English & other languages: click here!

Lijden om Christus wil

“Geliefden, wees niet verbaasd over het vuur van vervolging dat onder u wordt beproefd, alsof u iets vreemds overkomt; maar voor zover u deel hebt aan het lijden van Christus, verblijd u, opdat u zich ook verheugt in de openbaring van zijn heerlijkheid.

Indien u in de naam van Christus wordt gesmaad, gezegend zijt u! Want de Geest der heerlijkheid en de Geest van God rust op u. Dat niemand van jullie zou lijden als een moordenaar, of een dief, of een boosdoener, of als iemand die zich met andermans zaken bemoeit; maar als hij een christen is, laat hij zich dan niet schamen, maar God verheerlijken in die naam.

Want de tijd is gekomen dat het oordeel begint bij het huis van God; maar als we eerst bij ons zijn, wat zal dan het einde zijn van degenen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn! En als de rechtvaardige in nood wordt gered, waar zal dan de goddeloze en zondaar verschijnen? Daarom moeten degenen die lijden naar de wil van God hun ziel toevertrouwen aan een getrouwe Schepper om goed te doen.” 1 Petrus 4:12–19)

Opmerkingen bij dit Bijbelgedeelte....

“Geliefden, wees niet verbaasd over het vuur van vervolging dat onder u wordt beproefd, alsof u iets vreemds overkomt;"  – 1 Petrus 4:12–

Mensen, ook christenen, ervaren tijdens hun leven veel tegenspoed en lijden. Aan het begin van dit gedeelte wordt het duidelijk dat we te maken hebben met een heel specifiek type kwelling: de christenen in Klein-Azië leden vervolging en verdrukking vanwege hun geloof in de Heer Jezus Christus. Een dergelijke ervaring is de meeste christenen in West-Europa, Amerika en Canada vreemd.

Veel gelovigen leven in veiligheid, sommigen met enige welvaart, en genieten van de vrijheid van godsdienst die mogelijk wordt gemaakt door de democratische wetten van veel landen. In veel andere landen over de hele wereld is de situatie van gelovigen echter totaal anders. Daar worden christenen vermoord, gemarteld, vervolgd, lastiggevallen en benadeeld omwille van hun geloof. De vrije beoefening van religie en alles wat ermee in verband wordt gebracht (het bezitten van een bijbel en andere christelijke literatuur, gratis bijwonen van kerkdiensten en gemeenschapsevenementen, openbare getuigenissen van het christelijk geloof) is beperkt of zelfs volledig verboden.

De internationale hulporganisatie "Open Doors" publiceerde onlangs haar jaarlijkse wereldwijde vervolgingsindex, waarin de 50 landen worden vermeld waar het christelijk geloof het meest wordt vervolgd: Klik!

Deze 50 landen vertegenwoordigen echter niet alle landen waar christenen worden onderdrukt, het zijn "slechts" de 50 landen waar dit op een bijzonder ernstige schaal gebeurt. Noord-Korea en de crisisgebieden van Irak en Syrië zijn daar onder meer van, evenals landen als Turkije, Mexico en de Palestijnse gebieden.

Wat voor ons “abnormaal” lijkt – vervolging omwille van het christelijk geloof – is in deze landen aan de orde van de dag en – helaas! – heel “normaal” voor onze medechristenen daar.

Zelfs de apostel Petrus beschouwt een dergelijke situatie niet als "abnormaal". Hoewel we de reactie van onze medemensen op christelijke getuigenissen soms hard, vijandig of haatdragend vinden, zag Petrus dit als een normale reactie in een goddeloze wereld. Ook herinnert hij de christenen in Klein-Azië hieraan. Je moet je niet laten verrassen door de vervolgingen en beproevingen. Want als ze dat zouden doen, zouden ze het goede over het hoofd zien dat deze moeilijke tijd hen ook zou kunnen dienen ( Romeinen 8:28! ). Daarom herinnert de apostel de gelovigen in Klein-Azië eraan dat ze dit "vuur" van vervolging moeten begrijpen als een smeltend vuur waardoor een metaal wordt gescheiden van zijn onzuiverheden (vgl. 1 Petrus 2:11 e.v.)

Volgens Petrus moet zelfs dit lijden van vervolging en verdrukking uitwerken voor het welzijn van de gelovige. Wanneer het geloof van de christen aan deze test wordt onderworpen, kan hij onder deze omstandigheden ervaren en getuigen dat de kracht van Gods genade hem ook in deze moeilijke situaties alles geeft, om trouw te blijven aan zijn Heer en Heiland (Jakobus 1:2-4).

Het is belangrijk om één ding over dit hele onderwerp op te merken: Petrus verwijst naar deze vervolgde en lijdende gelovigen als "geliefden". Het is dezelfde term die God gebruikte om Zijn Zoon te beschrijven (vgl. Mattheüs 3:17 ; Mattheüs 17:5 ). Het Griekse woord "ἀγαπητός" ("agapetos") duidt een persoon aan die "geliefd, gerespecteerd, dierbaar is voor een ander, zelfs de liefde van een ander waardig". Deze aanspreekvorm wordt vaak gebruikt in de brieven van Petrus (vgl. 1 Petrus 2:11 ; 1 Petrus 4:12 ; 2 Petrus 1:17 ; 2 Petrus 3:1 + 8 + 15 – 17).

Waarom is deze aanhef belangrijk in verband met onze tekst? Omdat het duidelijk maakt dat de vervolgde christenen die hier worden aangesproken nog steeds Gods geliefden zijn! Hoe vaak denken gelovigen die door een of andere vorm van lijden gaan dat dit een teken is dat ze gezondigd hebben en dat God hen nu heeft verworpen. Maar dat zij verre. Lijden, verdrukking en vervolging zijn geen tekenen dat God ons heeft verworpen. 

Vervolging en verdrukking zijn veeleer tekenen dat een goddeloze wereld het getuigenis van de Heiland Jezus Christus niet langer zal verdragen.

* "(...) maar voor zover u deel hebt aan het lijden van Christus, verblijd u, opdat u zich ook verheugt in de openbaring van zijn heerlijkheid met vreugde." - 1 Petrus 4:13–

Integendeel: christenen die vanwege hun geloof in Jezus Christus worden vervolgd, zouden er zelfs blij mee moeten zijn. Hoe kan je dat zeggen? Wordt hier een "christelijk masochisme" bepleit? Het lijkt misschien zo op het eerste gezicht voor degenen die de diepe geestelijke waarheid achter de woorden van Petrus niet kennen. Maar wat Petrus hier zegt, is dat al diegenen die lijden voor hun Verlosser terwijl ze op deze aarde zijn, precies ervaren wat Christus ervoer toen Hij op deze aarde was. Hij leed, maar bleef trouw en deed de wil van God. Daarom verheerlijkte God hem en verhoogde hem (Filippenzen 2:5 e.v.) God zal ons ook verheerlijken. Daarom kunnen we ons vandaag verheugen, zelfs te midden van verdrukkingen en vervolgingen. Het is een anticipatie op wat Gods Woord ons zeker belooft (vgl. 1 Petrus 1:6-7 + 10-11 ; 1 Petrus 2:21 ; Handelingen 5:41 ).

Als Petrus hier spreekt over de "openbaring van zijn heerlijkheid", bedoelt hij de wederkomst van Christus. In deze context omvat de term de komst van Christus  (1 Thessalonicenzen 4:17 e.v.), (2 Thessalonicenzen 1:3-12) het oordeel over deze wereld. Beide gebeurtenissen zullen Zijn heerlijkheid openbaren. Commentatoren hebben de ervaring van een christen die met vervolging en beproeving wordt geconfronteerd omwille van zijn geloof vergeleken met die van een zwangere vrouw: net zoals een zwangere vrouw pijn en ongemak ervaart terwijl ze wacht op de dag van de geboorte van haar kind, zo is zij  tegelijkertijd vol verwachting naar het moment waarop haar kind zal worden geboren. Ze weet dat al deze pijn een zinvolle, zelfs prachtige reden heeft:

“Want de vluchtige lichtheid van onze verdrukking werkt voor ons een buitengewoon, eeuwigdurend gewicht van heerlijkheid, niet kijkend naar wat wordt gezien, maar naar wat niet wordt gezien; want wat wordt gezien is tijdelijk, maar wat niet wordt gezien, is eeuwig.”( 2. Korintiërs 4, 17 – 18 ; )

* “Indien u in de naam van Christus wordt gesmaad, gezegend zijt u! Want de Geest van heerlijkheid en de Geest van God rust op u.” – 1 Petrus 4:14 –

We zijn het misschien niet tegengekomen op onze breedtegraden, maar in de oudheid was het wijdverbreid, met de verwerping van een mening werd  ook een vloek uitgesproken.  Dit is nog steeds het geval in sommige delen van de wereld vandaag. Maar christenen in Klein-Azië hoeven zich hier geen zorgen over te maken. In de zogenaamde Bergrede zei de Heer Jezus Christus: “Gelukkig bent u wanneer zij u beschimpen en vervolgen en valselijk al het kwaad tegen u spreken omwille van Mij. Verheug u en wees blij, want groot is uw beloning in de hemel; want op dezelfde wijze hebben zij de profeten vervolgd die vóór u waren.”(Matthäus 5, 11 – 12; )

We kunnen aannemen dat Petrus in 1 Petrus 4:14 alleen aan deze uitspraak van zijn Heer dacht. De vloeken van de vervolgers en onderdrukkers moesten en moeten uitwerken tot zegen van de gelovigen. De redenering die Petrus toevoegt, kan ons op het eerste gezicht verbazen: “Want de Geest der heerlijkheid en de Geest van God rust op u.” Waarom is de inwoning van de Heilige Geest een troost voor de gelovige die wordt beschimpt of zelfs vervloekt? Omdat de Heilige Geest ons door God is gegeven in onze wedergeboorte (Johannes 3:1-6) als een "belofte", een "eerste termijn" om zo te zeggen, voor wat komen gaat:

"(...) die ons ook heeft verzegeld en de onderpand van de Geest in onze harten heeft gelegd."

( 2. Korintiërs 1, 22 ; )

“Want inderdaad wij die in de tabernakel zijn, kreunen zwaar, omdat we niet willen worden uitgekleed maar gekleed, opdat wat sterfelijk is, door het leven kan worden verzwolgen. Maar het is God die ons hierop heeft voorbereid, die ons het onderpand van de Geest heeft gegeven. Dus nu zijn we altijd opgewekt, wetende dat terwijl we thuis zijn in het lichaam, we thuis zijn van de Heer.”

( 2 Korintiërs 5, 4 – 6 ; )

“(…) in wie u ook, na het woord der waarheid, het evangelie van uw heil te hebben gehoord, in wie u ook, na te hebben geloofd, verzegeld bent met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis, voor de verlossing van het bezit dat hij heeft verworven, voor de prijs van zijn heerlijkheid.”

( Efeze 1, 13 – 14 ; )

Het leven en de activiteit van de Heilige Geest in ons verzekert ons voortdurend dat God ook alle andere beloften die aan ons zijn gedaan, zal verlossen en vervullen. Een menselijke vloek kan hier niets aan doen, evenmin kan de menselijke afwijzing die wij als christenen ervaren dit prachtige vertrouwen wegnemen. Commentatoren hebben deze ervaring van de christen vergeleken met de ervaring van het volk van Israël tijdens de omzwervingen door de woestijn: net zoals de Israëlieten werden geleid door de wolkkolom en vuur tijdens hun omzwervingen door de woestijn, en net zoals deze pilaar van Gods aanwezigheid wordt tegelijkertijd was altijd een teken dat God hen veilig naar het beloofde land zou brengen, christenen ervaren de dagelijkse leiding van God in hun leven door de inwonende Heilige Geest en kunnen er zeker van zijn dat God hen ook veilig naar het doel van hun geloof zal brengen.

De glorie van God is al in ons leven aanwezig door de Heilige Geest en dit verklaart ook waarom christelijke martelaren in de Romeinse arena's of het Colosseum zelfs in het aangezicht van de dood lofliederen tot God konden zingen. voordat ze de heerlijkheid van God kunnen ervaren.

Schilderij:

Het laatste gebed van de christelijke martelaren , door Jean-Léon Gérôme (1883)  

* “Laat niemand van jullie lijden als een moordenaar, of een dief, of een boosdoener, of als iemand die zich met andermans zaken bemoeit; maar als hij een christen is, laat hij zich dan niet schamen, maar God verheerlijken in die naam.” – 1 Petrus 4:15-16

Na alles wat Petrus tot dusver heeft gezegd over lijden en kwelling ter wille van het geloof, dringt hij er nu op aan dat niemand mag denken dat hij lijdt ter wille van Christus, terwijl datgene wat die gelovige lijdt slechts een reactie van de staat is die ongepast is, in hun ogen verkeerd gedrag. Degenen die om zulke redenen leden, leden niet om Christus' wil en konden daarom geen aanspraak maken op de beloften en troost die ermee verbonden waren. Maar als een christen lijdt, wordt afgewezen omwille van het geloof van Christus, hoeft hij zich er niet voor te schamen.

* “Want de tijd is gekomen dat het oordeel begint bij het huis van God; maar als met ons eerst, wat zal het einde zijn van degenen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn!” – 1 Petrus 4:17–

Petrus vergelijkt nu het huidige lijden van gelovigen met het toekomstige lijden van degenen die God niet geloven: christenen lijden momenteel ongerechtvaardigde afwijzing en kwelling die ze van de kant van de wereld en de valse religie moeten doorstaan. Het toekomstige lijden van de goddelozen zal echter lijden zijn vanwege Gods rechtvaardige oordeel. En één ding is zeker: het onrechtvaardige oordeel dat de wereld momenteel over ons uitspreekt, is lichter dan het rechtvaardige oordeel van God dat ooit over de goddelozen zal vallen. De apostel gaat zelfs zo ver dat hij het huidige lijden van gelovigen beschouwt als een voorbode van Gods laatste oordeel. Gelovigen moeten hun lijden ook zien in de context van Gods handelen bij het volbrengen van Zijn plan voor deze wereld.

* "En als de rechtvaardige in nood wordt gered, waar zal dan de goddeloze en de zondaar verschijnen?" – 1 Petrus 4:18 –

In dit vers gaat Petrus dieper in op de vergelijking van lijden. Ongetwijfeld hebben de rechtvaardigen moeilijkheden als het op lijden aankomt. Het Griekse woord "σώζω" ("sozo"), dat in onze Bijbels met "redden" wordt vertaald, heeft hier niet de betekenis van "verlossing" of "redding van de ziel", maar betekent de "redding" van de gelovige van die moeilijke omstandigheden die hij doormaakt. De redding van de gelovige uit deze omstandigheden kan moeilijk zijn, maar de redding van de ongelovige van Gods oordeel is onmogelijk. Petrus citeert hier Spreuken 11:31, om aan te tonen dat het Oude Testament al duidelijk leert dat zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen hun deel van God zullen ontvangen. Deze gedachte kan ervoor zorgen dat de gelovige medelijden krijgt met degenen die hem nu beschimpen en vervolgen: "Maar ik zeg u: heb uw vijanden lief en bid voor degenen die u vervolgen (...)" (Matthäus 5, 44; )

Petrus zinspeelde al op deze gedachte in het vorige hoofdstuk, in 1 Petrus 3:9 :“(…) en vergeld geen kwaad met kwaad of schelden met schelden, maar zegen integendeel, want u bent geroepen om zegeningen te beërven.”

* "Daarom moeten degenen die lijden naar de wil van God hun ziel toevertrouwen aan een trouwe Schepper in het doen van goed." – 1 Petrus 4:19

Met het laatste vers van deze sectie brengt Petrus alle voorgaande gedachten samen. Hij trekt de volgende conclusie: Ondanks het lijden ter wille van ons geloof moeten we op God blijven vertrouwen, want door al het lijden zal Hij ons veilig naar het doel van ons geloof brengen (vgl. 1 Korintiërs 1:8 ; Filippenzen 1:6 ). Terwijl we wachten op "zijn heerlijkheid om geopenbaard te worden", blijven we handelen zoals God het wenst (vgl. 1 Petrus 4:15 ).

De term "zielen" verwijst in deze context naar onze hele persoon (vgl.1 Petrus 1:9 + 22 ; 1 Petrus 2, 11 + 25 ; 1 Petrus 3:20 ). De uitdrukking "getrouwe Schepper" komt alleen hier in het Nieuwe Testament voor. Als we 1 Petrus 4: 12-19 nauwkeuriger bekijken, vinden we vier redenen waarom gelovigen lijden onder verdrukking en vervolging die we niet uit het oog mogen verliezen:

Ten eerste vertegenwoordigt dergelijk lijden de mogelijkheid van Gods kracht om genade te ervaren in een speciale manier terwijl je Hem trouw blijft. Maar dan is zo'n lijden ook een gelegenheid om ons te identificeren met onze Heer Jezus Christus (vgl. Filippenzen 3, 10 ). Bovendien wil God ons in zo'n situatie een bijzondere zegen geven en uiteindelijk wordt God verheerlijkt in ons lijden. Boven al deze achtergronden staat het feit dat God ons nooit alleen laat in dit lijden en dat ons lijden ook volledig onder zijn controle is.

Jur