English: click here!

Geraniums, de doornstruik en nog veel meer

ACHTER DE GERANIUMS....

Zolang je de bloemetjes maar buiten zet. Achter de geraniums zitten betekent 'een inactief leven leiden, werkloos thuiszitten' (vanwege ziekte of ouderdom), vaak met de bijgedachte 'en zich nutteloos voelen'. Die bijgedachte wordt steeds meer hoofdgedachte van de goddeloze wereldregeringen (NWO). De politici gebruiken dan ook termen als voltooid leven, nuttelozen van de maatschappij. 

Men wil een maakbare wereld volgens het model van het beest. Allemaal door het poortje van hun testlocatie en niet alleen geestelijk geïnjecteerd door de leugen, maar nu ook met fysiek vergif in het lichaam opgenomen d.m.v. vaccins, dat van dezelfde inhoud is en met dezelfde PR wordt aangeprezen om de wereldbevolking terug te dringen.

Waar gewerkt wordt vallen spaanders, maar hier vallen doden. Dat gelooft toch niemand en dat is precies hoe de leugen werkt. Dat is de satan die knollen voor citroenen aan de wereld verkoopt. Dat heet PR en psychologische gedragsbeïnvloeding.

Het is oorlog in de hemelse gewesten en de eindstrijd wordt anders gevoerd dan zoals wij misschien een oorlog zien. Maar geestelijk is het oorlog. En de wereld doorziet het niet en verwacht het van politiek en diplomatie, van alles en nog wat, maar verwachten niet de wederkomst van Christus, waaraan de komst van de antichrist vooraf gaat.

Mensen die het van de wereld verwachten doen wat de wereld vraagt. Veel kerkgeloof blijkt dan ook gericht te zijn enkel op deze wereld. Ze hebben alleen op dit leven hun hoop gevestigd. Maar Yeshua/Jezus bidt niet voor deze wereld,

Psalm 92:13-16 Wie eerlijk leven, zullen groeien als palmen, als ceders op de Libanon. Geplant bij het huis van onze God, op de pleinen van de tempel, zullen zij groeien en bloeien.In hoge ouderdom dragen zij nog vrucht, op hoge leeftijd zijn ze nog fris en groen. Zij zijn het levende bewijs dat de Heer rechtvaardig is. Hij is mijn rots, op Hem kan ik bouwen, in Hem is geen onrecht.

Als je de band tussen de generaties politiek doorsnijdt en een staatsopvoeding invoert dan denkt men dat men God de baas is.

En dat is het streven altijd geweest van satan en dat is het nieuwe normaal: de macht van het beest, waar Yeshua/Jezus ons dringend voor waarschuwt, maar wie gaat nog bij Hem te rade? Waarom wordt het zo donker op aarde? Men dooft het licht van God en gaat in rebellie Babel afbouwen. Maar zij behoren tot de nuttelozen en Gods oordeel blijft niet uit. Nutteloos heeft niets met geraniums van doen, maar met goddeloosheid. Wie wilde van de bomen koning zijn? .... de doornstruik! Een Bijbelse fabel over koning Abimelech, maar als type van de antichrist.

De Jujube (Ziziphus spina-christi).

 

Belangrijk is waarom in deze fabel drie belangrijke bomen worden genoemd om vervolgens met een waardeloze struik te eindigen. Hoe ironisch is de opmerking "vertrouwt u onder mijn schaduw" van deze doornstruik. De doornstruik heeft alleen maar doornen en is absoluut niet geschikt om onder te schuilen tegen de felle zon, het is dan ook een vergelijking met een waardeloos iemand van wie men alleen maar kan verwachten dat hij schade zal aanrichten.

De jujube heeft nl. wel doornen maar is niet direct een doornstruik te noemen, sterker nog het is goed toeven in de schaduw van een jujube. Bovendien komt de vergelijking met Abimelech niet geheel tot uiting. Na wat meer over de Jujube gelezen te hebben, lijkt de volgende correctie op zijn plaats.

De jujube is een boom die net als de andere genoemde bomen in de fabel vruchten draagt, alleen zijn ze niet zo lekker als die van de anderen. Daarnaast kan deze boom zo groot worden dat het zelfs schaduw kan geven aan de andere bomen. Echter de boom heeft ook een keerzijde, die zeer goed overeenkomt met de positie van Abimelech: door zijn uitgebreide wortel stelsel duldt het geen andere bomen in buurt. En zo was het ook met Abimelech die geen andere medeheersers als Gaäl naast zich duldde.

En zoals door het uitgebreide wortelstelsel van de jujube de andere bomen uitsterven, zo ook met Abimelech "Hij doodde er iedereen, maakte de stad met de grond gelijk en bestrooide de resten met zout." (Richt 9:45)

En dan komt de tweede vergelijking, wil je toch andere bomen en planten kweken dan is er maar één mogelijkheid, de boom omhakken en verbranden. En dat is wat Jotham zegt 

"Als u mij werkelijk tot uw koning wilt zalven, kom dan maar hier, in mijn schaduw is het goed toeven. Maar zo niet, dan zal er uit mijn takken een vuur komen dat de ceders van de Libanon zal verteren." (Richt 9:15)

De jujube brand zeer fel en komt vooral voor aan de voet van het Golan gebergte en de mogelijkheid is dan ook zeer reëel dat zo'n brand overslaat naar andere bomen in de omgeving zodat zelfs de ceders, die daar groeien, in brand kunnen vliegen.

Het is dan ook zeer opmerkelijk dat de geschiedenis van Abimelech eindigt met een brand, "Daar kapte hij met zijn bijl wat kreupelhout, legde de takken op zijn schouder en gaf zijn soldaten bevel vlug zijn voorbeeld te volgen. Ook de soldaten kapten allemaal een bos takken en volgden Abimelech terug naar beneden. Ze plaatsten hun takkenbossen tegen de versterking en staken die in brand, zodat de mensen daarbinnen in de vlammen omkwamen. Zo vonden ook alle inwoners van Migdal-Sichem de dood, ongeveer duizend mannen en vrouwen."

In zijn zucht naar macht probeert Abimelech Sichem in te nemen en als hij het laatste bolwerk in wil nemen dan gebeurt het fatale: "Abimelech bestookte de toren van dichtbij. Toen hij de poort naderde om de toren in brand te steken, gooide een vrouw een maalsteen op zijn hoofd, waardoor zijn schedel werd verbrijzeld."

Deze macho-figuur wordt overwonnen door een vrouw, "Hij kon nog net zijn wapendrager roepen en vragen: "Trek je zwaard en dood mij, zodat er niet van mij gezegd zal worden: 'Een vrouw heeft hem gedood.'" Zijn wapendrager doorstak hem, en hij stierf."

Voordat door Christus’ wederkomst de draak, het beest en de valse profeet overwonnen zullen worden, wacht er nog een satanische machtsontplooiing, zoals de wereld nooit beleefd heeft. De duivel zal weten dat zijn tijd kort is, en de Antichrist zal ook van de profetie kennis hebben dat hij door de wederkomst van Christus teniet gedaan zal worden (2Thess 2:8).

Zijn haat en vergeldingsdrang zal geen perken kennen en “daarom zal hij uittrekken met grote grimmigheid om velen te verdelgen en te verbannen” (Dan 11:44).

In de gelijkenis van het verzamelen van onkruid en graan in Matteüs 13:30 zegt Yeshua/Jezus: "Laat beide samen opgroeien (slangenzuid en vrouwenzaad) tot aan de oogst, dan zal Ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen: Wied eerst het onkruid, bind het in bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan het graan bijeen in mijn schuur."

Als ik omkijk naar een jaar geleden is het alsof ik droom. In een nare droom waarin een ieder lijkt te doen wat de geest van de antichrist hen onder dwang en leugen oplegt. Je kunt soms een nachtmerrie hebben dat je achtervolgd wordt en niet kunt ontsnappen. En de leeuw komt steeds dichterbij om je te verslinden.

Maar er zal een andere droom in vervulling gaan: 

Gods Rijk van gerechtigheid en vrede zal de dictatuur van satan volledig ten gronde richten met allen die daar hun medewerking aan hebben gegeven. En dachten dat satan een blijvende koning zou zijn van het Babel. Zij die het beest hebben aanbeden en het merkteken hebben ontvangen.

De Babelse dictatuur van de eindtijd zal verbroken worden, zodat de aarde rust ontvangt en men uitbreekt in gejubel (Jes. 14:7).

Een paar voorbeelden uit Jeremia hoofdstuk 51 m.b.t. Babel:

Vers 7 spreekt over een "gouden beker, die de gehele aarde dronken maakte", vgl. Openbaring 17:2-4 en 18:3.

Vers 8 spreekt over de plotselinge val van Babel, terwijl in Openbaring 18:10 gezegd wordt , dat haar oordeel "in één uur" is gekomen, plotseling dus.

Vers 9 (zie ook vers 45) spreekt over het verlaten van Babel en het oordeel, dat tot de hemel reikt. We vinden dat terug in Openbaring 18:4,5.

Vers 13 zegt: "Gij, die aan grote wateren woont..." Openbaring 17:1 toont ons de "hoer, die zit aan vele wateren..."

Vers 25 vermeldt, dat Babel zal worden tot "een berg van brand". In Openbaring 18:8 wordt het vuur van het oordeel genoemd.

Vers 60-64 tenslotte spreken opnieuw over de woestenij en Babel, dat als een steen zal wegzinken in de Eufraat. Vgl. Openbaring 18:21.

We zien dus, dat wat Jeremia over Babel heeft voorzegd in het verleden slechts ten dele is vervuld, zodat er in de toekomst een dusdanige situatie zal ontstaan in het Midden Oosten, dat deze profetieën (letterlijk) in vervulling kunnen en zullen gaan, precies zoals God ze door Zijn dienaren heeft uitgesproken.

Waakt!

Psalm 126 Een pelgrimslied. Het leek wel een droom, toen wij die gevangen waren meegenomen, weer naar Jeruzalem terug konden gaan. We lachten en we juichten. De andere volken zeiden: "De Heer heeft iets geweldigs bij hen gedaan!" Ja, de Heer heeft iets geweldigs bij ons gedaan. We zijn er zó blij over!

Heer, breng verandering in ons lot, zoals de droogstaande beken in de woestijn weer gevuld worden door de regen.

Ook al huil je terwijl je zaait, je zal juichen terwijl je maait. De zaaier loopt huilend te zaaien omdat hij dat graan niet zal kunnen eten. Maar als hij zijn oogst binnenhaalt, loopt hij te juichen met zijn armen vol graan.

Jur