English, click here!

Hebreeën 7: 1-19 Melchizedek

Melchizedek.

Hebreeën 7: 1-19

Wat een bijzonder mooi hoofdstuk.

Melchizedek betekent “Koning van de gerechtigheid”.  De combinatie van deze beide begrippen in de naam, wordt ook toegepast door de koningin van Scheba op de Vredevorst koning Salomo, waarmee we Salomo dan als een beeld van Yeshua kunnen zien.

1 Koningen 10: 9 Geloofd zij de HEERE, uw God, Die behagen in u heeft gehad, door u op de troon van Israël te zetten! Omdat de HEERE Israël voor eeuwig liefheeft, daarom heeft Hij u tot koning aangesteld, om recht en gerechtigheid te doen.

 

Jesaja, Korach en Zacharia profeteren in die bewoordingen over Yeshua:      

 

Jesaja 32: 1 Zie, een Koning zal regeren in gerechtigheid, en vorsten zullen heersen overeenkomstig het recht.

Psalm 45:7 Uw troon, o God, bestaat eeuwig en altijd; de scepter van Uw Koninkrijk is een scepter van rechtvaardigheid.

Zacharia 9: Uw troon, o God, bestaat eeuwig en altijd; de scepter van Uw Koninkrijk is een scepter van rechtvaardigheid.

 

Het kan niet missen of deze Melchizedek is Yeshua voor zijn menswording hier op aarde. Ook de schrijver van de Hebreeënbrief trekt deze conclusie, als hij in vers 14 Melchizedek in verband brengt met Yeshua:

 

Het is immers overduidelijk dat onze Heere van Juda afstamt, over welke stam Mozes niets gezegd heeft in verband met het priesterschap.

 

Melchizedek wordt in Genesis en in Hebreeën de Koning van Salem genoemd. De Hebreeënschrijver voegt er in vers 2 aan toe: “Salem, dat is koning van de vrede.” Het heeft alles te maken met de “Shalom”. In de tijd van Abraham bestond Jeruzalem nog niet, maar die naam bevat ook dat woord “salem/shalom”.

In Melchizedek is in Jeruzalem de grondslag voor de vrede van de wereld gelegd, door het zoenoffer van Yeshua voor onze zonden. In Jeruzalem zal eens onze Vredevorst, koning én priester, regeren. De vrede zal wereldwijd zijn. Daarvan profeteert de Bijbel, om dat Koninkrijk leerde Yeshua  ons bidden:

“Uw Koninkrijk kome”. En dat Koninkrijk is in aantocht! We ervaren de geboorteweeën. Jeruzalem: de stad van gerechtigheid en vrede en tenslotte het Hemels Jeruzalem dat op aarde neerdaalt.

Psalm 85: 11 Goedertierenheid en trouw ontmoeten elkaar, gerechtigheid en vrede kussen elkaar.

Psalm 122: 6 Bid om vrede voor Jeruzalem, laat het goed gaan met hen die u liefhebben. 7 Laat vrede binnen uw vestingwal zijn, rust in uw burchten. 8 Omwille van mijn broeders en mijn vrienden spreek ik nu: Vrede zij in u!

Deze belofte voor Jeruzalem is nog niet in vervulling gegaan. Paulus zegt in Galaten 4:25 dat het huidige Jeruzalem met haar kinderen in slavernij is. En dat is nog steeds het geval.

Yeshua had met tranen in de ogen vastgesteld:

Lukas 13:34 Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt die naar u toe gezonden zijn, hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels, maar u hebt niet gewild!

35 Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Voorwaar, Ik zeg u dat u Mij niet zult zien, totdat de tijd zal gekomen zijn dat u zult zeggen: Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere.

 

Melchizedek kwam bij Abraham met brood en wijn. Hij was priester van de Allerhoogste: hogepriester! Zo’n positie mag alleen door God aangewezen worden.  

 

Hebreeën 5: 4 En niemand neemt die eer voor zichzelf, maar men wordt er door God toe geroepen, zoals Aäron.

 

Toen Yeshua in de nacht dat Hij verraden werd het Nieuwe Verbond in Zijn bloed met zijn discipelen sloot, hetstelde Hij het priesterschap van Melchizedek, door het brood te breken en de wijn met hen te drinken.

Hiervan profeteerde David in

Psalm 110: 4 De HEERE heeft gezworen en Hij zal er geen berouw van hebben: U bent Priester voor eeuwig, naar de ordening van Melchizedek.

De verzoening van de zonden in het priesterschap van Mechizedek is niet gebaseerd op het bloed van dieren, maar op het kostbare, smetteloze bloed van Yeshua, het Lam dat geslacht werd. Daarom heeft het nieuwe verbond betere beloften, omdat het bloed vervangen is en derhalve het priesterschap van Levi door Melchizedek vervangen is. De zonden worden niet meer bedekt, maar zijn vergeven en zo kunnen we beter naderen tot God. Dat mogen we doen in de Naam van Yeshua, als we Zijn bloedoffer voor onszelf accepteren. Als we tot God gaan ziet Hij Yeshua in ons. Dan kan Hij ons genadig zijn, barmhartig en gaarne vergevend. Zo had God zich op de Sinaï bekend gemaakt.

 

We lezen verder over de tienden die Abraham aan Melchizedek betaalde en dat Abraham dat ook al voor zijn nageslacht instelde, want in hem was het Zaad aanwezig. De stam Levi zou die tienden van het volk Israël nemen.  

Hebr. 7:9 en 10 En – om zo te zeggen – ook Levi, die tienden neemt, heeft door Abraham tienden gegeven. Want hij was nog in het lichaam van zijn vader, toen Melchizedek hem tegemoet ging.

 

Je ziet hier het verbond met Abraham in werking treden. En nog steeds gaat het om het heilig Zaad, het Zaad van de vrouw uit Genesis 3:15 dat de vervulling vond in de geboorte van Yeshua de Messias.

Melchzedek zegende Abraham en in Abraham het Zaad. En dan staat er in vers 7 duidelijk bij

Nu is het ontegenzeglijk zo dat wat minder is, gezegend wordt door wat meer is.”

Daarom geloof ik dat de uitspraak die wij vaak doen: “Gezegend zijt Gij, Eeuwige onze God, Koning van het heelal”  niet goed is. We zouden dat “Gezegend” beter kunnen vervangen door “Geprezen”.  Want God is de Meerdere en wij zijn de minderen.

Yeshua, Hij is de Koning op Davids troon, de Hogepriester naar de ordening van Melchizedek.

Het is betekenisvol dat Melchizedek zowel koning als priester was. Onder de Wet van Mozes waren het koningschap en het priesterschap strikt gescheiden. Zij konden zelfs niet verenigd worden, want priesters moesten afstammen van de stam van Levi en de koning moest uit de stam Juda komen. Een koning kon nooit priester zijn, en een priester nooit koning. Maar toen Yeshua bij de verbondssluiting op Pesach de wijn en het brood aanbood, zei Hij daarmee: ,,Hier is het priesterschap van Melchizedek opnieuw ingesteld. Ik ben een Priester, niet naar de orde van Levi, maar naar de orde van Melchizedek.’’ En door die daad stelde Hij het nieuwe verbond in zijn bloed in.