English & other languages: click here!

Jozua 3 - doortocht door de Jordaan

Het volk krijgt bevel om zich klaar te maken om de Jordaan over te steken. De ark van YHWH wijst de weg. De ark (Exodus 25:1-22) - één van de voornaamste voorwerpen die Yeshua uitbeelden - ging voorop en maakte de weg door de Jordaan vrij. Zodra de priesters in het water stappen, hoopt het water van de rivier zich op, zodat het volk kan oversteken. We zien op bovenstaande afbeelding dat de ark overdekt is, hetgeen bij de meeste afbeeldingen niet het geval is. Toch was dat een gebod uit de Tora. De Israëlieten mochten de ark zelf niet zien. Daarom werd de ark, als deze meegevoerd moest worden, eerst zorgvuldig ingewikkeld. Voor het vervoer moest de ark worden bedekt met het voorhangsel en twee kleden.

Numeri 4:5 Bij het opbreken van het kamp moeten Aäron en zijn zonen komen en het voorhangsel ter afscherming losmaken, en daarmee moeten ze de ark van de getuigenis bedekken. 6. Zij moeten er een deken van zeekoeienhuid overheen leggen, en daarover een geheel blauwpurperen kleed uitspreiden en zijn draagbomen aanbrengen.


Jozua 3:1 Toen stond Jozua 's morgens vroeg op. Zij braken op uit Sittim en kwamen tot aan de Jordaan, hij en al de Israëlieten. En zij overnachtten daar voordat zij overstaken. 2. En het gebeurde na verloop van drie dagen dat de beambten door het midden van het kamp gingen.

zij kwamen tot aan de Jordaan en overnachtten daar voordat zij overstaken...... vanuit Sittim was het volk naar de Jordaan gereisd, een tocht van plm. 10 km. Daar moesten ze drie dagen 'kamperen' bij de rivier. We lazen hierover al in Jozua 1:11:

Jozua 1:11 Ga midden door het kamp en gebied het volk: Maak proviand voor u klaar, want nog binnen drie dagen zult u deze rivier, de Jordaan, oversteken, zodat u kunt binnengaan om het land in bezit te nemen dat de HEERE, uw God, u geeft om in bezit te nemen.

De Jordaan was in dat jaargetijde een snelstromende rivier, gezwollen door lenteregens. De mensen zullen zich ongetwijfeld wel eens hebben afgevraagd: "Hoe kunnen we ooit deze rivier oversteken?"

het gebeurde na verloop van drie dagen dat de beambten door het midden van het kamp gingen...... Jozua sluit hier weer aan bij Jozua 1:11 ‘boodschappers gaan het legerkamp door en geven instructies. 

Jozua 3:3-5 en het volk geboden: Wanneer u de ark van het verbond van de HEERE, uw God, ziet, en de Levitische priesters die hem dragen, moet ú vanaf uw plaats opbreken en hem volgen. 4. Er moet echter een afstand zijn tussen u en de ark van ongeveer tweeduizend el lengte. U mag er niet dichter bij komen, opdat u de weg zult weten die u moet gaan, want u bent die weg niet eerder gegaan. 5. Verder zei Jozua tegen het volk: Heilig u, want morgen zal de HEERE wonderen doen in uw midden.

Wanneer u de ark van het verbond van de HEERE, uw God, ziet, en de Levitische priesters die hem dragen, moet ú vanaf uw plaats opbreken en hem volgen...... Zodra het volk ziet dat de priesters de ark optillen en vertrekken, moet zij volgen.

Er moet echter een afstand zijn tussen u en de ark van ongeveer tweeduizend el lengte........ De Israëlieten mogen de ark niet te dicht naderen, maar moeten op een kilometer afstand blijven. De ark gaat voorop en wijst het volk de weg. Er zijn nog twee redenen – die worden in de tekst niet genoemd – waarom er afstand dient te zijn tussen de ark en het volk.

* De ark is heilig (1 Samuël 6:19 en 2 Samuël 6:7)

* De afstand tussen de ark en het volk maakt het mogelijk dat heel het volk straks vanaf de hoger gelegen oever van de Jordaan ziet hoe de priesters de rivier in lopen (Jozua 3:15-17).

De ark wordt in vers 3 'de ark van het Verbond’ genoemd, zoals op meerdere plaatsen in de Bijbel. In de ark ligt Gods Tora. De Tora bevat de Verbondsvoorwaarden.

Heilig u, want morgen zal de HEERE wonderen doen in uw midden....... Jozua roept het volk op zich te heiligen. Dat ‘heiligen’ houdt in dat het volk zijn kleding wast en geen sexuele gemeenschap heeft (Exodus 19:14-15). Het volk moet zich voorbereiden op de komst van de HEERE, Die hen als een wonder door de Jordaan zal leiden (Deut. 23:15).

Jozua 3:6-8 En tegen de priesters zei Jozua: Neem de ark van het verbond op en ga voor het volk uit. Toen namen zij de ark van het verbond op en gingen voor het volk uit. 7. Want de HEERE had tegen Jozua gezegd: Deze dag zal Ik beginnen u groot te maken voor de ogen van heel Israël, opdat zij weten dat Ik met u zijn zal zoals Ik met Mozes geweest ben. 8. En ú moet de priesters die de ark van het verbond dragen, gebieden: Zodra u aan de rand van het water van de Jordaan komt, sta dan stil in de Jordaan.

Neem de ark van het verbond op en ga voor het volk uit....... . Jozua beveelt de priesters om de ark op tillen en te vertrekken. Jozua had vertrouwelijke omgang met God en vertrouwde op de God van de Tora. De Tora bevat onmisbare levensreddende instructies, maar tenslotte komt het aan op het denken en handelen in geloof.  De wet en het geloof zijn beide een geschenk van God en houden elkaar in evenwicht. 

 

Niettemin blijft het een indrukwekkende geloofsstap om de voet op het water te zetten.

zal Ik beginnen u groot te maken voor de ogen van heel Israël..... Het is een erkenning van priesters en volk dat Jozua hun door God aangestelde leider is, zoals Mozes dat ook was.

Zodra u aan de rand van het water van de Jordaan komt,.......Blijkbaar trok het volk over in de oogsttijd, de maand Abib/Nissan (plm. april) waarin de gersteoogst valt. De rivier was in die tijd, voordat er dammen waren aangelegd, wel honderden meters breed en 3 - 3½ meter diep, zoals ook uit vers 15 blijkt.   

sta dan stil in de Jordaan.........  Het betekende voor de priesters"Wanneer u bij het water komt ga er dan met uw voeten in staan en blijf gewoon staan. Wees stil en rust. Wacht op Mijn handelen en Ik zal het water voor u in tweeën splijten!" 

Jozua 3:9-13 Toen zei Jozua tegen de Israëlieten: Kom hierheen en luister naar de woorden van de HEERE, uw God. 10. Vervolgens zei Jozua: Hierdoor zult u weten dat de levende God in uw midden is en dat Hij de Kanaänieten, de Hethieten, de Hevieten, de Ferezieten, de Girgasieten, de Amorieten en de Jebusieten geheel en al van voor uw ogen zal verdrijven. 11. Zie, de ark van het verbond van de Heere van de hele aarde gaat voor u uit de Jordaan in. 12. Nu dan, neem voor u twaalf mannen uit de stammen van Israël, uit elke stam één man. 13. Want het zal gebeuren, zodra de voetzolen van de priesters die de ark van de HEERE, de Heere van de hele aarde, dragen, in het water van de Jordaan komen, dat het water van de Jordaan afgesneden wordt, namelijk het water dat van bovenaf vloeit; het zal blijven staan als een dam.

Hierdoor zult u weten dat de levende God in uw midden is.....  Nu spreekt Jozua het volk toe. Het volk zal zien dat de levende God in hun midden is (Hosea 2:1; Psalm 42:3; Psalm 84:3). Het wonder dat zal plaatsvinden, onderstreept dat zij de heidense volken uit Kanaän zullen verdrijven. De God die heerst over de hele aarde gaat voorop in de Jordaan. De bruisende diepe wateren zijn voor Hem geen verhindering om het land binnen te trekken, zoals de reuzen dat ook niet zijn. De heidense volken dienen machteloze, dode goden, maar de God van Israël is EEN LEVENDE GOD:  EL CHAI!

Zie, de ark van het verbond van de Heere van de hele aarde gaat voor u uit de Jordaan in...... de ark wordt als eerste het water ingedragen en opent een doorgang voor het volk. 

Zoals Yeshua ons voorging in de dood en dus ook inhet oordeel, wat ook het waterbad van de doop uitbeeldt, zo opent dat ook voor ons een weg door de dood en door het oordeel heen, maar een nieuwe en levende weg (Hebreeën 10:20). Het tweede deel van de naam Jor-dan  דֵּן  betekent ook 'oordeel'.  

het water dat van bovenaf vloeit; het zal blijven staan als een dam.......  De Jordaan vloeit van bovenaf en één van de bronnen komt uit de bron van Dan. Met deze rivier daalt het oordeel tot het blijft staan als een dam. Als de ark - Yeshua - niet tussenbeide kwam, zou al het water naar de dood: de Dode Zee stromen. De zee die van Gods oordeel spreekt. Deze zee ligt 395 m onder de waterspiegel van de Middellandse Zee en is de laagste plaats op aarde. Zonder de ark zou het volk zijn meegesleurd naar de dood en zouden ze het Beloofde Land niet ingaan.

Jozua 3:14-15 En het gebeurde, toen het volk uit zijn tenten opbrak om de Jordaan over te steken, dat de priesters de ark van het verbond droegen, voor het volk uit. 15. En zodra de dragers van de ark tot aan de Jordaan kwamen, en de voeten van de priesters die de ark droegen, in het water gedompeld waren, aan de rand van het water – de Jordaan was helemaal buiten zijn oevers getreden al de dagen van de oogst –

zodra de voeten van de priesters die de ark droegen, in het water gedompeld waren, aan de rand van het water..... we zouden denken dat het pad er was als de voeten in de bedding van de Jordaan zouden stappen. Maar nee, de voeten kwamen in het water...... het was voor de priesters echt een geloofsbeproeving om zo daarin te stappen, met de heilige ark van het Verbond op de schouders. 

de Jordaan was helemaal buiten zijn oevers getreden al de dagen van de oogst ...... het was de tijd van de gersteoogst, het voorjaar. De Jordaan was veel breder dan normaal. Maar juist daarom was het wonder nog groter en werd Gods almacht zichtbaar voor het oog van Zijn volk.

Jozua 3:16-17 bleef het water dat van bovenaf kwam, staan. Het bleef staan als een dam heel ver weg bij de stad Adam, die naast Sarthan ligt. En het water dat naar de zee van de Vlakte, de Zoutzee, stroomde, verdween; het werd afgesneden. Toen stak het volk over, tegenover Jericho. 17. Maar de priesters die de ark van het verbond van de HEERE droegen, stonden op het droge, in het midden van de Jordaan, onbeweeglijk. En heel Israël stak over op het droge, tot heel het volk het oversteken van de Jordaan voltooid had.

het water dat van bovenaf kwam, bleef staan als een dam heel ver weg bij de stad Adam....... ik citeer nu een gedeelte uit de parasha-studie Devarim van Ardelle:
"De Jordaan vormde een barrière voor het ingaan van het Beloofde Land. Hoe zouden zij de stroom van oordelen kunnen stoppen? De enige manier was de stroming van de Jordaan Rivier te stoppen! Wel, enkel de Almachtige kon dat doen en dat is precies wat wij in het boek van Joshua zullen zien gebeuren. YHWH stopte de stroming van de Rivier op een plaats die Adam genoemd wordt. De stad Adam is 29 km stroomopwaarts van waar de mensen wachtten om over te steken. Het is zeker geen
toeval dat dit de plek is waar YHWH verkoos om de waterstroom van de Jordaan Rivier te stoppen. Als de Jordaan de stroom van Elohim’s oordeel vertegenwoordigt, dan zou het feit dat de Jordaan zijn stroming vanaf Adam laat ophouden, betekenen dat
de Almachtige heeft verkozen om de stroom van oordeel tegen te houden, teruggaande tot aan de eerste mens!
Om aan de beloften en de erfenis van Yah deel te hebben, moet de stroom van oordeel ophouden. Wij weten dat dit door
Yeshua Messiah gebeurde en het is geen toeval dat degene die de Israëlieten over de Jordaan Rivier meenam Yehoshua
(Joshua) was, wiens naam “Yah is Redding” betekent! Baruch HaShem YHWH!! (Gezegend zij de naam van YHWH!!)"

de priesters die de ark van het verbond van de HEERE droegen, stonden op het droge, in het midden van de Jordaan, onbeweeglijk......  het volk liep langs de ark van het Verbond, het beeld van Yeshua, naar de overkant. De priesters moesten daar lang onbeweeglijk staan om het hele volk voorbij te laten gaan.  Op het droge moesten twaalf stenen komen, die werden in Gilgal gelegd. Dat is een plaatsje vlak bij de Jordaan. We lezen dit in het volgende hoofdstuk. Ook die stenen zeiden hetzelfde als wat de ark zei: YHWH heeft dit wonder bewerkt!  Door liefdevolle genade mag u in het beloofde land komen. Ook die stenen herinnerden het volk daar telkens aan. Ze mochten het niet vergeten.  En dat geldt ook voor ons die in geloof met Yeshua, door de doodscultuur van deze wereld met zijn bedreigingen, gaan naar het Koninkrijk van God. 

Ida