRISTUS ZOU DOEN OPSTAAN OM HEM OP ZIJN TROON TE ZETTEN,

De Bijbel wijst duidelijk naar de ultieme KONING  naar Yeshua, de Koning der Koningen. Hij is de Bijbelse Koning en geen ander.  Ook de volgende tekst laat geen ruimte voor Europese vorstenhuizen:

Ps. 132:11 de HEERE heeft David in waarheid gezworen, en Hij zal daar niet van afwijken: Eén van de vrucht van uw schoot zal Ik op uw troon zetten.

Uit Gods Woord  blijkt klip en klaar dat het gaat om die Éne Koning, de Koning der Koningen, die op Davids troon zal zitten en niet om allerlei personen uit het Engelse of Nederlandse Koningshuis of welk aards koninkrijk dan ook.  Davids troon staat beslist niet in Londen, zoals sommigen beweren. We moeten onze koningshuizen zelfs vijanden noemen van de Koning der Koningen. Wat zegt Psalm 2 van hen? Laten we daar maar op letten juist in deze eindtijd:

Psalm 2:2 De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde: 3. Laten wij Hun banden verscheuren en Hun touwen van ons werpen!

Laten we oppassen en ons aan de Bijbel houden en niet allerlei zogenaamde interessante studies volgen en boeken lezen, die met Bijbelteksten ons een verkeerde kant opsturen. Dat is de tactiek van satan die mensen heel subtiel klaar maakt om het antichristelijk rijk binnen te gaan. Zelf de Bijbel onderzoeken en met een oprecht hart God om inzicht vragen!

Men beroept zich doorgaans op dit Bijbelvers:

Jeremia 33:17 Want zo zegt de HEERE: Aan David zal het niet aan een man ontbreken die op de troon van het huis van Israël zit.

De redenering is dan: “als God dit belooft dan moet er ook in onze tijd iemand op de troon van David zitten. “  Maar lees dit eens in zijn context.  Dit zijn de teksten die daaraan vooraf gaan:

Jeremia 33:14 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik het goede woord gestand zal doen dat Ik gesproken heb tot het huis van Israël en over het huis van Juda. 15. IN DIE DAGEN EN IN DIE TIJD zal Ik voor David een SPRUIT van gerechtigheid doen opkomen. Hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde. 16. In die dagen zal Juda verlost worden en zal Jeruzalem onbezorgd wonen. Dit is hoe men de stad noemen zal: DE HEERE ONZE GERECHTIGHEID.

Het zijn “de dagen die komen”, wanneer de SPRUIT van gerechtigheid het recht op aarde uitvoert. Dat is het KONINKRIJK VAN GOD, HET VREDERIJK.

Nog duidelijker wordt het als we in Hosea lezen:

Hosea 3:4 Want de Israëlieten moeten VEEL DAGEN ZONDER KONING EN ZONDER VORST BLIJVEN, zonder offer en zonder gewijde steen, zonder efod en afgodsbeelden.
5. Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren, en de HEERE, hun God, zoeken en David, hun koning. Zij zullen zich in diep ontzag tot de HEERE en Zijn goedheid wenden, in later tijd.
(De Herziene Statenvertaling schrijft bij "in later tijd" de noot: Letterlijk: aan het einde van de dagen.) 

Er zijn zoveel profetieën in de Bijbel die allemaal naar het Vrederijk wijzen. Wat beloofd is voor het Vrederijk, moeten wij niet in het hier en nu in vervulling willen laten gaan. Wij leven nu in het koninkrijk van Babel, waar satan overste is. Al die beloften hebben als doel: houd vol, geloof en vertrouw: het komt goed! En het komt alleen goed door Yeshua onze Koning en Hogepriester die aan de rechterhand van de Allerhoogste zit, maar spoedig op aarde zal regeren. Daar moet onze aandacht en verlangen naar uitgaan en dat moeten we niet van ons laten afnemen door interessante verhalen, al worden er  nog zo veel Bijbelteksten gebruikt.  Wat ze verkondigen staat niet in de Bijbel en is gebaseerd op bijeengeraapte veronderstellingen. Het zijn dwaalleraars die zulke boeken schrijven en zulke lezingen houden.

Verwacht niets van aardse koningen en welbespraakte leraars, maar verwacht alles van Hem die zit aan de rechter hand der Majesteit in de hoogste hemelen.

Psalm 118:8 Het is beter tot de HEERE de toevlucht te nemen dan op de mensen te vertrouwen. 9. Het is beter tot de HEERE de toevlucht te nemen dan op edelen te vertrouwen.

1 Korinthe 2:9 Maar het is zoals geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben.

God wil zelf Koning over ons zijn. Dat wilde Hij ook in Israël. Maar de mensen zoeken koningen, zoals de wereld,  aan wie ze zich vergapen, die ze zelfs verafgoden. Die enorme inkomsten hebben hetgeen  door belastingen moet worden opgebracht.

1 Samuel 8:7 Maar de HEERE zei tegen Samuel: Geef gehoor aan de stem van het volk in alles wat zij tegen u zeggen; want zij hebben ú niet verworpen, MAAR MÍJ HEBBEN ZIJ VERWORPEN, DAT IK GEEN KONING OVER HEN ZOU ZIJN. 
We verwachten Hem in Zijn heerlijke Koningschap. God wil in Yeshua bij de mensen wonen:

Openbaring 19:11 En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid.
12. En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een Naam, die opgeschreven was, en die niemand kent dan Hijzelf.
13. En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn Naam luidt: Het Woord van God.
14. En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos.
15. En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God.
16. Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze Naam geschreven:

Koning der koningen en Heere der heren.

Ida