English & other languages: click here!

Hosea 14:2-10 bekering en toekomstige zegeningen

Hosea 11:8 Hoe zou Ik u prijsgeven, Efraïm,

u uitleveren, Israël?

Hoe zou Ik u prijsgeven als Adama,

met u doen als met Zeboïm?

Mijn hart keert zich in Mij om,

al Mijn medelijden is opgewekt.

  1. Ik zal Mijn brandende toorn niet ten uitvoer brengen,

Ik zal niet terugkeren om Efraïm te gronde te richten.

Want Ik ben God, en geen mens,

de Heilige in uw midden,

en in de stad zal Ik niet komen.

Hosea richt zich tot het Noordelijke tienstammenrijk, wat hier in hoofdstuk 14 Efraïm genoemd wordt. De prediking van Hosea kenmerkt zich door de liefde die God voor Zijn volk en met name voor Efraïm heeft.

Maar een liefde die een zeer diep verdriet kent door de ongehoorzaamheid van het volk. Dat moest Hosea uitbeelden door zijn huwelijk met een prostituée. Die liefde voor Efraïm komt heel sterk naar voren in wat God spreekt in Hosea 11:8 en 9. wat hierboven geciteerd is.

De liefde van God voor Zijn volk  wordt in hoofdstuk 14 eveneens prachtig weergegeven in metaforen die zijn ontleend aan de lelie, de ceders van Libanon en de olijfboom.

 

Als afsluiting van de voorgaande lange woordenwisseling tussen JHWH en Zijn volk ontspint zich een wonderbaar gesprek. De Geest dicteert Israël de woorden van berouw: vers 3 en 4.

Hosea 14:3 Neem deze woorden met u mee, bekeer u tot de HEERE. Zeg tegen Hem: Neem alle ongerechtigheid weg, neem het goede aan.Dan zullen wij de offers (letterlijk: de jonge stieren. Hebr. 13:15) van onze lippen nakomen. 4. Assyrië zal ons niet verlossen, op paarden zullen wij niet rijden. Wij zullen nooit meer zeggen: U bent onze god tegen het werk van onze handen. Bij U immers vindt een wees ontferming.

 

Als er staat: ” Assyrië zal ons niet verlossen, op paarden zullen wij niet rijden.” dan houdt dit in dat geen enkele wereldheerser hen zou kunnen redden. Er is niemand die hen kan redden dan God. Ze doen nu ook afstand van de afgoden die ze met hun eigen handen hadden gemaakt. Ze zullen niet langer vertrouwen op de kracht van hun paarden in de strijd. Ze beseffen dat alleen God barmhartig is.

Jahweh, Die acht slaat op het eerste teken van ommekeer (vergelijk Lukas 15:20)  belooft daarop direct: “Ik zal hun afkerigheid genezen” (vers 5).

Hosea 14:5 Ik zal hun afkerigheid genezen, Ik zal hen vrijwillig liefhebben, want Mijn toorn heeft zich van hem afgewend.

De Heere verlaten is inderdaad het ergste van alle ‘ziekten’; daarbij gaat het namelijk om de ziel. “Ik zal hen vrijwillig liefhebben”, voegt JHWH eraan toe. Zijn grote liefde zal straks ongehinderd tot uitdrukking komen in der rijkste zegeningen (vers 6-8)

Hosea 14:6 Ik zal voor Israël zijn als de dauw. Hij zal in bloei staan als de lelie, wortel schieten als de Libanon.

  1. Zijn jonge loten zullen uitlopen, zodat zijn pracht zal zijn als die van de olijfboom, en hij zal een geur hebben als de Libanon.
  2. Zij zullen opnieuw in zijn schaduw zitten, koren verbouwen en in bloei staan als de wijnstok; zijn gedachtenis zal zijn als de wijn van Libanon.

 

En hoe zal Efraïm daarop antwoorden? Door elke verbinding met de afgoden weg te doen (vers 9). Voortaan zal de liefde van God voldoende voor hen zijn!

Hosea 14:9 Efraïm, wat heb Ik nog met de afgoden te maken? Ík heb hem verhoord en zal naar hem omzien. Ik zal zijn als een altijd groene cipres. Door Mij is bij u vrucht te vinden.

De uiteindelijke vervulling van deze zegeningen zal tot stand komen in het duizendjarige Vrederijk en die bekering zal plaatsvinden aan het einde van de grote verdrukking zoals beschreven in Zacharia 12:10 tot 13: 1  

“Ik zal zijn als een altijd groene cipres. Door Mij is bij u vrucht te vinden.”

Kunnen wij dat ook van de Heere, Yeshua haMashiach, voor ons zeggen? Een bekende psalm ons eigen maken: Psalm 116 vers 1

God heb ik lief; want die getrouwe HEER

Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen;

Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen;

Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. ….

Vergelijk:
1 Johannes 4:19 Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.

En wanneer wij in Zijn liefde blijven, zal het een vreugde voor Hem zijn om door ons vruchten voort te brengen. Het slot van Hosea 14 vers 9 Door Mij is bij u vrucht te vinden.

Dat leert Yeshua ons in Johannes 15:8-10. Die vruchten zijn dan helemaal Zijn werk in ons…..

Johannes 15:8 Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent. 9. Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde. 10. Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, zoals Ik de geboden van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf.

 

Door Mij is bij u vrucht te vinden….

Zo eindigt de profetie van Hoséa. Zijn naam houdt een belofte in, want die betekent ‘Jahweh is Verlosser’ of ‘Hij heeft gered’. Als wij onszelf herkennen in het karakter van Efraïm, laten we dan ook de ernstige waarschuwingen die hij te horen kreeg, ter harte nemen:

Hosea 14:10 Wie is zo wijs, dat hij deze dingen begrijpt, en zo verstandig dat hij ze kent? De wegen van de HEERE zijn immers recht. De rechtvaardigen zullen daarop wandelen, maar de overtreders zullen erop struikelen.

In de chiastische structuur zien we als centrale as: 
Hosea 14:7 Zijn jonge loten zullen uitlopen,
zodat zijn pracht zal zijn als die van de olijfboom, en hij zal een geur hebben als de Libanon.

Zoals de tuinen aan een rivier, de HEERE plantte ze als aloë's, als ceders aan het water.

(zie Num. 24: 6). Dit geeft uitdrukking aan de vorming van Gods volk, als ook de gelovigen uit de heidenen aan hen zijn toegevoegd en zij in de schaduw van die olijfboom zullen zitten en in bloei staan als de wijnstok. Hosea 14:8. Dat is zichtbaar in zijn takken die zich zullen uitspreiden. 

Wie is zo wijs, dat hij deze dingen begrijpt?

Hosea 14:10

Jur & Ida