Daniël 9 in context

Daniël 9 is één van de 12 hoofdstukken, dus het is goed ons ook te verdiepen in de context! De eerste zes hoofdstukken zijn historische verslagen.  In deze hoofdstukken lezen we dat Daniël uit Juda wordt gedeporteerd, na de Babylonische verovering! Daniël en zijn drie vrienden Hananja, Misaël en Azarja werden uitgeselecteerd op grond van de volgende voorwaarden:

Hoofdstuk 1  - Daniël 1:3-4 Toen beval de koning aan Aspenaz, het hoofd van zijn hovelingen, dat hij enigen van de Israëlieten moest laten komen, namelijk uit het koninklijk geslacht en uit de edelen, jongemannen zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in alle wijsheid, ervaren in wetenschap, helder van verstand, en die in staat waren dienst te doen in het paleis van de koning, en dat men hen moest onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën.

Daniël, die de Griekse godennaam Beltsazar (Daniël 1:3-7) kreeg, hield zich trouw aan de voedselwetten van Mozes (Daniël 1:8v) en kreeg op zijn verzoek een aangepast eetpatroon. Hij durfde in Gods kracht alleen te staan in een heidense wereld.

 

Hoofdstuk 2

Hij onderscheidde zich o.a. door het uitleggen van dromen en werd als één van de rijksbestuurder over het hele gewest Babel aangesteld. Nebukadnezars droom en uitlegging door Daniël waarin vier wereldrijken worden voorzegd. Na het gouden Babylonische rijk zal er een zilveren rijk komen, daarna een bronzen rijk en daarna een ijzeren rijk; dit ijzeren rijk raakt vermengd met leem en wordt ten val gebracht. Het rijk van God zal uiteindelijk dit alles teniet doen door een grote steen waarna Zijn Koninkrijk zal aanbreken.

 

Hoofdstuk 3

Toen Nebukadnezar een gouden beeld voor zich liet oprichten, waarvoor ieder zich moest buigen, weigerden de drie vrienden: Sadrach, Mesach en Abed-Nego dit te doen.  Zij werden verraden aan koning Nebukadnezar. Zij werden gestraft door hen in een zeer heet brandende oven te gooien, waaraan een vierde hemels persoon werd toegevoegd en ze kregen geen letsel. Zie deze pagina.

 

Hoofdstuk 4

Nebukadnezar krijgt een droom over een grote sterke boom die afgekapt wordt. De woorden van de verzen 1 tot en met 18 van dit hoofdstuk zijn de woorden van Nebukadnezar, door Daniël weergegeven. Daniël legt de koning uit dat de boom in zijn droom zijn koninkrijk uitbeeldt, maar dat God hem zal vernederen. Dat gebeurde ook aansluitend, Nebukadnezar gedroeg zich als een dier dat gras eet en hij verloor tijdelijk zijn menselijk verstand. Daarna gaf hij God de eer.

 

Hoofdstuk 5

Koning Belsazar houdt een grote feestelijke maaltijd en onder invloed van de wijn haalt hij het geroofde tempelgerei te voorschijn om eruit te drinken, waarbij ze de afgoden eer bewezen. Toen schreef God met zijn vinger op de muur:  “Mene mene tekel ufarsin”, dat is “gewogen, gewogen en te licht bevonden”. Diezelfde nacht werd de koning gedood. Het Babylonische rijk ging over op het Perzische rijk.

 

Hoofdstuk 6

Hier wordt voor het eerst over Darius gesproken, de vorst van Perzië. De beide mede rijksbestuurders werden jaloers op Daniël omdat deze hen in wijsheid overtrof.  Daarom veranderden ze de wet (een noodwet!!) waarin gesteld werd dat men gedurende 30 dagen geen verzoek mocht richten aan enige god of mens, dan alleen tot koning Darius. Daniël wordt in de leeuwenkuil geworpen omdat hij tegen het gebod in driemaal per dag zijn knieën boog om tot God te bidden. God bevrijddde hem uit de macht van de leeuwen. 

 

Hoofdstuk 7

Het droomgezicht van de vier dieren. Hier gaat het over de tijden van de heidenen! Het woord "heiden" betekent eigenlijk iemand die niet tot Israël behoort!  Beter nog: iemand die buiten het verbond met God leeft. In onze tijd zijn er veel heidenen die Yeshua aanvaard als hun Redder en Messias hebben aanvaard, en die geënt zijn op het verbond dat God met Israël heeft gesloten op grond van het vergoten bloed van Yeshua, het Lam van God!

 

Hoofdstuk 8

Het droomgezicht van de ram en de geitenbok. Hier wordt in een visioen het tijdperk van Alexander de Grote beschreven, die de Perzen verslaat. Maar het visioen dat Daniël ziet bevat belangrijke informatie voor onze eindtijd.  In de verzen vanaf 23 lezen we hoe de antichrist zich openbaart. Daniël kon dat niet bevatten, zo zelfs dat hij er enige dagen ziek van was. Hij zag de engel Gabriël in het visioen, dezelfde die in hoofdstuk 9 het visioen kwam uitleggen. 

Wie aan hoofdstuk 9 begint zou beslist eerst hoofdstuk 8 moeten lezen.

 

Hoofdstuk 9

Daniëls gebed en het gezicht van de 70 weken; Daniël krijgt inzicht hoe de tijd zal verlopen. Er is sprake van een "Gezalfde" (Messias), die zal worden vermoord.

 

Hoofdstuk 9

Hier komen wij bij hoofdstuk 9, waarin de 70 weken aan ons worden bekend gemaakt. Dit is speciaal voor onze tijd. De hoofdstukken twee tot en met het einde van de zevende, zijn niet in het Hebreeuws geschreven, maar in het Aramees! Daniël gebruikt Aramees, omdat die hoofdstukken zich richten op de heidense wereld! Dit is zeer ongebruikelijk in de Bijbel, omdat de Schrift gewoonlijk alles, verleden en toekomst, door de lens van Israël ziet!

Het boek Daniël is heel indrukwekkend, maar het geschrevene staat niet in chronologische volgorde! De visioenen in Daniël zeven en acht vinden plaats tussen de gebeurtenissen in de hoofdstukken vier en vijf, en het gesprek met een aartsengel in hoofdstuk negen, zal plaats gevonden hebben tussen de gebeurtenissen in de hoofdstukken vijf en zes! Voordat we naar hoofdstuk 9 gaan, is het noodzakelijk dat we een ander perspectief krijgen, een perspectief dat rechtstreeks van Yeshua / Jezus komt! Daarna zullen we kijken naar de gebeurtenissen die leiden tot de woorden van de engel Gabriël over de 70 weken! Dit alles werkt mee aan wat God deed, om deze uiterst bijzondere profetie te begrijpen!

 

Mattheüs 24

Mattheüs 24 is het perspectief van Yeshua / Jezus! In Mattheüs 24-25, Markus 13 en Lukas 21 gaf Yeshua vertrouwelijke informatie over Zijn tweede komst aan vier speciale discipelen! Volgens Markus waren het Petrus, Jacobus, Johannes en Petrus’ broer Andreas! Deze gegevens zijn zo belangrijk, dat ze in de 3 evangeliën zijn opgetekend. Het heeft een directe verbinding met de profetie van de profeet Daniël! Mattheus schrijft er meer over dan de anderen, waarschijnlijk vanwege een vaardigheid die hij als tollenaar had.

Mattheüs schreef: Mattheüs 24: 3 "En terwijl Hij (Yeshua / Jezus) op de Olijfberg zat, kwamen de discipelen persoonlijk tot Hem en zeiden: "Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld?" Ze stelden Yeshua drie vragen, en daarna gaf Hij hun een antwoord van twee hoofdstukken! Vers 4 luidt:" Jezus antwoordde en zei tot hen, "pas op dat niemand u misleidt!" Hoe beschermen we onszelf tegen bedrog? Er zijn allerlei soorten mensen die allerlei gezichtspunten verspreiden! Maar welke zijn correct? We onderscheiden de waarheid door gelovig Gods Woord te lezen, en door Schrift met Schrift te vergelijken! Onze ultieme zekerheid is ALTIJD de HELE (VOLLEDIGE) RAAD VAN GOD! Elk specifiek perspectief moet in overeenstemming zijn met wat we in de Bijbel vinden!

Mattheüs 24:4 En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt. 5. Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden. 6. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. 7. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. 8. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën.

Mattheüs 24:15 Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten!

Als dit zo duidelijk wordt gezegd moeten we zorgen dat we de betekenis niet missen: "laat hij die het leest, daarop letten!" Misschien lijkt de zin wat moeilijk, maar het is niet alleen geschreven voor predikanten of theologen, het is bedoeld voor iedereen! Als we dit onderwerp tot ons nemen, dan mogen we weten dat het Gods bedoeling is dat iedereen het begrijpt! Onder theologen ontstond ​​ in de 19e eeuw een twistpunt. Zelfs vandaag aan de dag wordt beweerd dat het boek Daniël door verschillende mensen is geschreven! Nu, volgens deze uitspraak van Yeshua weten we wie het boek Daniël heeft geschreven ... het was Daniël! We weten dat dit waar is, want dat is wat Yeshua zei. Met Zijn duidelijke verklaring heeft Yeshua elke bijbelstudent urenlang saai bibliotheekonderzoek bespaard! Als je in Jezus Christus gelooft, weet je wie het boek Daniël heeft geschreven! Yeshua identificeert Daniël als een profeet, en Hij doet nog iets meer! Hij verwijst naar de passage die we in Daniël 9 bestuderen, door te verwijzen naar deze "gruwel van verwoesting!" Wat daarmee bedoeld wordt, kunnen we begrijpen, omdat dit eerder in de geschiedenis is gebeurd!

De "gruwel van verwoesting", verwijst naar een afgod die in de tempel wordt geplaatst! Een afgod wordt in de Bijbel altijd als een gruwel beschouwd, maar de ultieme gruwel - de gruwel der verwoesting -, is een heidense afgod in het Heilige der Heiligen! Dat gebeurde in 167 v.Chr. En het leidde tot de Makkabese opstand! Na drie jaar waren de Joden in staat de Tempel opnieuw in te wijden na deze verontreiniging! De Joden herinneren zich deze gebeurtenis tot op de dag van vandaag, met de viering van Chanoeka!

 

Er is hier nog een ander aspect om te over na te denken! De "gruwel van verwoesting" vindt plaats in het "heilige der heiligen!" Wie mag het 'Heilige der Heiligen' binnengaan? Alleen de hogepriester wordt binnengelaten, en alleen na een grote ceremoniële voorbereiding! Yeshua / Jezus zei: "Wanneer gij die gruwel dan ZIET staan!" Hoe kan iemand in Judea dit ZIEN, en vervolgens weten “WANNEER hij de bergen in moet vluchten"? Een voor de hand liggende mogelijkheid is dat het via de publieke media wordt getoond.

Met andere woorden, dit is een belangrijke politieke gebeurtenis die plaatsvindt in het "Heilige der Heiligen", in de Tempel! Dit geeft aan dat er een tempel zal staan! Deze moet er staan, om dit te laten gebeuren! Als het op televisie wordt uitgezonden, zal er een wereldwijd publiek zijn! Maar het zijn de mensen van Judea die moeten vluchten, niet die in andere landen wonen! Waarom? We moeten begrijpen wat er hier aan de hand is ... de "gruwel der verwoesting", is een belangrijk herkenningspunt in deze profetie! Om dit te begrijpen, moeten we naar het tekstgedeelte gaan waar Yeshua / Jezus ze naar verwijst in Daniël, en de context begrijpen!

Mattheüs 24:16 laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen. 17. Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om iets uit zijn huis te halen,

Huizen in Israël staan ​​meestal op hellingen, omdat het erg heuvelachtig is! Het dak is de patio, een soort gemeenschapsplek! Daar brengen ze de koelte van de avond door, niet in de achtertuin! Ze moeten naar beneden gaan om bij de slaapkamers en de rest van het huis te komen! Wanneer Yeshua / Jezus hen zegt "NIET naar beneden te komen", zegt Hij: "Vertrek en doe het nu!"

Mattheüs 24:18 en wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet om zijn kleren te halen. 19. Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen! 20. En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en ook niet op een sabbat.

Yeshua waarschuwt hen ook om niet te proberen om eten en kleding mee te nemen. Het zou hun hinderen in de vlucht, ze zouden teveel tijd verliezen. Ze moeten vluchten voor hun leven.

Houd er rekening mee dat de focus op ISRAËL en de JODEN ligt, NIET op heidenen! Yeshua richt zich tot Zijn discipelen, die  JOODS zijn, maar het is duidelijk dat dit plaatsvindt in de zeer nabije toekomst!

Yeshua gaat verder met te zeggen:

Mattheüs 24:21 Want dan zal er EEN GROTE VERDRUKKING zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal.

Hij citeert Daniël 12.  Yeshua Zelf bestempelt de laatste helft van die periode van zeven jaar als de GROTE VERDRUKKING! Dan doet Hij nog een verklaring:

Mattheüs 24:22 En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden.

Daniël 9

In deze context kunnen we verder gaan met Daniël hoofdstuk 9. In dit hoofdstuk van Daniël hebben we wat bekend staat als het "onderbroken gebed!" Daniël bidt in de eerste negentien verzen van dit hoofdstuk, maar dan verschijnt de engel Gabriël en onderbreekt hij zijn gebed! Gabriël geeft Daniël de zo belangrijke vier verzen in de hele Bijbel: 24, 25, 26 en 27.

 

Daniël 9:24 -27

Zeventig weken zijn er bepaald

over uw volk en uw heilige stad,

om de overtreding te beëindigen,

de zonden te verzegelen,

de ongerechtigheid te verzoenen,

om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen,

om visioen en profeet te verzegelen,

en om de Heiligheid van heiligheden te zalven.

25 U moet weten en begrijpen:

vanaf de tijd dat het woord uitgaat

om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen

tot op Messias, de Vorst, verstrijken er zeven weken en tweeënzestig weken.

Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden,

maar wel in benauwde tijden.

26 Na de tweeënzestig weken

zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hemzelf zijn.

Een volk van een vorst, een volk dat komen zal,

zal de stad en het heiligdom te gronde richten.

Het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed

en tot het einde toe zal er oorlog zijn,

verwoestingen waartoe vast besloten is.

27 Hij (de antichrist) zal voor velen het verbond versterken,

één week lang.

Halverwege de week

zal hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden.

Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn,

zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten,

uitgegoten zal worden over de verwoeste.

 

De meeste mensen springen meteen in die vier verzen, maar die zijn te belangrijk om los te zien van het gebed van Daniël!  Dus ... we beginnen met Daniëls gebed in vers één!

Daniël 9:1 In het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros, uit het geslacht van de Meden, die koning gemaakt was over het koninkrijk van de Chaldeeën, 2. in het eerste jaar van zijn regering, merkte ik, Daniël, in de boeken het aantal jaren op waarover het woord van de HEERE tot de profeet Jeremia gekomen was: zeventig jaar zouden na de verwoesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan.

Het eerste vers duidt aan de hand van het koningschap van Darius, de tijd aan waarin hetgeen geschreven wordt, plaatsvond! Afgezien van deze kleine punten, willen we kijken naar het belangrijke deel hiervan, namelijk in vers twee!

Dit begint allemaal, omdat de profeet Daniël zijn Bijbel las, het boek Jeremia! Houd er rekening mee dat Daniël Jeremia letterlijk nam! Toen Jeremia het had over 70 jaar gevangenschap, was dat niet allegorisch! Het ging ook niet om een ​​geschat aantal jaren! Daniël gaat ervan uit dat het precies is, en hij weet dat de 70 jaar ongeveer voorbij zijn! Als een gelovige vandaag de Bijbel las en op de één of andere manier ontdekte dat de Heer over drie weken terug zou komen naar de aarde, wat zou hij of zij dan doen? Zouden ze gewoon doorgaan en zeggen "we zien het vanzelf wel" ? Zouden ze zeggen: "Goed, hoe eerder hoe beter?" Dat is niet wat Daniël zou doen ... hij zou bidden! Hij is een voorbeeld voor ons allemaal! Hij wist dat er 70 jaar waren geprofeteerd in Jeremia 25:11, en hij wist dat er ongeveer 67 jaar waren verstreken! Dus hij wist dat de 70 jaar bijna voorbij waren, en hij raakt opgewonden !! Let tijdens het doornemen van dit hoofdstuk goed op wat hij deed! Nu wij de eindtijd zo dichtbij zien komen zou ook bij ons een heilige verwachting  moeten zijn, we zouden de tekenen van de tijd gaan onderscheiden en we zouden aan de hand van het Woord een gebed om kracht en volharding  tot God richten.

Het boek Jeremia verwijst op twee plaatsen naar zeventig jaar:

Jeremia 25:11 Dan zal heel dit land worden tot een puinhoop, tot een verschrikking. Deze volken zullen de koning van Babel zeventig jaar dienen. 12. Maar het zal gebeuren wanneer de zeventig jaar voorbij zijn, dat Ik de koning van Babel en dat volk – spreekt de HEERE – hun ongerechtigheid zal vergelden, en ook het land van de Chaldeeën en Ik zal dat maken tot eeuwige woestenijen.

Jeremia 29:10 Want zo zegt de HEERE: Voorzeker, pas wanneer zeventig jaren in Babel voorbij zijn, zal Ik naar u omzien en over u Mijn goede woord gestand doen, door u terug te brengen naar deze plaats.

Dit werd in Jeruzalem geschreven! Dus we hebben deze belofte twee keer in het boek Jeremia. Hieraaan kon Daniël zich aan vastklampen. Hij begreep dat de ballingschap bijna voorbij was! Wat doet Daniël? Laten we hier een les volgen! Hij zegt: "En ik richtte mijn aangezicht tot de Here God, om te zoeken door GEBED en SMEEKBEDEN, met VASTEN en ZAK en AS!" Daniël 9: 3.

 

Moeten we bidden om de spoedige terugkeer van Christus? Yeshua komt BINNENKORT……het is onvermijdelijk! De Heer leerde ons bidden: "Uw koninkrijk kome". (Matteüs 6:10). Bidden is Gods manier om ons te betrekken in alles wat Hij doet! Bedenk goed wat dat voor ons zou moeten betekenen.

Daniël zocht God ook door middel van vasten! Is het gepast voor nieuwtestamentische gelovigen om te vasten? Vasten ontstaat als je zo bij je gebed betrokken bent, dat je geen tijd neemt om te eten.

Daniël 9:4 Ik bad tot de HEERE, mijn God, en deed belijdenis en zei: Och Heere, grote en ontzagwekkende God, Die Zich houdt aan het verbond en de goedertierenheid ten aanzien van hen die Hem liefhebben en Zijn geboden in acht nemen, 5. wij hebben GEZONDIGD, wij hebben ONRECHT gedaan, wij hebben GODDELOOS GEHANDELD, wij zijn IN OPSTAND GEKOMEN door AF TE WIJKEN VAN UW GEBODEN en bepalingen. 6. Wij hebben niet geluisterd naar Uw dienaren, de profeten, die in Uw Naam spraken tot onze koningen, onze vorsten en onze vaderen, en tot heel de bevolking van het land.

Zie je dat Daniël zegt: "We hebben gezondigd!?" Dat is vreemd voor Daniël om te zeggen! De engel Gabriël noemt Daniël in vers 22 "geliefd" door God, al betekent dit niet dat hij zondeloos was. Daniël bidt niet alleen voor hem persoonlijk, maar ook voor zijn volk! Hij vereenzelvigt zich daarmee. Hij begrijpt heel goed  dat de ballingschap het gevolg is van de zonde van zijn volk dat de sabbatsjaren niet had gehouden. Voor elk niet gehouden sabbatsjaar is het volk één jaar in ballingschap gegaan. (zie ook Lev. 26:34, 35 en 43). Nu de zeventig jaar ballingschap bijna ten einde is zal het volk terugkeren en hersteld worden.

Daniël gaat verder in Daniël 9: 7

Daniël 9:7 Bij U, Heere, is de gerechtigheid, maar bij ons de schaamte op het gezicht – zo is het heden ten dage bij de mannen van Juda, bij de inwoners van Jeruzalem en bij heel Israël, bij hen die dichtbij zijn en die ver weg zijn, in alle landen waarheen U hen verdreven hebt om hun trouwbreuk, die zij tegenover U gepleegd hebben.

8 Heere, bij ons staat de schaamte op het gezicht, bij onze koningen, bij onze vorsten, bij onze vaderen, omdat wij tegen U gezondigd hebben.

9 De Heere, onze God, is vol barmhartigheid en menigvuldige vergeving, hoewel wij tegen Hem in opstand zijn gekomen.

10 Wij hebben niet geluisterd naar de stem van de HEERE, onze God, om volgens Zijn wetten te wandelen, die Hij ons gegeven heeft door de hand van Zijn dienaren, de profeten.

11 Maar heel Israël heeft Uw wet overtreden en is afgeweken door niet te luisteren naar Uw stem. Daarom is over ons de vervloeking en de eed uitgegoten die beschreven is in de wet van Mozes, de dienaar van God, want wij hebben tegen Hem GEZONDIGD.

 

Hij zegt dat de bestemming van Israël als volk wordt bepaald door hun gedrag! Waren er onder hen die gered waren? Natuurlijk, maar dat verandert niets aan hun bestemming als natie, hetgeen een uitvloeisel is van hun gedrag als volk!

Daniël 9:12 Hij heeft Zijn woorden gestand gedaan die Hij gesproken heeft tegen ons en tegen onze richters die ons leiding gaven, door over ons een groot onheil te brengen, dat zich onder heel de hemel nergens heeft voorgedaan zoals zich dat in Jeruzalem voorgedaan heeft.

13 Zoals het beschreven is in de wet van Mozes, is al dat onheil over ons gekomen. Wij hebben het aangezicht van de HEERE, onze God, niet getracht gunstig te stemmen door ons af te keren van onze ongerechtigheden en verstandig met Uw waarheid om te gaan.

14 Daarom heeft de HEERE over het onheil gewaakt en heeft Hij het over ons gebracht. Want de HEERE, onze God, is rechtvaardig in al Zijn werken die Hij gedaan heeft, aangezien wij naar Zijn stem niet geluisterd hebben.

15 Nu dan, Heere, onze God, U, Die Uw volk met sterke hand uit het land Egypte geleid hebt en U een Naam gemaakt hebt zoals hij heden ten dage is – wij hebben gezondigd, wij hebben goddeloos gehandeld.

15 Heere, laten toch Uw toorn en Uw grimmigheid zich afwenden van Uw stad Jeruzalem, Uw heilige berg, op grond van al Uw gerechtigheden, want om onze zonden en om de ongerechtigheden van onze vaderen zijn Jeruzalem en Uw volk tot smaad geworden voor allen die ons omringen.

 

Dit alles was een erkenning van zonde! De focus is Jeruzalem, en het volk van God! Maar let op wat er begint te gebeuren terwijl zijn gebed doorgaat ... het is fascinerend! Zelfs in het Nederlands begint de frequentie van die werkwoorden toe te nemen! We kunnen de intensiteit, de emotie, het beven als het ware voelen.

 

Daniël 9:17 Nu dan, onze God, luister naar het gebed van Uw dienaar en naar zijn smeekbeden. Doe, omwille van de Heere, Uw aangezicht lichten over Uw heiligdom, dat verwoest is.

18 Neig Uw oor, mijn God, en hoor! Open Uw ogen om onze verwoestingen en de stad te zien waarover Uw Naam is uitgeroepen, want wij werpen onze smeekbeden niet voor U neer op grond van onze gerechtigheden, maar op grond van Uw grote barmhartigheid.

19 Heere, luister. Heere, vergeef. Heere, sla er acht op en doe het, wacht niet langer – omwille van Uzelf, mijn God. Over Uw stad en over Uw volk is immers Uw Naam uitgeroepen. 

 

Nu komen we bij de onderbreking van dit gebed! We zullen een paar opmerkingen behandelen van een Machtige Engel van God, en dan natuurlijk het ongelooflijke geschenk dat Gabriël Daniël geeft!

Daniël 9:20 Terwijl ik nog sprak en bad, en belijdenis deed van mijn zonde en van de zonde van mijn volk Israël, en mijn smeekbede uitstortte voor het aangezicht van de HEERE, mijn God,  omwille van de heilige berg van mijn God –  21. terwijl ik mijn gebed nog uitsprak, kwam de man Gabriël, die ik in het begin in het visioen gezien had, snel aangevlogen en raakte mij aan, omstreeks de tijd van het avondoffer.

Het intensieve gebed gaat over in een verteltrant over wat er was gebeurd! Het is bijzonder dat Daniël dit beschrijft! Gabriël is duidelijk één van de aartsengelen! We kennen er maar drie die heten: Michael, Gabriel en Lucifer! Lucifer viel door zijn trots! Michael is altijd een krijger die vecht namens God's Volk! Gabriël is de boodschapper van God, die altijd iets aankondigt dat te maken heeft met de Messias!

 

Het woord dat hier met "man" is vertaald en toegepast op Gabriël, is het Hebreeuwse woord  אִישׁ "ish". "Ish" kan man of bediende betekenen, dus dit kan worden gelezen als "de dienaar Gabriël", hoewel hij misschien als een man is verschenen! Er is hier iets heel subtiels! Gabriël raakte Daniël aan op de schouder, 'ten tijde van het avondoffer!' Daniël maakt die verwijzing, ook al is de tempel ongeveer vierhonderd mijl naar het westen, en in puin! Er is geen tempel, er is geen avondoffer! Het is een anachronisme, iets dat bijna zeventig jaar achterhaald is, maar niet voor Daniël! Daniël gebruikt hier een zin, die erg onthullend is over wat er in zijn hart omgaat! Wat hem betreft was het de bestemde tijd van God en zouden ze een offer brengen….. een offerande, ja, als ze een tempel hadden! Toen kwam Gabriël naar Hem toe! Waarschijnlijk bad Daniël regelmatig op de tijden van de offers die destijds in de tempel gebruikelijk waren.

Daniël 9:22 Hij begon mij te onderwijzen en sprak met mij. Hij zei: Daniël, nu ben ik eropuit gegaan om u de betekenis te doen begrijpen. 23. Bij het begin van uw smeekbeden is er een woord uitgegaan en nu ben ik zelf gekomen om u dat te vertellen, want u bent ZEER GEWENST. Begrijp dan dit woord en krijg inzicht in het visioen.

Daniël moet opgetogen zijn geweest! Er is hem verteld dat hij "zeer geliefd" is door God! Bedenk dat God van aangezicht tot aangezicht tot Mozes sprak, "zoals een man tot zijn vriend spreekt!" (Exodus 33: 11). En wat zei Jezus/Yeshua tegen Zijn discipelen na de Sedermaaltijd?

Johannes 15:15 Ik noem u niet meer dienaren, want een dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar Ik heb u VRIENDEN genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb.

Wat betekent het om een ​​vriend van God te zijn? Aan zijn vriend zou God openbaren wat Hij ging doen! Hij noemde Mozes een vriend en vertelde hem wat er met de omringende naties ging gebeuren! (Exodus 34). Yeshua/Jezus noemde de discipelen Zijn vrienden, en vertelde hen over Zijn wederkomst!

Is er iemand dichterbij dan een vriend? Mozes staat bekend als een vriend van God in het Oude Testament, maar wie is geliefd in het Oude Testament? Daniël is geliefd bij God! Wie is er geliefd in het Nieuwe Testament? Johannes wordt vaak aangeduid als "de discipel die Yeshua liefhad" in het Evangelie van Johannes! Het is interessant om te zien wat er uit zo’n vriendschapsband met God voortkomt! Daniël, omdat hij geliefd is, wordt met apocalyptische inzichten belast! In het Nieuwe Testament is Johannes geliefd, en hij krijgt het voorrecht om het apocalyptische boek Openbaring te schrijven! Er is een samenhang tussen het Oude en het Nieuwe Testament, wat betreft relatie! Een vriend van God, zal worden ingelicht over wat er gaat komen!

Daniël 9: 24 Zeventig weken zijn er bepaald

over uw volk en uw heilige stad,

om de overtreding te beëindigen,

de zonden te verzegelen,

de ongerechtigheid te verzoenen,

om een eeuwige gerechtigheid:

eeuwigheden. tot stand te brengen,

om visioen en profeet te verzegelen,

en om de Heiligheid van heiligheden te zalven.

 

Eenvoudige vertaling Basisbijbel: 
God heeft jouw volk en Jeruzalem een tijd van 70 weken gegeven.  Dan zal er een eind gemaakt worden aan hun ongehoorzaamheid. En hun schuld zal weggedaan worden. Ze zullen dan voor altijd kunnen leven zoals God het wil. De boodschap van de profeet zal dan verborgen worden. En de allerheiligste zal gezalfd worden.

 

Het gaat in deze woorden van Gabriël om het volk Israël en de heilige stad, d.w.z. Jeruzalem.
De engel Gabriël geeft tekst en uitleg, hetgeen in feite nogal schokkend is, daar God na 70 jaar ballingschap nog niet klaar zal zijn met het Joodse volk. De zeventig weken die hier door Gabriël genoemd worden sluiten precies aan bij wat Daniël al in het boek Jeremia was opgevallen, zoals vers 1 van dit hoofdstuk vermeldt.
 

Helaas blijkt dat het tot stand brengen van “de eeuwige gerechtigheid´, wat God voor ogen staat en waar Daniël naar verlangt, meer tijd nodig heeft. Om dit te kunnen bereiken blijken geen zeventig jaar, maar liefst zeventig weken nodig te zijn. Nu lijkt dat een vreemde uitspraak, omdat zeventig gewone weken heel wat minder zijn dan zeventig jaren. Hier zijn echter geen gewone weken bedoeld, maar wat men "jaarweken" pleegt te noemen" Het berekenen van dagen in termen van jaren vinden we ook in Gen. 29:27-28; Num. 14:34; Ezechiël 4:6.

De zonde zal ´verzegeld’ moeten zijn. De zonde wordt verzegeld door het bloed van Yeshua. Verzegelen gebeurt vaak met “rode lak” waarin het waarmerk van Degene die verzegelt te herkennen is. Job schrijft ook over het verzegelen van zijn zonde:

Job 14:17 Mijn overtreding is in een buidel verzegeld, en U houdt mijn ongerechtigheid bijeen.

In de tijd van Daniël en Job was die verzegeling door het bloed van Yeshua nog geen feit. We zien ook de profetie van de 144.000 die zijn verzegeld in de eindstrijd onschendbaar zijn. (Openbaring 7)

Het beest uit Openbaring wil de mensen ook verzegelen. Ieder wordt covid-gevaccineerd maar bovenal nano-gechipt – zodat met 5G en binnenkort 6G je geest kan worden gelezen en beïnvloed. Noem dit alsjeblieft geen complottheorie. Het staat letterlijk in het draaiboek, een “gezaghebbend rapport” van het WEF.

 

Openbaring 13:16 En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17  en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.

Die plek op rechterhand en voorhoofd zal er ongetwijfeld op volgen. Het maakt de mensen onschendbaar in het rijk van satan, d.w.z. er is geen ontsnappen mogelijk. Zo ernstig is de boodschap, zo ernstig is de tijd waarin we leven.

 

Het verzegelen van “visioen en profeet” betekent het onveranderlijk vastleggen van wat door en namens God in het visioen is getoond en door de profeet is gezegd. Zowel visioen als profeet draagt in zijn vervulling het stempel van Gods werk.

De tweede periode van 62 weken, strekt zich vervolgens uit van de herbouw van Jeruzalem tot de introductie van de komst van Messias als Koning, bij Zijn doop aan het begin van Zijn openbare bediening.

Om “de Heiligheid van heiligheden” te zalven. Hiermee kan niet anders bedoeld zijn dan de Messias (betekent Gezalfde) die één is met God de Vader, hetgeen werd uitgebeeld in het aardse Heilige der Heiligen. Waarvan Paulus in de brief aan de Kolossenzen hoofdstuk 2 zegt:

……… het geheimenis te leren kennen van God, en van de Vader en van Christus, 3 in Wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn.

Ook Hij moest in de tijd van Daniël nog in het vlees geopenbaard worden en werd gezalfd door de Heilige Geest:

Johannes 1:32 En Johannes getuigde: Ik heb de Geest zien neerdalen uit de hemel als een duif, en Hij bleef op Hem.


Daniël 9:25 U moet weten en begrijpen:

vanaf de tijd dat het woord uitgaat

om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen

tot op Messias, de Vorst, verstrijken er zeven weken en tweeënzestig weken.

Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden,

maar wel in benauwde tijden.

 

Eenvoudige vertaling Basisbijbel:
Onthoud: vanaf het moment dat het bevel wordt gegeven om terug te gaan en Jeruzalem te herbouwen, tot de komst van Hem die gezalfd is, duurt het zeven weken en 62 weken.  En Jeruzalem zal herbouwd worden, met straten en een walgracht,  maar zal door moeilijke tijden gaan. 

 

Wanneer beginnen die zeventig weken die bedoeld worden in ves 24? En waarom is hier sprake van zeven weken en tweeënzestig weken? (7 + 62 = 69 en nog geen 70)

Zeven maal zeventig jaarweken zijn vierhonderdnegentig jaren. Dit is een belangrijk gegeven om de profetie te kunnen begrijpen.

Volgens vers 25 begint die tijd als “het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen.”

Dat tijdstip lezen we in Nehemia 2 waar koning Arthasasta aan Nehemia brieven overhandigt die hem volmacht geven om Jeruzalem te herbouwen. Het is dan 445 jaar voor Christus. En dan beginnen de vierhonderdnegentig jaar (70 jaarweken). 

Die tijd wordt weer onderverdeeld in zeven en tweeënzestig weken. Het eerste en grootste deel van de zeventig weken valt uiteen in twee perioden: zeven weken en tweeënzestig weken, dat is samen negenenzestig weken. 

Die eerste periode van zeven jaarweken duurt dus 49 jaar. Gedurende die tijd werkt men aan het herstel van Jeruzalem. De profetie dat deze opbouw in benauwde tijden zou plaatsvinden is ook uitgekomen, zoals we in de boeken Ezra en Nehemia kunnen lezen.

In dit vers wordt bij de telling van 7 + 62 jaarweken de wederkomst van Yeshua geprofeteerd. Zijn eerste komst komt in het volgende vers aan de orde.

Daniël 9:26 Na de tweeënzestig weken

zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hemzelf zijn.

Een volk van een vorst, een volk dat komen zal,

zal de stad en het heiligdom te gronde richten.

Het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed

en tot het einde toe zal er oorlog zijn,

verwoestingen waartoe vast besloten is.

 

Eenvoudige vertaling Basisbijbel:

En na die 62 weken zal de Man die is gezalfd, worden vermoord, zonder dat hij ergens schuldig aan is. En er zal een volk komen van een koning die de stad en het heiligdom zal verwoesten. Hun einde zal zijn als bij de grote overstroming.  En tot het eind van de tijd toe zal er strijd zijn, een verwoestende oorlog. Dat staat vast.

 

 In de tweeënzestigste week komt de Messias Yeshua ter sprake. Hij zal worden uitgeroeid. Deze profetie is heel duidelijk. Bovendien wordt er gesproken over een volk en een vorst die zal komen en het de stad en het heiligdom te gronde zal richten. Beide profetieën zijn nauwkeurig uitgekomen.

Jeruzalem werd herbouwd op gezag van Arthasasta, de koning van Babel en verwoest in het jaar 70 op gezag van keizer Titus.

Sinds Nehemia Jeruzalem begon te herbouwen, tot op het moment van het uitroeien van de Messias zijn vierhonderddrieëntachtig jaren verlopen.

De Gezalfde, Yeshua wordt gedood en om welke reden? Nee, niet voor Hemzelf. Hij deed dit voor zondaren, voor ons. Zoals Hij zegt in

 

Johannes 15:25 Maar het woord moet vervuld worden dat in hun wet geschreven is: Zij hebben mij zonder reden gehaat.

 

In deze verzen lijkt de overstap van de Messias die lijdt en diezelfde Messias die als koning in heerlijkheid in het Vrederijk terugkomt bijna gelijktijdig plaats te vinden. Hij komt om de laatste jaarweek te vervullen en Gods plan met deze wereld tot zijn doel te laten komen.

 

Een eenvoudige berekening laat zien hoe nauwkeurig Gods Woord is. De jaren in de Bijbel zijn jaren van 360 dagen. De periode van 483 jaren zijn 483 x 360 = 173.880 dagen. Dat betekent dat we, gerekend vanaf de datum van het bevel tot herbouwen van de stad, uitkomen op de intocht van de Heer Jezus in Jeruzalem, de zondag vóór zijn sterven waarop Hij de kruisdood zal sterven. [Voor een exacte berekening zie ‘Jeruzalem, obstakel voor de wereldvrede’ van Roger Liebi, blz. 34-48.] Zo eindigen de negenenzestig jaarweken.

“Het einde zal zijn als een overstromende vloed…..”  Wat dat betekent moet nog blijken. Het doet me denken aan wat er in Openbaring staat:

Openbaring 12:15 En de slang spuwde uit zijn bek water als een rivier, de vrouw achterna, om haar door de rivier te laten meesleuren. 16 Maar de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn bek had gespuwd. 17 En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben.

 

In Jesaja 28 wordt gesproken over “een verbond met de dood” als een alles wegspoelende gesel.

Ook Jesaja 8 lijkt ermee te maken te hebben:
Jesaja 8: 8 Hij dringt door tot in Juda, overspoelt het, trekt er doorheen, hij reikt tot aan de hals, en zijn uitgebreide vleugels zullen de volle breedte van UW LAND innemen, IMMANUËL!

Jesaja 8:8 Zij zullen de volle breedte van Uw land innemen, Immanuel! mela rogab eretzcha Imanoe’El. מְלֹא רֹחַב-אַרְצְךָ עִמָּנוּ אֵל

= de volle breedte van UW LAND EMANUEL.

Uit Jesaja 8:8 komt duidelijk naar voren dat het land van Israël Gods land is, wat Israël van Hem in bruikleen heeft.

Hier wordt het volk van de Assyriërs vergeleken met een aanzwellende waterstroom van de rivier de Eufraat, die Israël zal overspoelen. Maar in de volgende twee verzen staat:

Jesaja 8: 9 Volken, loop te hoop, en word verpletterd! En neem ter ore, allen die in verre landen zijn,

omgord u en word verpletterd; omgord u en word verpletterd! 10 Beraam een plan – het zal verijdeld worden!

Spreek een woord – het zal niet tot stand komen!

 

Oorlog en verwoesting zal er zijn tot het einde. Ook van de vervulling van die profetie zijn we getuige.

 

Daniël 9:27

Hij (de antichrist) zal voor velen het verbond versterken, één week lang.

Halverwege de week zal hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden.

Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn,

zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten,

uitgegoten zal worden over de verwoeste.

 

Eenvoudige vertaling Basisbijbel:

Hij zal één week lang  een sterk verbond sluiten met velen. Halverwege die week zal hij verbieden dat er nog langer aan God geofferd wordt. En op het dak van de tempel zal iets afschuwelijks zijn, dat verwoesting veroorzaakt. Maar aan het einde zal hij ook zelf verwoest worden."

Na die 69 jaarweken bleef er nog één jaarweek over, om tot het aantal 70 te komen. Daarover worden we in vers 27 geïnformeerd. 

Hier gaat het over één week van zeven jaar, voorafgaand aan het oordeel en de komst van het Vrederijk. Deze jaarweek zal binnen afzienbare tijd een aanvang nemen.

Ook het tijdvak van de laatste jaarweek bestaat uit twee helften. Elke helft is dus 3,5 jaar lang = 42 maanden (Op 11:2; 13:5) = 1260 dagen (Op.11:3; 12:6; vgl. Dan.12:11v.) = 'een tijd, tijden en een halve tijd' (= 3 1/2 jaar; Dan.7:25; 12:7; Op.12:14).

 

De tweede helft van de jaarweek is een tijd van grote verdrukking voor Israël en de gelovigen uit de heidenen die aan Israël zijn toegevoegd. 

Israël was lange tijd geen natie geweest en in het land woonde nog enkele Joden. Maar hoewel menigeen dacht dat het voorbij was met Israël en dat de kerk nu die plaats had ingenomen, uit deze profetie blijkt dat we hadden kunnen weten dat volk en land weer hersteld zouden worden.

In hoofdstuk 9 vers 27 lezen we dat het verbond versterkt zou worden.  Dat betekent dat er al een verbond is. De Bijbel heeft het over een “verbond van de dood” (Jesaja 28:15a,18). Dat bestaande verbond zal sterker, moeilijker gemaakt worden in die laatste week.

Op 15 september 2020 ondertekenden Israël, de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein een historisch vredesakkoord op het gazon van het Witte Huis in Washington DC. Het zogenaamde Abraham akkoord.

Tegelijk staan de Verenigde Emiraten en Bahrein een tweestaten oplossing voor. Er moet zelfs een Palestijnse staat in het midden van Israël gevormd worden. Dit is in regelrechte tegenspraak met Gods Woord. Ze zullen daarvoor in het oordeel komen:    (zie deze pagina)

“… dan zal Ik alle heidenen vergaderen, en zal hen afvoeren in het dal van Josafat; en Ik zal met hen aldaar richten, vanwege MIJN VOLK EN MIJN ERFDEEL ISRAËL, dat zij onder de heidenen hebben VERSTROOID, EN MIJN LAND GEDEELD” (Joël 3:2)

 Uit het tweede deel van deze tekst blijkt dat er een tempel in Israël is, want hoe moet anders het “slacht- en graanoffer” worden stopgezet. We zien duidelijk dat dit de periode is van het antichristelijk rijk.  We zien dit ook beschreven in Daniël 12:11.

De gruwel der verwoesting!

 

Laten we luisteren naar wat Yeshua hierover zei. Yeshua identificeert Daniël als een profeet, en Hij doet nog iets meer! Hij verwijst naar de passage die we in Daniël 9 bestuderen, door te verwijzen naar deze "gruwel van verwoesting!" Wat daarmee bedoeld wordt, kunnen we begrijpen, omdat dit eerder in de geschiedenis is gebeurd!

De "gruwel van verwoesting", verwijst in Mattheüs 24 naar een afgod die in de tempel wordt geplaatst! Een afgod wordt in de Bijbel altijd als een gruwel beschouwd, maar de ultieme gruwel - de gruwel der verwoesting -, is een heidense afgod in het Heilige der Heiligen! Dat gebeurde in 167 v.Chr. En het leidde tot de Makkabese opstand! Na drie jaar waren de Joden in staat de Tempel opnieuw in te wijden na deze verontreiniging! De Joden herinneren zich deze gebeurtenis tot op de dag van vandaag, met de viering van Chanoeka!

En dit zegt Paulus, wat ontegenzeggelijk de gruwel der verwoesting is:

2 Thessalonicenzen 2:3 Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, 4. de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.

In Daniël 11 wordt ook over de antichrist gesproken, de verachtelijke heerser:
Daniël 11:31 Dan zullen er uit hem krachtige armen voortkomen. Die zullen het heiligdom en de vesting ontheiligen en het steeds terugkerende offer wegnemen en de verwoestende gruwel opstellen. 


Aan het eind van het boek Daniël vinden we een "zaligspreking":

Daniël 12: Ik echter, ik hoorde het wel, maar ik begreep het niet. En ik zei: Mijn Heere, wat zal het einde hiervan zijn? Toen zei Hij: Ga heen, Daniël, want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van het einde.

10 Velen zullen gereinigd, zuiver wit gemaakt en gelouterd worden. De goddelozen echter zullen goddeloos handelen en geen enkele van de goddelozen zal het begrijpen, maar de verstandigen zullen het begrijpen. 11 Van de tijd af dat het steeds terugkerende offer weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel opgesteld zal zijn, zijn het duizend tweehonderdnegentig dagen.

12 Welzalig is hij die blijft verwachten en duizend driehonderdvijfendertig dagen bereikt.

13 Maar u, ga heen tot het einde, want u zult rusten, en u zult opstaan in uw bestemming, aan het einde van de dagen.

Uit studie 116 van Werner Stauder met de titel

“De zaligsprekingen - Ash'rei deel 4”

We zitten nog steeds met de vraag wie degenen zijn die in Daniël 12:12 zalig worden gesproken en wat er bedoeld wordt met het bereiken van de 1335 dagen. Wel, als we de 1260 dagen van de Grote Verdrukking aftrekken van de 1335 dagen in vers 12, dan blijft er nog een verschil van 75 dagen.

Wat is de betekenis van dit getal?

Waarom zijn deze extra 75 dagen toegevoegd?

Ik had echt geen idee wat hiervan de bedoeling was totdat de Eeuwige op mijn hart gelegd heeft de Luach (Joodse agenda) er even bij te pakken en te gaan tellen zoals ik dat ook gedaan heb met de dagen tussen Purim en Pesach. Omdat ik ervan uitging dat de Grote Verdrukking eindigt met de komst van de Mashiach op Yom T’rua, begon ik vanaf de 1e Nisan 75 dagen te tellen en kwam op een datum uit, die verder geen betekenis heeft. Maar toen bedacht ik opeens, dat met de komst van Yeshua de verzoening nog niet heeft plaats gevonden, want Zijn wederkomst is immers slechts het begin van de strijd en daarna moest het oordeel nog komen.

 

De ware verzoening vindt pas plaats na de tien ontzagwekkende dagen van reiniging en verootmoediging, dus op Yom Kipur, de Grote Verzoendag, waarop eveneens de Shofar geblazen wordt en als het ware één geheel vormt met -het Bazuinenfeest/ Rosh haShana. Daarom begon ik opnieuw te tellen, maar deze keer vanaf Yom Kipur en wat schetst mijn verbazing?

 

Deze keer klopte het precies! Weet u bij welke dag ik deze keer uitkwam? Bij het begin van Chanuka, het feest van de herinwijding van de Tempel! Wow! Dat is toch echt geen toeval!

 

Tussen Yom Kipur en Chanuka liggen precies 75 dagen! Dat wil dus zeggen, dat na de 1260 dagen van de Grote Verdrukking en 75 dagen na de Grote Verzoening, bij elkaar opgeteld 1335 dagen, G’ds Tempel opnieuw ingewijd zal worden en vanaf die dag zal de Mashiach duizend jaar vanuit Jeruzalem regeren.

 

Wat een geweldig vooruitzicht is dit voor ons allen en welk een groot voorrecht zal het voor ons zijn om dit te mogen meemaken. Daarom wil ik deze bijbelstudiereeks over de zaligsprekingen met de woorden van Daniël 12:12 afsluiten: “Welzalig hij die blijft verwachten en duizend driehonderd vijfendertig dagen bereikt!” Amen!

 

Werner Stauder