English, click here!

Psalm 72 - Hij zal de onderdrukker verbrijzelen

Deze profetische, messiaanse psalm beschrijft de komende Vredevorst: Yeshua. Koning Salomo mocht hiervan een afbeelding zijn. Tijdens zijn bewind was er vrede en voorspoed. Dat zal er in nog veel rijkere omvang zijn in het zevende millennium, de sabbat. Dit Vrederijk is het waarover in de Hebreeënbrief wordt gezegd:

Hebreeën 4:9 Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God.

Yeshua was de Zoon van de Koning, zo was Salomo de zoon van de koning (vers 1)

In Yeshua’s duizendjarig koninkrijk zal er vrede zijn, in het koninkrijk van Salomo was vrede (verzen 3 en 7) Zelfs de naam Salomo betekent “Vrede”. Je herkent het woord “Shalom” daarin.

Zo kunnen alle zegeningen, genoemd in deze psalm, zowel op Salomo en nog in grotere mate  op Yeshua’s Vrederijk betrokken worden.

 

Hij zal de onderdrukker verbrijzelen

De ellendigen wordt recht gedaan, de kinderen van de armen worden verlost en de onderdrukker wordt verbrijzeld.

Yeshua zal de wereld rechtmatig oordelen, Salomo was eveneens rechtvaardig in zijn rechtspraak, waarvan vers 2 getuigt.

Allen die tot bloedens toe hebben moeten lijden door list en geweld van de antichristelijke tegenstander, zal Hij bevrijden. Hij zal het vergoten bloed wreken. Hun bloed, hun tranen en hun lijden, zijn dierbaar in Zijn oog.

De koningen uit de overgebleven volken zullen geschenken brengen, zoals de koningin van Scheba dat deed toen zij Salomo bezocht, omdat zijn roem wijd en zijd bekend was in de wereld. Ze zullen Hem gelukkig prijzen

Het overvloedige koren ruist in de wind, zoals de bomen op de Libanon. Er groeit koren genoeg om de mensen van voedsel te voorzien.

Het getuigenis van de koningin van Scheba is ook profetisch te betrekken op Yeshua, de komende Vredevorst:

1 Koningen 10:6-9 NBV- Ze zei tegen de koning: ‘Het is dus echt waar wat ik in mijn land over u en uw wijsheid heb horen vertellen. Ik geloofde het niet, maar nu ik hierheen ben gekomen en het met eigen ogen gezien heb, moet ik toegeven dat ik nog niet de helft te horen heb gekregen. Uw wijsheid en welvaart zijn nog veel groter dan wordt gezegd. Wat zijn uw hovelingen, die voortdurend in uw gezelschap verkeren en al uw wijze woorden horen, bevoorrecht! Geprezen zij de HEER, uw God, die zo veel behagen in u schept dat hij u op de troon van Israël heeft gezet. Zijn liefde voor Israël is zo grenzeloos dat hij u als koning heeft aangesteld om recht en gerechtigheid te handhaven.’

Het eerste deel van Psalm 72:17 is volgens twee mensen uit Israël (Karen Strijker en Amir Tsarfati) niet goed vertaald. In hun Bijbel staat het anders. Bij ons staat er:

Zijn Naam zal voor eeuwig blijven; zolang de zon er is, wordt Zijn Naam van kind tot kind voortgeplant.

Het gaat om “Zijn Naam zal voor eeuwig blijven”.  Zijn Naam was er al vóórdat de zon er was. De mensen zullen in Hem gezegend worden en alle naties zullen door Hem gezegend worden.

Er staat לִפְנֵי-שֶׁמֶשׁ “lifné shemesh” en dat betekent: “vóór de zon.” De Messias was er al vóór de zon. Bijzonder hè? God zei: “Mijn Geliefde Zoon, stap binnen, schijn je licht en laat er licht zijn”.

En toen de zon was geschapen werd alles nieuw. Maar eens draait de HEER het Licht uit. De zon is weg, de maan is weg, de sterren zijn verdwenen. Hij maakt alles nieuw. Is er geen Licht in de wereld?

Er zal licht zijn! Niet meer van de zon, de maan of de sterren, maar het LICHT van de MESSIAS. Het licht dat schijnt is het licht van de wereld. Dat betekent het: “Ik ben het LICHT van de wereld”.

De zondeval  in Genesis 3 laat iets zien waardoor je werkelijk kunt begrijpen dat God het Licht uitdeed. En in die duisternis, door de zonde van de mens veroorzaakt, kon satan, als de vorst van de duisternis, zijn vernietigend werk doen. Hij had de mens daartoe verleid. Dat gebeurde aan het begin van de schepping en wordt in de eerste hoofdstukken van de Bijbel beschreven. Maar het laatste hoofdstuk van Gods Woord beschrijft:

Openbaring 22:5 En daar zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid.

Tussen Genesis en Openbaring in heeft het Licht van de Wereld Zichzelf ontledigd en de gestalte van een mens aangenomen om uit liefde tot Zijn Vader en uit liefde tot de mens mens te voldoen aan de rechtvaardige maatstaven van God. Wat de eerste Adam niet kon, deed Hij als tweede Adam. Door Zijn kruisiging verbrak Hij de wetmatigheid van zonde die tot de dood leidt, want Hij onderging de dood zonder gezondigd te hebben. Door geestelijk opnieuw geboren te worden en deel te krijgen aan Hem is er redding mogelijk en eeuwig leven. Alleen in verbondenheid met Hem kunnen we de antichrist en zijn trawanten weerstaan. Maar zonder éénwording met Hem gaat de mens ten onder in ongeloof. 

 

Niet het licht van zon, maan en sterren, maar het LICHT van de Messias is noodzalijk om te overwinnen in deze wereld. Dat doen we door Zijn weg van vernedering en vervolging te gaan. Zijn schijnsel is de heerlijkheid waarmee de aarde vervuld zal worden (Psalm 72:19). We zullen in Hem gezegend worden (Psalm 72:17b). Dat is de betekenis van  “Ik ben het LICHT VAN DE WERELD.”

 

Psalm 72:18,19

Geloofd zij de HEERE God, de God van Israël;
Hij doet wonderen, Hij alleen.
Geloofd zij voor eeuwig Zijn heerlijke Naam;
laat heel de aarde met Zijn heerlijkheid vervuld worden.
Amen, ja, amen.

Ida