English & other languages: click here!

Bazuinenfeest Yom Teroe-ah ( יוֹם תְּרוּעָה‎)

Binnenkort beginnen de Bijbelse najaarsfeesten en om te beginnen het Bazuinenfeest. Alle najaarsfeesten doen ons stilstaan bij de toekomstige vervulling van Gods verlossingsplan, dit in tegenstelling tot de voorjaarsfeesten, die ons doen terugkijken op wat God in het verleden heeft gedaan. De instelling van het Bazuinenfeest vinden we in Leviticus en Numeri.

CENTRAAL STAAT:

CHRISTUS‘ WEDERKOMST EN DE OPRICHTING VAN ZIJN KONINKRIJK.

De eindstrijd vindt plaats!  De shofar was altijd een oproep tot de strijd.

De shofar is meer een signaalinstrument te vergelijken met de sirene. Het Bijbelse instrument is meestal van de hoorn van een ram gemaakt. Vandaar het woord ramshoorn. De sjofar of trompet werd vaak gebruikt om het volk Israël op te roepen tot de strijd. (Numeri 10, Richt.6:34, Jes.18:3) Het woord תְּרוּעָה teroe-ah kan ook 'strijdkreet' of 'krijgsrumoer' betekenen.

Als we de Bijbel lezen valt het op dat de trompetten voor minstens vijf zaken gebruikt moesten worden. De langgerekte stoot, één- of tweestemmig, riep òf de leiders òf het hele volk samen (Numeri 10:3,4). Door de diverse natuurtonen te variëren klonk er het signaal: ‘breek op’ , ‘val aan’ of ‘juich’ (Numeri 10:5-10). In volkomen orde trekken Gods ‘troepen’ voortaan op (Numeri 10:11-13).

1 Korinthe 14:8 Want ook als de bazuin een onherkenbaar geluid geeft, wie zal zich gereedmaken voor de strijd?< /b>

DAAROM MOETEN WE HET GELUID VAN DE BAZUIN NIET LATEN VERSTOMMEN DOOR ROSH HASHANA.

Dan gaat in vervulling wat Jesaja profeteerde:

Jesaja 63:1-6 Wie is Deze Die uit Edom komt, in helrode kleding uit Bozra, Die luisterrijk is in Zijn gewaad, Die voorttrekt in Zijn grote kracht? Ik ben het, Die spreek in gerechtigheid, Die machtig ben om te verlossen. 2. Waarom is dat rood aan Uw gewaad, en is Uw kleding als die van iemand die de wijnpers treedt? 3. Ik heb de pers alleen getreden; er was niemand uit de volken met Mij. Ik heb hen vertreden in Mijn toorn, hen vertrapt in Mijn grimmigheid. Hun bloed is op Mijn kleding gespat, heel Mijn gewaad heb Ik besmet. 4. Want de dag van de wraak was in Mijn hart, het jaar van Mijn verlosten was gekomen. 5. Ik keek rond, maar er was niemand die hielp; Ik ontzette Mij, want er was niemand die ondersteunde. Daarom heeft Mijn arm Mij heil verschaft, en Mijn grimmigheid, die heeft Mij ondersteund. 6. Ik heb de volken vertrapt in Mijn toorn, Ik heb hen dronken gemaakt in Mijn grimmigheid, Ik heb hun bloed ter aarde doen neerdalen.

En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn Naam luidt: Het Woord van God. (Openbaring 19:13)

Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze Naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren. (Openbaring 19:16)

Leviticus 23, vers 24 Spreek tot de Israëlieten en zegt:

In de zevende maand, op de eerste dag van de maand, moet u een rustdag houden, een gedenkdag aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst.

1 Thess. 4:16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel;

1 Korinthe 15:52 In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden.

Psalm 89:16 Welgelukzalig is het volk hetwelk het geklank kent; o HEERE, zij zullen in het licht Uws aanschijns wandelen.

Op deze dag eerste dag van Gods 7e maand, dus bij nieuwe maan (als de maan duister is - het is meer dan een duistere tijd, want de maat van de zonde is vol!!) wordt de sjofar of bazuin geblazen als oproep om alert te zijn voor Jezus‘ wederkomst.

Numeri 29, vers 1 In de zevende maand nu, op de eerste dag van de maand, moet u een heilige samenkomst houden; geen enkel dienstwerk mag u dan doen. Het is voor u een dag aangekondigd door bazuingeschal.

In dit feest wordt uitgebeeld dat Yeshua HaMashiach zal terugkomen op de wolken bij het roepen van een aartsengel en het geklank  van een bazuin van God. (1 Thessalonicenzen 4: 16).

Mattheüs 24: 31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.

Wat Yeshua hier in Mattheüs 24 leert werd al door Mozes geprofeteerd:
Deuteronomium 30 :4-5 Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, toch zal de HEERE, uw God, u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen. 5 En de HEERE, uw God, zal u naar het land brengen dat uw vaderen in bezit hadden, en u zult het weer in bezit nemen; en Hij zal u goeddoen en u talrijker maken dan uw vaderen.

 

Mozes profeteerde hier al over de tweede komst van de Messias en in één adem over de wederopstanding. Beide passages gebruiken het woord bijeenbrengen en beide passages gebruiken dezelfde bijvoeglijke bepaling die betekent van het ene uiterste van de hemelen tot het andere! 

In 1 Korinthe 15: 52 leren we:

in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.

 

Aan de zevende bazuin zijn er al zes andere bazuinen voorafgegaan, die de oordelen aankondigden die over de wereld gaan. Daarover lezen we in  Openbaring 8 tot en met Openbaring 11  (8 t.m. 11).

De Messias zal met de zevende en laatste bazuin direct in het wereldgebeuren ingrijpen.

Het is jammer dat dit Bijbels ingestelde feest wordt overschaduwd door Rosh Hashana, het Joodse Nieuwjaarsfeest. Het Bijbelse Nieuwjaar werd door God ingesteld op 1 Nissan, in het voorjaar.

Exodus 12:2 Deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar.

Het is ook vreemd om een nieuwjaarsfeest te vieren in de zevende maand, het is logischer om dat in de eerste maand te doen. Het gaat er natuurlijk in de eerste plaats om wat God daarover heeft gezegd. Er zijn wel verklaringen voor. Men noemt dan 1 Nissan het begin van het religieuze jaar en 1 Tishri het begin van het economische jaar. Ook wij hebben een Nieuwjaar op 1 januari, maar ook een schooljaar, dat plm. augustus/september begint. Daarvoor zijn dan ook twee soorten agenda’s in omloop.

Een andere verklaring wordt gezocht in Exodus 34:22 waar bij het loofhuttenfeest over “de wisseling van het jaar” gesproken wordt.
Gods Woord spreekt zichzelf niet tegen. Het kan niet dat in Exodus 12 bij vertrek uit Egypte een andere instructie wordt gegeven dan een jaar later bij het geven van de stenen tafelen in Exodus 34. Hier is volgens mij sprake van de wisseling van seizoenen. De oogst is afgelopen, nu gaan ze de winter in. Er is twee keer per jaar, in de lente en in de herfst, een zogenaamde “equinox” die te maken heeft met de wisseling van de seizoenen.

 

Maar het is niet Bijbels om het jaar op 1 Tishri te laten beginnen, waardoor het feest, dat de wederkomst van Yeshua in gedachten brengt, overvleugeld wordt. Het is voor de Joden die de tempel, maar vooral het Nieuwe Testament missen, onmogelijk om de betekenis van dit feest te begrijpen. In een beschrijving om 1 Tishri Bijbels te onderbouwen werd Numeri 29:1 aangevoerd, maar dat is een opdracht om het bazuinenfeest te houden:

Numeri 29: 1 In de zevende maand nu, op de eerste dag van de maand, moet u een heilige samenkomst houden; geen enkel dienstwerk mag u dan doen. Het is voor u een dag aangekondigd door bazuingeschal.

 

Uit Gods Woord kunnen we opmaken dat de wederkomst van Yeshua, die we tegemoet gaan in de lucht, pas kan komen als de grote afval plaatsvindt en de antichrist naar voren is gekomen. Nu is de afval al behoorlijk op weg, en we zien de contouren van het antichristelijk rijk steeds duidelijker om ons heen, maar de afval en het kwade zal tot grote hoogte komen, want de maat van de zonde is nog niet vol. Ook de antichrist is nog niet geopenbaard. Het gaat om

2 Thessalonicenzen 2:7 Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is.
Een betere vertaling is:
2 Thessalonicenzen 2:7  Want het geheimenis van de wetteloosheid [Toraloosheid]  is al werkzaam. Alleen is er iemand [de antichrist] die hem [Jesjoea] nu weerhoudt, totdat hij [de antichrist] uit het midden[is ontstaan]. (het woord "verdwenen" is nu vervangen door "ontstaan")

Zie het artikel: Wie is weerhouder?

We zitten nog midden in de strijd van Gen. 3:15. In Openbaring klinkt de oproep van Yeshua meerdere malen: “WIE VOLHARDT TOT HET EINDE….!” Zo ook in de evangeliën:

Mattheüs 10:22 En u zult door allen gehaat worden omwille van Mijn Naam; MAAR WIE VOLHARDEN ZAL TOT HET EINDE, die zal zalig worden.

Maar in dat alles mogen we uitzien naar de Laatste Bazuin waarin het Verlossingswerk zichtbaar wordt en we onze God met dankbaarheid en verwondering zullen prijzen en lofzingen.

Jur & Ida