English & other languages: click here!

Overstappen

De brede en de smalle weg.....

De lift in onze flat is buitenwerking. Nu hebben we Nood-Lift Stoeltjes. Op elke verdieping met je éen keer overstappen. (dubbel trap)  Ik moest vanmorgen van verdieping 1 naar verdieping vier en dat is 8 x overstappen.

Je hoeft niet in en uit te checken, zoals bij het overstappen op de trein, want het is dezelfde onderneming Nood-lift.

Vanmorgen dacht ik aan dat geestelijk overstappen toen ik de nood-lift stoeltjes nam van de eerste verdieping naar de vierde verdieping. Ik moest acht keer overstappen om hoger op te komen.

 

Hoe vaak stappen we geestelijk over om tot onze uiteindelijke bestemming te komen .....


Vanmorgen was ik er niet gekomen als ik op de eerste verdieping op mijn stoel was blijven zitten.
Geestelijk had me dat ook wat te zeggen.

Ik beluister nu een man die ik vaker gehoord heb. Hij spreekt vanuit de opname gedachte en de bedelingenleer.

Hij spreekt daarbij als opening met nadruk over Israël als een aards volk en de gemeente als een hemels volk.

Als de gemeente zal worden opgenomen dan is de genadetijd over. De Heilige Geest wordt dan ook van de aarde weggenomen en zo zie je dat het verhaal van de opnameleer het evangelie gaat vervangen en daarmee ook de plaats van Israël onder de volkeren.
De waarheid wordt ten onder gehouden en er wordt een tweede gemeente aan toegevoegd. En wie zal toevoegen zal de plagen worden toegevoegd die in dit Boek beschreven zijn, zegt de Bijbel.
In het ‘christendom’ is een sterke anti-Israël leer en dat kan de vervangingsleer via de voordeur zijn.  

Maar de vervangingsleer kan ook via de achterdeur binnenkomen. Als ik aan de opnameleer denk, kan het ook de leer via het dakraam zijn.
We zijn echter geënt op de 'edele olijf' en dat is de gemeente van Christus, die bestaat uit Joden en niet-Joden.

Helaas wordt dat met de opnameleer en de bedelingenleer en de vervangingsleer en door vele valse profeten ontkend. Israël is en blijft dan de zondebok. Het is niets anders dan vroom antisemitisme.

Luther bracht het evangelie eerst ook vriendelijk aan de Joden, totdat de Joden niet deden wat hij meende dat ze moesten doen. De Joden bekeerden zich niet tot het christendom en dat is wat Luther wilde en in de opnameleer is dat ook nog altijd sterk aanwezig.

Ik neem die leer dan ook zeker niet serieus, maar heb wel een tijd gekend dat ik leiders volgde, die deze leer op die manier verkondigden en toen ik ook niet begreep waarom mensen niet de opname leer geloofden. Het was een geweldige aanbod, maar eenmalig. Je moest die keuze maken anders was te laat. Op is op!

Er was echter meer Bijbelkennis voor nodig, die ik die toen nog miste. In het begin toen ik bij een kerk kwam was alles nieuw. Ze zeiden met volle overtuiging de ware leer te prediken, maar het bleek vervangingstheologie. Daar had ik toen nog nooit van gehoord. Als de Here ons niet door Woord en Geest Zijn Woord aan ons bekend maakt dan blijven we blind. Zeker nu in de eindtijd waarin Jakob in grote benauwdheid komt en de verdrukking en haat van de wereld over zich heen krijgt. Er is veel uit het christendom dat het antisemitisme heeft gevoed en het christendom is net zo min heilig als het jodendom dat is.

De God van Israël is wel heilig en Israël zal Zijn Messias moeten aan gaan roepen. Maar ze zal eerst de weg van het beest volgen en de valse messias die in zijn eigen naam komt met gejuich binnenhalen.

Met de vervangingstheologie zullen ook wij zwaar worden misleid. In de verdruking wordt duidelijk wat er in het hart leeft. God brengt het aan het licht. Het onderscheid tussen waarheid en leugen kunnen we weten als we de dingen toetsen, zoals de mensen in Berea dat deden. Dat konden ze enkel met het Oude Testament. De Heilige Geest gaf hun daartoe die wijsheid. Ze namen enkel Gods Woord als maatstaf.

En nu begrijp ik ook beter waarom ik zo vaak moest overstappen. De waarheid is niet zo rechtlijnig als vele kerken en gemeenten ons willen doen geloven, maar het heeft alles van doen met het volgen van de Christus. En dat is vaak een eenzame weg met veel moeilijkheden, die overwonnen moeten worden.  De brede weg lijkt zoveel gemakkelijker. 

Vanmorgen dacht ik aan dat geestelijk overstappen toen ik de nood-lift stoeltjes  nam van de eerste verdieping naar de vierde verdieping. Ik moest zes keer overstappen om hoger op te komen. We gaan Yeshua tegemoet; Hij komt naar ons toe. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Hij is de Koning der Joden.  En waar is de opname- gemeente dan?  Er is maar één God en er is maar één Gemeente en dat is het Lichaam van Christus. En onder de volkeren zal Israël haar plaats als eersteling weer innemen. 

Bidt voor de vrede van Jeruzalem!

Dat Israël Zijn Messias mag gaan aanroepen in de benauwdheid van Jakob. Hij zal eruit worden gered. Maar we gaan met Israël door de verdrukking.
De HERE blijft trouw aan Zijn verbond met Zijn volk en wij mogen medeburgers en erfgenamen zijn uit genade!

Wat een liefdevolle Vader hebben we, die Zijn eniggeboren Zoon gaf voor onze zonden.

Hij is de ware Vredestichter,

Jur