To translate this website in different languages click here.

Overheid in dienst van God?

Gedeeltelijk uit: StudieBijbel Magazine Gijs van de Brink

Wanneer het over politiek gaat, is Romeinen 13 ongetwijfeld de meest aangehaalde Schriftplaats. Het is zowel voor protestanten als katholieken een standaardtekst. Men spreekt dan vanuit deze tekst over de christelijke plicht om de overheid te gehoorzamen en een verantwoordelijke bijdrage te leveren aan deze ‘dienares van God’. Maar is dat eigenlijk wel de kern van de boodschap die Paulus aan de gemeente in Rome doorgaf?
Als we op zoek gaan naar de betekenis van de Bijbeltekst voor de eerste hoorders, in dit geval de joodse christenen in Rome in het midden van de eerste eeuw, dan krijgt de boodschap toch een andere spits. We hebben het over de alleenheerschappij van de Romeinse keizer, die zich ook nog eens als god liet vereren. Dat Paulus zou oproepen tot het leveren van een bijdrage aan deze overheid kan dus geen sprake zijn. 

Maar ook bij de veel gehoorde oproep vanuit deze tekst om de overheid te gehoorzamen moeten belangrijke kanttekeningen gemaakt worden. Wanneer we de historische context in acht nemen, krijgen we een beter beeld van wat Paulus wil zeggen. Hij schrijft zijn brief ten tijde van de regering van keizer Nero. Deze beruchte keizer begon zijn ambtstermijn eigenlijk heel goed. Hij kwam aan de macht in 54 n.Chr. en de eerste jaren van zijn bewind werden gekenmerkt door rust, vrede en welvaart. Dit in vergelijking met het bewind van zijn voorganger Claudius. Claudius had joden en joodse christenen uit Rome verbannen. Nero had dit edict direct bij zijn aantreden ongedaan gemaakt. Het begin van zijn regeringsperiode was dus een soort mini gouden eeuw (van 54-59 n.Chr., ook wel quinquennium Neronis genoemd), de mooiste en rustigste tijd sinds keizer Augustus.

Pas daarna ontpopte Nero zich als een machtswellusteling en wreed vervolger van christenen.
In deze eerste periode van relatieve rust schreef Paulus de brief aan de Romeinen (tussen 56-58 n.Chr.). De christenen bezaten een behoorlijke mate van vrijheid, maar je moest natuurlijk wel op je tellen passen. Opstand zou de stabiliteit in gevaar brengen!

Doe niet mee aan rebellie en opstand
En dit is precies de boodschap van Paulus: doe niet mee aan rebellie en opstand. Hij kiest zijn woorden heel nauwkeurig. Hij gebruikt het woord hupotassō, dat onderwerpen betekent in de zin van zich schikken naar, zich voegen. Het Grieks heeft een eigen woord voor het gehoorzamen van overheden (peith-archeō ‘aan de overheid gehoor geven of gehoorzamen’, bv. Tit.3:1), maar dat gebruikt Paulus hier niet.

Het evenwicht van de nieuwe tijd is fragiel en daarom roept hij de gelovigen op zich te onderwerpen, zich te voegen, zich te schikken. De kernbetekenis van dit woord is ‘orde’, ordening. Dit is niet hetzelfde als een oproep tot gehoorzaamheid. Een christen die weigert de keizer te aanbidden, maar accepteert dat hij de doodstraf krijgt, onderwerpt zich wel, maar is niet gehoorzaam.

De sfeer in het Romeinse Rijk verandert compleet in 64 n.Chr. wanneer Nero de christenen de schuld geeft van de enorme brand die Rome trof. Het is de tijd dat Nero zich ontpopt als een heerser die handelt als een niets en niemand ontziend beest. In het boek Openbaring, waarschijnlijk geschreven tijdens de tirannieke periode van Nero’s bewind, is de situatie zodanig verslechterd dat er van een oproep om zich te schikken geen sprake meer is en de overheid als een werktuig van satan wordt getypeerd (Openb.13).

We kunnen dus in de woorden van Paulus in Rom.13 geen directe boodschap horen dat christenen moeten participeren in de overheid als dienares van God. Wel kunnen we daarentegen in de woorden van Paulus een kritische noot horen, als hij zegt dat de overheid door God is ingesteld. En die God is niet de keizer, maar de God van Abraham, Isaak en Jakob.

(tot zover een gedeelte uit een artikel van Gijs van de Brink)

Jezus zei: MIJN KONINKRIJK IS NIET VAN DEZE WERELD en Hij zegt in Johannes 5: 41-47:
Eer van mensen behoef Ik niet, maar Ik ken u: gij hebt de liefde Gods niet in uzelf. IK BEN GEKOMEN IN DE NAAM VAN MIJN VADER EN GIJ NEEMT MIJ NIET AAN; INDIEN EEN ANDER KOMT IN ZIJN EIGEN NAAM, DIE ZULT GIJ AANNEMEN.

Hoe kunt gij tot geloof komen, gij, die eer van elkander behoeft en de eer, die van de enige God komt, niet zoekt? Denkt niet, dat Ik u zal aanklagen bij de Vader; uw aanklager is Mozes, op wie gij uw hoop gevestigd hebt. Want indien gij Mozes geloofdet, zoudt gij ook Mij geloven, want hij heeft van Mij geschreven. 47 Maar indien gij zijn geschriften niet gelooft, hoe zult gij mijn woorden geloven?

In onze tijd is de rol van de overheid in een heel ander daglicht komen te staan. Want die "ander" die in bovenbedoelde tekst wordt genoemd is de antichrist, die nu bezig is zijn antichristelijk rijk te vormen. We zien het aan allerlei maatregelen die wereldwijd onder de dekmantel van het corona virus worden doorgevoerd en die niet anders zijn dan het doorvoeren van de nieuwe wereldorde. Er moet één groot wereldrijk komen, iets wat God niet heeft bedacht. 

Handelingen 17:26, 27 En Hij maakte uit één bloed heel het menselijke geslacht om op heel de aardbodem te wonen; en Hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald, en de grenzen van hun woongebied,
opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij Hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel Hij niet ver is van ieder van ons. Zie ook Deuteronomium 32:8,

De tijd van de grote verdrukking staat voor de deur. Hoe is die ontwikkeling tot stand gekomen?
De strijd op aarde begon na de zondeval.

Genesis 3:15 En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar Zaad; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.

Die vijandschap heeft in de hele menselijke geschiedenis een rol gespeeld.

Sindsdien werd ieder mens met de neiging  geboren om te doen wat hij zelf het beste vindt en daardoor God met Zijn geboden ten leven af te wijzen. Het gedrag van de mensen werd een mengeling van wat hij juist vindt en wat hij verkeerd vindt: van goed en kwaad. Zelfs het zogenaamde “goede” kwam uit een verkeerde bron: de boom van kennis van goed en kwaad. 

Met schijnbaar elke ontdekking of technologische innovatie hebben de mensen hun door God gegeven intelligentie gebruikt om die aan te wenden voor eigen belangen, maar ook om te helpen en te schaden.

De hele ontwikkeling van de mensheid culimineert in een satanisch hoogtepunt, dat een geestelijk dieptepunt is.  Deze ontwikkeling is onafwendbaar en geprofeteerd  in Gods Woord.

Duizenden jaren geleden was de wereld nog maar net gereinigd door de zondvloed en begon God opnieuw met Noach. Gods opdracht was:

Genesis 9:7 wees vruchtbaar en word talrijk; breid u overvloedig uit op de aarde, en word talrijk daarop.

De mensheid dacht daar anders over. God zag de mensen samenwerken, allen in één en dezelfde taal, terwijl zij Zijn gebod zich te verspreiden en de gehele aarde te bevolken in de wind sloegen. De mens dacht het beter te weten, zocht contact met afgoden. Dat is in de eeuwen die volgden niet anders geworden.

Genesis 11:4 En zij zeiden: Kom, laten wij voor ons een stad bouwen, en een toren waarvan de top in de hemel reikt, en laten we voor ons een naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid!

Toen God hen aan het werk zag, zei Hij over de opstandige mensheid:

"… Zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen, en nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen, voor hen onmogelijk zijn" (Genesis 11:6).

God voorzag dat de menselijke intelligentie, als die niet onder Zijn controle zou blijven, niets te groot en buiten haar bereik zou vinden – en dat die zelfs zou uitdraaien op haar eigen zelfvernietiging.

Onder invloed van satan zou voor de mens ten tijde van de torenbouw van Babel “niets van wat zij zich voornemen te doen, onmogelijk zijn”.

Die invloed van satan was er alle eeuwen, maar was onder Gods controle. Nu is echter de afval gekomen en satan krijgt steeds meer speelruimte van God, om tot dat hoogtepunt te komen. De geweldige technologische ontwikkelingen die ons vandaag worden voorgespiegeld, getuigen van de invloed van de zeer hoge en intelligente begaafdheid van de voormalige cherub, die dienst deed bij de troon van de Allerhoogste, maar die een tegenstander is geworden van de God die hem geschapen heeft.

God geeft satan in deze tijd van geloofsafval de ruimte om te tonen wat zijn bedoelingen werkelijk zijn. De demonen, die als zijn hulptroepen worden losgelaten, nemen bezit van mensen die niet geborgen zijn in het bloed van Yeshua. Deze mensen gaan een gruwelijk wreed gedrag vertonen. Wat satan tijdens de torenbouw in het toenmalige Babel met het mensdom wilde bereiken, wil hij in deze tijd tot volheid brengen. Zijn Babel zal een wereldgroot rijk zijn, waarover hij met wreedheid regeert. Dat zal in het begin nog niet zo erg merkbaar zijn. Hij verleidt de mensen vriendelijk met vleierijen (Daniël 3:21)  en leugens (Joh. 8:44), zoals hij dat ook  met Eva (Gen. 3:3)deed. Maar het hele wereldwijde patroon wat onder de dekmantel van corona ons als beperkingen wordt opgelegd is een heel duidelijke opmaat naar de door de Bijbel genoemde “grote verdrukking”.

Het gaat satan niet om het welzijn van de mensen. Hij is een moordenaar vanaf het begin. (Joh. 8:44) Hij kan mensen in prachtige posities plaatsen zolang dat dient voor zijn machtbeluste doel. Maar als hij die mens niet meer nodig heeft trapt hij hem weg.  Hij schuwt geen onderdrukking, want hij is machtbelust en gebruikt alle middelen die mogelijk zijn om te bereiken dat hij als god aanbeden zal worden.

Het is net zo als bij keizer Nero in Rome. De eerste tijd was hij vriendelijk en een goede heerser. Maar later kwam zijn ware aard naar voren en was hij één van de wreedste heersers die de wereld ooit gekend heeft.

Het is Yeshua, God in het vlees verschenen, die de invloed van satan heeft weerstaan, volmaakt gehoorzaam is geweest en door Zijn BLOED ons heeft losgekocht van de slavernij van satan. Laten wij Hem volgen in Zijn kracht in onze weerstand tegen de satan. Het is goed mogelijk dat het je leven kost, zoals ook Yeshua Zijn leven prijs moest geven. Maar je weet dat je samen met Hem deel zult krijgen op het eeuwige leven in het komende Koninkrijk hier op aarde. Die tijd is al heel dichtbij. Satan laat ons geen keus, het is voor hem buigen of barsten. Maar je zult Zijn vrede die alle verstand te boven gaat, in je hart behouden, ondanks alle moeiten.

Filippenzen 4:6-7 NBG51 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.

We zien dat we in deze eindtijd niet meer kunnen spreken over een overheid die een dienares van God is. We moeten ons losmaken van die politieke banden. Openbaring spreekt van de vrouw op het beest. Met de vrouw wordt de kerk bedoeld en met het beest de politiek. "Ga uit van haar.... " zegt Gods Woord. En wees God meer gehoorzaam dan de overheid. 

Ida