English & other languages: click here!

Openbaring 22:1-5 - Maranatha Kom Yeshua!

Maranatha is een Aramese term die maar één keer in de Bijbel voorkomt (1 Korinthe 16: 22). Paulus gebruikt het woord als afscheidsgroet. Maranatha bestaat uit de woorden Maran'athah. Betekenis: 'onze Heer komt,' maar ook: 'Onze Heer is gekomen,' of 'Onze Heer zál komen.

De beschrijving van het nieuwe Jeruzalem wordt vervolgd. Daarna volgt een slotwoord waarin de waarheid van de profetie wordt bevestigd. Op weg naar de wederkomst moeten de gelovigen  nog meer rechtvaardig worden en zich heiligen. 

Openbaring 22:1 En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam.

Over deze zuivere rivier van water lezen we ook In het Eerste Testament. Het is een rivier die van heel rein water dat uit Gods tempel vanuit Gods troon ontspringt en alles wat verontreinigd is zuivert (Zacharia 14:8 , Ezechiël 47:1-9). We lezen hierover in sprekende beelden in het visioen van Ezechiël dat betrekking heeft op het Vrederijk. Het levend water stroomt vanaf de troon van God naar de Dode Zee. Het water van de Dode Zee wordt levend water, het wordt gezond, zodat er een overvloed van vis in leeft. Vanuit Israël verspreidt dit gezonde water zich over de gehele aarde. Het laat zien dat al het leven bij God vandaan komt. Johannes heeft, evenals Ezechiël, in zijn visioen de troon van God gezien. Johannes voegt er dan nog aan toe .... èn van het Lam. Hij ervoer dit vanaf een later tijdstip, toen het Lam van God geslacht en verheerlijkt was. Hij zag troon van God die op aarde zal staan, op de berg Sion, wanneer de nieuwe hemel en de nieuwe aarde er zullen zijn. 

Openbaring 22:2 In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de Boom des levens, die twaalf vruchten voortbrengt – van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken.

In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier....... het is een beetje moeilijk om de beschrijving van deze locatie te begrijpen. Het woord 'plateia' is 'brede straat' maar kan ook met 'plein' vertaald worden. Dan is het mogelijk  een plein met de Boom des Levens tussen twee armen van de rivier. In de Hof van Eden was ook één rivier die in vier armen uiteen stroomde (Genesis 2:9). 

bevond zich de Boom des levens........De Boom des Levens stond in de Hof van Eden (Genesis 2:9), maar nadat ze gezondigd hadden, moesten Adam en Eva ervan weggehouden worden (Genesis 3:22) en de weg er naar toe werd bewaakt door een cherub (Genesis 3:24). Hier, in de herstelde Hof van Eden, wordt ook de Levensboom hersteld. Dat betekent herstel van heel het Leven zoals God dat bedoeld had.

die twaalf vruchten voortbrengt......van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht...... Het laat zien dat er een overvloed van vruchten is, zowel stoffelijk als geestelijk.

Als er 'van maand tot maand' gesproken wordt lijkt er toch wel een tijdrekening te zijn.  Gaat dit over het Vrederijk? 

En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken...... het lijkt me dat hier de profetieën van het Vrederijk en de Nieuwe Aarde wat door elkaar heen lopen. Op de nieuwe aarde is alles toch volmaakt, er is toch geen ziekte meer? Voor mijn gevoel past dit bij het Vrederijk. Ook in het boek Jesaja lopen de profetieën over de nieuwe aarde/het Nieuw Jeruzaem en het Vrederijk in elkaar over.  

Jesaja 33:24 Geen inwoner zal zeggen: Ik ben ziek. Want het volk dat daar woont, zal vergeving van ongerechtigheid hebben ontvangen.

Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op zich genomen..... Jesaja 53:4a

Openbaring 22:3-5 En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen, 4. en zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofd zijn. 5. En daar zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid.

geen enkele vervloeking zal er meer zijn.......  De “vloeken” zijn het kwaad dat over naties komt – zowel Israël als de heidense naties – als gevolg van hun voortdurende en onberouwvolle zonden. De meeste bijbelse profeten spraken op een of ander moment vloeken uit. Maar Yeshua heeft allen die met Hem verenigd zijn vrijgekocht door een vloek te worden (Galaten 3:13). Nu gaat in vervulling Zacharia 14:11: Zij zullen in Jeruzalem wonen, een banvloek zal er niet meer zijn: Jeruzalem zal onbezorgd wonen.

En de troon van God en van het Lam zal daar zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen......  hier staat de troon van God en van het Lam en in het vervolg staat dat de dienstknechten 'Hem dienen'. Er staat niet 'hen' dienen. Hier komt weer de éénheid, het ECHAD van de Godheid naar voren (1 Korinthe 15:28).

zij zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofd zijn.....Zijn naam op ons voorhoofd! Wat een eer! We zullen zelfs Gods aangezicht zien! Zelfs Mozes, die de luister van YHWH weerspiegelde door de glans op zijn gezicht, mocht Gods aangezicht nog niet zien, anders zou hij sterven (Exodus 33:20). Maar straks zullen wij met Mozes Gods aangezicht zien.
En daar zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig....... We lazen in Openbaring 21:25 al dat er in het nieuwe Jeruzalem geen nacht zou zijn.  Zon- en lamplicht is niet meer nodig. Het licht is niet kunstmatig, zelfs niet van de zon – God Zelf is het licht.

Het licht van YHWH was er al voordat de zon geschapen was. Genesis 1:3 En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht. Door de zondeval  in Genesis 3 werd dat licht uitgedaan. In die duisternis, door de zonde van de mens veroorzaakt, kon satan, als de vorst van de duisternis, zijn vernietigend werk doen. Hij had de mens daartoe verleid. Maar nu is satan overwonnen en de strijd is gestreden want de Heere God verlicht hen. Gods stralende licht zal de verlosten omringen.

Deze tekst bepaalt ons ook bij de Aäronitische zegen, die ten volle in vervulling gaat: 

Numeri 6:23-27 Spreek tot Aäron en zijn zonen en zeg: Zo moet u de Israëlieten zegenen, door tegen hen te zeggen: 24 De HEERE zegene u en behoede u! 25 De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig! 26 De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede! 27 Zo moeten zij Mijn Naam op de Israëlieten leggen; en Ík zal hen zegenen.

En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid....... zoals beloofd in Openbaring 3:21 en 1 Korinthe 6:2-3 zullen zij voor eeuwig en altijd met de Messias en met God als koningen regeren. In Openbaring 11:15 staat dat God ook voor eeuwig zal regeren. Waarover we zullen regeren is er niet bij vermeld. Maar regeren is vooral dienen en dat zal ongetwijfeld mogelijk zijn. We weten nog niet half wat God voor ons in petto heeft. 

Zie ook het artikel van Franklin ter Horst over dit hoofdstuk

Ida