Liturgie voor Bazuinenfeest - Jom Teruah

 1. Het aansteken van de kaarsen

Baruch Ata, Adonai, Eloheinu, Melech haOlam, asher qid’shanu b’damo shel Yeshua, v’tzivanu l’hiyot or l’goyim.

Gezegend zijt Gij, Eeuwige, onze G’d, Koning van het heelal, die ons heeft geheiligd door het bloed van Yeshua en die ons heeft opgedragen een licht voor de wereld te zijn. , Hebreeën 10:10 en Mathéüs 5:14-16

 1. De instelling van het bazuinenfeest

Leviticus 23, vers 24 Spreek tot de Israëlieten en zeg: In de zevende maand, op de eerste dag van de maand, moet u een rustdag houden, een gedenkdag aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst.

Numeri 29, vers 1 In de zevende maand nu, op de eerste dag van de maand, moet u een heilige samenkomst houden; geen enkel dienstwerk mag u dan doen. Het is voor u een dag aangekondigd door bazuingeschal.

 1. het blazen op de ramshoorn

Blaas op de bazuin bij nieuwemaan, bij vollemaan, op onze feestdag. 5. Want dit is een verordening in Israël, een bepaling van de God van Jakob.  Psalm 81:4

Gezegend zijt Gij, Eeuwige, onze God, Koning van hemel en aarde, die ons heeft geheiligd door het bloed van Yeshua en die ons heeft opgedragen de shofar te blazen, amen!

 1. Blaas de shofar om YHWH te danken voor de Torah
 2. Blaas de shofar geef acht op de geboden van Yahweh
 3. Blaas de shofar om te treuren over de zonden
 4. Blaas de shofar om te begrijpen dat Yeshua de zonden op zich heeft genomen
 5. Blaas de shofar om allen op te roepen tot berouw en bekering
 6. Blaas de shofar om Yahweh te danken voor Zijn plaatsvervangende offer
 7. Blaas de shofar om ons voor te bereiden op de grote verdrukking
 8. Blaas de shofar om je te verheugen in de terugkeer van Yeshua
 9. Blaas de shofar in de verwachting van het komende Vrederijk
 10. Blaas de shofar om Yeshua te eren als Koning van Sion
 1. Het Shema - De geloofsbelijdenis:

Sh’ma Yisra’el, Adonai Eloheinu, Adonai Echad!

Baruch Shem k’vod Malchuto l’olam va’ed

Yeshua Hoe HaMashiach, Hoe Adon HaKol

 

Hoor Israël: de Eeuwige is onze God, de Eeuwige is ÉÉN!

Geprezen zij de Naam van Zijn Koninklijke Majesteit, tot in alle eeuwigheid

Yeshua Hij is de Messias, Hij is Heer over alles.

 

U zult de Eeuwige, uw God,  liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht.

Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn.

U moet ze uw  kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat.

U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn.

U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven. Deuteronomium 6:4-9

 

 1. Getuigenissen uit het Woord:    

  (om de beurt lezen)

 

De een riep tot de ander: Heilig, heilig, heilig is de HEERE van de legermachten; heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid! Jesaja 6:3

 

En het geschiedde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er donderslagen en bliksemstralen en een zware wolk op de berg waren en zeer sterk shofargeschal, zodat al het volk dat in de legerplaats was, beefde. Exodus 19:16.

 

Het geluid van de Shofar werd gaandeweg zeer sterk. Mozes sprak, en God antwoordde hem in de donder! Exodus 19:19

 

En het gehele volk was getuige van de donderslagen, de bliksemstralen, het geluid van de Shofar en de rokende berg. Toen het volk het zag, beefde het en het bleef van verre staan! Exodus 20:18

 

In de zevende maand nu, op de eerste dag van de maand, moet u een heilige samenkomst houden; geen enkel dienstwerk mag u dan doen. Het is voor u een dag aangekondigd door bazuingeschal. Numeri 29: 1

 

God vaart op onder gejuich, de HEERE vaart op onder bazuingeschal. Zing psalmen voor God, zing psalmen, zing psalmen voor onze Koning, zing psalmen, Psalm 47:6,7

 

Welzalig het volk dat de klank van de bazuin kent, zij wandelen, HEERE, in het licht van Uw aangezicht. Psalm 89:16

 

Zing psalmen voor de HEERE met trompetten en bazuingeschal, juich voor het aangezicht van de Koning, de HEERE. Psalm 98:6

 

En u zult door allen gehaat worden omwille van Mijn Naam; MAAR WIE VOLHARDEN ZAL TOT HET EINDE, die zal zalig worden. Mattheüs 10:22

 

En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan. Mattheüs 24: 31

 

Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen. Mattheüs 24:44

 

En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan. Handelingen 1:7-11

 

Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. 1 Korinthe 15:51,52

 

Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. 1 Thessalonicenzen 4:16

 

Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. Openbaring 22:20,21

 6.  Liederen

1  Eens, als de bazuinen klinken,

uit de hoogte, links en rechts,

duizend stemmen ons omringen,

ja en amen wordt gezegd,

rest er niets meer dan te zingen,

Heer, dan is uw pleit beslecht.

2 Scheurt het voorhang van de wolken,

wordt uw aangezicht onthuld,

vaart de tijding door de volken

dat Gij alles richten zult:

Heer, dan is de dood verzwolgen,

want de schriften zijn vervuld.

Hodoe l’Adonai kie tov

 

Hodoe l’Adonai kie tov, kie le’olam chasdo 2x

Hodoe, hodoe, hodoe, hodoe, hodoe lAdonai ki tov 2x

 

 Hodoe l’Elohee ha’elohiem kie le’olam chasdo 2x

 Hodoe, hodoe, hodoe, hodoe, hodoe lAdonai ki tov 2x

 

 Hodoe l’Adonee ha’adoniem kie le’olam chasdo 2x

 Hodoe, hodoe, hodoe, hodoe, hodoe lAdonai ki tov 2x

 

Hodoe l’Melech ham’lachiem, kie le’olam chasdo 2x

Hodoe, hodoe, hodoe, hodoe, hodoe l’Adonai ki tov 2x

Vertaling:

 

Breng dank aan Adonai Ps. 136:1-3

 

Breng dank aan Adonai, want Hij is goed,

want Hij is eeuwig getrouw

 

Breng dank aan de God der goden, want …

Breng dank aan de Heer der heren, want …

Breng dank aan de Koning der koningen, want …

 

https://youtu.be/15zBF3VL2H0

 1. De nieuwe maand en het nieuwe burgerlijk jaar

 

Wij prijzen u die ons de tijden en gelegenheden aangeeft door de maan aan het hemelgewelf.
Moge Uw wil de onze zijn:

Laat ons niet zonder U optrekken deze nieuwe maand. Wilt U ons kracht, gezondheid, liefde en volharding geven om de weg te gaan die U ons wijst.

 

Micha 6:8 U heeft ons bekend gemaakt wat goed is: recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig met U te wandelen.

 

 1. De zegen

 

Onze G’d en G’d van onze voorouders, zegen ons met de vermelde zegen in Uw Tora, geschreven door Uw dienaar Mozes, uitgesproken door Aäron en zijn zonen, de priesters, het U gewijde volk, zoals het geschreven staat:

Y’varechecha Adonai v’Yish’m’recha.

Ya’er Adonai panav eleicha vichuneka.

Yisa Adonai panav eleicha v’Yasem l’cha Shalom.

B’Shem Yeshua M’shichenu, amen!

Numeri 6:24

 

De Eeuwige zegene u en Hij behoede u.

De Eeuwige doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Eeuwige verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van Yeshua, onze Messias, amen!

Genade zij u en vrede van Hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. (Openbaring 1:4)

 

Het breken van het brood:

 Gezegend zijt Gij, Eeuwige, onze God, Koning van het heelal, Die het brood uit de aarde voortbrengt en die in Yeshua naar ons toe bent gekomen, die zei: “Ik ben het brood des levens” Joh. 6:35

en “U bent het zout van de aarde”. Mattheüs 5:13 

Yeshua nam het brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan hen met de woorden: “Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Lukas 22:19

 10 De gedachtenis aan het reddende bloed van Yeshua:

 Weet dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam. 1 Petrus 1:18,19


En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid.

En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een Naam, die opgeschreven was, en die niemand kent dan Hijzelf.

En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn Naam luidt: Het Woord van God. Openbaring 19:11-13

De beker van Yeshua zal ik opheffen. Ik zal de Naam van Adonai aanroepen. Psalm 116:13

Yeshua zei: ‘Want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden’ Mattheüs 26:28; vergelijk Markus 14:24.

 Wij prijzen en danken U dat U Uw enige Zoon hebt gegeven Wiens bloed ons reinigt van de zonde. Amen!

 Men zegt: לחיים L’chayim! (op het leven!), drinkt uit de beker en wenst elkaar een gezegend bazuinenfeest:

                                                                          Jom Teruah Sameach!     שָׂמֵחַ תְּרוּעָה יוֹם

Voor een beschrijving van het bazuinenfeest zie deze pagina.

Jur & Ida