To translate this website in different languages click here.

Profetieën - de laatste profetieën gaan in vervulling

DE TIJD WAARIN WE LEVEN IS DE EINDTIJD 

                          WAARIN DE LAATSTE PROFETIEËN IN VERVULLING ZULLEN GAAN.

Zo-even las ik dat corona patiënten een enkelband (zoals criminelen) zouden moeten gaan dragen en dat gaat gebeuren, want er zal niets meer vrijblijvend zijn. (Telegraaf 30 september 2020)
Een corona-patiënt met een enkelband alsof Hij de grootste misdadiger is. Hij wordt gezien als een gevaarlijke crimineel die je niet zomaar vrij kunt laten rondlopen. En wie zich nu niet wil laten gezeggen door de overheden is net zo gevaarlijk. De overheid plakt zo overal zijn etiketten op, maar ik weet dat de vlag de lading niet dekt. Het is slechts propaganda, maar daar begint de ellende mee. Men wordt gehersenspoeld en net als bij de reclame spreken we zo de leuzen na, zonder er meer bij na te denken. Hoef maar even te zeggen: met melk meer ...., Omo wast ......, als je voor een dubbeltje geboren bent ..... , En zo hebben we in ons leven uit verschillende bronnen geput en hun boodschap veelal zondermeer voor waarheid aangenomen.

Babel

De Bijbel zegt dat we de dingen moeten toetsen aan Zijn Woord om te kunnen onderscheiden tussen waarheid en leugen. We dachten dat op scholen en universiteiten te leren,  maar daar leerde men Babel te dienen. We kregen een diploma, een titel en dachten heel belangrijk te zijn om deze wereld groot te maken. Dat was een Babelse gedachte en niet een Bijbelse, want Gods Koninkrijk is niet van deze wereld.

Het is een geestelijke strijd. Het gaat niet om gezondheid  en ziekte, maar het is de bedoeling dat je je onderwerpt aan de regels van Babel en velen, die de geestelijke strijd niet zien geloven in de leugen. Geloof maar rustig dat gestudeerden stekeblind kunnen zijn en met hun kennis in dienst van Babel staan. Dat begon niet met corona, maar dat begon al in het paradijs. Die strijd om de wereld in zijn geheel in de macht te krijgen gaat door. Dat is Babels denken.

Het gebeurt door regels in te voeren en bij overtreding zware sancties op te leggen. Het is onmogelijk om te discussiëren met mensen die de feiten verdraaien en bewust de burgers de leugen voorhouden, die het als waarheid gaan accepteren. Kijk maar niet naar het aantal die daar in mee gaan, want de waarheid is nog nooit door de massa ontdekt. Men kijkt naar wat de meerderheid doet en stelt die groep daardoor tot norm en men volgt de leider. Dan komen we op een gevaarlijk punt. Hoe vaak hoor je en lees je niet van "samen dit" en "samen dat" ....... maar niemand wordt iets gevraagd. Je wordt gedwongen tot samenwerking en dat kan alleen maar in een dictatuur. En die deze samenwerking weigert wordt een kwetsbare groep. Niets nieuws onder de zon.

Maar vele leiders in de geschiedenis van politiek en religie bleken misleiders en het waarom is de strijd tussen licht en donker. Het gaat er niet om wat men de waarheid noemt, maar Wie de Waarheid is! Pilatus, de politieke leider zei: wat is waarheid en de Waarheid stond vóór Hem. Satan had Pilatus verblind voor de waarheid en velen gedragen zich als Pilatus.

Jezus is de geest der profetie. Velen kennen die Geest niet, omdat ze niet wedergeboren zijn, maar wel godsdienstig, zoals de farizeeën en de Schriftgeleerden in Jezus' tijd. Maar ze streden tegen de waarheid en de mensen erkenden hun autoriteit. Politiek en religie stemden op elkaar af om de status en de macht en het overleven van beide systemen onder het Romeins bestuur. En men werd politiek correct en dacht daarmee de wereld een dienst te bewijzen. Men bouwde op mensen en dat is Babel.

De verradelijke rol van kerken en religie

Hoe velen willen niet religieus in de kerken overleven. Ze beseffen niet dat ze onder satans religie vallen en doen keer op keer water bij de wijn. Het Woord van God wordt aangepast aan de mens. Satan spiegelt hen vrede voor, zoals Hitler ook de mensen liet dromen van zijn duizendjarig rijk.

Rome was in Jezus' dagen de vijand van Israël en kruisigden, met de religieuze leiders van Israël, de Joodse Messias.

Satan zijn tactiek is niet veranderd. Hij wil alles vernietigen wie niet doet wat hij zegt.

Dat is zijn politieke strategie van gisteren, vandaag en morgen. De religie neemt het ook nu niet op voor Jezus en de Zijnen (Zijn Lichaam), maar voor eigen denominatie. En als religie en politiek samen gaan is de verdrukking begonnen. En dat is nu.

De kerken zwijgen en wie zwijgt stemt toe en zal als Judas de verrader blijken. Judas verraadde met een kus. Niemand van de discipelen had ook maar het flauwste vermoeden wie de verrader in hun midden zou zijn. Ze hadden de Heilige Geest nog niet ontvangen en zagen alleen wat voor ogen was en Judas gedroeg zich naar de buitenwereld correct.

Maar satan werkt altijd in het donker en zijn plannen worden ook in het donker gesmeed. Maar de aap komt uit de mouw. Satan is een na-aper.

Profetieën - de Geest van Profetie

1 Thessalonicenzen 5:20 -24 Veracht de profetieën niet, maar beproeft alles, behoudt het goede. Onthoudt u van elke vorm van kwaad. Moge nu de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen en moge geheel uw geest en ziel en lichaam onberispelijk worden bewaard bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen.

Vervulde profetieën kunnen niet worden weerlegd! Het is het beste bewijs van de Bijbel – en het openbaart God. 

In Jesaja 41:21-22 staat: “Kom naderbij met uw aanklacht, zegt de Heere, kom maar naar voren met uw bewijzen, zegt de Koning van Jakob. Laten zij naar voren brengen en ons bekendmaken de dingen die zullen gebeuren. De dingen van vroeger – wat waren ze? Maak het bekend, en wij zullen het ter harte nemen en het einde ervan weten, of doe ons de komende dingen horen” (HSV). 

In Jesaja 56 bekritiseert God deze opstandige dienaren: “Zijn wachters zijn allen blind, zij weten van niets. Zij allen zijn stomme honden, zij kunnen niet blaffen; slaperig liggen zij neer,  zij hebben het sluimeren lief. “  (Jesaja 56:10). 

De apostel Johannes schreef in Openbaring 19:10: “En ik viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei tegen mij: Pas op dat u dat niet doet! Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God. Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie.”

Als het getuigenis van Jezus Christus de geest van profetie is, dan zouden wij, als Hij onze Leidsman en Gids is, ook de geest van profetie moeten hebben.

Mattheüs 24 bevat de meest wonderbaarlijke profetie om de belofte van Christus’ Wederkomst en het bestaan van God te bewijzen. Dit was de laatste en belangrijkste profetie die Christus tijdens zijn aardse bediening uitsprak.

“Toen Hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar Hem toe toen zij alleen waren, en zeiden: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld? En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt.  Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden.” (verzen 3-5).  Dit is een profetie over wat u tegenwoordig veel in de Christelijke wereld ziet: mensen komen in de naam van Christus en praten veel over Christus, maar ze geven u niet Zijn boodschap.

Zijn profetie gaat verder: "Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. (vers 7). Pestilenties zouden zeker een ziekte als coronavirus omvatten. Christus profeteerde dat er vlak voor Zijn terugkeer plagen en virussen zouden zijn die naties zouden kwellen! “Maar deze dingen”, zei Christus, "zijn nog maar een begin van de weeën" (vers 8) – met andere woorden:  ze zullen nog veel erger worden.

Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden.” (verzen 21-22).

Christus profeteerde dat vlak voor Zijn terugkeer plagen en virussen naties zouden kwellen.

"Als die dagen niet waren ingekort, zou geen ziel levend worden gered

Tegenwoordig bedreigen massavernietigingswapens letterlijk het uitsterven van de mensheid! Op geen enkel ander moment in de geschiedenis was dit mogelijk!

Wat een indrukwekkende voorspelling: Christus vertelde ons 2000 jaar geleden precies wat er vandaag zou gebeuren! Hoe kun u deze duizelingwekkende profetie negeren?

Veel profetieën stellen expliciet dat ze voor een veel latere tijd waren bedoeld. God vertelde de profeet Daniël bijvoorbeeld dat zijn profetieën in zijn tijd niet zouden worden begrepen (Daniël 12:8-9). Ze zijn voor de tijd waarin wij nu leven. Openbaring 5 beschrijft hoe de betekenis van die profetie verzegeld zou worden – maar nu is ze onthuld.

In Efeziërs 3:3-5 beschreef de apostel Paulus hoe hetgeen  God hem openbaarde “in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is …” Dit geldt nog meer naarmate de wereld haar laatste dagen voor de wederkomst van Christus beleeft. Profetieën van grote omvang zijn ons bekend gemaakt! 

God wil dat Zijn profetieën worden begrepen, dus openbaart Hij dat begrip door middel van Zijn trouwe dienstknechten. “Voorwaar, de Heere doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten” (Amos 3:7, HSV). Als Hij eenmaal dat “geheimenis” heeft onthuld, dat de geest van profetie omvat, dan verwacht Hij dat die dienaren dat begrip delen, het bekendmaken en uitzenden! “Wie zou niet profeteren?”, zegt Hij (vers 8). Zij die op God zijn afgestemd, weten dat ze een belangrijke taak te vervullen hebben: ze moeten profeteren voor God!

 

Horende doof en ziende blind....

Daarom is het zo'n zware zonde wanneer die mensen die verantwoordelijkheid niet nakomen – wanneer ze beginnen te zeggen: "Profeteer niet" (Amos 2:12).

 

Tijdens zijn aardse bediening profeteerde Jezus Christus: “…Ik zal Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen” (Mattheüs 16:18).

Christus geeft Zijn gemeente "de geest van profetie" en geeft deze kleine groep vervolgens een grote taak vlak voor Zijn Wederkomst: waarschuw de rest van de wereld voor de zware verdrukking die aan Zijn terugkeer zal voorafgaan.

Als u een wachter voor God zou zijn, zou u dan uw informatie ontvangen van de nieuwsuitzendingen op televisie of in de kranten van deze wereld?

God instrueert Zijn wachter: “En u, mensenkind, Ik heb u aangesteld tot wachter over het huis van Israël. U zult een woord uit Mijn mond horen en u moet hen namens Mij waarschuwen.” (Ezechiël 33:7). Gods wachter moet zijn boodschap ontvangen, niet van nieuwsbronnen in de wereld, maar van het Woord van God – van de Bijbel. God zal ons precies laten zien wat er gaat komen.

In Jeremia 23:16 veroordeelt God valse profeten. “Zo zegt de HEERE van de legermachten: Luister niet naar de woorden van die profeten die tot u profeteren. Zij geven u ijdele hoop. Zij spreken een visioen uit hun eigen hart, niet uit de mond van de HEERE.” Dat is alles wat u van elke bron in deze wereld krijgt: mensen die gewoon hun eigen zienswijzen bedenken. Ze kijken niet naar God om  Zijn boodschap te horen en door te geven en ze slaan geen acht op  Zijn profetie over wat er zal gebeuren.

Helaas is de wereld van vandaag niet geïnteresseerd in het Woord van God en wat God te zeggen heeft. Me leeft  in duisternis en veracht Gods boodschap. De apostel Petrus profeteerde over zo'n tijd. Hij schreef dat er in de laatste dagen – de tijd waarin we nu leven – spotters zouden zijn (2 Petrus 3:3-4). Velen zullen het bewijs van de belofte van Christus' wederkomst in twijfel trekken.

Ezechiël 33 gaat verder door te laten zien dat uiteindelijk iedereen zal begrijpen dat Gods profetieën zeker waren: “Maar als het komt – en zie, het komt – dan zullen zij weten dat er een profeet in hun midden geweest is” (vers 33, HSV). De tragedie is dat de meeste mensen dit pas zullen erkennen nadat de ergste plagen ons zijn overkomen! Omdat mensen zo koppig en eigenzinnig zijn, is dat wat er nodig is – plagen en geweld die escaleren tot op het punt van het uitsterven van de mensheid – voordat mensen zullen erkennen dat God gelijk had!

God geeft deze urgente boodschap aan Zijn wachter: “Zeg tegen hen: Zo waar Ik leef, spreekt de Heere Heere, Ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft! Bekeer u, bekeer u van uw slechte wegen, want waarom zou u sterven, huis van Israël?” (vers 11, HSV). God pleit ervoor  dat we ons afkeren van onze slechte wegen! Hij roept ons allemaal op om ons te bekeren. Dat is echt het doel van Zijn profetieën. Maar tragisch genoeg wordt bekering in deze wereld niet begrepen.

Toen hij met een valse profeet te maken had, zei de profeet Jeremia: “Maar van de profeet die profeteert van vrede, als het woord van die profeet uitkomt, van die profeet zal erkend worden dat de HEERE hem in waarheid heeft gezonden.” (Jeremia 28:9). Er zijn valse profeten. U weet dat iemand een echte profeet is als wat hij zegt ook effectief gebeurt! God stuurt profeten om te waarschuwen, om mensen de kans te geven te ontsnappen en zware straffen en plagen te vermijden. Let dus goed op, en u zult in staat zijn te herkennen dat God achter hem staat!

Profetie is het bewijs van God. Profetie laat zien dat God leeft en actief is – Hij laat vandaag gebeuren wat Hij duizenden jaren geleden heeft opgetekend. Die profetieën bewijzen het  – pak die bewijzen en zie dat de almachtige God die ze heeft gegeven een relatie met u wil hebben!

Jur