To translate this website in different languages click here

Babel: Politiek & Religie

WANT IK LEEF, EN GIJ ZULT LEVEN.

Johannes 14:19.

We leven in een tijd dat politiek en religie samen gaan en Babel dienen. Satan zwaait de scepter binnen alle organisaties. Religie en politiek vertegenwoordigen de hoer op het beest, zegt de Bijbel. Velen hebben hun Bijbels geloof op scholen en universiteiten verloren en het Babels denken van de boom van kennis van goed en kwaad kwam er voor in de plaats. Alles gericht op het hier en nu. De wetenschap werd een afgod, los van het Woord van God en velen gingen zich gedragen als goden.

Godsdienst werd een vak en er kwamen theologische opleidingen, die een eigen wereldje kregen toebedeeld in Babel. Kerken en gemeenten wezen ook niet de weg van bekering en het evangelie van Zijn Koninkrijk. Ik hoor velen, die het geloof afwijzen zeggen: "ik denk zelf na".  Maar dan heb je vaak weinig inzicht in de werkelijke geestelijke strijd, die plaats vindt in de hemelse gewesten en zichtbaar wordt op aarde. Daar is wijsheid van boven voor nodig. Met al onze geleerden en specialisten had het hier een hemel op aarde moeten zijn, maar het is een jammerdal geworden. Satan houdt je slechts een worst voor.

Wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen en alle kennis zonder God mist de wortel van het ware leven en brengt ons de doodscultuur van satan. Het is het systeem van de afgoden geworden. Satan wil aanbeden worden en dat zal beslist niet vrijblijvend zijn. De wereld zal een groot concentratiekamp worden, waar we slechts als robots zullen zijn.

Gods Koninkrijk is niet van deze wereld en er is slechts vrijheid in Christus. Satan is de mensenmoordenaar van het begin en de vader der leugen. Maar Yeshua is de weg, de waarheid en het leven. De Bijbel is het ware draaiboek, want Zijn wil geschiede in de hemel alsook op de aarde en wie Hem volgen overkomt niets vreemds. Het komt erop aan te geloven wat Yeshua heeft gezegd over deze eindtijd waar satan als een briesende leeuw te keer gaat. Yeshua is het Hoofd en wij Zijn lichaam.

Yeshua liet Zijn Koninkrijk niet in handen van Schriftgeleerden, farizeeën en sadduceeën, maar sloot een vernieuwd verbond en allen die wedergeboren zijn behoren tot Zijn Koninkrijk. De strijd van nu gaat tussen het Koninkrijk van God en dat van satan, als overste van deze wereld. De profetieën gaan in sneltreinvaart in vervulling.  Wie niet voldoende olie in zijn lamp heeft komt in de duisternis terecht.

Met "Je pense donc je suis" kom je er niet. (René Descartes)
(Ik denk dus besta ik.) De Bijbel zegt: wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. Romeinen 12:2 (NBG)

Er is strijd in onze gedachten. Paulus schrijft in 2 Korinthe 10:

3 Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. 4 De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. 5 Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en WIJ NEMEN ELKE GEDACHTE GEVANGEN OM DIE TE BRENGEN TOT DE GEHOORZAAMHEID AAN CHRISTUS.

Ook deze strijd is terug te voeren naar het begin van het menselijk bestaan:

Genesis 3:15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar Zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen.

Want Ik leef, en gij zult leven....

Johannes 14:19.

Jur