English & other languages: click here!

Mattheüs 5:1-12 de Zaligsprekingen

Zalig de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der Hemelen,
Zalig zij die treuren, want zij zullen vertroost worden,
Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven,
Zalig zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden,
Zalig de reinen van hart, want zij zullen god zien.
Zalig de vredesstichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden,
Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen
Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt, om mijnentwil.

ONGELETTERD?

Als je geen theologie hebt gestudeerd, lijkt het of je aan kennis tekort schiet. Ook al geloof je als wedergeboren iemand direct wat Yeshua zegt in Zijn Woord. Je staat buiten de kring van de gestudeerden.

 

Yeshua trok met vissers op en Hij vroeg niet de Farizeeën en Schriftgeleerden om samen met Hem een organisatie in het leven te roepen waar mensen aan gebonden zouden worden. Waarom konden de Joden niet ingaan in het beloofde land? Omdat het niet met geloof gepaard ging. Paulus hield heel zijn 'geleerdheid' waarmee hij de gemeente vervolgde later voor ballast. Wie vervolgden Yeshua? En wie hadden Hem lief en kwamen graag naar Hem luisteren? De mensen die hoorden dat Hij met gezag sprak en niet zoals de Schriftgeleerden en Farizeeën. Yeshua heeft ook heel duidelijk gezegd hoe Hij dacht over de Schriftgeleerden, die Hem afwezen. Het waren blinde leiders.

 

Uiteindelijk gaat het niet om de persoon Paulus, maar om het Woord, dat Paulus sprak met hetzelfde gezag als de Messias. En dan komen heilige huisjes in gevaar en komt men in verweer. En de Schriftkritiek is niet van de lucht. Ontkrachten van het Woord, zegt Yeshua.

 

Het Woord is vleesgeworden en heeft onder ons gewoond. Yeshua zegt: ze hebben Mij gehaat en ze zullen u haten. Waarom? Omdat de wereld Zijn licht niet verdraagt en opdat hun werken boos zijn. Het is nog altijd dezelfde strijd van Genesis 3 vers 15. En wie dat voor ogen houdt zal niet verblind worden door de boom van kennis van goed en kwaad.

 

Yeshua heeft geen kerken opgericht en ook geen theologische scholen of sociale academies. We zien vaak de vruchten van Babel in plaats van enkel te gehoorzamen aan Hem, zoals de Vader dat tot ons zegt en waar Mozes al over sprak.

Zalig zijn de armen van geest ....