English & other languages: click here!

Bazuinenfeest Yom Teroe-ah ( יוֹם תְּרוּעָה‎)

 

Binnenkort beginnen de Bijbelse najaarsfeesten en om te beginnen het Bazuinenfeest. Alle najaarsfeesten doen ons stilstaan bij de toekomstige vervulling van Gods verlossingsplan, dit in tegenstelling tot de voorjaarsfeesten, die ons doen terugkijken op wat God in het verleden heeft gedaan. De instelling van het Bazuinenfeest vinden we in Leviticus en Numeri.

Leviticus 23, vers 24 Spreek tot de Israëlieten en zegt:

In de zevende maand, op de eerste dag van de maand, moet u een rustdag houden, een gedenkdag aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst.

Numeri 29, vers 1 In de zevende maand nu, op de eerste dag van de maand, moet u een heilige samenkomst houden; geen enkel dienstwerk mag u dan doen. Het is voor u een dag aangekondigd door bazuingeschal.

In dit feest wordt uitgebeeld dat Yeshua HaMashiach zal terugkomen op de wolken bij het roepen van een aartsengel en het geklank  van een bazuin van God. (1 Thessalonicenzen 4: 16).

Mattheüs 24: 31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.

Wat Yeshua hier in Mattheüs 24 leert werd al door Mozes geprofeteerd:
Deuteronomium 30 :4 Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, toch zal de HEERE, uw God, u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen.

5 En de HEERE, uw God, zal u naar het land brengen dat uw vaderen in bezit hadden, en u zult het weer in bezit nemen; en Hij zal u goeddoen en u talrijker maken dan uw vaderen.

 

Mozes profeteerde hier al over de tweede komst van de Messias en in één adem over de wederopstanding. Beide passages gebruiken het woord bijeenbrengen en beide passages gebruiken dezelfde bijvoeglijke bepaling die betekent van het ene uiterste van de hemelen tot het andere! 

In 1 Korinthe 15: 52 leren we:

in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.

 

Aan de zevende bazuin zijn er al zes andere bazuinen voorafgegaan, die de oordelen aankondigden die over de wereld gaan. Daarover lezen we in  Openbaring 8 tot en met Openbaring 11  (8 t.m. 11).

De Messias zal met de zevende en laatste bazuin direct in het wereldgebeuren ingrijpen.

Het is jammer dat dit Bijbels ingestelde feest wordt overschaduwd door Rosh Hashana, het Joodse Nieuwjaarsfeest. Het Bijbelse Nieuwjaar werd door God ingesteld op 1 Nissan, in het voorjaar.

Exodus 12:2 Deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar.

Het is ook vreemd om een nieuwjaarsfeest te vieren in de zevende maand, het is logischer om dat in de eerste maand te doen. Het gaat er natuurlijk in de eerste plaats om wat God daarover heeft gezegd. Er zijn wel verklaringen voor. Men noemt dan 1 Nissan het begin van het religieuze jaar en 1 Tishri het begin van het economische jaar. Ook wij hebben een Nieuwjaar op 1 januari, maar ook een schooljaar, dat plm. augustus/september begint. Daarvoor zijn dan ook twee soorten agenda’s in omloop.

Een andere verklaring wordt gezocht in Exodus 34:22 waar bij het loofhuttenfeest over “de wisseling van het jaar” gesproken wordt.
Gods Woord spreekt zichzelf niet tegen. Het kan niet dat in Exodus 12 bij vertrek uit Egypte een andere instructie wordt gegeven dan een jaar later bij het geven van de stenen tafelen in Exodus 34. Hier is volgens mij sprake van de wisseling van seizoenen. De oogst is afgelopen, nu gaan ze de winter in. Er is twee keer per jaar, in de lente en in de herfst, een zogenaamde “equinox” die te maken heeft met de wisseling van de seizoenen.

 

Maar het is niet Bijbels om het jaar op 1 Tishri te laten beginnen, waardoor het feest, dat de wederkomst van Yeshua in gedachten brengt, overvleugeld wordt. Het is voor de Joden die de tempel, maar vooral het Nieuwe Testament missen, onmogelijk om de betekenis van dit feest te begrijpen. In een beschrijving om 1 Tishri Bijbels te onderbouwen werd Numeri 29:1 aangevoerd, maar dat is een opdracht om het bazuinenfeest te houden:

Numeri 29: 1 In de zevende maand nu, op de eerste dag van de maand, moet u een heilige samenkomst houden; geen enkel dienstwerk mag u dan doen. Het is voor u een dag aangekondigd door bazuingeschal.

 

Uit Gods Woord kunnen we opmaken dat de wederkomst van Yeshua, die we tegemoet gaan in de lucht, pas kan komen als de grote afval plaatsvindt en de antichrist naar voren is gekomen. Nu is de afval al behoorlijk op weg, en we zien de contouren van het antichristelijk rijk steeds duidelijker om ons heen, maar de afval en het kwade zal tot grote hoogte komen, want de maat van de zonde is nog niet vol. Ook de antichrist is nog niet geopenbaard. Het gaat om

2 Thessalonicenzen 2:7 Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is.

Zie het artikel: Wie is weerhouder?

We zitten nog midden in de strijd van Gen. 3:15. In Openbaring klinkt de oproep van Yeshua meerdere malen: “WIE VOLHARDT TOT HET EINDE….!” Zo ook in de evangeliën:

Mattheüs 10:22 En u zult door allen gehaat worden omwille van Mijn Naam; MAAR WIE VOLHARDEN ZAL TOT HET EINDE, die zal zalig worden.

Maar in dat alles mogen we uitzien naar de Laatste Bazuin waarin het Verlossingswerk zichtbaar wordt en we onze God met dankbaarheid en verwondering zullen prijzen en lofzingen.