English: click here!

Profetieën, veracht ze niet!

Ik ben God, en er is er geen als Ik, Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben. Jesaja 46: 9b,10a (HSV)

 

De Bijbel staat vol profetieën! Als God het belangrijk vond om dat allemaal op te laten schrijven, dan kunnen wij dat niet naast ons neerleggen.

Het waarschuwt ons voor gevaar, voor de ontwikkelingen in deze wereld die de Bijbel al lang voorzien heeft. 

Zoals een wereldregering die er komt met de antichrist als president en een groot mondiaal betaalsysteem waar je alleen aan deel mag nemen als je de antichrist aanbidt. Openbaring 13:15-18. Wij leven in een tijd dat deze dingen zich volop aan het ontwikkelen zijn! Het is 2000 jaar geleden al aangekondigd door de apostel Johannes. Heel bijzonder.

Genesis 18:17 De HEERE zei: Zal Ik voor Abraham verbergen wat Ik ga doen?

In de liederen van oud Israël leerden de kinderen het al: “De vriendschap met God is uitsluitend voor hen, die Hem eerbied bewijzen. Alleen zij zullen de geheimen, verborgen in Zijn beloften, leren kennen.” Psalm 25:14

Wat een geweldig voorrecht. Hij heeft het ook beloofd dat Hij niets op aarde doet of Hij maakt het eerst van te voren bekend.

“De Heer GOD doet nooit iets zonder dat Hij zijn besluit onthult aan zijn dienaren, de profeten.” Amos 3:7

Dan te bedenken dat we juist nu leven in een tijd waarin meer profetieën werkelijkheid worden dan ooit te voren in de geschiedenis van de wereld. Wat een grote verantwoordelijkheid heeft de Gemeente van Christus om goed te luisteren en Gods plannen bekend te maken

Satan ontvouwt zijn plannen en dat doorzien we geestelijk. We zijn geen complotdenkers en geen wappies. Maar houden ons vast aan de profetieën in geloof. Satan wil niet dat de duisternis aan het licht komt, maar het is onze opdracht om de duisternis te ontmaskeren door Woord en Geest.

Daarom maant de Bijbel ons om de profetieën te toetsen. Paulus gaat zelfs zo ver om te zeggen:

“Dooft de Geest niet uit, veracht de profetieën niet, maar toetst alles en behoudt het goede.” 1 Thess. 5:19-21

We zijn bijwoners en vreemdelingen in de wereld, maar velen hebben zich dat ook in de kerken gevoeld. De preken waren leeg, omdat men geen toekomstvisie had en niet verder keek dan de politiek. En zo werden verantwoordelijkheden in vakjes verdeeld en ieder had zijn eigen koninkrijk. Zo waren er ook kerkvorsten.

Er is wedergeboorte nodig om het Koninkrijk van God te zien en de profetieën te kunnen verstaan. Dan geeft Woord en Geest ons het onderscheidingsvermogen en verwondert het je dat vele kerkmensen de profetieën niet verstaan, maar structuur zoeken in de organisatie en de leer. Dat voelt vertrouwd, maar dient het religieus Babel. Het is een valse gerustheid. En men vertrouwt op gezag van hun leiders, die van de boom van kennis van goed en kwaad hebben gegeten en in Babel zijn onderwezen. Ze maken zich ondergeschikt aan geestelijken en dan ontstaat een hiërarchie, zoals een Pyramide en de Pyramide is uit Egypte afkomstig. Daar regeerde farao. Hij was een type van de antichrist.

Profetie is een geweldige instrument maar het gaat nooit boven het eigen verstaan van Gods stem, zo getuigt Paulus zelf ook:

“En zie, nu reis ik, gebonden door de Geest, naar Jeruzalem, niet wetende wat mij daar overkomen zal, behalve dat de Heilige Geest mij van stad tot stad betuigt en zegt, dat mij boeien en verdrukkingen te wachten staan.” Hand. 20:22,23

Persoonlijke profetie bevestigt altijd wat God in het eigen hart van een persoon alreeds gesproken heeft. Paulus was niet gebonden aan wat anderen hem openbaarden, maar was in zijn hart gebonden aan één persoon, Jezus Christus. Gebonden door de Heilige Geest.

Jur