To translate this website in different languages click here.

Het Koningschap en Jeruzalem

God had aan David bij monde van de profeet Nathan een belofte gegeven voor een eeuwig koningschap:

2 Samuël 7:16: “Uw huis en uw koningschap zullen voor uw ogen voor eeuwig vaststaan, uw troon zal voor eeuwig zeker zijn”.

Volgens deze goddelijke belofte zou het koningshuis van David voor eeuwig blijven voortbestaan.

Alle uiterlijke tekenen waarmee God het volk Israël aan zich had verbonden, waren bij de ballingschap weggevallen: Jeruzalem, het land, het koningshuis, het paleis en de tempel. Toch komt God Zijn belofte aan David (een eeuwig koningschap) na.

Hosea 3:4 Want de Israëlieten moeten VEEL DAGEN ZONDER KONING EN ZONDER HEERSER blijven, zonder offer en zonder gewijde steen, zonder efod en afgodsbeelden. 5. DAARNA zullen de Israëlieten zich bekeren, en YAHWEH, hun God, zoeken EN DAVID, HUN KONING. Zij zullen zich in diep ontzag tot de HEERE en Zijn heil wenden, HET LAATST DER DAGEN.

We zien Gods trouw door alle eeuwen heen. Aan Daniël laat Hij zien, dat er na het Babylonische, MedoPerzische, Griekse en Romeinse wereldrijk een einde aan de tijden der heidenen komt:

Maar in de dagen van die koningen zal de God des Hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan (Daniël 2:44).

De engel Gabriël kwam bij Maria met de boodschap:
Lukas 1:32 Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, 33. en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.

Dit koninkrijk zal zich hier op aarde vestigen, net zoals de voorafgaande wereldrijken.

Wanneer de tijden der heidenen voorbij zijn, zal Hij Zijn koninkrijk in Jeruzalem oprichten. Met deze vraag confronteerden de apostelen de Here Jezus, vlak voor zijn hemelvaart (Handelingen 1:6,7).

We leven vandaag in een tijd, waarin ieder ogenblik de tijden der heidenen voorbij kunnen zijn. In Lucas 21:24 lezen we, dat Jeruzalem hier een heel belangrijke rol zal spelen: En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn.

In 1967 viel Jeruzalem na vele eeuwen eindelijk weer in handen van de Joden. De vertrapte stad wordt in onze dagen weer opgebouwd tot één van de mooiste steden. Nu Jeruzalem weer in handen van de Joden is breekt het moment aan, dat de tijden der heidenen vervuld worden en... mogen we meer dan ooit uitkijken naar de wederkomst van Christus. Yeshua zal naar de aarde terug te keren om Zijn rijk op aarde te vestigen .

Maar hoe zou de tijd der heidenen in 1967 voor Israël opgehouden zijn? Is het volk dan in grote getallen Zijn Messias achterna gegaan? Hebben ze in grote getallen Jezus aangenomen? Natuurlijk niet! Dus is de tijd der heidenen nog niet afgelopen. Niet voor Israël en niet voor de wereld. Trouwens, Jeruzalem wordt nog steeds voor een deel bezet door Palestijnen en Christenen. En daarbij hoort ook nog de tempelberg, symbool van grote waarde voor alle Joden.

Het is de eindstrijd tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad en het lijkt of het slangenzaad zijn wetten aan heel de wereld nu met macht oplegt.

Openbaring 13:8-10:
8 En allen, die op de aarde wonen, zullen het (beest) aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld.

9 Indien iemand een oor heeft, hij hore. 10 Indien iemand in gevangenschap voert, dan gaat hij in gevangenschap; indien iemand met het zwaard zal doden, dan moet hij zelf met het zwaard gedood worden. Hier blijkt de volharding en het geloof der heiligen.

En de ongelovigen zullen het beest ook achterna lopen en zijn doodscultuur wetten ten uitvoer brengen, totdat Yeshua wederkomt en Zijn Koninkrijk hier op aarde vestigt.

Van de wereld heb ik allang afscheid genomen, maar niet van het LEVEN. Yeshua is het LEVEN. In Hem leven en bewegen wij ons. (Hand. 17:28)

In Filippenzen 3:8 vat Paulus het goed samen wanneer hij beweert dat alle andere dingen waardeloos zijn als deze worden vergeleken met de onschatbare waarde van het kennen van Jezus Christus.


"WANT GOD HAD DE WERELD ZO LIEF DAT HIJ ZIJN ENIGE ZOON HEEFT GEGEVEN, OPDAT IEDEREEN DIE IN HEM GELOOFT NIET VERLOREN GAAT, MAAR EEUWIG LEVEN HEEFT." (JOHANNES 3:16).

 

De geestelijke strijd om Jeruzalem is in ons leven in volle gang. 2000 jaar was er geen Israël. In 1948 werd de staat Israël gesticht tegen alle verdrukkingen in en vlak na het duivels plan van Hitler om alle Joden uit te roeien. Maar God voert Zijn plan uit en Zijn plan kun je uit de Bijbel weten. Om dat te kunnen zien is wedergeboorte nodig en het geloof is een gave van God.

Het geloof is het geheel vertrouwen op Zijn Woord. Het is voor alle mensen die hun knie voor Hem willen buigen en niet voor de Baäl. (satan) Het is een zaak van het WILLEN en dat is altijd nog een persoonlijke keuze

 

Tegen allen zei Yeshua/Jezus: 'Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. 24 Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen; maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden.
Lucas 9:23-24 (NBV)

 

JE LEVEN VERLIEZEN


Wanneer we denken aan iemand die zijn leven verloren heeft, denken we misschien aan zijn overlijden. In zekere zin is dat ook wat Jezus Christus hier bedoelt. Alleen gaat het hier niet om het sterven van ons lichaam, maar van onze ik. Wie achter Jezus aan wil komen moet niet meer achter zichzelf aanlopen. Wat je gewend was te doen, doe je niet meer. Wat op jezelf gericht was moet op Hem gericht worden. Het eigenbelang maakt plaats voor het zoeken naar Zijn eer.

Wie zijn leven verliest omwille van Jezus Christus is niet gestorven. Integendeel. Hij heeft dan eeuwig leven ontvangen.

 

In dat eeuwige leven zullen we getuige zijn van en deel hebben aan wat de Bijbel beloofd heeft:.

Zacharia 14:16. Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren.

Degenen die Yeshua navolgen in volharding zullen in het Duizendjarig Rijk met Hem regeren over de heidenen:

Openbaring 5: 10: ‘’ En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde.’’

En Yeshua zal vanuit Jeruzalem regeren:

Jesaja 24: 23b: ‘’de HEERE van de legermachten zal regeren op de berg Sion en in Jeruzalem.’’

 

Jeremia 23:

  1. 5. Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE,

dat Ik voor David een rechtvaardige SPRUIT zal doen opstaan.

Hij zal als Koning regeren en verstandig handelen,

Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde.

  1. 6. In Zijn dagen zal Juda verlost worden

en Israël onbezorgd wonen.

Dit zal Zijn Naam zijn waarmee men Hem noemen zal:

DE HEERE ONZE GERECHTIGHEID.

 

Ook Jeruzalem zal in het komende koninkrijk een stad der gerechtigheid zijn:

 

Jesaja 62:1 Omwille van Sion zal ik niet zwijgen,

      omwille van Jeruzalem zal ik niet stil zijn,

totdat haar gerechtigheid opkomt als een lichtglans,

      en haar heil als een brandende fakkel.

 

Jur