English & other languages: click here!

Openbaring 22 - Maranatha Kom Yeshua - deel 2

Vervolg op deel 1 - Openbaring 22:1-5

Het getuigenis van de engel van Christus. Deze engel bevestigt de profetie, die betrekking heeft op onze eindtijd. De waarheid van deze grootse profetieën wordt opnieuw benadrukt evenals het oudtestamentische fundament en de nieuwtestamentische invulling. Yeshua belooft dat Hij spoedig zal komen. De engel verklaart dat het boek niet verzegeld is, omdat de tijd nabij is. Yeshua spreekt een slotgetuigenis uit. Hij is de Alfa en de Omega. Hij spreekt duidelijk uit dat niemand mag toe- of afdoen van wat in dit boek geschreven is. Yeshua getuigt: "Ja, Ik kom spoedig, Amen"

In het voorafgaande is al sprake geweest van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Hier lijkt het alsof de klok weer even terug wordt gezet naar de tijd dat Yeshua komt voor het oordeel en de eindtijdgebeurtenissen.

Openbaring 22:6-7 En hij zei tegen mij: Deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. En de Heere, de God van de heilige profeten, heeft Zijn engel gezonden om Zijn dienstknechten te laten zien wat met spoed moet gebeuren. 7. En zie, Ik kom spoedig. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt.

Deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig.........In het hele boek Openbaring wordt vanaf het eerste hoofdstuk (Openbaring 1:5) tot aan de laatste twee hoofdstukken (Openbaring 21:5 en Openbaring 22:6) verzekerd dat we hier echt met het betrouwbare Woord van God hebben te maken. 

De woorden van de wereld zijn niet betrouwbaar en waarachtig omdat ze afkomstig zijn van de 'boom van kennis van goed en kwaad'.  Het zijn vaak mooi klinkende woorden, maar die je onopvallend naar het verderf leiden. Yeshua leidt ons door middel van Johannes naar de 'boom des levens' die driemaal in dit hoofdstuk genoemd wordt.

...om te laten zien wat met spoed moet gebeuren. En zie, Ik kom spoedig.......... we lezen in dit vers dat God Zijn engel heeft gezonden. Maar uit het vervolg verwacht je dat Yeshua zelf aan het woord is en dat het hier om de Engel met een hoofdletter gaat, dat wil zeggen: Yeshua HaMashiach! Echter als we vers 9 lezen, zien we dat dit een engel als 'woordvoerder' is. Uit de tekst blijkt dat er spoedig iets gaat gebeuren. Omdat deze woorden in de eerste eeuw na Chr. zijn gesproken, zullen de vroegere gelovigen ongetwijfeld al rekening met Zijn spoedige komst hebben gehouden. In dit hoofdstuk lezen we driemaal "Zie Ik kom spoedig!" (Dezelfde woorden staan in vers 12 en 20) :

Het is dan ook voor iedere generatie nodig in de verwachting van Yeshua's komst te leven, opdat je niet verflauwt in je geloof. 

Hier blijkt dat er eerst gebeurtenissen met spoed moeten plaatsvinden. En de Vader en de Zoon werken ook toe naar een spoedige komst.

Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt....... Zalig is in de grondtekst'makarios'. Het betekent:  gelukkig. Het woord 'zalig' wat hier is gebruikt houdt ook 'eeuwig behoud' in. De zaligheid is immers in Christus Jezus (1 Tim. 2:10). Het is dus van belang deze profetie te overdenken en vast te houden: het te bewaren in je hart, zoals Maria dat deed (Lukas 2:19). 

Openbaring 22:8-9 En ik, Johannes, ben het die deze dingen gezien en gehoord heeft. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neer om te aanbidden voor de voeten van de engel die mij deze dingen liet zien. 9. En hij zei tegen mij: Pas op dat u dat niet doet! Want ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, de profeten, en van hen die de woorden van dit boek in acht nemen. Aanbid God.

....ik viel neer om te aanbidden voor de voeten van de engel......... Het zal nooit de bedoeling van Johannes zijn geweest om engelen te aanbidden. Maar alles wat hij meemaakte was zo overweldigend en zo vervuld van Gods kracht, dat het hem in verwarring bracht. Het was een begrijpelijke, maar niettemin verkeerde reactie. In Openbaring 19:10 maakte Johannes diezelfde fout. Het was misschien moeilijk te onderscheiden of de verheerlijkte Yeshua, of dat er een engel voor hem stond die namens Hem sprak. Ook wij weten het niet altijd precies uit de tekst op te maken. In Openbaring 1:17 lezen we dat Johannes als dood aan de voeten van Yeshua viel. Iets dergelijks gebeurde met Daniël (Daniël 8:18), en daar was niets mis mee. Maar het tekent de geweldige impact van zulke verschijningen. 

ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, de profeten, en van hen die de woorden van dit boek in acht nemen......... deze tekst laat zien dat engelen ook mededienstknechten zijn van hen die de woorden van Openbaring serieus nemen, zoals Johannes. Zij die over deze woorden bidden en ze bestuderen. Dus ook van jou die dit leest en het met het hart verwerkt als het Woord van God.  Aanbid God......!  Laten we dat doen, zonder te verflauwen!

Openbaring 22:10-11 En hij zei tegen mij: Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. 11. Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden.

Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij....... de boodschappen die Johannes ontvangt zijn niet geheim. ze moeten juist 'in acht' worden genomen, d.w.z. ze moeten worden onderzocht, je moet erover nadenken en bidden. Zeg ook niet te gauw dat het te moeilijk voor je is. God Geest zal, naarmate de tijd vordert, in je gedachten duidelijk maken wat nodig is, als zich zo'n situatie voordoet. 

Het boek Daniël was indertijd wèl gesloten en verzegeld, met betrekking tot de dingen van de eindtijd. (Zie ook Jesaja 8:16; Daniël 8:26, Daniël 12:4) Mensen konden dat toen nog niet begrijpen, want de wereld zat heel anders in elkaar dan nu. Bovendien hebben we nu het hele Woord van God tot onze beschikking, zodat we veel profetieën beter gaan begrijpen.
Nu is het boek Daniël niet meer verzegeld. Let op de tekst hiernaast afgebeeld!  Deze woorden zijn bedoeld voor ons in deze tijd. Denk niet dat alleen predikers het kunnen uitleggen. Er zijn er al heel wat geweest die daarmee de mist ingingen. Denk aan het voorbeeld van de mensen uit Berea: 

Daniël 12:4 Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen.

Daniël 12:10 Velen zullen gereinigd, zuiver wit gemaakt en gelouterd worden. De goddelozen echter zullen goddeloos handelen en geen enkele van de goddelozen zal het begrijpen, maar de verstandigen zullen het begrijpen.

"zij onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo waren." (Handelingen 17:11) 

Boeken, conferenties, lezingen, ze kunnen alleen nuttig zijn als je ook alles biddend napluist in de Bijbel en teksten in hun context leest. Wie zegt dat dit te moeilijk voor je is, die verzegelt het boek voor je. Dan kan oordeel en verdrukking je overrompelen. Of, nog erger...... je gaat mee in het beleid van de antichrist met zijn vleiende, goed klinkende boodschappen. Dan verlies je je eeuwig leven in Christus. In Openbaring 19:10 moest Johannes wat door de zeven donderslagen gesproken was verzegelen. Dat mocht hij niet opschrijven. 

Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen....... wat? Staat dat in de Bijbel? Ja, dat staat er!  Als iemand er echt voor kiest om door te gaan op zijn in Gods ogen onrechtmatige leefwijze, dan zegt God: 'toe maar.... je wilde dat toch zo graag? Nu moet je ook de consequenties aanvaarden'.  

wie vuil is, laat hij nog vuiler worden......... Wie onrein is in Gods ogen, laat die nu maar onreiner worden. Als je toch niet anders wil. Je hebt kansen gehad, maar niet aangepakt. Heel verdrietig, maar je hebt het er naar gemaakt. Nu komt het oordeel. Het is nu duidelijk aan welke kant je staat. Mattheüs 12:30 Wie niet met Mij is, die is tegen Mij; en wie niet met Mij bijeenbrengt, die drijft uiteen.

wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden...... die kant is er ook! Kerklidmaatschap is geen garantie en kan zelfs in je nadeel zijn. Rechtvaardig zijn, is rechtvaardig in Christus! Je houdt Gods geboden! Je zonden zijn beleden, je hebt het bloedoffer van Yeshua aanvaard voor de vergeving van je zonden. Nu ben je schoon en rechtvaardig. Ga verder in die weg. Laat zonde en zondige gedachten niet toe. Besteed tijd en liefde aan het onderwijs dat God in Zijn Woord geeft. Handel daarnaar en leef daaruit in alles. Doe het biddend en dankend! Laat je leven een levend dankoffer zijn voor Hem! (Romeinen 12:1). Dit alles is ook van toepassing op het vervolg van deze tekst: wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden!  God weet aan welke kant je staat. Je hoort bij Hem.  In de dag van het oordeel is het duidelijk waar ieder mens staat. 

Openbaring 22:12 En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. 13. Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste.

Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn........ we lezen hoe onze werken beoordeeld worden in 1 Korinthe 3:13 dat in de oordeelsdag ieders werk duidelijk zal worden, omdat die dag in vuur verschijnt. Het gaat hier niet om de redding, want dat is geen loon, maar genade. De werken van de geredde mensen worden beoordeeld. (Jakobus 2:20; Titus 3:8)

1 Korinthe 3:11-15 Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus. 12. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, 13. ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. 14. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen. 15. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal behouden worden, maar wel zo: als door vuur heen.

Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste....... de term bestaande uit de Griekse letters Alpha en Omega heeft betrekking op de godheid van Yeshua, net zoals in het Hebreeuws de Aleph en de Tav. In het Nederlands zouden we zeggen de A en de Z, het allesomvattende. De Aleph en Tav komen we op veel plaatsen in het Eerste Testament tegen. Dat begint al in het eerste vers van de Bijbel: בְּרֵאשִׁית, בָּרָא אֱלֹהִים, אֵת הַשָּׁמַיִם, וְאֵת הָאָרֶץ.  Het laatste hoofdstuk van de Bijbel sluit dan weer af met de Griekse tegenhanger: Alfa en Omega. Yeshua is, zoals God het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste. Ze zijn ÉÉN - ECHAD! Daarom komt alleen Hem de hoge positie toe om de mens te oordelen. Deze uitspraak komt overeen met Jesaja 44:6. Door deze tekst op zichzelf toe te passen identificeert Yeshua zichzelf opnieuw als God. 

Openbaring 22:14-15 Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. 15. Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen liefheeft en doet.

(HSV) Zalig zijn zij die Zijn geboden doen....... de apostel Johannes heeft op veel plaatsen in de Bijbel de geboden benadrukt. (Joh. 8:5; 14:15; 14:21; 14:31; 15:10; 1 Joh. 2:4; 1 Joh. 3:22-24; 1 Joh. 5:2-3, 2 Joh. 1:6; Openbaring 12:17). Met het plichtmatig doen van de geboden kan men zijn zaligheid niet verdienen. Maar het is wel een graadmeter waarvan af te lezen is of men God serieus neemt. Het laat zien dat men wil weten wat Gods wil is en dat men dan ook daarnaar wil leven.  Wie God liefheeft zal ook graag doen wat Hem behagelijk is. 
(NBG) Zalig zij, die hun gewaden wassen.......  volgens de Studiebijbel staat het woord 'wassen' in de duratieve tijdsvorm, wat inhoudt dat het hier niet gaat om een éénmalig wassen, maar een voortdurend wassen. Ze wassen zelf hun gewaden. Hiermee bedoelt men  m.i. dat ze voortdurend hun zonden belijden en vergeving ontvangen door het bloed van Yeshua. 

Zoals je hierboven kunt zien zijn er twee verschillende teksten van Openbaring 22:14 in omloop. De Statenvertaling en de Herziene Statenvertaling hebben de tekst waarin 'het doen van de geboden' nodig is om de poorten van het Nieuwe Jeruzalem binnen te kunnen gaan. In andere vertalingen is dat 'het wassen van de gewaden' dat nodig is om die poorten binnen te gaan en deel te hebben aan de Boom des Levens. Het deel hebben aan de Boom des Levens betekent 'eeuwig leven'. (Genesis 3:22)

Het verschil zit hem in twee oude Griekse woorden:

HOIPLUNONTESTASSTOLAS (wasten hun gewaden) of

HOIPOIOUNTESSTASENTOLAS (doen van Zijn geboden)

Je ziet dus hoe een fout van degene die een tekst kopieert, er een andere betekenis aan kan geven, zelfs al gaat het om betrekkelijk kleine veranderingen. Er zijn manuscripten gevonden van beide betekenissen. Niettemin, als we rekening houden met het kleine percentage betwiste teksten, kunnen we op onze Bijbel vertrouwen. 

buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen liefheeft en doet. Het lijkt hier weer om het Nieuwe Jeruzalem te gaan, En we weten dat de zondaars er dan niet meer zijn. We moeten niet denken dat er buiten de muren van het Nieuwe Jeruzalem grote menigten zich zullen verdringen die ernaar verlangen binnen te komen. Waarschijnlijk moeten we het dan ook zo lezen: de honden {onreine mensen}, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen liefheeft en doet, die vallen er buiten. Zij hebben daar geen deel aan.

Openbaring 22:16 Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende Morgenster.

Openbaring 22:16 Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende Morgenster.  Soms twijfel je in dit hoofdstuk over de persoon die het woord voert. Is dat Yeshua, is het een engel of is het Johannes? Ik denk dat zelfs Johannes ermee in de war kwam. Maar hier krijgen we de zekerheid dat Yeshua zelf spreekt. Het eerste deel van de tekst komt overeen met Openbaring 1:1-2.
De wortel en het nageslacht van David......  Koning David kwam voort uit deze Wortel, omdat Yeshua al bestond uit David (Micha 5:1, Joh. 8:58), en door Yeshua werd alles, inclusief Davids voorvader Adam, geschapen (Joh. 1:1-2, 14) . Maar Yeshua is ook Davids nageslacht; in het bijzonder is hij de beloofde Zoon van David die de Messias zou zijn (zie Mattth. 1:1 e.v.). Er wordt in de rest van het Nieuwe Testament ook naar Yeshua's Davidische afkomst verwezen in Matth. 1:6, 9:27, 15:22, 21:9; Luk 1:32, 2:4, 3:31; Rom. 1:3; 2 Tim. 2:8. In het boek Openbaring wordt de term "Wortel van David" ook aangetroffen in Openb. 5:5 e.v.. De heldere Morgenster. Zie Openb. 2:28 e.v., 2 Petrus 1:19. 17 (Zie het Jaïr artikel over de Morgenster).


En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom......! Hier horen we de uitnodiging van de gelovigen in Yeshua, die samen, geestelijk gezien, Zijn bruid vormen. Zij zijn uit Israël, de edele olijf en daaraan door Yeshua toegevoegd, de gelovigen uit de heidenen. Ze roepen, geleid door Gods Geest: Kom erbij, jullie die dorsten naar gerechtigheid! Kom tot Yeshua onze Bruidegom! 

laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets...... in deze wereld kost alles geld. De wereld draait om geld. Maar datgene wat werkelijk leven geeft is onbetaalbaar en hoef je niet te betalen. Het 'water des levens' is het Woord van God! We verlangen daarnaar en hebben dorst. Je kunt het gratis drinken (Jesaja 55:1-2). Ja, de wereld wil daar wel een handeltje van maken. Neem geestelijk afstand van die wereld. We zijn in de wereld, maar niet vàn de wereld!  (Lees 1 Johannes 2:15-17)


Openbaring 22:18 Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort: Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. 19. En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens, en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn.

Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn.......  Deze waarschuwing komt overeen met wat Mozes schreef:

Deuteronomium 4:2 U mag aan het woord dat ik u gebied, niets toevoegen en er ook niets van afdoen, opdat u de geboden van de HEERE, uw God, die ik u gebied, in acht neemt.

De waarschuwingen komen ook voor in Deut. 12:32 en Spreuken 30:6. Het is een waarschuwing voor ieder die Gods Woord doorgeeft, of het nu een 'professional' is of een gewone werkman. Het is een ernstige raad voor ieder van ons om alleen Gods Woord door te geven en niet daarnaast allerlei psychologische raadgevingen. Ook het veranderen van Bijbelteksten en ze aanpassen aan eigen denkbeeld wordt hard aangerekend. De plagen in dit boek beschreven zijn niet mis. 

En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens..... Bewust gedeelten van dit boek negeren is eveneens heel kwalijk. Als we nalaten te spreken wanneer het moet, is dat niet onschuldig. Uit het boek des Levens en geen toegang tot de Heilige Stad, betekent geestelijk dood. We kunnen met onze tekortkomingen naar God gaan en om vergeving vragen. Maar laten we ons welbewust zijn van de ernst van deze waarschuwing. Juist omdat dergelijke waarschuwingen ook elders in de Bijbel staan en we ons bewust zijn van de heiligheid van Gods Woord, begrijpen we dat deze vermaning voor heel Gods Woord kan worden toegepast.   

Openbaring 22:20 Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! 21. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.

Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus.......! 

Hier hebben we te maken met een kort afscheidsgesprek tussen de Bruidegom en bruid. De bruidegom zegt:  "Ja, Ik kom spoedig". Hij bekrachtigt dat met een 'Amen'. En de bruid antwoordt verlangend: "Ja, kom, Heere Jezus!" (= Maranatha Aramees Bijbelse term (1 Kor: 16: 22). Deze afscheidsbelofte mag ons altijd voor ogen staan en zal ons kracht geven in de moeilijke dagen die voorafgaan aan Zijn komst. 

Het eerste testament eindigde met deze woorden: 

Maleachi 4:5-6 Zie, Ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende dag. 6. Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat Ik niet zal komen en de aarde met de ban zal slaan.

Dit is een profetie die te maken heeft met de dagen voor de komst van Yeshua. De profeet Elia zal komen en samen met Mozes getuigen. We hopen en bidden dat er dan zich velen uit Israël bekeren en gaan roepen: בָּרוּךְ הַבָּא, בְּשֵׁם יְהוָה "Baruch haba beShem YAHWEH" = "Gezegend Hij die komt in de Naam van YAHWEH".  We hopen en bidden dat ook voor onze kinderen, zodat Yeshua niet voor hen moet komen om de aarde met de ban te slaan. Yeshua is al gekomen om de sraf voor de zonden te dragen, maar straks zal Hij komen om ons tot Hem te nemen. Wie volhardt tot het einde die zal zalig worden! (Mattheüs 24:13)

Ida