English: click here!

De Openbaring van Jezus Christus (Yeshua HaMashiach)

OPENBARING VAN  JEZUS CHRISTUS (Yeshua haMashiach)

Te allen tijde is De Openbaring van Jezus Christus. een moeilijk boek geweest. Waarom?

Ik kan het wel begrijpen, ik keek er eerst ook vreemd tegenaan. Maar, als je je erin verdiept en je de verbindingen gaat zien met het Oude Testament, dan openbaart God ook steeds meer van Zijn plan met deze wereld aan jou. 

God geeft ons geen 'hapklare' boodschappen die we daarna net zo gemakkelijk weer naast ons neer kunnen leggen. Hij wil dat we door onderzoek Zijn grootheid en betrouwbaarheid in de gebeurtenissen gaan zien. Daardoor zullen we ons gesterkt weten in de omstandigheden waarmee we geconfronteerd worden.  

Het leven vanuit een kerkleer kan ons inzicht vertroebelen. Dat gebeurde bij menig "kerkvorst" of "kerkvader", zoals we zullen zien. Maar God openbaart het aan hen die gelovig en eenvoudig Zijn Woord onderzoeken.

Mattheüs 11:25

Luther hield het boek Openbaring zelfs "noch voor apostolisch noch voor profetisch". Hij vond er een vreemde geest in. Geen enkele profeet in Oude en Nieuwe Testament ging volgens hem zo met visioenen om als dit boek. En men moest een duidelijk getuigenis geven van Christus en Zijn werk. Luther achtte dit boek niet geschreven voor de nieuwtestamentische gemeente. Hij vond het zo duister dat het er voor hem op neerkwam dat hij het terzijde kon leggen. Hij kende er geen waarde aan toe. Christus werd er niet in geleerd. Zwingli's oordeel was nog sterker: "Uit 'Openbaring' nemen wij geen gegevens aan, want het is geen Bijbels boek." — Calvijn heeft op dit boek geen commentaar gegeven.

 

De opvattingen over "De Openbaring van Jezus Christus" concentreerden zich meestal om en over "het 1000-jarig rijk". Met een vreemd woord heet dit: het millennium. Ook nu is dit nog steeds het geval. Volgens Rome is het 1000-jarig rijk al voorbij, het bestond van ± 300-1300. Volgens Augustinus begon het met de eerste komst van Christus. 1000 is dan een zinnebeeldig getal. Volgens de Reformatie leven we er nog in. Men volgt hierin dus Augustinus. Ook het Preterisme gaat hiervan uit.  Men vat daarbij het getal 1000 symbolisch op als een manier om een lang tijdperk aan te geven, beginnend met de hemelvaart van Christus en eindigend bij Zijn wederkomst. En zo zijn er meerdere opvattingen. We noemen die verder niet. Al deze opvattingen komen erop neer, dat we in die 1000 jaar leven of er zelfs al voorbij zijn. Satan is gebonden opdat hij de volken niet meer zou verleiden (hij is wel vrij om personen te verleiden !) of hij is zelfs al ontbonden, bijvoorbeeld in de Franse revolutie.

Andere nieuw opkomende groepen gaan niet zo ver. Het Adventisme ziet het 1000-jarig rijk toekomstig. Voor het Russellisme (De Jehova Getuigen. en: Zevende-Dags-Adventisme) is het feitelijk al begonnen, alhoewel het spreekt van de 144.000 verzegelden, die thans nog verzegeld worden. Het neemt dus aan dat we ongeveer in Openbaring 7 leven. Het Darbisme gaat wat verder terug en meent dat we in de tijd van  Laodicea leven. Het houdt de hoofdstukken Openbaring 4 - 22 nog voor toekomstig.

Als je die groepen zou vragen waar we ons op dit moment in de OPENBARING VAN JEZUS CHRISTUS bevinden, zal het antwoord verschillend zijn.  De één is Openbaring 20 al voorbij, de ander bevindt zich er in, de derde bevindt zich in Openbaring 14, een vierde ongeveer in Openbaring 7 (de verzegeling van de 144.000), een vijfde bij Openbaring 3 enz.

 

Dit is mede één van de bewijzen dat we ons niet in De OPENBARING VAN JEZUS CHRISTUS bevinden, want als allen er over verschillen, terwijl het boek Openbaring zelf zo'n krachtig geluid laat horen, blijkt daaruit, dat men het geluid niet waarneemt omdat het er niet is.

Niemand kan precies zeggen, in hoeverre de OPENBARING VAN JEZUS CHRISTUS op dit moment vervuld is. Men probeert allerlei feiten naar voren te brengen die bewijzen moeten zijn voor zijn stelling (tekenen der tijden), maar geen enkel feit is overtuigend. Ze vergeten allemaal Daniël 2.

 

Daniël 2:44 In de dagen van die koningen (uitgebeeld in tien tenen) zal de God van de hemel echter een Koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken (de opeenvolgende wereldrijken) verbrijzelen en tenietdoen, maar zelf zal het voor eeuwig (in de aionen)  standhouden.

 

In Openbaring 11:15 zien we de aankondiging van de oprichting: 

Openbaring 11:15 En de zevende engel blies de bazuin en luide stemmen klonken in de hemel, zeggende: Het koningschap over de wereld (niet de koninkrijken) is gekomen aan onze Here en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden (in de aionen der aionen).

Openbaring 22:5b En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid.

Leven we nu dan al in de dagen van die koningen? Laten ze die dan aanwijzen. 

DE OPENBARING EEN PROFETIE.

De Openbaring is niet de 'openbaringen van Johannes', maar de openbaring van Jezus Christus. 't Is de openbaring Hem gegeven. Christus Zelf heeft haar van God ontvangen en aan Johannes te kennen gegeven,

 

Openbaring 1:1 Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden, en Hij heeft die door Zijn engel gezonden en aan Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven. 2 Deze heeft van het Woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft.

 

Het is de ontvouwing van Zijn komst, van het voor de wereld openbaar worden. Waar Christus nu nog verborgen is in God, wacht De Openbaring nog op z'n vervulling. Het onderwerp van Openbaring is Christus, tegelijkertijd gebruikt Christus het boek Openbaring om Zichzelf  en Zijn toekomst te openbaren.

Kolossenzen 3:3 want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.

De Openbaring is inderdaad een profetie: "Zalig (gelukkig) is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van deze profetie," Openbaring 1:3.

 

UITWERKING VAN HET OUDE TESTAMENT

De OPENBARING VAN JEZUS CHRISTUS is althans ten dele de uitwerking van de Oudtestamentische “dag des Heren”, de toekomstige oordeelsdag. Hiermee wordt een tweede schakel met het Oude Testament gelegd. Johannes was in die dag verplaatst. Toen hij die dag zag, was die nog geen werkelijkheid. Openbaring 1:10 in de basisvertaling zegt dan ook: “en mijn geest werd meegenomen naar de dag van de Heer”.

 

Juist omdat hij "in den geest" in die dag was, was die dag er niet, want als men in zijn geest uitziet naar een dag, is die dag toekomstig.

Paulus heeft aangegeven wanneer die dag komt. Die dag, namelijk de dag des Heren (niet van Christus volgens betere handschriften) komt niet, tenzij de afval gekomen is en de mens der zonde, de zoon des verderfs (de antichrist) geopenbaard is. (2 Thess. 2:2) Deze zal in de tempel van God zitten.

Is dit al geschied? Er zijn mensen die denken dat dit inderdaad al is gebeurd.

 

Maleachi geeft ons echter een tweede kenmerk aan voor die dag, dat die mening teniet doet. In Maleachi 4:5 en 6 lezen we: "Zie Ik zend u den profeet Elia eer die grote en vreselijke dag des Heren komen zal."

Is Elia al gekomen? Zo ja, wanneer? We weten wel, dat het Russellisme daar een klasse, een groep van maakt. Maar wij kunnen in de Schrift niet vinden, dat de Elia van het Oude Testament een groep betekende. Elia was op de “berg van de verheerlijking” toch een persoon en geen groep, geen klasse. De Schrift zegt, dat de profeet Elia, (niet de Elia klasse!), komen zal. Indien de Russellistengroep die klasse is, laat men dan ook de Elia-tekenen doen. Israël wist van zo'n klasse niets en God heeft gezorgd, dat we ons niet konden vergissen door de bijvoeging: de profeet. Israël kende alleen de profeet Elia van Achabs dagen.

 

Zolang dus noch de antichrist in de tempel van God zit, noch Elia verschenen is, is de dag des Heren niet aangebroken en is derhalve De OPENBARING VAN JEZUS CHRISTUS onvervuld, althans in zijn oordelen en gevolgen.

 

WAT IS DE DAG DES HEREN?

Voor we verder gaan, is het gewenst nog wat nader inzicht te verkrijgen in wat de dag des Heren is. Waar we de Schrift met Schrift verklaren willen, moeten we in Gods Woord nagaan, wat de dag des Heren is.

 

NIET DE SABBAT OF DE ZONDAG….

De dag des Heren is niet de sabbat, noch de zondag. Niet de Oud Testamentische sabbat. Dat maakt het Adventisme er van. Zonder enig Schriftbewijs. Niet de zondag. Dat maakt de Christenheid ervan. Ook weer zonder enig Schriftbewijs. Beide worden voldoende weerlegd door 2 Petr. 3:10. Daar zegt Petrus, dat de dag des Heren komen zal als een dief. Dan zullen de hemelen met een gedruis voorbijgaan en de elementen branden en vergaan (oplossen).

Als de sabbat de “dag des Heren” was, hoe kon Petrus dan zeggen dat die dag komen zal? Die was er toen immers al lang. En hoe kon Paulus beweren, dat eerst de antichrist moet komen? En hoe kon Maleachi dan profeteren, dat eerst Elia moet komen? Geschiedt dit voor elke sabbat?

 

Dezelfde redenering geldt met betrekking tot de zondag.

Waar dit nog bij komt. De Christenheid beweert, dat de zondag de dag des Heren is en dat die dag er reeds is vanaf de apostolische tijden. Maar hoe kan Petrus dan meer dan 30-40 jaar na de opstanding zeggen, dat die dag komen zal? Wanneer werd hij dan ingesteld? Voorspelde Petrus dat? Zag hij daarbij op de vaststelling van die dag (niet de invoering) door Constantijn in 321? Dat kan niet, want hij zegt wat voor karakter die dag zal hebben. Je ziet hoe we onder de macht van de traditie zitten. Deze zegt, dat het de zondag is, de Schrift dat het de oordeelsdag is. Dat blijkt duidelijk uit 2 Petr. 3:10. Van die dag nu is De OPENBARING VAN JEZUS CHRISTUS de nadere ontvouwing.

 

DE ZONDAG

Mogelijk vraagt iemand waar de zondag vandaan gekomen is. De zondag is een heidense dag, gewijd aan "Heer" Zon. Hoe de christenheid die overgenomen heeft, ligt nog in het duister, al heeft het onderzoek van geleerden aangetoond, dat het christendom al aan het einde van de eerste eeuw van onze jaartelling “verhelleniseerd”, dat is “vergriekst” was.

1 Korinthe 8:6 toch is er voor ons maar één God: de Vader, uit Wie alle dingen zijn, en wij voor Hem, en één Heere: Jezus Christus, door Wie alle dingen zijn en wij door Hem.

 

We geven aan de ene kant toe, dat het christendom de sabbat waarop de Here heeft gerust in het graf,  heeft  omgezet in een zondag ontleend aan het heidendom. Yeshua is opgestaan op de eerste dag van de week, een dag door de heidenen gewijd aan "Heer" Zon, één van de vele afgoden. Juist die dag, de dag van "Heer" Zon, is men de 'dag des Heren' gaan noemen.  Dit wijst op een aanpassing aan de heidense tijden, mogelijk om vervolging te voorkomen.

Maar na de opstanding werd de Bijbelse sabbat in ere gehouden: 

Handelingen 13:44 En op de volgende sabbat kwam bijna heel de stad samen om het Woord van God te horen.

Handelingen 15:21 Want Mozes heeft van oude tijden af in elke stad mensen die hem prediken, want hij wordt elke sabbat in de synagogen voorgelezen.

Handelingen 18:4 En hij sprak iedere sabbat in de synagoge en probeerde Joden en Grieken te overtuigen.

 

Kolossenzen 2:16 Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten. (Wat heeft het christendom vaak kritiek over het houden van sabbat, Feesten (Moadiem) en het bestuderen van de profeten. Het is allemaal beter te begrijpen als men ook de Tora bestudeert.)  

Wat zeggen de profeten?

 

Zacharia 14:16 Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren.

 (Mo’adiem – De Feesten door GOD zelf ingesteld)

Openbaring van Jezus Christus.

Openbaring 21:2  En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is.

Openbaring 21:10 En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan.

DE DAG DES HEREN DE OORDEELSDAG

De term: dag van de Heere/HEERE komt 25 maal voor in de Herziene Statenvertaling, maar ook enigszins anders omschreven zoals Zach. 14:7 : "er zal één dag zijn, die de HEERE bekend zal zijn;". Deze tekst slaat allereerst op de dag waarop de Here terugkeert, zie vs. 5 en 6, en verder op de tijd daarna, zie vs. 8 en 9.) Openbaring 1:10 houdt de vanouds bekende term “de dag des Heeren” aan. 2 Thessalonicenzen 2:2 heeft het in de HSV over de “dag van Christus” en in de NBG "de dag des Heren".

Hier volgt een overzicht van die term. Daaruit blijkt, dat deze dag een oordeelsdag is voor de verschillende bevolkingsgroepen op de aarde.

Deze indeling is een enigszins willekeurige. Toch hielden we ons zo nauw mogelijk aan het verband.

 

Jesaja 2:12 Want de dag van de HEERE van de legermachten zal zijn

tegen al wie hoogmoedig en trots is,

 tegen al wie zich verheft, opdat hij vernederd zal worden;

13. tegen alle ceders van de Libanon, hoog en verheven,

 en tegen alle eiken van Basan,

14. tegen al de hoge bergen

 en tegen al de verheven heuvels,

15. tegen elke hoge toren

  en tegen elke vestingmuur,

16. tegen alle schepen van Tarsis

 en tegen alle koopvaardijschepen met kostbare lading.

17. De hoogmoed van de mensen zal vernederd worden

  en de trots van de mannen zal neergebogen worden.

Alleen de HEERE zal op die dag hoogverheven zijn.

18. en de afgoden - zij vergaan volkomen

19. Dan zullen zij de grotten van de rotsen binnengaan

 en de holen in de grond,

uit angst voor de HEERE

 en vanwege de glorie van Zijn majesteit,

 als Hij opstaat om de aarde te verschrikken.

 

Jesaja 13:6 Weeklaag, want de dag van de HEERE is nabij;

            als een verwoesting van de Almachtige komt hij.

 

Zefanja 1:14 De grote dag van de HEERE is nabij;

hij is nabij en nadert zeer snel.

Hoor, de dag van de HEERE!

            De held zal daar bitter schreeuwen!

15. Een dag van verbolgenheid is die dag,

            een dag van benauwdheid en angst,

een dag van verwoesting en vernietiging,

een dag van wolken en donkerheid,

een dag van donkere wolken,

 

Jesaja 13:9 Zie, de dag van de HEERE komt, meedogenloos,

            met verbolgenheid en brandende toorn,

om van het land een woestenij te maken

            en zijn zondaars eruit weg te vagen.

 

Jesaja 13:11 Ik zal de wereld haar slechtheid vergelden,

            en de goddelozen hun ongerechtigheid.

Ik zal de trots van de hoogmoedigen doen ophouden,

            en de hooghartigheid van de geweldplegers zal Ik vernederen.

 

Jesaja 13:19 Babel, het sieraad van de koninkrijken,

            de luister en de trots van de Chaldeeën,

zal zijn als toen God ondersteboven keerde

            Sodom en Gomorra.

 

Waarom?

Jesaja 14:1 Want de HEERE zal Zich over Jakob ontfermen en Hij zal Israël nog verkiezen. Hij zal hen neerzetten op hun eigen grond. De vreemdeling zal zich bij hen aansluiten en zich bij het huis van Jakob voegen.

Lees deze hoofdstukken.

 

Dan zal het der heidenen tijd zijn:

Ezechiël 30:3 Want nabij is de dag, ja, nabij is de dag van de HEERE.

Het is een dag van wolken; de tijd van de heidenvolken zal komen!

 

Obadja 1:16 Want zoals u op Mijn heilige berg gedronken hebt, zullen alle heidenvolken voortdurend drinken; zij zullen drinken en slurpen; zij zullen worden alsof zij er niet geweest waren!

 

Amos 5:18 Wee hun die verlangend uitzien

naar de dag van de HEERE!

Wat zal voor u die dag van de HEERE zijn?

 Duisternis zal hij zijn en geen licht!

20. Zal de dag van de HEERE niet duisternis zijn,

 en geen licht; donkerte – zonder lichtglans erover?

 

Zefanja 1:14 De grote dag van de HEERE is nabij;

hij is nabij en nadert zeer snel.

Hoor, de dag van de HEERE!

De held zal daar bitter schreeuwen!

15. Een dag van verbolgenheid is die dag,

 een dag van benauwdheid en angst,

een dag van verwoesting en vernietiging,

een dag van wolken en donkerheid,

een dag van donkere wolken,

16. een dag van bazuingeschal en krijgsgeschreeuw

 tegen de versterkte steden

 en tegen de hoge hoektorens.

 

 1. Ik zal de mensen benauwen, zodat zij zullen gaan als de blinden, want zij hebben tegen de HEERE gezondigd. Hun bloed zal uitgegoten worden als stof en hun lichaam als uitwerpselen. 18. Ook hun zilver, ook hun goud zal hen niet kunnen redden op de dag van de verbolgenheid van de HEERE. Door het vuur van Zijn na-ijver zal heel dit land verteerd worden, want Hij zal zeker en spoedig een vernietigend einde maken aan alle inwoners van het land.

 

Alle heidenen zullen dan tegen Jeruzalem ten strijde verzameld worden. De Here zal echter uittrekken en strijden. Zijn voeten zullen op de Olijfberg staan. Dan zal het één enige dag zijn, noch dag noch nacht. Lees Zacharia 14 om het eindpunt van die dag te zien beschreven. Vooraf komt Elia de Profeet, Mal. 4:5. Is het een wonder dat Paulus die dag in de toekomst plaatst? Omdat er in zijn dagen nog veel onvervuld was, zegt Petrus zegt dat die dag komen zal. In De OPENBARING VAN JEZUS CHRISTUS worden de Oudtestamentische profetieën nader aangevuld. Dit Boek beschrijft ons die dag uitvoerig.

DE OPENBARING VAN JEZUS CHRISTUS

Als we zo alle gegevens uit de Bijbel bijeen vergaderen, ons niet laten meevoeren door de traditie dat de sabbat of de zondag de dag des Heren is, vasthouden dat eerst de antichrist in de Tempel Gods moet zitten, 2 Thess. 2, dat eerst Elia moet komen, dat het een vreselijke dag zal zijn, wie kan ons dan verder verleiden om te geloven, dat die dag al begonnen is. En is die dag nog niet begonnen, dan is De Openbaring nog toekomstig, want dat is de beschrijving van die dag en de inleiding er van.

 

Deuteronomium 32:7 Denk aan de dagen van vroeger tijd; let op de jaren van generatie op generatie. Vraag het uw vader, hij zal het u vertellen, vraag het uw oudsten, zij zullen het u zeggen.

 

Lukas 12:54-56 En Hij zei ook tegen de menigte: Wanneer u een wolk ziet opkomen vanuit het westen, zegt u meteen: Er komt regen. En zo gebeurt het. En als er een zuidenwind waait, zegt u: Er komt hitte. En het gebeurt. Huichelaars, de aanblik van de aarde en van de hemel weet u te duiden. Hoe kan het dan dat u deze tijd niet weet te duiden?

De OPENBARING VAN JEZUS CHRISTUS zo te geven als ze gegeven is, laat zien dat het Gods eer is een zaak te verbergen, Spreuken 25:2. Hij wil ons tot onderzoek aansporen De gelovigen van die tijd zullen de dingen kunnen verstaan, voor de anderen zal de symbolische taal een belemmering zijn.

MATTHEÜS 24 EN OPENBARING

In hoofdstuk 6 worden de 6 zegels beschreven. Zij zijn de inleiding tot de dag des Heren. Voorlopig even dit: De 4 paarden zijn symbolen, geen letterlijke paarden. Wat ze uitbeelden is wel iets letterlijks.

Het eerste paard is de reeks antichristussen. Niet de evangelieverbreiding. Die maakt geen gebruik van pijl en boog. Zie wat Mattheüs 24:4, 5 zegt. De 3 volgende paarden stellen ons de oorlogen, de hongersnoden en de gevolgen van beide, de pestilentiën, ziekten enz. voor.

In het 5e zegel zien we de vervolging van de heiligen,

in het zesde het bewogen worden van de krachten van de hemelen. Zo is dit hoofdstuk (Openbaring 6) de uitwerking van Mattheüs 24. Zie onderstaand schema: 

Met de verbreking van de zegelen begint de inleiding tot de dag des Heren. Ze volgen op elkaar en vloeien voor een groot deel uit elkaar voort. Voor de opening van het 7e zegel is er een half uur stilzwijgen in de hemel. Daarna volgen de bazuinen. Die bazuinen vórmen samen het 7e zegel.

HET 7e ZEGEL

Het 7e zegel valt dus uiteen in de 7 bazuinen. Deze worden beschreven in de hoofdstukken 8 en 9. De 5e bazuin is het eerste wee, de 6e het tweede, de 7e dus het derde. De oordelen worden dus zwaarder en scherper. De 7e bazuin valt weer uiteen: in 7 fiolen of beter vertaald: schalen. Deze worden beschreven in de hoofdstukken 16-18. Bij de 7e fiool valt Babylon en verschijnt Christus om te strijden tegen de verzamelde legers die Israëls land overstroomd hebben. Zie het schema:

 

Het Calvinisme is de mening toegedaan, dat Babel de wereldmacht symboliseert. Het moet evenwel toch tot de conclusie komen, dat die wereldmacht eenmaal toch ergens zetelen moet. Dat zou kunnen zijn te Parijs, te Londen, te New York, wellicht ook te Moskou. Of waar dan ook. Is het niet eenvoudiger de Schrift te aanvaarden en te zeggen, dat Babylon Babel is, de stad aan de Eufraat. Nergens wordt Babel in de Schrift figuurlijk gebruikt. 't Is altijd de stad in het land van Sinear. Waarom ook niet in De OPENBARING VAN JEZUS CHRISTUS?

Wie en van waaruit wil men de wereld de wetten opleggen? Vanuit het gebied van Babel. Dit met terreur geënte gebied heeft een doodscultuur die haaks staat op de Tora, die het LEVEN (chai) VOOR OGEN HEEFT.

Kerken die Israël slechts politiek zien en niet profetisch zullen de antichrist uiteindelijk als rijpe appels in de hand vallen, want hun wijsheid was niet van boven. Het Beest en de Hoer op het Beest, met de valse profeet, zullen een verbond sluiten met de dood.

Petrus schreef van daaruit zijn eerste Brief, 1 Petr. 5:13. Indien dit Rome is, waarom spreekt Paulus dan ook niet van Babylon. Als we aanvaarden, dat Babylon het herbouwde Babel is, weten we dat de tekenen der tijden ook wijzen naar de eindtijd. Het Oosten ontwaakt en alles kan snel verlopen. Maar Babel is meer dan een stad en lijkt grote koopstad geworden die Openbaring 18 ons te zien geeft. (Olie en Macht en velen gaan zich thuis voelen in het systeem Babel)

 

Profetieën zijn geen chronologische begrippen, maar geestelijke, die zich herhalen totdat Hij komt. Velen twijfelen aan Zijn wederkomst en het lijkt dat ze het nog graag in de verre toekomst willen blijven zien, want de afval is groot.

 

1 Thessalonicenzen 5:2  immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zo komt, als een dief in de nacht

WAAKT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

We geven hier een lijst van teksten uit het Oude Testament en uit De OPENBARING VAN JEZUS CHRISTUS.  Zodat je zelf de gegevens kunt nakijken en vergelijken.

De goddeloosheid krijgt eenmaal een huis in het land Sinear, Zacharia 5:1-11. Babel wordt een weeldekoopstad. De kooplieden der aarde zullen daar voor hun goederen een afzetgebied hebben en het na zijn ondergang bewenen, Openbaring 18:11. Dit kan nooit van Rome of het Pausdom gezegd worden wat Openbaring 18:11-16 zegt van Babel. We willen Rome's zonde van vervolging enz. niet verkleinen of vergoelijken, maar het Lutheranisme en Calvinisme hebben ook hun schavotten opgericht en staan daarin in beginsel aan het Rome van de 16e en 17e eeuw gelijk.

 

ROME DE VALSE PROFEET

Babel wordt de grote Hoer genoemd. Luther heeft Rome zo genoemd. Maar Luther is de Schrift nog niet. We weten hoe hij tegenover De OPENBARING VAN JEZUS CHRISTUS stond. Dat Babel de grote Hoer is, heeft een geestelijke achtergrond. Israël  is de vrouw en dus de Bruid, en de hoer is haar tegenbeeld. Rome blijkt de valse profeet te zijn in dit geheel. 

DE HOER OP HET BEEST

De Hoer zit op het Beest. Het Beest is hier het Beestrijk. Dit “zitten” geeft een macht aan. Velen menen, dat de Hoer en het Beest hetzelfde zijn.  De Schrift onderscheidt ze.

Babylon zal hoereren met de koningen der aarde, Openbaring 17:1. Openbaring 16:17- 19. OPENBARING VAN JEZUS CHRISTUS vers 18 is dus uitwerking van de zevende schaal, OPENBARING VAN JEZUS CHRISTUS vers 17 een tussengedeelte ter inleiding.

 

BABELS OORDEEL

Voor “de dag des Heren” begint, is Babel of Babylon herbouwd. Dit zal wellicht al gebeurd zijn als de wereldrijken van Daniël 7, waarbij ook Babel is, opduiken uit de volkenzee. Het wordt een grote stad die niet zozeer handelt maar koopt. 't Is een stad van weelde, Openbaring 18:9, 19, de stad van de rijken, zie vs. 12-14. Het gelovig Israël wordt vermaand uit haar uit te gaan "Gaat uit, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt," Openbaring  18:4, Jeremia 50:8. Eindelijk valt het oordeel, Babel wordt ingenomen en verwoest en zal als een steen wegzinken, Openbaring 18:21, Jeremia 51:63, 64.   

"Alzo zal Babel... zijn gelijk als God Sodom en Gomorra omgekeerd heeft," Jes. 13:19 Sodom en Gomorra zijn verbrand, in korte tijd. Zo zal het ook de stad Babel vergaan.

 

Openbaring 18:17 En elke stuurman, al het volk op de schepen, zeelieden en allen die op zee hun werk doen, bleven van verre staan, en zij riepen toen zij de rook van haar verbranding zagen: Welke stad was aan deze grote stad gelijk?

 

Als geheel Openbaring op de toekomst gericht is en voor Israël is geprofeteerd, dan zijn ook de 1000 jaren van Openbaring 20 bedoeld voor de toekomst. De onjuiste visies van Rooms-Katholicisme, Lutheranisme, Calvinisme, het Preterisme en Russellisme vloeien voort uit het niet zien van Israëls herstel. Wie scheef gaat in het begin, wijkt steeds meer af en zal in het eind zijn doel missen. Wie niet begint om de Schrift, waar mogelijk, letterlijk te nemen, moet de 1000 jaren ook vergeestelijken en er een symbolische uitdrukking van maken die volmaaktheid betekent. We nemen dit getal letterlijk en vragen hen waar dat tijdvak in de Kerkgeschiedenis is aan te wijzen.

Men kan niet het Oude Testament uit het Nieuwe Testament verklaren, het moet andersom.

 

Ik denk dat er van Gods Woord veel overboord is gezet en dan snijdt men het Woord niet recht.

Johannes 5:46 Want als u Mozes geloofde, zou u Mij geloven; want hij heeft over Mij geschreven.

Psalm 40:7-9 U hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer en graanoffer, U hebt Mijn oren doorboord; brandoffer en zondoffer hebt U niet geëist. Toen zei Ik: Zie, Ik kom, in de boekrol is over Mij geschreven. Ik vind er vreugde in, Mijn God, om Uw welbehagen te doen; Uw wet draag Ik diep in Mijn binnenste.

 

Paulus zei dat alle Bijbelse Feesten (Mo’adiem) profetische schaduwen van Messias Yeshua zijn. Kolossenzen 2:17 Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus.

 

EERST DE JOOD EN OOK DE GRIEK

Door de Verbonden die alle met Israël gesloten zijn blijft deze volgorde ook in de toekomst bestaan:

Romeinen 2:9-10 Verdrukking en benauwdheid zullen komen over de ziel van ieder mens die het kwade teweegbrengt, eerst over de Jood, en ook over de Griekmaar heerlijkheid en eer en vrede over ieder die het goede werkt, eerst over de Jood, en ook over de Griek.

 

Het Calvinisme houdt de "eerste opstanding" voor de wedergeboorte, dus neemt die figuurlijk. De "tweede opstanding" ziet men als een lichamelijke opstanding.

 

1 Petrus 1:3 Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden,

24. u, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.

 

Johannes 3:1 En er was een mens uit de Farizeeën; zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden.

 1. Deze kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen Hem: Rabbi, wij weten dat U van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die U doet, als God niet met hem is.
 2. Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.
 3. Nicodemus zei tegen Hem: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden?
 4. Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan.
 5. Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest.
 6. Verwonder u niet dat Ik tegen u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden.
 7. De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is.
 8. Nicodemus antwoordde en zei tegen Hem: Hoe kunnen deze dingen gebeuren?
 9. Jezus antwoordde en zei tegen hem: Bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet?
 10. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wij spreken over wat Wij weten en getuigen van wat Wij gezien hebben, en toch neemt u Ons getuigenis niet aan.
 11. Als Ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u geloven als Ik hemelse dingen tegen u zeg?
 12. En niemand is opgevaren naar de hemel dan Hij Die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des mensen, Die in de hemel is.
 13. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden,
 14. opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
 15. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
 16. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.
 17. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.
 18. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht.

Men wijst er van Calvinistische zijde vaak op, dat satan nu al gebonden is. Wie het nieuws van alledag volgt ziet andere dingen. We leven nog niet in de 1000 jaar van Openbaring 20. Satan zal in de eindtijd rondgaan als een briesende leeuw.

 

1 Petrus 5:10 De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u – na een korte tijd van lijden – toerusten, bevestigen, versterken en funderen.

De “eeuwige heerlijkheid” die Petrus noemt is de heerlijkheid van de toekomende eeuw. Dan gaat Israël als Zijn volk het wereldheil verkondigen en ontvangt eeuwige blijdschap en heerlijkheid.

 

Jur