English & other languages: click here!

Johannes 15 De Ware Wijnstok - liefde en haat

"Ik ben de WARE WIJNSTOK"..... zo begint het hoofdstuk. Dit wordt door Yeshua gezegd en dit kan door geen ander mens gezegd worden. Maar het feit dat Yeshua dit zo zegt houdt in dat er ook wijnstokken zijn die niet deugen.  We lezen in Jesaja 5  dat God een wijngaard plantte en die van alle benodigdheden voorzag om goede vruchten voort te brengen, maar....

Jesaja 5:2b Hij verwachtte dat hij goede druiven zou voortbrengen, maar hij bracht stinkende druiven voort.

De eerste Adam was ook zo'n wijnstok die goed geplant was, maar die stinkende vruchten voortbracht.

In het lied van Mozes is er sprake van een wijnstok uit Sodom:

Deuteronomium 32:32. Want hun wijnstok is uit de wijnstok van Sodom en uit de velden van Gomorra; hun druiven zijn giftige druiven, bittere trossen hebben zij.

In de geestelijke strijd waarin onze wereld verwikkeld is sinds de zondeval in het Paradijs probeert satan altijd weer de mens te verleiden om het werk van God kapot te maken. Er kwam een Tweede Adam. Een nieuwe Wijnstok, de Ware Wijnstok die alle aanvallen en beproevingen van satan kreeg te verduren, en stand hield. De woorden die Yeshua hier sprak waren geklemd tussen de sedermaaltijd die in het vorige hoofdstuk beschreven werd en de arrrestatie in Getsemané, die in hoofdstuk 18 ter sprake komt. Satan wilde deze Ware Wijnstok uitschakelen, maar wist niet dat hij met zijn plan juist het tegenovergestelde bewerkte. Yeshua is de Overwinnaar!

De Vader is de Wijngaardenier, Yeshua is de wijnstok en de gelovigen zijn de ranken die uit de wijnstok voortkomen en waaraan de vruchten komen. Maar, zoals het gaat in de wijngaarden: de ranken die geen vruchten voortbrengen worden weggesneden.  Dat betekent dus dat gelovigen die geen geloofsvrucht voortbrengen worden weggesneden. Wat zijn dan die vruchten die Yeshua van ons verwacht? Het eerste testament spreekt van "de vloek van de wet" die er dan ook de oorzaak van is dat we van God worden afgesneden. Als we Galaten 3 lezen, legt Paulus uit, dat het niet gaat om het moeizaam moeten leven binnen het raamwerk van de wet, omdat onze tekortkomingen gedragen zijn in de vloek aan het kruis (Galaten 3:10 en 13). In Galaten 3:11,12  geeft Paulus aan dat de vloek op diegenen valt, die door de wet aanspraak menen te mogen maken op Gods zegeningen. Dat doet men niet uit het hart en gaat dus niet gepaard met geloof en vertrouwen in God.  Ook het leven volgens de wet is een vrucht die ontstaat door onze verbondenheid met de Wijnstok. In het Nieuwe Testament leren we ons te laten leiden door de Heilige Geest en door de liefde die in ons hart is uitgestort. (Romeinen 5:5) Dan zijn we vervuld van dankbaarheid in ons hart. Dan komen we niet in conflict met de wet. Paulus laat ook duidelijk zien wat de vruchten die aan de wijnstok groeien inhouden:

Galaten 5:22,23 De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet.

Dat zijn niet "onze" vruchten, maar de vruchten die Hij in ons heeft uitgewerkt. Doordat we in liefde aan Hem verbonden blijven drinken we van de heerlijke sappen van de Wijnstok en "ontstaan" de vruchten. Soms moet onze rank gesnoeid en gereinigd worden. Dat is iets dat we niet als prettig ervaren, maar wat wel noodzakelijk is om ons meer vruchtbaar te doen zijn. De Wijngaardenier weet wat Hij doet.  We moeten ook "in Hem" blijven en niet op eigen houtje wegen zoeken om vruchtbaar te zijn. Dat maakt dat er stinkende vruchten komen zoals Jesaja 5:2 vermeldt. Zonder de wijnstok Yeshua kunnen we niets doen! We zijn zelfs een doelwit voor satan als we op eigen inzicht gaan manouvreren. In dat alles moeten we ook onderscheiden tussen wat het Woord van God zegt en dat wat mensen ons vertellen. 

Voor wie bewust buiten de Wijnstok Yeshua om zijn leven inricht ziet het er niet goed uit. Dit zegt Gods Woord:
Johannes 15:6 Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank, en verdort, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand.

Zo ernstig staan de zaken! Maar er is ook een belofte:
Johannes 15:7. Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen.

Als we zo één met Hem zijn, leren denken en handelen zoals Hij doet, dan gaan we ook begeren wat Hij wil en vragen wat Hij wil en zullen onze gebeden verhoord worden. Dat is een leerproces. We worden soms overspoeld met wonderlijke verhalen waarin de verteller zich profileert als iemand die een speciaal lijntje met God heeft en zich daarmee verheft boven zijn toehoorder.  Het is zelfs mogelijk dat satan voor de zogenaamde verhoring heeft gezorgd of dat het een opgeklopt verhaal was. We hebben ook allemaal wel ervaren dat niet al onze gebeden verhoord werden. We hebben de leiding van de Heilige Geest nodig om hierin te groeien. Op deze manier zullen wij echt volgelingen van Yeshua zijn, en met de vruchten die ontstaan zullen wij dan de Vader, de Wijngaardenier, verheerlijken.  En wij zullen het beamen als God tot ons zegt: "Door Mij is bij u vrucht te vinden." Hosea 14:9c

HET GEBOD VAN DE LIEFDE

Er zijn mensen die zich afvragen: "Hoe kan een Vader, ook al is Hij God, Zijn Zoon in de dood geven voor de zonden van anderen?". Dat is vanuit ons menselijk denken ook moeilijk voor te stellen. Toch zou je een tegenvraag kunnen stellen: "Hoe denk je dat je anders gered had kunnen worden?"   Hoe denkt Yeshua over Zijn Vader? Yeshua zegt dat de Vader Hem heeft liefgehad. (Johannes 15:9) Het offer van Yeshua was zelfs een aangename geur voor God de Vader:
Efeze 5:2 en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God.

Gods gedachten zijn zo anders dan die der mensen. Yeshua zegt hier:
Johannes 15:9,10 Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde. Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, zoals Ik de geboden van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf.
Ook hier worden de geboden weer in het licht van de liefde geplaatst. Geen dwang, geen prestatiezucht, nee, het is het willen behagen van God vanuit een liefdevol hart. En de geboden van Yeshua zijn geen andere geboden dan die Mozes van God te horen kreeg. De Vader en de Zoon zijn volkomen één en verlangen ernaar één te zijn met allen die Hem liefhebben.
We bevinden ons in een tijd waarin de satanische aanvallen op de gelovigen toenemen. Wij die Yeshua volgen zullen dezelfde haat en beproevingen tegenkomen als Hij ervaren heeft. Maar in éénheid en liefde verbonden met Hem zullen we  Hem navolgen, die Zich heeft overgegeven tot in  de dood.  Ook dat is een vrucht van liefde die Hij in ons zal uitwerken. Er zal nog een tijd van 1000 jaar nodig zijn om de aarde weer te herstellen tot een Paradijs, waarvan we in Genesis 2 al een voorproefje mochten zien.

Het uiteindelijke doel is het deel uitmaken van de goddelijke éénheid waarvan Paulus zei:

 En wanneer alle dingen aan Hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf Zich onderwerpen aan Hem Die alle dingen aan Hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn.

1 Korinthe 15:28

Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb.  Johannes 15:12

Een gebod in het Nieuwe Testament, gegeven door Hem, Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn zelfstandigheid is (Hebreeën 1:3).  Die sprak met de mond van de Vader:

Johannes 3:16  Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Uit Gods Woord en uit het vervolg van dit hoofdstuk gaan we begrijpen hoe groot die liefde is die Yeshua als voorbeeld stelt.  De liefde waarmee wij elkaar behoren lief te hebben. Die liefde wordt uitvergroot met de bereidheid om zelfs je leven te geven voor je vrienden. Want dat deed Yeshua!

Johannes 15:13. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden.

Er kunnen zich situaties in het leven voordoen dat zo’n offer nodig is. Als we met gelovige ogen de ontwikkelingen van deze eindtijd zien, begrijpen we dat dit geen onwerkelijke voorstelling van zaken is. Yeshua is ons daarin voorgegaan:

Romeinen 5:7,8  Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven; hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.

1 Johannes 3:16 Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat Hij voor ons Zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven.

Vervolgens noemt Yeshua Zijn volgelingen “vrienden” en geen dienstknechten. Hij deed dat omdat Hij alles wat Hij van Zijn Vader had gehoord had bekend gemaakt aan de discipelen. Een slaaf hoeft niet te weten waarom hij opdrachten moet uitvoeren, als hij maar domweg gehoorzaamt aan zijn meester. Maar in een liefdesverhouding ligt dat anders. Het kan soms wel eens nodig zijn opdrachten uit te voeren waarvan wij niet in staat zijn om te begrijpen waarom dat nodig is. Maar we vertrouwen erop dat God hiermee Zijn goede en grote doel uitwerkt. Maar hier betrekt Yeshua Zijn discipelen in de bedoelingen van de Vader en dat maakt hen tot vrienden. Een goed voorbeeld is Gods omgang met Abraham, waarvan God zei  “Zal Ik voor Abraham verbergen wat Ik ga doen?” Genesis 18:17.  En God noemde Abraham Zijn vriend.  Jakobus 2:23. Ook van Mozes staat geschreven dat God met hem omging zoals een vriend:  "YAHWEH sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt." (Exodus 33:11)

Yeshua  laat Zijn discipelen weten dat zij als vrienden op Zijn niveau mogen komen, wat ze dan ook met grote schroom, maar aangeraakt door Zijn liefde doen.

Niettemin kennen wij de uitspraak van Petrus, die, overweldigd door de grootheid en majesteit van God in mensengedaante na de wonderlijke visvangst uitriep:  "Ga uit van mij, want ik ben een zondig mens".  (Lukas 5:8) Paulus noemt zich in Romeinen 1:1 een “dienstknecht van Jezus Christus”. In het Grieks staat er voor dienstknecht het woord “doulos”, dat “slaaf” betekent.  Johannes die dit hoofdstuk schreef,  zag later in een visioen op Patmos Yeshua staan. In plaats van Hem als een vriend te verwelkomen, viel hij als dood aan Zijn voeten. Openbaring 1:17.

Daarom beseffen we dat we van onze kant niet over Yeshua moeten spreken als “mijn vriend” en Hem als het ware een plaats geven in onze aardse vriendenkring.  Dat klinkt te goedkoop voor de Koning der Koningen voor Wie alle knie zich zal buigen, die al onze achting waard is.

Vervolgens zegt Yeshua tot Zijn discipelen dat ze niet moeten denken dat zij de keus voor Yeshua uit eigen beweging hadden gemaakt, nee dat initiatief kwam van de kant van Yeshua: “Ik heb u uitverkoren….” Hun discipelschap was het gevolg van Gods verkiezende liefde. Die verkiezing had als doel:  “dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven.” Hier gaat het weer om de vruchten, waarover we in het begin van dit hoofdstuk lazen. Die uitverkiezing is er niet alleen voor de discipelen, maar geldt ook ons en let op het doel waartoe Hij ons heeft gekozen:

Efeze 1:4-6 omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde

Op nieuw zegt Johannes in Johannes 15:16c, “opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft”. Dat woordje “opdat” maakt voor deze belofte een verbinding naar het voortbrengen van vruchten.  Dat is dus een voorwaarde voor de vervulling van deze belofte. Verder geldt datgene wat hiervoor geschreven is naar aanleiding van Johannes 15:7.

Alles wat in deze perikoop gezegd is wordt samengevat in Johannes 15:17: Dit gebied Ik u: dat u elkaar liefhebt.

DE HAAT VAN DE WERELD

Eerst gaat het over liefde, vervolgens over haat. Een  onderwerp dat we graag vermijden.  De mens leeft liever in een droomwereld waarin liefde en vrede centraal staat, maar die droombel zal uit elkaar spatten.  Natuurlijk verlangt ieder mens daarnaar.  Die vervulling zal ook komen, maar alleen op Gods manier. De werkelijkheid is nu anders en dat moeten we onder ogen zien om daarin onze weg te bepalen. Laten we luisteren naar wat Yeshua hierover zegt.

Johannes 15:18-19 Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft. Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben, maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u.

Waarom haatte de wereld Yeshua? Hij gaf zelf als reden:  "Mij haat zij, omdat Ik van haar getuig dat haar werken slecht zijn." (Johannes 7:7) Als wij werkelijk Yeshua willen navolgen zal het ook nodig zijn dat wij, net als Hij, de werken van de duisternis ontmaskeren:  En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer.  Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Efeze 5:11,12

We leven sinds de zondeval in oorlogsgebied. Satan maakte zich meester van de mens, zodat deze zijn wil ging doen in plaats van een leven in gemeenschap met God. Hij spiegelde het zo mooi voor. We zouden worden als god. We zouden eten van "de boom van kennis van goed en kwaad", maar die boom put zijn zogenaamde "goedheid" uit een verkeerde bron! Hoeveel prachtig klinkende levenswijsheden heeft de mens zich al eigen gemaakt, die niet gegrond zijn op wat God ons leerde.  We zouden allemaal met satan verbonden, verloren gaan als..... als God ons niet de belofte van het Vrouwenzaad, dat is Yeshua (Jezus Christus), had gegeven. Maar die belofte houdt oorlog in, houdt strijd in. Er ontstond een enorme vijandschap die werd aangekondigd in Genesis 3:15

En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar Zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.  

Vanwege deze strijd kwam Yeshua aan het kruis. En zijn wij niet Zijn navolgers? En.... "een dienaar is niet meer als zijn heer" zegt Yeshua in Johannes 15:20 (hier worden de "vrienden" weer "dienaars" genoemd!) Yeshua voegt eraan toe: "Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen; als zij Mijn woord in acht genomen hebben, zullen zij ook het uwe in acht nemen." Als wij Gods Woord spreken, zonder eigen gedachten eraan toe te voegen, zullen we merken hoe anderen daarop reageren. Als men aandacht daaraan schenkt is dat een goed teken, maar men kan het ook afwijzen en degene die getuigt van Yeshua zelfs haten met dezelfde haat waarmee de farizeeën, hoewel voorname "kerkmensen", Yeshua wilden doden. In Lukas 6:40 zegt Yeshua: "Een discipel staat niet boven zijn meester, maar iedere volmaakte discipel zal net als zijn meester zijn." 

Paulus schreef niet voor niets in Romeinen 8:36,37 

Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad.

Alle apostelen werden vervolgd en bijna allemaal stierven ze een geweldadige dood.  Het is een haat waarvan Yeshua zegt: "Ze hebben Mij zonder reden gehaat".  Als Gods Woord niet tot hen gesproken was en als Yeshua onder hen geen wonderen van genezing en voedselvoorziening had gedaan, dan zou het hen nog niet kwalijk genomen worden. Maar uit deze afwijzende houding blijkt de haat tot God en Yeshua.

Durven we voor Yeshua uit te komen? Durven we van Hem te getuigen ondanks tegenstand en haat? Durven we de geestelijke strijd aan? (Klik hier voor het onderwerp over "geestelijke oorlogsvoering".)  Het lijden voor Christus is genade bij God.  We zijn geroepen om te lijden.  (1 Petrus 2: 20,21)

Yeshua belooft ons de Trooster, die zal ons moed en kracht geven. Die zal ons de woorden in het hart en in de mond geven die we moeten spreken.  We zullen de vrede ervaren die alle verstand te boven gaat. 

Ida