To translate this page into different languages, click here!

Exodus 39 en 40 voltooiing tabernakel

Hoofdstuk 39 begint met de beschrijving van de priesterkleding. Eerder, in Exodus 28:1-6 lazen we dat God zijn aanwijzingen hiervoor gaf en dat is toen in de betreffende studie uitgebreid aan de orde gekomen. Daarom heb ik nu hier een video geplaatst, waarmee dit onderwerp op een andere leerzame wijze behandeld wordt. 

Klik hier voor de video.

De video is Engelstalig, maar kan eenvoudig ingesteld worden op Nederlandse vertaling.

Zie de aanwijzingen hiernaast. 

In dit hoofdstuk lezen we tien keer dat ze alles maakten "zoals de HEERE Mozes geboden had", waarvan negen keer het op de priesterkleding betrekking had. Zo precies komt het bij YHWH. Eigenwillige godsdienst wordt niet door Hem geaccepteerd. Ook niet wat onze generatie betreft. We bevinden ons in een strijd op leven en dood, die begonnen is bij Genesis 3:15 en het is van belang om de instructies van de HEER der Legermachten, de Heilige, op te volgen die daarmee ons eeuwig heil op het oog heeft. 

In Exodus 39:3 staat een aanwijzing die niet vermeld stond in Exodus 28. 

Exodus 39:3 Toen pletten zij gouden platen en men sneed er draden van om ze te verwerken tussen de blauwpurperen wol, tussen de roodpurperen wol, tussen de scharlakenrode wol en tussen het dubbeldraads fijn linnen, werk van een kunstenaar.
Door de efod met de twaalf edelstenen, die de stammen van Israël vertegenwoordigden, worden gouden draden geweven. Het beeldt Yeshua uit die zich in Zijn volk wil verheerlijken. 

Het werk voltooid en door Mozes goedgekeurd

In de verzen 33 tot en met 41 vinden we een opsomming van alle elementen die voor de tabernakel vervaardigd zijn. Ik kan ze hier wel allemaal opnoemen, maar het is net zo eenvoudig om dit rechtstreeks in de Bijbel te lezen.  Er was met vreugde aan gewerkt en nu werd het aan Mozes voorgelegd, die vaststelde dat ze het hadden gemaakt zoals de HEERE geboden had. 

En daarna die mooie afsluiting:  "Toen zegende Mozes hen....."

Exodus 40

Het is God die Mozes opdraagt nu de tabernakel op te bouwen. Dat gebeurt op 1 Nisan, het Bijbelse nieuwjaar. Zodra de tent er staat moet de ark daar op zijn plek worden gezet en meteen worden afgeschermd met het voorhangsel. Vervolgens worden al die verschillende onderdelen naar binnen gebracht en op zijn plaats gezet. De volgorde is precies beschreven in de verzen 4 tot en met 7.  Als dat klaar is moet de voorhof worden afgebakend met de linnen doeken en het toegangsgordijn.

Exodus 40: 33 Mozes richtte de voorhof op rondom de tabernakel en het altaar, en hij hing het gordijn voor de poort van de voorhof op. Zo voleindigde (voltooide) Mozes het werk.

Het woord voor “voltooide” is “kalah” (כּלה). Het woord  - dat met dezelfde letters geschreven wordt - voor bruid is “kallah” (כַּלּה). Wat is het verband tussen deze woorden? Een bruid “voltooit” haar echtgenoot, als de twee één (echad) worden. We zien hoe het werk in Exodus  40:33 “voltooid” wordt.

Vervolgens moest alles, de hele tabernakel en alles wat er in staat gezalfd en geheiligd worden met de heilige zalfolie. Ook het wasvat en brandofferaltaar wat buiten in de voorhof stond.  Er staat nog bij dat het altaar het allerheiligst zal zijn. 

Nu worden de lampen aangestoken, de 12 toonbroden op de tafel gelegd, de geur van wierook doortrekt het heilige. En dan moet Mozes Aäron en zijn zonen Nadab, Abihu, Eleazar, en Itamar met water wassen, Aäron geheiligde kleding aantrekken, hem zalven en hem heiligen.

Over de wijding van de priesters lezen we in Exodus 29 en Leviticus 8.

Na de wijding  kan de priesterdienst een aanvang nemen.

We weten dat de offers die ontstoken moesten worden alleen met heilig vuur aangenaam voor YHWH zijn. God voorzag hen zelf van vuur, al wordt dat hier in Exodus niet vermeld. Ik citeer even een deel uit Leviticus, waar dit wel beschreven staat:
Leviticus 9:22 Daarna hief Aäron zijn handen op over het volk, en zegende hen. Toen kwam hij naar beneden, nadat hij het zondoffer, het brandoffer en het dankoffer gebracht had.
23. Vervolgens ging Mozes met Aäron de tent van ontmoeting binnen, en toen zij er weer uit kwamen, zegenden zij het volk. En de heerlijkheid van de HEERE verscheen aan heel het volk.
24. Een vuur ging uit van het aangezicht van de HEERE, en verteerde het brandoffer en de vetdelen op het altaar. Toen heel het volk dit zag, juichten zij en wierpen zich met het gezicht ter aarde.

Dat vuur mocht nooit meer uitgaan:
Leviticus 6:12,13 En het vuur op het altaar moet daarop blijven branden; het mag niet uitgeblust worden. De priester moet er elke morgen hout op aansteken, daarop het brandoffer schikken en het vet van de dankoffers erop in rook laten opgaan.
Het vuur moet voortdurend op het altaar blijven branden, het mag niet uitgeblust worden.

Exodus 40 eindigt ermee dat de heerlijkheid van God de tabernakel helemaal vervulde  en een wolk was erboven zichtbaar. Mozes kon op dat moment de tabernakel niet binnengaan. Verder vertelt Exodus 40 dat die wolk hen leidde op de reis door de woestijn die daarop volgde. Overdag een wolk en 's nachts een vuurkolom. Die wolk was een verhulling van Gods heerlijkheid en heiligheid.

Ter afsluiting van het boek Exodus nog een overzicht

De Tora is door de Joden ingedeeld in 54 parasha's (beter is de Hebreeuwse meervoudsvorm "parashot" פָּרָשׁוֹת). De namen ervan zijn ontleend aan de eerste Hebreeuwse woorden van het betreffende gedeelte. Deze indeling laat ook een chiasme zien, wat ons op zijn minst drie dingen vertelt: 

  1. Er is een juiste manier en een verkeerde manier om tot God te naderen. We kunnen God niet naar ons toe halen door het gebruik van beelden, iconen, amuletten,  mindfulness, spirituele seances, kaarsen enz. Hij komt in Yeshua de Messias naar ons toe door Zijn Woord en Geest
  2. De instructies van God, de Tora, beschermen ons tegen zonden. De Israëlieten maakten het kalf omdat hun harten er niet voor open stonden om de Tora in hun hart te ontvangen. De stenen tafelen zijn een tussentijdse maatregel totdat we in staat zijn om het volledige Woord van God in ons hart te ontvangen zoals Hij het bedoeld heeft. Als we ons trouw aan de Tora houden, zullen we geen toevlucht nemen tot afgoderij.
  3. De Sabbat beschermt ons ook, afgezien van de rest van de Tora. Als we de Sabbat houden op de manier zoals God het bedoelt, zullen we dichter tot Hem worden getrokken. De Sabbat brengt ons dichter bij Gods aanwezigheid, zoals de tabernakel (Misjkan) dat ruimtelijk tot stand bracht en daarmee een beeld van Yeshua was.

 

Toevoeging: Yeshua is de Levende Tora, Degene die Heer over de Sabbat is en Die ons Zijn Sabbatsrust geeft. Niemand kan tot de Vader naderen dan door Hem, want Hij alleen heeft de Tora volledig gehouden en daardoor vervuld. Als Zijn navolgers en in Zijn kracht, zullen ook wij van harte de Tora willen houden en ons verre houden van elke vorm van afgodendienst.

Ook in het laatste Bijbelboek "Openbaring" waarin de oordelen beschreven worden, lezen we dat Yeshua èn het houden van de geboden de toetssteen vormen om behouden te worden, want wie Hem liefheeft houdt zijn geboden:

Openbaring 14:12 Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen.

Ida