English & other languages: click here!

Jesaja 35 - Sions herstel, overvloed en blijdschap


Jesaja bespreekt in dit hoofdstuk het begin van het Messiaanse Rijk, kort na de grote verdrukking die heeft plaatsgevonden. Israël is in zijn weidsheid, zijn omvang en klimaat, maar vooral geestelijk, ten goede veranderd, klaar om zijn Verlosser te verwelkomen. Jesaja beschrijft dit poëtisch. Libanon, de Karmel en Saron zien en weerspiegelen de heerlijkheid  van YAHWEH,  De woestijn zal een vruchtbare plaats worden, vol leven. De verlosten zullen zich op de berg Sion verblijden,


Jesaja 35:1-2 De woestijn en de dorre plaatsen zullen vrolijk zijn, de wildernis zal zich verheugen en in bloei staan als een roos. 2. Zij zal welig in bloei staan en zich verheugen, ja, zij zal zich verheugen en juichen. De luister van de Libanon is haar gegeven, de glorie van de Karmel en de Saron. Ze zullen zien de heerlijkheid van de HEERE, de glorie van onze God.

De woestijn en de dorre plaatsen zullen vrolijk zijn, de wildernis zal zich verheugen en in bloei staan als een roos....... na het lezen van de oordelen in het vorige hoofdstuk, is deze profetie weer een verademing.  Nu de kwade machten verdwenen zijn en het leven in al zijn schakeringen onder het bestuur van de Schepper komt, zien we alles tot zijn bestemming komen. Ook Juda heeft deze opbloei korte tijd mogen ervaren nadat het Assyrische leger onder leiding van Sanherib verslagen was door het ingrijpen van YAHWEH, de God der legermachten.  En wat een wonder zal het zijn als die hete woestijngebieden bloeien gaan als een roos. Het is niet voor te stellen, al is dit hier en daar op heel kleine schaal al wel kunstmatig bereikt.

Zij zal welig in bloei staan en zich verheugen, ja, zij zal zich verheugen en juichen....... die schoonheid in de schepping is één grote lofzang voor God en die blijdschap en die juichstemming slaat over op Gods kinderen die daarin verrukt Zijn almacht en liefde bezingen. 

De luister van de Libanon is haar gegeven, de glorie van de Karmel en de Saron......  op dichterlijke wijze beschrijft Jesaja deze gebieden als wezens die ervaren wat ze ontvangen en Gods heerlijkheid daarin zien en verkondigen. 

Een zelfde manier van profeteren, waarbij de natuur de lof van God zelfs hoorbaar verkondigt, zien we ook bij David, zoals hij het verwoordt in psalm 65. Ik heb het wel eens gehoord toen ik langs korenvelden fietste.

Psalm 65:10-14 U zag om naar het land en gaf het overvloed, U maakt het zeer rijk; de beek van God is vol water; U geeft hun koren; ja, zó geeft U het: 11. U doordrenkt zijn omgeploegde aarde, U doet water in zijn voren dalen, U doorweekt het met regendruppels, U zegent zijn gewas. 12. U kroont het jaar van Uw goedheid, Uw voetstappen druipen van overvloed, 13. zij bedruipen de weiden van de woestijn. De heuvels omgorden zich met vreugde. 14. De velden zijn bekleed met kudden, DE DALEN ZIJN BEDEKT MET KOREN; ZIJ JUICHEN, OOK ZINGEN ZIJ.

Nu gaan we weer even terug naar het hier en nu.  We hebben een prachtig vooruitzicht, maar we zijn nog hier, waar de strijd van Genesis 3:15 tussen het Zaad van de vrouw en het zaad van de slang naar een dieptepunt gaat. Israël wordt geschud en ook hen die Israël God dienen en Zijn geboden houden: "En de heidenen die zich bij de HEERE voegen om Hem te dienen en om de Naam van de HEERE lief te hebben, om Hem tot dienaren te zijn; allen die de sabbat in acht nemen, zodat zij hem niet ontheiligen, en die aan Mijn verbond vasthouden"  Jesaja 56:6.  Soms worden gelovigen zo moe van die strijd die zich steeds maar weer aandient. Maar in de profetie van Jesaja wordt daarmee rekening gehouden.

Jesaja 35:3-6a Versterk de slappe handen, verstevig de wankele knieën; 4. zeg tegen onbedachtzamen van hart: Wees sterk, wees niet bevreesd! Zie, uw God! De wraak zal komen, de vergelding van God; Híj zal komen en u verlossen. 5. Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan, de oren van de doven zullen worden geopend. 6. Dan zal de kreupele springen als een hert, de tong van de stomme zal juichen.

Versterk de slappe handen, verstevig de wankele knieën....... het is geen wonder dat, als je al die profetieën leest waarin Gods oordeel wordt beschreven, als je ook in je eigen wereldje het ongeloof, de tegenwerking en afwijzing ervaart, dat je je zwak en verdrietig voelt. Maar dan mag dit hoofdstuk je moed geven. Er komt een andere tijd. Ook Yeshua heeft het lijden hier op aarde vol kunnen houden om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld (Hebreeën 12:2). En wat was voor Hem dan die vreugde? Hij onderging het lijden om jou en mij – en miljoenen anderen – samen met Hem tot heerlijkheid te brengen (Hebreeën 2:10). 
zeg tegen onbedachtzamen van hart: Wees sterk, wees niet bevreesd! Zie, uw God........!  In de beproevingen en tegenslagen van onze tijd hebben we de sterke hoop nodig die de HEER ons geeft uit Zijn Woord, dat zeer vast en betrouwbaar is. Geen goedkope mooi klinkende woorden, waaraan elke grond ontbreekt. Daar kunnen we ons niet aan vasthouden. We zijn niet sterk en onbevreesd uit onszelf en worden dat ook niet door vage optimistische beloftes van anderen. Mensen die worstelen met gevoelens van afwijzing, van vergelding en wraak, worden door Gods Geest op een nieuw spoor van de rechtvaardige gezet (Jesaja 26:7). Als we gaan staan op Gods betrouwbare beloften, zullen die de angst in onze harten overwinnen. Dan weten we dat Hij zal komen en redden. Dat maakt ons sterk.

De wraak zal komen, de vergelding van God...... dat hebben we uitgebreid in het vorige hoofdstuk gelezen. God zal rechtspreken, met een rechtvaardig oordeel. De wraak van de HEER op de tegenstanders van Zijn kinderen, zal hun redding zijn, want wie Zijn oogappel aanraakt, raakt Hem aan (Zach. 2:8). Een gelovige uit de heidenen is immers toegevoegd aan Zijn volk. Over die wraak lazen we in het vorige hoofdstuk. We kunnen het ook lezen in Openbaring 8 t.m. 10. In Openbaring 16:1 gaat het over 7 verderfengelen die de opdracht krijgen om de oordelen van de eindtijd uit te voeren.
Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan, de oren van de doven zullen worden geopend. 6. Dan zal de kreupele springen als een hert, de tong van de stomme zal juichen.......  alle klachten, gebreken en ziektes zullen verdwijnen. Yeshua liet al een voorsmaak zien toen Hij op aarde was en veel mensen genas (Matth. 11:4-6). Dit was de belofte voor het Koninkrijk dat Hij wilde brengen en het bewijs dat Hij de Messias was, maar dat werd afgewezen. God wist dat het zo zou gaan. Maar Zijn plan met Israël houdt stand, maar wij moeten ook stand houden en onze verwachting op Hem bouwen. Genezing  houdt - niet in het minst - ook geestelijk herstel in.

Jesaja 35:6b Want in de woestijn zullen wateren zich een weg banen en beken in de wildernis. 7. Het dorre land zal tot een waterpoel worden, het dorstige land tot waterbronnen; op de woonplaats van jakhalzen, waar hun rustplaats was, zal gras zijn, met riet en biezen.

Want in de woestijn zullen wateren zich een weg banen en beken in de wildernis.......  Wanneer Gods verlossing over deze aarde komt, ondergaat deze een bijzondere metamorfose. Het water dat uit de tempelbeek (Ezechiël 47 - Zacharia 14:8) vanaf Gods troon stroomt vindt zijn weg vindt in de woestijn, naar het oosten en het westen, in de natuur en uiteindelijk in de zeeën en landen van deze wereld. Dat zuivere water heeft een reinigende kracht. Maar ook nu al zijn er bijzondere tekenen te zien. Zie deze video.

Het dorre land zal tot een waterpoel worden, het dorstige land tot waterbronnen....... Wat voorheen droog en nutteloos was, wordt door dit water gezond en vruchtbaar. In de tijd van de Bijbel was de vruchtbaarheid en de vorming van waterbronnen in Israël sterk afhankelijk van de gehoorzaamheid en trouw aan God. Dat lezen we in de psalmen:

Psalm 107:33-38 Hij maakt rivieren tot een woestijn, waterbronnen tot dorstig land, 34. vruchtbaar land tot een zoutvlakte, vanwege de slechtheid van zijn bewoners.

~~~0~~~

35. Hij maakt de woestijn tot een waterpoel, het dorre land tot waterbronnen. 37. Zij zaaien akkers in en planten wijngaarden, die een rijke oogst aan vruchten opbrengen. 38. Hij zegent hen, zodat zij zeer talrijk worden, hun vee vermindert Hij niet.

op de woonplaats van jakhalzen, waar hun rustplaats was, zal gras zijn, met riet en biezen..... het woord 'jakhalzen' in deze tekst vertegenwoordigt alle dieren die in desolate gebieden leven. Ze verdwijnen omdat het land vruchtbaar wordt met gras, riet en biezen. Er vormen zich daar blijkbaar plassen en meertjes. 

Jesaja 35:8 Daar zal zijn een effen baan, een weg; de heilige weg zal hij genoemd worden. Een onreine zal er niet over gaan, want hij zal alleen voor hen zijn. Wie deze weg ook gaat, zelfs dwazen zullen niet dwalen.

Daar zal zijn een effen baan, een weg; de heilige weg zal hij genoemd worden......  een 'heilige weg' is een weg die geheiligd (afgezonderd) is voor een bepaald doel. In Engelse vertalingen zien we voor 'effen baan' het woord 'highway', maar ook dat deze 'the way of holiness' genoemd wordt. Dat woord 'highway' klinkt verhevener! Het is de weg naar Sion, de woonplaats van God. De weg tot God leek door de zonde afgesneden, maar God baant een nieuwe weg. 
Een onreine zal er niet over gaan, want hij zal alleen voor hen zijn....... op deze weg mogen alleen degenen komen die rein zijn.(Jesaja 6, Jesaja 33:15; Psalm 15; Psalm 24). 

Wie deze weg ook gaat, zelfs dwazen zullen niet dwalen.....  Wie deze weg ook gaat = de weg van de Tora,  de weg van de Levende Tora, die de WEG is! Vandaar dat dwazen er niet zullen ronddwalen. 1 Korinthe 1:27: Het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen.

Jesaja 35:9 Daar zal geen leeuw zijn, geen verscheurend dier zal erop komen; ze zullen daar niet aangetroffen worden, maar de verlosten zullen die bewandelen.

Daar zal geen leeuw zijn, geen verscheurend dier zal erop komen...... in het vorige hoofdstuk lazen we dat Edom een vergaarbak van wilde dieren wordt. Maar op deze heilige weg komen ze niet. Hier is vrede en veiligheid. Dat beeld heeft ons ook nu geestelijk al wat te zeggen. Als wij de weg van de Levende Tora: Yeshua de Messias gaan, zullen we merken dat die brullende geestelijke leeuw ons wil aanvallen. Maar dan moeten we wel weerstand bieden. God zal ons erdoor helpen: 

1 Petrus 5:8-9 Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. 9. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt.

Tijdens het Vrederijk zit die brullende leeuw in de afgrond opgesloten tot het oordeel over hem is uitgesproken en hij in de hel wordt geworpen die voor hem en zijn medestanders klaar staat (Openbaring 20:1-3). De verlosten, degenen die gered zijn door het bloed van Yeshua, onze Losser, hebben geen enkel kwaad meer te duchten. Het Hebreeuwse woord voor vrijgekochten of verlosten is g'oeliem גְּאוּלִים, dat volgens de studiebijbel is afgeleid van go'el, het woord voor 'losser'. 

Jesaja 35:10 Want wie door de HEERE zijn vrijgekocht, zullen terugkeren; zij zullen Sion binnenkomen met gejuich. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn, vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen, verdriet en gezucht zullen wegvluchten.

Want wie door de HEERE zijn vrijgekocht, zullen terugkeren... allen die uit Israël zijn verdreven, door ballingschap of om andere redenen, zullen weer in hun eigen land wonen, in Sion. Israël is, na alle louteringen, nu het volk zoals dat YAHWEH voor ogen stond. 

zij zullen Sion binnenkomen met gejuich...... wat zal dat een geweldig gebeuren zijn. Alle eer aan de God van Israël die dat mogelijk heeft gemaakt met Zijn eigen leven, Zijn eigen bloed.

Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn.......deze profetie had betrekking op de terugkeer van de ballingschap, maar wordt door Jesaja heel duidelijk gelinkt aan de geestelijke terugkeer van Israël. Daarom is er sprake van eeuwige blijdschap.

verdriet en gezucht zullen wegvluchten........de terugkeer uit de ballingschap was een voorvervulling en heenwijzing naar het eeuwige heil, dat ver uitgaat boven de moeite en verdriet wat zich na de ballingschap bleef voordoen. 

Maar nu zal verdriet en gezucht wegvluchten en plaats maken voor eeuwige blijdschap in de gemeenschap met onze Schepper, die ons geheiligd heeft voor zulk een grootse toekomst. We mogen met Israël bij Hem zijn, gereinigd en zullen dan pas Zijn schoonheid zien en ons daarin met hart en ziel verheugen. 

Zefanja 3:17 De HEERE, uw God, is in uw midden, een Held, Die verlossen zal. Hij zal Zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in Zijn liefde. Hij zal Zich over u verblijden met gejuich.

Ida