English & other languages: click here!

Leviticus 27 Geloftes

Wat is een gelofte?

 

Men beloofde daarbij iets beschikbaar te stellen,  te zullen doen of zich van iets te onthouden.  De reden daarvoor kon zijn:  dankbaarheid, een gebed om hulp of vervulling van een wens.  Men wilde iets doen wat God welgevallig is. Een andere manier om dit te doen was het brandoffer of het Vredeoffer, waarvoor God ook Zijn bepalingen had gegeven.

Leviticus 27: 2    Wanneer iemand een gelofte aflegt, zullen de personen die aan de HEERE gewijd zijn, tegen een door u bepaalde waarde vrijgekocht worden.

Wat betekende het om een persoon aan de Heer te wijden? Dat kan hemzelf betreffen of een ander (zoals een kind aan de Heer wijden). Dit was een volkomen vrijwillige daad, bedoeld om aan te tonen dat deze persoon totaal aan God werd gegeven.

Bijvoorbeeld, een man uit de stam van Juda wil, in een tijd van nood, of uit dankbaarheid, of uit een gevoel van roeping, zijn zoon aan de Heer wijden. Hij kon zijn zoon niet in dienst van de tabernakel laten gaan, omdat hij geen priesterlijke familie is. Dus om zijn zoon te wijden, moet hij de procedures volgen die in Leviticus 27 genoemd worden.

Andere voorbeelden van een persoon aan God te wijden zijn: Hannah, die haar zoon Samuël aan God wijdde en Jefta, die zijn dochter aan God wijdde.

1 Samuel 1:11 Zij legde een gelofte af; zij zei: HEERE van de legermachten, wanneer U werkelijk de ellende van Uw dienares aanziet, aan mij denkt en Uw dienares niet vergeet, maar aan Uw dienares een mannelijke nakomeling geeft, dan zal ik die voor al de dagen van zijn leven aan de HEERE geven, en er zal geen scheermes op zijn hoofd komen.

Richteren 11:30 En Jefta deed de HEERE een gelofte en zei: Als U de Ammonieten geheel in mijn hand zult geven,
31. dan zal dat wat naar buiten komt en mij vanuit de deur van mijn huis tegemoetkomt, als ik in vrede terugkeer van de Ammonieten, voor de HEERE zijn, en ik zal het als brandoffer offeren.

Het feit dat men geloftes kan geven beeldt uit dat God recht op ons heeft.


Exodus 19:5   Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond in acht neemt,  dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want  heel de aarde is van Mij.

Het gaat hier niet om de vraag wat God zal doen als iemand ontrouw is, maar wat Hij doet als iemand trouw wil zijn en daarover voor de HERE een gelofte aflegt. De mens mag niet zelf bepalen wat hem die gelofte gaat kosten, nee, God geeft daarvoor Zijn aanwijzingen.  Men was niet verplicht om een gelofte te doen, maar als men een gelofte aan God deed moest men zich daar zeker aan houden!
In de chiastische structuur is de centrale as het heiligen van de akker. De akker was de bron van inkomsten voor het gezin. Hiervan moest men eten. Er moest dan een bedrag betaald worden dat door de priesters werd vastgesteld aan de hand van de waarde. Maar als de persoon arm was dan hield de priester daar rekening mee bij het vaststellen van het bedrag.

Door het doen van een gelofte van toewijding van een persoon kon men iets duidelijk maken; de gelofte van toewijding was dan ook veel meer dan alleen maar het uitspreken van woorden, het had een bepaalde meerwaarde. Het voorkwam dat mensen lege beloftes tot God zouden uitspreken.

We komen het in de Bijbel vaak tegen dat iemand een gelofte doet. Ik ben ook in mijn omgeving eens getuige geweest van iemand die dat deed. Ook David deed God geloftes. Hij zingt daarvan in Psalm 61:

 

6             Want U, o God, hebt mijn geloften gehoord;

                                U hebt mij de erfenis gegeven van wie Uw Naam vrezen.

 7            U zult dagen toevoegen aan de dagen van de koning,

                                zijn jaren duren voort als van generatie op generatie.

 8            Eeuwig zal hij tronen voor Gods aangezicht.

                                Beschik goedertierenheid en trouw, dat die hem beschermen.

 9            Dan zal ik voor Uw Naam voor eeuwig psalmen zingen

                                om mijn geloften na te komen, dag aan dag.