English & other languages: click here!

Soekot overdenking van twee decennia

Soekkot dag 1 (Dit jaar valt Loofhuttenfeest dag 1 samen met de Sabbat  - 29 september 2023).

Zoals altijd put ik uit mijn 'oude doos'. Het is alweer 20 jaar geleden dat ik dit schreef ter overdenking. Er zijn zaken waarvoor de Here me in twintig jaar tijd de ogen heeft geopend. Ik heb ze er aan toegevoegd en we zien een voortschrijdende openbaring: de nacht valt over deze wereld. We zullen schuilen in de geestelijke 'Loofhut' (Jesaja 4:5), terwijl de rijken straks in onderaardse bunkers zullen gaan en denken zo Gods komende toorn te overleven.

Matteüs 10:28 NBG51 En weest niet bevreesd voor hen, die wèl het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel. Matteüs 10:28 NBG51

Leviticus 21 voorafgaand aan het parasha-gedeelte regelde de heiligheid van de priesters. Deze speciale wetten  garandeerden een onberispelijke eredienst. Leviticus 21 :1-22 vers 16 laat ons zien dat God waakt over de instandhouding van een vlekkeloos priesterschap.

Vanaf Leviticus 22:17 lezen we hoe de kwaliteit van het offer moest zijn. Wat men de koning niet waagde te brengen, wat onverkoopbaar was, vond men goed genoeg voor God.

Ten eerste was het minachting voor de Heere en ten tweede was het zonde, omdat al deze offers een heenwijzing moesten zijn naar het volmaakte offer van Yeshua haMashiach. Daarom moesten de aangeboden offerdieren zonder gebrek zijn.

Maleachi 1:8 En als u een blind dier ten offer brengt: Dat is niet erg! En als u een kreupel of ziek dier ten offer brengt: Dat is niet erg! Bied het maar eens aan uw landvoogd aan. Zou hij u goedgezind zijn of u ter wille zijn? Dit zegt de HEERE van de legermachten.

Leviticus 23 vormt als het ware de kalender voor de jaarlijkse terugkerende “hoogtijden des Heeren”. Dat zijn er zeven:

De sabbat, de wekelijkse rustdag waarvan in eerste instantie sprake is, wordt daarbij niet meegeteld. Het is de basis. De Bijbelse feesten spreken van de sabbat en de sabatten. Wie meent het vierde gebod te mogen veranderen in een andere dag, valt buiten de boot. Hij gaat niet de weg van Christus, maar zal de weg van de antichrist gaan, zoals de schriftgeleerden en farizeeën die Jezus niet aannamen als Heer van de Sabbat.

1. Pesach (Pascha)

Alles begint met Pesach, want het uitgangspunt van alle zegeningen voor Israël, de gemeente, ja, voor het welzijn van ieder mens, is het Lam, dat de zonde der wereld wegneemt. 

Lev. 23:5: In de eerste maand, op de veertiende der maand, in de avondschemering, is het pascha voor de HERE.

2. Het feest van de ongezuurde broden

Direct daarop volgt het feest van de ongezuurde broden. Dat herinnert ons aan de Heere Jezus tijdens Zijn leven op aarde, Die geen zonde gekend heeft. Zuurdesem staat voor zonde – alles wordt ermee doortrokken.

Leviticus 23:6-9 En op de vijftiende dag van die maand is het Feest van de ongezuurde broden voor de HEERE. Zeven dagen lang moet u dan ongezuurde broden eten. 7. Op de eerste dag moet u een heilige samenkomst hebben. Geen enkel dienstwerk mag u dan doen. 8. Zeven dagen lang moet u de HEERE een vuuroffer aanbieden. Op de zevende dag is er dan een heilige samenkomst. Geen enkel dienstwerk mag u dan doen.

Doet het oude zuurdeeg weg,

1 Korinthe 5:7 Doet het oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg moogt zijn; gij zijt immers ongezuurd. Want ook ons paaslam is geslacht: Christus.

3. het feest van de eerstelingenschoof

Deze schoof die voor de Heere bewogen werd, is opnieuw een beeld van Yeshua haMashiach, en wel in Zijn glorierijke opstanding als de Eerstgeborene uit de doden, voorgesteld aan God in al Zijn heerlijkheid en “aangenaam” voor ons.

Leviticus 23:9-14 De HEERE sprak tot Mozes: 10. Spreek tot de Israëlieten, en zeg tegen hen: Wanneer u in het land komt dat Ik u geven zal, en u de oogst ervan binnenhaalt, dan moet u de eerste schoof van uw oogst naar de priester brengen. 11. Hij moet de schoof voor het aangezicht van de HEERE bewegen, opdat Hij een welgevallen in u vindt. Op de dag na de sabbat moet de priester de schoof bewegen. 12. U moet op de dag dat u de schoof beweegt, een lam zonder enig gebrek van een jaar oud als brandoffer voor de HEERE bereiden, 13. met een bijbehorend graanoffer van twee tiende efa meelbloem, met olie gemengd, als een vuuroffer voor de HEERE, een aangename geur, en een bijbehorend plengoffer van een kwart hin wijn. 14. U mag geen brood, geroosterd graan en vers graan eten tot op deze zelfde dag dat u de offergave van uw God gebracht hebt. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door, in al uw woongebieden.

Er zitten vijftig dagen tussen het feest van de eerstelingschoof en het feest der weken (of Pinksteren van het Griekse woord: pentecoste afgeleid)

De beide feesten vinden plaats op “de andere dag na de sabbat”, dat wil zeggen, op de eerste dag van de week. Maar daarmee is de Sabbat nog geen zondag geworden. Dat is afgodendienst en aanbidding van de zonnegod. Of je het bewust bent of niet, maar we zien dat de kerken de Bijbelse Feesten kwijt zijn geraakt en een messias hebben die straks de antichrist zal blijken te zijn.

Lev. 23:11. Hij moet de schoof voor het aangezicht van de HEERE bewegen, opdat Hij een welgevallen in u vindt. Op de dag na de sabbat moet de priester de schoof bewegen.

4. Het Wekenfeest - Pinksteren - Shavuot

In Handelingen 2 zien we de Heilige Geest op de Pinksterdag neerdalen om in de ware gemeente van Christus te wonen. De gemeente begon met Meshiach belijdende Joden, zoals Paulus er één van was. Later kwamen ook de heidenen erbij die Yeshua haMashiach als hun Heer hadden aangenomen. De beide broden (vers 17), zijn een beeld van de uit Joden en heidenen gevormde gemeente. Zij die daarvan deel uitmaken, zijn nog op aarde. Daarom waren het broden met zuurdesem, een beeld van de zonde.

Leviticus 23:17 Uit uw woongebieden moet u twee broden meebrengen, bestemd voor een beweegoffer. Ze moeten van twee tiende efa meelbloem zijn, met zuurdeeg gebakken; het zijn de eerstelingen voor de HEERE.

De gemeente bestaat uit de “eerstelingen” van het volbrachte werk aan het kruis, die aan God worden aangeboden door de priester. Yeshua haMashiach sprak over Zichzelf als de tarwekorrel, die in de aarde zou vallen en sterven. De gemeente is dan ook een heel ander begrip dan de dominantie van de kerk(en). De gemeente van Christus bestaat uit gelovige Joden in Christus en gelovigen uit de heidenen die zich hebben bekeerd en wedergeboren zijn en geënt zijn op de edele olijf Israël. De kerk wil het andersom. Satan draait alles om en zo herkent men de vruchten van het kwaad. Daarmee komt op religieuze wijzes de antichristelijke geest in de kerken. 

Johannes 12:24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf; maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort.

De eerstelinggarve was het onderpand van een rijke oogst (vers 22). Yeshua haMashiach, de opgestane Mens, zal in de heerlijkheid niet alleen zijn.

Leviticus 23:22 Wanneer gij de oogst van uw land binnenhaalt, dan zult gij de rand van uw veld bij uw oogst niet geheel afmaaien, en wat van uw oogst is blijven liggen, zult gij niet oplezen; dat zult gij voor de arme en de vreemdeling laten liggen: Ik ben de HERE, uw God.

~~~0~~~
Psalm 126:6 Hij gaat al wenende voort, die de zaadbuidel draagt; voorzeker zal hij komen met gejuich, dragende zijn schoven.

De dag zal komen waarop Hij het hele volk Israël met de gelovige heidenen bijeen zal vergaderen.

Johannes 11:52 en niet alleen voor het volk, maar om ook de verstrooide kinderen Gods bijeen te vergaderen.

5. het Bazuinenfeest - Jom Teroe'ah

Leviticus 23:23-25 De HEERE sprak tot Mozes: 24. Spreek tot de Israëlieten en zeg: In de zevende maand, op de eerste dag van de maand, moet u een rustdag houden, een gedenkdag aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst. 25. U mag geen enkel dienstwerk doen en u moet de HEERE een vuuroffer aanbieden.

~~~0~~~
Numeri 29:1 In de zevende maand nu, op de eerste dag van de maand, moet u een heilige samenkomst houden; geen enkel dienstwerk mag u dan doen. Het is voor u een dag aangekondigd door bazuingeschal.

De bedoeling van deze "dag des geklanks" is dat we Christus tweede wederkomst blijven verwachten en niet in slaap vallen.

6. de Grote Verzoendag - Jom Kippoer

De grote verzoendag is voor gelovigen in Christus een dag van volle dankbaarheid en vreugde, want Christus bracht volkomen verzoening door Zijn bloed!

In Leviticus lezen we de beschrijving van grote verzoendag (Jom Kippoer):

Leviticus 23:26-32 De HEERE sprak tot Mozes: 27. Alleen op de tiende dag van deze zevende maand is de Verzoendag. U moet een heilige samenkomst houden. U moet uzelf dan verootmoedigen en de HEERE een vuuroffer aanbieden. 28. Op diezelfde dag mag u geen enkel werk doen, want het is de Verzoendag, om voor het aangezicht van de HEERE, uw God, verzoening voor u te doen. 29. Voorzeker, iedere persoon die zich op diezelfde dag niet verootmoedigt, moet van zijn volksgenoten worden afgesneden. 30. En elke persoon die op diezelfde dag enig werk verricht, die persoon zal Ik uit het midden van zijn volk ombrengen. 31. U mag geen enkel werk doen. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door, in al uw woongebieden. 32. Het moet voor u een sabbat zijn, een dag van volledige rust, en u moet uzelf verootmoedigen. 's Avonds, op de negende dag van de maand, moet u uw sabbat vieren, vanaf de avond tot aan de volgende avond.

Israël zal straks met grote angst in het hart wachten op het moment dat Yeshua haMashiach Die nu nog met de Zijnen in het heiligdom is, tot hun redding zal verschijnen.

Verdriet zal veranderen in eeuwige vreugde om hun Messias te zien

Ze zullen eerst nog de antichrist aannemen. En we zien vandaag aan de dag Israël helemaal  die weg gaan. Een paar voorbeelden:

De Noachitische wetten, de Abraham akkoorden, de Pfizer vaccinaties, de guy parades in Tel Aviv en Jeruzalem., het rabbijns gezag en de ontkenning van Jezus. De bijbelse profeten en Yeshua hebben het voorzegd.

Johannes 5:43 Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader, maar u neemt Mij niet aan. Als een ander komt, in zijn eigen naam, die zult u aannemen.

7. Het Loofhuttenfeest - Soekot

Dan volgt het feest van de loofhutten. Het is een beeld van de heerschappij van gerechtigheid en vrede hier op aarde, het duizendjarig rijk.

Leviticus 23:33-43 De HEERE sprak tot Mozes: 34. Spreek tot de Israëlieten en zeg: Vanaf de vijftiende dag van deze zevende maand is het zeven dagen lang Loofhuttenfeest voor de HEERE. 35. Op de eerste dag is er een heilige samenkomst. Geen enkel dienstwerk mag u doen. 36. Zeven dagen lang moet u de HEERE vuuroffers aanbieden. Op de achtste dag moet u een heilige samenkomst houden en de HEERE een vuuroffer aanbieden. Het is een bijzondere samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen. 37. Dit zijn de feestdagen van de HEERE, die u moet uitroepen als heilige samenkomsten om een vuuroffer voor de HEERE aan te bieden: brandoffer en graanoffer, slachtoffer en plengoffers, al naargelang het voorschrift voor die bepaalde dag, 38. naast de offers op de sabbatten van de HEERE, naast uw geschenken, naast al uw gelofteoffers en naast al uw vrijwillige gaven, die u aan de HEERE geeft. 39. Maar vanaf de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer u de opbrengst van het land ingezameld hebt, moet u het feest van de HEERE zeven dagen lang vieren. Op de eerste dag is het rustdag en op de achtste dag is het rustdag. 40. Op de eerste dag moet u voor uzelf vruchten van sierlijke bomen, takken van palmbomen, takken van loofbomen en van beekwilgen nemen, en u moet zich zeven dagen lang voor het aangezicht van de HEERE, uw God, verblijden. 41. Dat feest voor de HEERE moet u per jaar zeven dagen lang vieren. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door. In de zevende maand moet u het vieren. 42. Zeven dagen moet u in de loofhutten wonen. Alle ingezetenen van Israël moeten in loofhutten wonen, 43. zodat de generaties na u weten dat Ik de Israëlieten in loofhutten liet wonen, toen Ik hen uit het land Egypte geleid heb. Ik ben de HEERE, uw God.


De mens kan met al zijn inspanningen niets bewerken. Het is het werk van God Wiens doen majesteit en heerlijkheid is.

Tora: Numeri 29 :12-16

In Numeri 28 en 29 vinden we geen beschrijving van de offers in de volgorde van hun betekenis, maar wel de aanleiding waarvoor ze gebracht moeten worden.

Laten wij, kinderen van God, toch ook in elke omstandigheid een aanleiding vinden om te danken.

1 Thessalonicenzen 5:18 Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.

In Numeri 29 is sprake van de offers van de zevende maand (Tishri).

Numeri 29:12 Ook op de vijftiende dag van deze zevende maand moet u een heilige samenkomst houden; geen enkel dienstwerk mag u dan doen, maar zeven dagen lang moet u voor de HEERE een feest vieren.

Profetisch gezien zal Numeri 29 in het duizendjarig rijk in vervulling gaan. Zij die dat rijk ingaan, zijn alleen oprechte gelovigen. (Jood en heiden). Hun kinderen zullen zelf de keus voor Yeshua haMashiach moeten maken. Velen van hen zullen zich dan alleen uit vrees en slechts uiterlijk onderwerpen.

Psalm 18:45 Zodra hun oor van mij hoorde, hebben zij mij gehoorzaamd. Vreemdelingen veinsden zich aan mij te onderwerpen.

Uiteindelijk leidt het “aangepast gedrag” uit nood tot opstand van Gog en Magog als de satan na duizend jaar voor een tijd ontbonden zal worden. Dan vindt de definitieve zuivering plaats van wie Yeshua haMashiach toebehoren en wie niet.

Openbaring 20:7-10 En wanneer die duizend jaar tot een einde gekomen zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. 8. En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee. 9. En zij kwamen op over de breedte van de aarde, en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen. 10. En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid.

Laten we ook letten op het verschil in grootte van het brandoffer (13 varren, 14 lammeren, enz.) en het zondoffer (slechts één bok) Hierdoor zien we dat de nadruk wordt gelegd op het belangrijkste: de volkomen en eeuwigdurende bevrediging die God vindt in Yeshua haMashiach.

Yeshua haMashiach is Zijn offerande, Zijn spijze en een liefelijke reuk voor Hem

Numeri 28:2 Gebied de Israëlieten en zeg tegen hen: U moet zorg dragen voor Mijn offergave – Mijn voedsel voor Mijn vuuroffers, voor Mij een aangename geur – door Mij die op de ervoor vastgestelde tijd aan te bieden.

Haftara: Zach. 14 :1-21, Pred. 6:1-5

De blikken van Israël en ook die van ons worden in Zach 12:10 op het kruis gericht.

In Zacharia 14 op Zijn Konngschap!

Zacharia 12:10 Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene.

Het bloed van Yeshua haMashiach verzoent onze zonden, maar Zijn doorstoken zijde is ook een levende bron. Dat is ook een beeld van de praktische reiniging die het Woord in onze geweten bewerkt:

Psalm 51:1 2 3. Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid………. 6. Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.

Op die dag zullen afgoden uitgeroeid zijn:

Ezechiël 36:25 Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal Ik u reinigen.

Yeshua haMashiach kwam als Mens naar deze aarde en heeft Hij de gestalte van een slaaf aangenomen, om Zijn schepselen te dienen:

Zacharia 11:12 En ik heb tot hen gezegd: Indien het goed is in uw ogen, geeft mijn loon, maar indien niet, laat het. Toen wogen zij mijn loon af: dertig zilverstukken.

~~~0~~~
Exodus 21:2 Wanneer u een Hebreeuwse slaaf koopt, moet hij zes jaar dienen, maar in het zevende mag hij zonder te betalen als vrij man vertrekken. 3. Als hij alleen gekomen is, moet hij alleen vertrekken, en als hij getrouwd is, mag zijn vrouw met hem vertrekken. 4. Als zijn meester hem een vrouw gegeven heeft en zij zonen of dochters bij hem gebaard heeft, dan zal de vrouw met haar kinderen aan haar meester blijven toebehoren en moet hijzelf alleen vertrekken. 5. Maar als de slaaf nadrukkelijk zegt: Ik heb mijn meester, mijn vrouw en mijn kinderen lief, ik wil niet als vrij man vertrekken, 6. dan moet zijn meester hem bij de rechters brengen. Hij moet hem bij de deur of de deurpost brengen. Zijn meester moet dan met een priem zijn oor doorboren. Zo zal hij hem voor eeuwig dienen.

Yeshua haMashiach is in het bijzijn van Zijn eigen vrienden verwond. Hij werd door de Heere geslagen.

Johannes 20:27 Daarna zeide Hij tot Tomas: Breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek die in mijn zijde, en wees niet ongelovig, maar gelovig.

~~~0~~~
Filippenzen 2:9 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken,

Heel spoedig zal dezelfde Yeshua haMashiach Zich in de glorie van Zijn macht voorstellen aan de wereld. En dat vindt plaats op de Olijfberg!

Zacharia 14:4 Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden. 5. Dan zult u vluchten door het dal van Mijn bergen, want het dal tussen de bergen zal reiken tot Azal. Ja, u zult vluchten, zoals u gevlucht bent voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Dan zal de HEERE, mijn God, komen: al de heiligen met U!

Handelingen 1:11 die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan. 12. Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt.

~~~0~~~

1 Thessalonicenzen 3:13 opdat Hij uw harten zou versterken om onberispelijk te zijn in heiliging voor het aangezicht van onze God en Vader, bij de komst van onze Heere Jezus Christus met al Zijn heiligen.

De volken, terwijl zij oorlog voeren tegen Jeruzalem en de Goddelijke Koning, worden verrast, door de plotselinge verschijning van Yeshua haMashiach en zullen bemerken dat ze plotseling door een vreselijke plaag worden getroffen.

Zacharia 14:12 En dit zal de plaag zijn waarmee de HEERE al de volken zal treffen die tegen Jeruzalem hebben gestreden: Hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen wegteren; de ogen van allen zullen wegteren in hun kassen en de tong van allen zal wegteren in hun mond.

De overgebleven volken, zullen niet meer optrekken om de stad Jeruzalem te belegeren, maar moeten jaarlijkse bedetochten maken om daar de Koning, Yeshua haMashiach, te aanbidden!

Zacharia 14:16 Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren.

2 Thessalonicenzen 1:10 wanneer Hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijkt te worden in Zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die geloven (want bij u vond ons getuigenis geloof).

Prediker 6:1-5 immers is een ieder mens, hoe vast hij staat, enkel ijdelheid.

~~~0~~~

Psalm 39:5 HEERE, maak mij mijn einde bekend en wat de maat van mijn dagen is, zodat ik weet hoe vergankelijk ik ben. 6. Zie, U hebt mijn dagen een handbreed gemaakt en mijn levensduur is voor U als niets. Ja, ieder mens is niet meer dan een zucht, hoe vast hij ook staat. Sela

De mens, zijn omgeving, zijn bezigheid, alles is vergankelijk. Alleen zijn ziel blijft tot in eeuwigheid bestaan, en juist hierom bekommert hij zich over het algemeen maar heel weinig.

Prediker 6:7 Al het zwoegen van de mens is voor zijn mond en toch wordt de begeerte niet vervuld.

~~~0~~~

Prediker 6:3 Als iemand honderd kinderen verwekt en vele jaren leeft, zodat de dagen van zijn jaren vele zijn, maar hij zichzelf niet verzadigt met het goede, en er zelfs geen graf voor hem is, dan is, zeg ik, een misgeboorte beter af dan hij.

Lukas 4:4 Maar Jezus antwoordde hem: Er staat geschreven dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van God.

Yeshua haMashiach vertelde eens de geschiedenis van een rijke man die zijn ziel bedroog door haar aardse goederen aan te bieden.

Lukas 12:16-20 En Hij zei tot hen een gelijkenis en sprak: Het land van een rijke man had veel opgebracht. 17. En hij overlegde bij zichzelf en zei: Wat zal ik doen? Want ik heb geen ruimte om mijn vruchten op te slaan. 18. En hij zei: Dit zal ik doen: ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen en ik zal daarin al mijn koren en al mijn goederen opslaan. 19. En ik zal tegen mijn ziel zeggen: Ziel, u hebt veel goederen liggen voor veel jaren. Neem rust, eet, drink en wees vrolijk. 20. Maar God zei tegen hem: Dwaas! In deze nacht zal men uw ziel van u opeisen; en wat u gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn?

Het is één en al jagen naar wind. En terwijl de mens zich zo rusteloos en zonder het goede te zien aftobben, glijdt het leven “als een schaduw” voorbij:

Prediker 6:5 Ook heeft hij de zon niet gezien of gekend: hij heeft meer rust dan die man. 6. Ja, al leefde hij tweemaal duizend jaar, maar hij had het goede niet gezien – gaan zij niet allen naar een en dezelfde plaats?......... 12. Want wie weet wat goed is voor de mens in dit leven, tijdens het getal van de dagen van zijn vluchtige leven, die hij als een schaduw doorbrengt? Wie zal de mens bekendmaken wat er na hem zal zijn onder de zon?

Beriet Chadasja: Luc. 12:16-21

Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad

1 Timotheüs 6:10 Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof, en hebben zich met vele smarten doorstoken.

De gelijkenis van de rijke man met zijn te kleine schuren is een illustratie van deze hebzucht. Onder de dekmantel van zorgzaam te moeten handelen, kun je je eigen zakken vullen, rijkdom vergaren, rekenen en op de lange termijn plannen! Maar dat is juist de grootste kortzichtigheid, want het betekent dat je, wat betreft het kostbaarste wat je bezit, je eigen ziel, nalatig bent en jezelf bedriegt!

Lukas 12:19 En ik zal tegen mijn ziel zeggen: Ziel, u hebt veel goederen liggen voor veel jaren. Neem rust, eet, drink en wees vrolijk.

(Maar de onsterfelijke ziel heeft heel ander voedsel nodig!)

20. Maar God zei tegen hem: Dwaas! In deze nacht zal men uw ziel van u opeisen; en wat u gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn?

Jeremia 17:11 Gelijk een veldhoen eieren vergadert, maar broedt ze niet uit, alzo is hij, die rijkdom vergadert, doch niet met recht; in de helft zijner dagen zal hij dien moeten verlaten, en in zijn laatste een dwaas zijn.

Psalmen 52:7 Ziet den man, die God niet stelde tot Zijn Sterkte, maar vertrouwde op de veelheid zijns rijkdoms; hij was sterk geworden door zijn beschadigen.

Lukas 12:30. Want naar al deze dingen zoeken de volken van de wereld. Uw Vader echter weet dat u deze dingen nodig hebt.

*)Beriet Chadasja: Openb. 22:1-7 *15 Tisjri 5765 30 sept 2004

Het Woord van God begint en eindigt met een paradijs, een rivier en een “boom van het leven”.

Openbaring 22:1-5 En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. 2. In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de Boom des levens, die twaalf vruchten voortbrengt – van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken. 3. En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen, 4. en zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofd zijn. 5. En daar zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid.

De toegang hiertoe wordt enkel en alleen verleend aan zondaren die door genade gered zijn, dus mensen zoals bijvoorbeeld die bekeerde misdadiger die naast Yeshua haMashiach aan het kruis hing.

Lukas 23:43 En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn.

Openbaring 22:3 En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen…… 5. En daar zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid.

Openbaring 7:15 Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. En Hij Die op de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden.

Lukas 23:43 En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn.

Openbaring 22:3 En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen 4. en zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofd zijn. 5. En daar zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid.

Openbaring 7:15 Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. En Hij Die op de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden.

Daniël 7:27 Maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste. Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn, en alles wat heerschappij heeft, zal Hem eren en gehoorzamen.

Psalm 17:15 Ik echter zal in gerechtigheid Uw aangezicht aanschouwen; ik zal, wanneer ik ontwaak, verzadigd worden met Uw beeld.

Yeshua haMashiach houdt voor Zijn knechten, die Zijn vrienden zijn geworden, niets geheim van “hetgeen met haast moet geschieden”:

1 Korinthe 2:9 Maar het is zoals geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben.

Johannes 14:28 U hebt gehoord dat Ik tegen u gezegd heb: Ik ga heen maar kom weer naar u toe. Als u Mij liefhad, zou u zich verblijden, omdat Ik gezegd heb: Ik ga heen naar de Vader; want Mijn Vader is meer dan Ik.

Openbaring 22:6 En hij zei tegen mij: Deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. En de Heere, de God van de heilige profeten, heeft Zijn engel gezonden om Zijn dienstknechten te laten zien wat met spoed moet gebeuren. 7. En zie, Ik kom spoedig. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt.

Jur