English, click here!

Hebreeën 7: 1-19 Melchizedek

Melchizedek.

Hebreeën 7: 1-19

Wat een bijzonder mooi hoofdstuk.

Melchizedek betekent “Koning van de gerechtigheid”.  De combinatie van deze beide begrippen in de naam, wordt ook toegepast door de koningin van Scheba op de Vredevorst koning Salomo, waarmee we Salomo dan als een beeld van Yeshua kunnen zien.

De koningin van Scheba zei:

1 Koningen 10: 9 Geloofd zij de HEERE, uw God, Die behagen in u heeft gehad, door u op de troon van Israël te zetten! Omdat de HEERE Israël voor eeuwig liefheeft, daarom heeft Hij u tot koning aangesteld, om recht en gerechtigheid te doen.

Meerdere profetieën:

Jesaja 32: 1 Zie, een Koning zal regeren in gerechtigheid, en vorsten zullen heersen overeenkomstig het recht.

Psalm 45:7 Uw troon, o God, bestaat eeuwig en altijd; de scepter van Uw Koninkrijk is een scepter van rechtvaardigheid.

Zacharia 9: Uw troon, o God, bestaat eeuwig en altijd; de scepter van Uw Koninkrijk is een scepter van rechtvaardigheid.

Het kan niet missen of deze Melchizedek is Yeshua voor zijn menswording hier op aarde. Ook de schrijver van de Hebreeënbrief trekt deze conclusie, als hij in vers 14 Melchizedek in verband brengt met Yeshua:

Het is immers overduidelijk dat onze Heere van Juda afstamt, over welke stam Mozes niets gezegd heeft in verband met het priesterschap.

Melchizedek wordt in Genesis en in Hebreeën de Koning van Salem genoemd. De Hebreeënschrijver voegt er in vers 2 aan toe: “Salem, dat is koning van de vrede.” Het heeft alles te maken met de “Shalom”. In de tijd van Abraham bestond Jeruzalem nog niet, maar die naam bevat ook dat woord “salem/shalom”.

Jesaja, Korach en Zacharia profeteren in die bewoordingen over Yeshua:   

In Melchizedek is in Jeruzalem de grondslag voor de vrede van de wereld gelegd, door het zoenoffer van Yeshua voor onze zonden. In Jeruzalem zal eens onze Vredevorst, koning én priester, regeren. De vrede zal wereldwijd zijn. Daarvan profeteert de Bijbel, om dat Koninkrijk leerde Yeshua  ons bidden:

“Uw Koninkrijk kome”. En dat Koninkrijk is in aantocht! We ervaren de geboorteweeën. Jeruzalem: de stad van gerechtigheid en vrede en tenslotte het Hemels Jeruzalem dat op aarde neerdaalt.

Deze belofte voor Jeruzalem is nog niet in vervulling gegaan. Paulus zegt in Galaten 4:25 dat het huidige Jeruzalem met haar kinderen in slavernij is. En dat is nog steeds het geval.

Yeshua had met tranen in de ogen vastgesteld:

Lukas 13:34-35 Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt die naar u toe gezonden zijn, hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels, maar u hebt niet gewild! Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Voorwaar, Ik zeg u dat u Mij niet zult zien, totdat de tijd zal gekomen zijn dat u zult zeggen: Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere.

Melchizedek kwam bij Abraham met brood en wijn. Hij was priester van de Allerhoogste: hogepriester! Zo’n positie mag alleen door God aangewezen worden.  

Hebreeën 5: 4 En niemand neemt die eer voor zichzelf, maar men wordt er door God toe geroepen, zoals Aäron.

Toen Yeshua in de nacht dat Hij verraden werd het Nieuwe Verbond in Zijn bloed met zijn discipelen sloot, hetstelde Hij het priesterschap van Melchizedek, door het brood te breken en de wijn met hen te drinken.

Hiervan profeteerde David in

Psalm 110: 4 De HEERE heeft gezworen en Hij zal er geen berouw van hebben: U bent Priester voor eeuwig, naar de ordening van Melchizedek.

Psalm 85:11 Goedertierenheid en trouw ontmoeten elkaar, gerechtigheid en vrede kussen elkaar.

Psalm 122:6 Bid om vrede voor Jeruzalem, laat het goed gaan met hen die u liefhebben. 7 Laat vrede binnen uw vestingwal zijn, rust in uw burchten. 8 Omwille van mijn broeders en mijn vrienden spreek ik nu: Vrede zij in u!

In de chiastische structuur blijkt de focus op Hebreeën 7:19 te liggen:

Een betere hoop is tot stand gekomen, waardoor wij God konden naderen.

Deze tekst wordt wel eens gebruikt om aan te tonen dat de wet weggedaan is. Maar de wet heeft door Yeshua juist zijn bekroning, zijn volmaaktheid gekregen. Bij de wet wordt schuldvergeving, uitgebeeld met dierenbloed, in het vooruitzicht gesteld. De verzoening van de zonden in het priesterschap van Mechizedek is niet gebaseerd op het bloed van dieren, maar op het kostbare, smetteloze bloed van Yeshua, het Lam dat geslacht werd. De zonden worden niet meer bedekt, maar zijn vergeven! De belofte van schuldvergeving is door het bloed van Yeshua van kracht geworden voor ieder die zich aan Hem toevertrouwt.

Trouwens de schuldvergeving in het eerste testament werd openlijk geproclameerd, als de hogepriester uit het heiligdom naar buiten kwam. Dan wist men dat God het offer had aanvaard. Dit is een afbeelding van wat nog komen gaat! Onze hemelse Hogepriester is nu nog in het Heiligdom en komt binnenkort naar buiten, waardoor het effect van de schuldvergeving zichtbaar en merkbaar wordt. Pas dan kunnen we van “vervulling” spreken. Dan zal Gods Koninkrijk aanbreken! De wet is het fundament, een masterplan, waarop verder gebouwd moest worden. We hebben hier te maken met een voortschrijdend bouwproces: een voortgang in het heilsproces. Het dierenbloed is vervangen door het bloed van Yeshua, daarom werd ook het priesterschap van Levi vervangen door het priesterschap van Melchizedek. Zo kunnen we beter naderen tot God. Dat mogen we doen in de Naam van Yeshua, als we Zijn bloedoffer voor onszelf accepteren. Als we tot God gaan ziet Hij Yeshua in ons. Dan kan Hij ons genadig zijn, barmhartig en gaarne vergevend zijn. Zo had God zich op de Sinaï bekend gemaakt. (Exodus 34:6)

We kunnen tot God naderen! Ja, wie verbonden is aan Yeshua kan rechtstreeks tot God bidden. De Vader van Yeshua is dan ook onze Vader.  Yeshua leerde ons dat al in het bekende “Onze Vader-gebed”.  Als je van Yeshua bent mag je op grond van Zijn vergoten bloed rechtstreeks naar de Vader gaan, want de Vader ziet Zijn Zoon in jou. Het is dus méér dan simpelweg de formule "in Jezus' naam" achter je gebed te plakken. Het betekent ook dat voor wie Yeshua afwijst, de weg tot de Vader is afgesloten.

Johannes 14:6 Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Johannes 16:26-27 Op die dag (Yeshua heeft het over Zijn opstanding) zult u in Mijn Naam bidden, en Ik zeg u niet dat Ik de Vader voor u vragen zal, want de Vader Zelf heeft u lief, omdat u Mij hebt liefgehad en hebt geloofd dat Ik van God ben uitgegaan.

We lezen verder over de tienden die Abraham aan Melchizedek betaalde en dat Abraham dat ook al voor zijn nageslacht instelde, want in hem was het Zaad aanwezig. De stam Levi zou die tienden van het volk Israël nemen.  

Hebr. 7:9-10 En – om zo te zeggen – ook Levi, die tienden neemt, heeft door Abraham tienden gegeven. Want hij was nog in het lichaam van zijn vader, toen Melchizedek hem tegemoet ging.

Je ziet hier het verbond met Abraham in werking treden. En nog steeds gaat het om het heilig Zaad, het Zaad van de vrouw uit Genesis 3:15 dat de vervulling vond in de geboorte van Yeshua de Messias.

Melchizedek zegende Abraham en in Abraham het Zaad. En dan staat er in vers 7 duidelijk bij

Nu is het ontegenzeglijk zo dat wat minder is, gezegend wordt door wat meer is.”

Daarom geloof ik dat de uitspraak die wij vaak doen: “Gezegend zijt Gij, Eeuwige onze God, Koning van het heelal”  niet goed is. 

We zouden dat “Gezegend” beter kunnen vervangen door “Geprezen”. Want God is de Meerdere en wij zijn de minderen.

Yeshua, Hij is de Koning op Davids troon, de Hogepriester naar de ordening van Melchizedek.

Het is betekenisvol dat Melchizedek zowel koning als priester was. Onder de Wet van Mozes waren het koningschap en het priesterschap strikt gescheiden. Zij konden zelfs niet verenigd worden, want priesters moesten afstammen van de stam van Levi en de koning moest uit de stam Juda komen. Een koning kon nooit priester zijn, en een priester nooit koning. Maar toen Yeshua bij de verbondssluiting op Pesach de wijn en het brood aanbood, zei Hij daarmee: ,,Hier is het priesterschap van Melchizedek opnieuw ingesteld. Ik ben een Priester, niet naar de orde van Levi, maar naar de orde van Melchizedek.’’ En door die daad stelde Hij het vernieuwde verbond in zijn bloed in.

Ida