English & other languages: click here

Psalm 96 - Loflied op de wederkomst


Psalm 96 - De Wederkomst

De HEERE is groot, 1-6. De schepping wordt verheerlijkt, 7-13

1 Zing voor de HEERE een nieuw lied, zing voor de HEERE, heel de aarde. 2 Zing voor de HEERE, loof Zijn Naam, breng de boodschap van Zijn heil van dag tot dag. 3 Vertel onder de heidenvolken van Zijn eer, onder alle volken van Zijn wonderen.


4 Want de HEERE is groot en zeer te prijzen, Hij is ontzagwekkend boven alle goden. 5 Want al de goden van de volken zijn afgoden, maar de HEERE heeft de hemel gemaakt. 6 Majesteit en glorie zijn voor Zijn aangezicht, macht en luister in Zijn heiligdom.


7 Geef de HEERE, geslachten van de volken, geef de HEERE eer en macht. 8 Geef de HEERE de eer van Zijn Naam, breng offers en kom in Zijn voorhoven


9 Buig u neer voor de HEERE in Zijn heerlijke heiligdom; beef voor Zijn aangezicht, heel de aarde. 10 Zeg onder de heidenvolken: De HEERE regeert; ja, vast staat de wereld, ze zal niet wankelen; Hij zal over de volken op billijke wijze rechtspreken.


11 Laat de hemel zich verblijden en de aarde zich verheugen, laat de zee bulderen met al wat ze bevat. 12 Laat het veld van vreugde opspringen met al wat erin is; dan zullen al de bomen van het woud vrolijk zingen


13 voor het aangezicht van de HEERE, want Hij komt, want Hij komt om de aarde te oordelen. Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid en de volken met Zijn waarheid.

Een nieuw lied

Blijkbaar is het niet de bedoeling dat we, bijvoorbeeld in de samenkomsten van de gemeente, alleen maar eindeloos herhalen wat al zo vele malen is gezegd en gezongen. Traditie is goed, maar men mag toch niet kunnen zeggen: het is daar altijd het oude liedje. De lofzang dient levend en fris te zijn (v. 1,2). Op een nieuwe wijze en met nieuwe woorden moeten we de HEERE grootmaken. Paulus wijst erop dat hiervoor de vervulling met Gods Geest nodig is.

Efeze 5:18 En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest, 19. en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart,

Dan draaien we niet altijd dezelfde grammofoonplaat af in ons gebed en in ons lied. Onze vaak beperkte blik wordt verruimd. In deze psalm wordt heel de aarde in het oog gevat. Alle volken moeten weten van onze God (v. 3). Want Hij is de enige met Wie men werkelijk rekening moet houden (v. 4-6). Geen enkele macht in deze wereld kan de HEERE overtreffen. Het is andersom: ’ … geducht is Hij boven alle goden.’

Daarom wordt ieder mens en elk volk opgeroepen om deze enige God te erkennen en te dienen (v. 7-9). Zijn huis is bedoeld als een bedehuis voor alle volken.

Jesaja 56:6-7 En de vreemdelingen die zich bij de HEERE voegen om Hem te dienen en om de Naam van de HEERE lief te hebben, om Hem tot dienaren te zijn; allen die de sabbat in acht nemen, zodat zij hem niet ontheiligen, en die aan Mijn verbond vasthouden: 7. hen zal Ik ook brengen naar Mijn heilige berg, en Ik zal hen verblijden in Mijn huis van gebed. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op Mijn altaar. Want Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken.

De HEERE houdt daar open hof......

Psalm 87:1 Een psalm, een lied van de zonen van Korach. Zijn fundament rust op de heilige bergen.

God is het die heel het wereldbestel in stand houdt (v. 10). Het ontstaan van de wereld en haar voortbestaan zijn alleen aan Hem te danken. Wij mensen zouden haar te gronde richten. We maken het leven voor elkaar onmogelijk. Daarom moet God ingrijpen. Hij moet de zaken op aarde recht komen zetten (v. 13).

Jesaja 11:5 Want gerechtigheid zal de gordel om Zijn heupen zijn, en de waarheid de gordel om Zijn middel.

Hemel, zee en aarde worden opgeroepen om zich hierin alvast te verheugen. God blijft de aarde trouw. Daarom zal Hij orde op zaken stellen.

Paulus heeft geschreven dat heel de schepping zucht van verlangen en uitziet naar bevrijding. Als Gods kinderen hun bestemming bereiken, zal heel de schepping worden verlost.

Romeinen 8:18 Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. 19. Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. 20. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, 21. in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.

Onze val betekende ook de val van de schepping.

Genesis 3:17-18 En tegen Adam zei Hij: Omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan Ik u geboden had: U mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt; met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven; 18. dorens en distels zal hij voor u laten opkomen en u zult het gewas van het veld eten.

Onze toekomstige heerlijkheid zal ook heerlijke gevolgen hebben voor heel de wereld:

Hebreeën 13:15 Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden.

Zing een nieuw lied voor de HEERE  !

 

Jur