English: click here!

Vernieuw je denken!

Romeinen 12:1-3 NBG51

Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar WORDT HERVORMD DOOR DE VERNIEUWING VAN UW DENKEN,

opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.

Want krachtens de genade, die mij geschonken is, zeg ik een ieder onder u: koestert geen gedachten, hoger dan u voegen, maar gedachten tot bedachtzaamheid, naar de mate van het geloof, dat God elkeen in het bijzonder heeft toebedeeld.

Ik heb de NBG vertaling gebruikt omdat deze het naar mijn mening het op een krachtige manier verwoordt.

 

Ons lichaam een tempel van de Heilige Geest

De oproep van Paulus aan de Romeinen om hun denken te vernieuwen is ook in onze tijd en cultuur van uitermate groot belang en moet zich richten op wat goed, welgevallig en volkomen is IN GODS OGEN! Dat wat voor God welbehagelijk is!  En dat vanuit het geloof dat God ons heeft geschonken.  Dit houdt zelfs in dat we ons lichaam aan Hem wijden als een levend offer.  Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest en dat stellen we niet ter beschikking aan de staat om daarop een gentherapie te laten uitvoeren, door middel van vaccinatie met mRNA verborgen in vloeibare nanodeeltjes, die veranderingen aanbrengen in ons DNA. 

De nieuwe techniek van gentherapie staat nog in de kinderschoenen, maar groeit met een sneltreinvaart. Op de site van universiteit Wageningen lees je: “Snel en simpel genen repareren: Met CRISPR-Cas9 zijn snel en goedkoop veranderingen in het DNA aan te brengen. 'Het biedt hopelijk op zeer korte termijn de mogelijkheid om mensen beter te maken. Dat is toch fantastisch.' In een video over deze CRISPR gentherapie, zie je dat er onbegrensde mogelijkheden zijn. Ook om verouderen tegen te gaan wordt er van alles uit de kast gehaald. Men kan “fouten” uit het DNA halen, waardoor erfelijkheidsziekten uit de families verdwijnen. En de mogelijkheden voor controle en kunstmatige intelligentie zijn legio. Maar we geven onze gedachten niet in handen van gentherapeuten, maar brengen ze in gehoorzaamheid onder het beheer van Christus:

2 Korinthe 10:3-5 Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus,

Wetenschap en geloof: Gods handtekening in iedere cel DNA

Een citaat uit het verslag van Dr. R. Seldenrijk,  voormalig voorzitter van de Nederlandse Patientenvereniging, zijn vakgebied is “medische ethiek”

“Een DNA-molecuul bestaat uit twee lange strengen van vier verschillende ‘nucleotiden’: A (adenine), T (thymine), G (guanine) en C (cytosine). De beide strengen zijn complementair doordat alleen de nucleotidenparen A=T en G≡C kunnen voorkomen. Ze zijn resp. door twee en drie waterstofbruggen met elkaar verbonden. Dat is geen religie, maar een wetenschappelijk feit. Welke kracht houdt het DNA bij elkaar? Soms zijn er zogenoemde ‘zwavelbruggen’. 

Die zorgen ervoor dat ze blijven zitten. Maar waar komen die bruggen voor? Bij iedere tien nucleotidenparen was er een brug, dan bij vijf, gevolgd door zes en dan weer vijf. Nog steeds een wetenschappelijk feit.

Maar ongelooflijk. Want wat is de betekenis van 10-5-6-5? Dat is het numerieke cijfer van deze getallenreeksen: 10-5-6-5 staat voor Y-H-W-H (Jahweh). In het Hebreeuws, Grieks en Latijn hadden letters ook een cijferwaarde, omdat er geen cijfers bestonden (vgl. ‘onze’ Romeinse cijfers). Vanuit een geloofsduiding kunnen we zeggen: onze hemelse Vader is aanwezig in ons DNA. Zoals een kunstenaar zijn handtekening zet onder zijn kunstwerk, vertelt God ons in iedere cel van ons lichaam: Ik heb je gemaakt! “Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken ….” (Ps. 139: 14)”

Gedachtenbeïnvloeding

In 1949 verscheen een spraakmakend boek van George Orwell met als titel “1984”. In een tijd die ook in de literaire wereld gekenmerkt werd door “Vrede, vrede … en geen gevaar”, durfde Orwell het aan de gebeurtenissen van die dagen met een kritisch oog te bekijken en in onverbloemde taal  aan de kaak te stellen.  Hij voorspelde pseudo-democratie en pseudo-religie en  een angstscenario voor de komende 35 jaar. Veel daarvan is toen nog geen werkelijkheid geworden.

Deze bestseller  introduceerde de term 'dubbeldenken', wat volgens Orwell  'de kracht betekent om twee tegenstrijdige overtuigingen tegelijkertijd in je hoofd te hebben en ze allebei te accepteren'. In het boek probeert een almachtige staat de gedachten van mensen te beheersen en afwijkende meningen te onderdrukken.

Wat George Orwell dus heel duidelijk zag was de beïnvloeding van het denken. Hoewel de wereld het had over de “Russische hersenspoeling” ontging hen de wereldwijde massabeïnvloeding met zijn uitwerking in eigen gelederen.

Dit was  vooral schadelijk voor jongeren die op zoek waren naar de waarheid. Het jaartal op zijn boek was feitelijk te vroeg gekozen, want we zien veel ervan in onze tijd duidelijk gerealiseerd.  We zien hierin de geest van de antichrist in werking, die we niet zomaar over ons heen moeten laten komen, maar waartegen de Bijbel ons oproept om de strijd aan te gaan:

Efeze 6:12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

Er wordt in de Bijbel op meerdere plaatsen gesproken over “misleiding”. Dat gebeurt juist vanuit valse gelovigen en valse predikingen en  profetieën uit de christelijke hoek. De leugen wordt in de waarheid verpakt. Dat moet bij ons de bellen doen rinkelen en we moeten getuigen, een tegengeluid laten horen!

Matt. 24:24 want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden.

 

DE STRIJD OM ONS GEDACHTENLEVEN

2 Korinthe 11:3,4 Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is. Want als er iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, of als u een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een ander evangelie, dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best.

Wat we doen en laten wordt, voor een groot deel, bepaald door onze gedachten. We zien in bovenstaande tekst dat de satan heel subtiel de gedachten van Eva bewerkte, waardoor zij misleid en verleid werd. We kennen de gevolgen van haar daad die daarop volgde, waaronder de hele wereld gebukt gaat. Een wereld waarvan ieder mens met diezelfde verleiding te maken krijgt en niet alleen in Korinthe.

 

Die verleiding is er in de eerste plaats op gericht om ons los te maken van God, die in Christus naar ons is toegekomen. Satan heeft onze gedachten bedorven, zodat we zelf het middelpunt van ons denken zijn in plaats van Christus. Bij satan gaat het ook alleen maar om hemzelf. Hij kan mensen bevoordelen, maar alleen als dat zijn ego ten goede komt in zijn strijd tegen God.

 

2 Thessalonicenzen 2:4 de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.  

 

Openbaring 13:3 En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna.

 

Openbaring 13:3-8 En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna. En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af.

 

Het is tijdens het 7 millennia durende bestaan van de aarde nooit gelukt om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Toch lezen we in bovenstaande teksten dat “de hele aarde” het beest naloopt en dat “allen die op de aarde wonen” hem zullen aanbidden.

Satan bedenkt dus een strategie om – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen te misleiden.

 

Matt. 24:24 want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden.

Nu we dat weten moeten we extra alert zijn. Hoe kunnen we ons daartegen wapen en anderen daarvoor behoeden?

Filippenzen 4:7 en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.

 

Het is het dichtbij Yeshua blijven dat onze gedachten behoedt. Zonder Hem kunnen we niets! Blijf in Mij, en Ik in u, want zonder Mij kunt u niets doen.  Joh. 15:4

Het is ook het blijven bij het Woord van God, dat ons bemoedigt en klaar maakt voor de strijd.

Hebreeën 4:12 Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.

 

Pas op waar je je gedachten mee vult….. de strijd is tè ernstig om daarmee nonchalant om te gaan. De zondige entertainment van de tv die iedere avond je kamer binnen komt. Zet hem uit. Ik weet het, je gezinsleden zullen protesteren, maar heb dat er maar voor over. Er is een grote strijd gaande om het gedachtenleven van de mens. Wees kritisch over met wie je omgaat, gelovig of ongelovig. Wees kritisch met de nieuwsmedia, met de informatie van de overheid, de kerk, je school, je werk. Toets alles! En breek met alles wat je van God aftrekt.  Het komt er nu op aan. Het is de strijd om je ziel. Het heeft te maken met waar je de eeuwigheid zult doorbrengen. 

 

2 Korinthe 10:3-4 Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus,

 

Paulus noemt in dit vers twee maal dat je met STRIJD te maken hebt. We leven in oorlog. Maar die strijd noemt hij NIET VLESELIJK! Hij noemt ook de gedachten, die we bij Christus moeten brengen om te louteren, te zuiveren. Het gaat om onze gedachten.

Efeze 6:10 Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht.

  1. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.
  2. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.
  3. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.
  4. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid,
  5. en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede.
  6. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.
  7. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord,
  8. terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.1. Het bestaan van strijd.

  

2 Timotheüs 2:3-4 Lijd verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus. Niemand die in het leger dient, wordt verwikkeld in de zaken van het levensonderhoud, opdat hij hem kan behagen die hem voor de krijgsdienst aangenomen heeft.

 

2 Timotheüs 4:7-8 Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige Rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die Zijn verschijning hebben liefgehad.

 

Jur & Ida